Tải bản đầy đủ

Vat li 11 DA de hoc ki i hocmai

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Đề kiểm tra học kỳ I – Vật lí 11

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN VẬT LÍ LỚP 11

01

Thời gian làm bài: 45 phút;
(10 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)

02. A

03. B

04. C

05. D

06. D


07. A

08. C

09. D

HƯỚNG DẪN GIẢI TỰ LUẬN:

nT
uO

q2

r22

up
s/

F2 r12 16
r 4
 2 
 1   r2  3cm . Đáp án C.
F1 r2
9
r2 3

Ta
iL
ie

r12

q2

Lập tỉ số

hi

AIt
1 A

It = Sh  h =
= 10 m . Đáp án B.
FnS
F n

Câu 8: ta có: F1  k

F2  k

D

Phần trắc nghiệm:
Câu 3:
Ta có: m =

10. D

ai
H

01. C

oc

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 9:

ro

Ta có cường độ điện trường do điện tích q1 gây ra tại điểm M: E1  k

om
/g

Ta có cường độ điện trường do điện tích q2 gây ra tại điểm M: E 2  k

q1
AM2
q2
AM 2

(1)
(2)

Theo đề bài ta có: q 2  4 q1 và E2  4E1 thay vào trên và lập tỉ số (2)/(1) ta được:

.c

4 q1 AM 2 AM 2
E2
4
.

 AM  BM
E1
BM 2 q1
BM 2

ok

M nằm trong AB và AM = 5 cm. Đáp án D.
Câu 10.

.fa

ce

bo

Ta có A = F.s = qE.s = 2.103.1000.1  2.103 J . Dấu trừ thể hiện ngược chiều điện trường, nhưng theo quy ước
ngược chiều điện trường là chiều dương nên đáp án D.
Phần tự luận:

w

Câu 1.
Phân tích đoạn mạch: ((C1 nt C2 nt C3) // C4) nt C5.

w

w

a) C123 =
C=

C1C2C3
= 2 F; C1234 = C123 + C4 = 4 F;
C1C2  C2C3  C3C1

C1234C5
= 2 F.
C1234  C5

b) U4 = U123 = U1234 =

q4
= 6 V;
C4

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 69 33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 1 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Đề kiểm tra học kỳ I – Vật lí 11
q1234 = q5 = Q = C1234U1234 = 24.10-6 C; U5 =

q5
= 6 V;
C5

q123 = q1 = q2 = q3 = C123.U123 = 12.10-6 C;
U1 =

q1
Q
= 2 V = U2 = U3; UAB =
= 12 V.
C1
C

R = R1 + R235 + R4 = 12 ; I = I1 = I235 = I4 =

oc

R23 R5
= 5 ;
R23  R5

ai
H

R23 = R2 + R3 = 10 ; R235 =

01

Câu 2.
Phân tích đoạn mạch: R1 nt ((R2 nt R3) // R5) nt R4.

U AB
= 2 A;
R

hi

U5
U
= 1 A; I23 = I2 = I3 = 23 = 1 A.
R5
R23

nT

I5 =

D

U235 = U23 = U5 = I235R235 = 10 V;

Câu 3.

uO

E
= 0,5 A; Uđ = IRđ = 5,5 V; Pđ = I2Rđ = 2,75 W.
Rđ  R  r

Nguồn

:

Hocmai.vn

w

w

w

.fa

ce

bo

ok

.c

om
/g

ro

up
s/

Ta
iL
ie

I=

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 69 33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 2 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×