Tải bản đầy đủ

Sinh hoc 11 DA de hoc ki i lop 11

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC
LỚP 11

01

Thời gian: 45 phút

ĐÁP ÁN

2.D

3.C

4.B

5.B


6.D

7.B

8.B

11.C

12.D

13.D

14.B

15.A

16.D

17.C

18.D

9.A

10.D

19.B

20.D

hi

D

1.D

ai
H


oc

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Đặc điểm phân Cá
biệt

Lưỡng cư

Bò sát

Số ngăn tim

2 ngăn

3 ngăn

3 ngăn

tuần 1 (đơn)

4 ngăn

4 ngăn

2 (kép)

2, có vách ngăn 2 (kép)
hụt ở tâm thất

2 (kép)

Máu pha

Máu pha ít

uO

Thú

Ta
iL
ie

Máu đi nuôi cơ Máu đỏ tươi
thể

Chim

Máu đỏ tươi

Máu đỏ tươi

up
s/

Vòng
hoàn

nT

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Sắp xếp theo hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn ở Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú (1 điểm)

om
/g

ro

Vì sao nói tuần hoàn kép có ưu điểm hơn tuần hoàn đơn? (0,5 điểm)
Vì: Máu từ cơ quan trao đổi khí trở về tim và được tim bơm đi, do vậy tạo ra áp lực đẩy máu đi rất lớn, tốc
độ máu chảy nhanh và máu đi được xa, điều này làm tăng hiệu quả cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế
bào, đồng thời thải nhanh các chất thải ra ngoài.

.c

Câu 2. (Mỗi ý 0,5 điểm)
- Khi cây trồng trong chậu thì rễ cây có xu hướng đi đến các lỗ phía dưới chậu và xuống dưới ra bên
ngoài. Đó là hiện tượng cảm ứng gì ở thực vật? Do những tác nhân nào ảnh hưởng?

.fa

ce

bo

ok

(Hiện tượng hướng động, do tác nhân nước và trọng lực).
- Giải thích hiện tượng lá cây trinh nữ cụp xuống khi bị kích thích.
(Do sự giảm sức trương của thể gối ở cuống lá và gốc lá chét. Vận chuyển ion K+ đi ra khỏi không bào
gây sự mất nước  Vận động tự vệ ở cây trinh nữ liên quan đến sức trương nước.)
- Mô tả sự vận động ngủ, thức của một số cây: lá các cây họ Đậu và họ Chua me xoè ra khi kích thích, cụp
lại khi ngủ dưới tác động của tác nhân kích thích là cường độ ánh sáng và nhiệt độ.

w

w

w

Câu 3.
Phân biệt pha sáng và pha tối trong quang hợp ở thực vật về các tiêu chí sau: (mỗi ý 0,25đ)
Pha sáng
Vị trí: Màng tilacôit của lục lạp
Nguyên liệu: H2O, ADP, NADP+, ánh sáng, diệp
lục
Sự chuyển hóa năng lượng:
HOCMAI – Ngôi trường chung của học trò Việt

Pha tối
- Chất nền(stroma) của lục lạp- CO2, ATP,
NADPH, các enzim quang hợp

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 1 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học

Quang năng hóa năng chứa trong ATP và
NADPH
Sản phẩm: ATP, NADPH, O2

- Hóa năng trong ATP và NADPH  hóa năng
trong chất hữu cơ

D

HOCMAI

w

w

w

.fa

ce

bo

ok

.c

om
/g

ro

up
s/

Ta
iL
ie

uO

nT

hi

Nguồn :

ai
H

oc

01

- C6H12O6, (ADP, NADP+)

HOCMAI – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 2 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×