Tải bản đầy đủ

KTHKI VL 12 DA

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đề kiểm tra học kỳ I – Vật lí 12

KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN VẬT LÍ LỚP 12

01. D

02. C

03. B

BẢNG ĐÁP ÁN
05. C
06. A

04. B

07. B


08. A

ai
H
oc
01

Thời gian làm bài: 45 phút;
(10 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)

09. C

HƯỚNG DẪN GIẢI

hi

m1
k

m2
k
Ta có T1 = 2 s, m1 = 400 g.
T2  2

T2

T1

m2 1
 
m1 2

m2
m
1
 2   m 2  0,1kg . Đáp án B.
0, 4
0, 4 4

Ta

iL

Lập tỉ số:

ie
uO
nT

Ta có: T1  2 

D

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 3.

10. C

ro

up

s/

Câu 6.
2x
2x
Ta có:
= 25x   =
= 0,08m

25x
 50
f=
=
=25 Hz
2 2
 v = 25. 0,08 = 2m/s. Đáp án A.

om
/g

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1.

Phương trình dao động của vật có dạng: x  Acos t   

.c

Phương trình vận tốc của vật: v  Asin  t   
t
5

 0,5  s 
n 10
2 2

 4  rad/s 
Tần số góc của vật:  
T 0,5

ce

bo

ok

Chu kì dao động của vật: T 

.fa

Khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật cực đại nên: v max  A  A 

v max
20
 5  cm 
4

Vì chiều dương là chiều lệch của vật nên lúc t = 0 vật qua vị trí x  2,5 3 cm thì v < 0.

w

w

w


2,5 3  5cos cos  3


Khi đó: 
2 
6
Asin   0
sin   0




Vậy phương trình dao động của vật là: x  5cos  4t   (cm)
6

k
Bài 2. Hai đầu A và B cố định nên ta có điều kiện 
, với k = 4.
2
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 1 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đề kiểm tra học kỳ I – Vật lí 12

2
2.120

 60 cm 
 v   .f  60.40 2400 cm/s 24 m/s.
k
4
Vậy tốc độ truyền sóng trên dây là v = 24 m/s.
Bài 3.
a) Tính tổng trở của mạch
Ta có ZL = L = 30 Ω; ZC = 20 Ω

Tổng trở của mạch Z  R 2   ZL  ZC  
2

b) Cường độ hiệu dụng qua mạch I 

10 3 

2

 10 2  20 Ω.

U 120

 6 A.
Z 20

:

Hocmai.vn

w

w

w

.fa

ce

bo

ok

.c

om
/g

ro

up

s/

Ta
iL

ie
uO
nT

hi

D

Nguồn

ai
H
oc
01

Thay số ta được  

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 2 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×