Tải bản đầy đủ

Sinh hoc DA hoc ki i lop 12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC
LỚP 12

01

Thời gian: 45 phút

oc

ĐÁP ÁN

3.D
11.B

4.B
12.C


5.A
13.D

6.D
14.A

7.B
15.C

D

2.D
10.B

8.C
16.A

hi

1.C
9.B

ai
H

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

w

w

w

.fa

ce

bo


ok

.c

om
/g

ro

up
s/

Ta
iL
ie

uO

nT

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. So sánh quy luật phân li độc lập và hoán vị gen?
Trả lời
Giống nhau:
- Đều là quy luật nghiên cứu sự di truyền của nhiều cặp tính trạng.
- Mỗi tính trạng do một gen quy định.
- Gen nằm trên NST trong nhân tế bào.
- Có hiện tượng gen trội át gen lặn.
- Nếu P thuần chủng và khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì F1 đồng tính và F2 phân tính.
- Khi tần số hoán vị gen bằng 50% thì cả 2 quy luật đều tạo kết quả lai giống nhau.
- Đều làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp, tạo ra sự phong phú, đa dạng cho sinh vật.
Những điểm khác nhau
Định luật phân li độc lập
Quy luật hoán vị gen
Các cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau
Các cặp tính trạng di truyền có sự phụ thuộc
vào nhau.
Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể
Nhiều gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể
Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong Các gen liên kết không hoàn toàn và xảy ra
giảm phân tạo giao tử, và trong thụ tinh xảy ra trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen ở kì trước I
sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa các gen trên các của giảm phân.
NST trong giao tử
Nếu F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau thì: Nếu F1 chứa n cặp gen dị hợp lai với nhau thì:
+ F1 tạo 2n loại giao tử có tì lệ ngang nhau
+ F1 tạo 2n loại giao tử có tì lệ phụ thuộc vào
tần số hoán vị gen
+ F2 có 3n kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen bằng + F2 có nhiều hơn 3n kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen
(1:2:1)n và tỉ lệ kiểu hình bằng (3:1)n (Với các và kiểu hình thay đổi theo tần số hoán vị gen
tính trội hoàn toàn).
Nếu F1 chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích con Nếu F1 chứa n cặp gen dị hợp lai phân tích con
lai có 2n kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau
lai có nhiều kiểu hình với tỉ lệ không bằng
nhau.

HOCMAI – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 1 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học

HOCMAI

w

w

w

.fa

ce

bo

ok

.c

om
/g

ro

up
s/

Ta
iL
ie

uO

nT

hi

D

Nguồn :

ai
H

oc

01

Câu 2:
Xét cặp (A,a): Aa x Aa  1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa
Xét cặp (B; b): Bb x bb  1/2 Bb : 1/2bb
Xét cặp (D; d): Dd x DD  1/2 DD : 1/2 Dd
Tỉ lệ kiểu gen aaBbDd được hình thành ở F1 là: 1/4 . 1/2 . 1/2 = 1/16

HOCMAI – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 2 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×