Tải bản đầy đủ

Hocmai DA de hoc ki i ngu van lop 10

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Ng v n 10

ng d n gi i đ ki m tra h c kì I

H

H

NG D N GI I

KI M TRA H C KÌ I - L P 10

MÔN: NG

V N

i m

N i dung
1. Bài ca dao trên n m trong chùm các bài ca dao v ch đ ca dao hài h


1

D

0,50ăđi m

hi

+ l i1: l i ích, nh ng đi u t t cho b n thân mình

nT

i, ph n th t đ r ng m c lên

ng đ ng âm khác ngh a đ t o ra ti ng c

uO

- Ý ngh a: l i d ng hi n t

0,50 đi m

c

2. Ngh thu t đ c s c: ch i ch : “l i”
+ l i2: b ph n trong khoang mi ng c a con ng

ai
H

Câu

oc
01

Th i gian làm bài: 90 phút

i cho bài ca 1,00 đi m


dao. V thày bói đã nh c khéo bà già: đã già r i còn mu n l y ch ng gì n a…

đó trình bày suy ngh c a mình v bài ca dao.

iL

c n i dung, ý ngh a c a bài ca dao (l y g i ý t ph n 2), t

Ta

Ph n này, HS c n nêu đ

1,00ăđi m

ie

3. Trình bày suy ngh v bài ca dao

s/

Yêu c u đo n v n di n đ t m ch l c, rõ ràng, không vi t sai chính t ; n i dung đ y

up

đ , rõ ngh a, đ m b o v đ dài theo yêu c u.

i v i đ bài này, có 2 cách đ HS tri n khai.

ro

2

/g

M t là: các em phân tích bài th và ch ra s hài hoà gi a các y u t .
s hài hoà.

c

.c
om

Hai là: các em s phân tích tr c ti p vào các y u t đó có trong bài th đ th y đ

Chú ý: V i yêu c u c a đ bài thì ph n này các em t p trung miêu t c nh thiên nhiên

bo
ok

ngày hè.

Trong H

ng d n gi i này, Hocmai gi i thi u t i các em cách phân tích theo h

ng

đ u tiên.

0,50ăđi m

ce

1. Gi i thi u tác gi , tác ph m

.fa

- Nguy n Trãi (1380 – 1442) là danh nhân v n hoá c a th gi i, là tác gia l n c a n n

w

w

w

v n h c trung đ i Vi t Nam

- Bài th C nh ngày hè (B o kính c nh gi i s 43) trích trong Qu c âm thi t p là m t
bài th đ c s c, th hi n s hài hoà gi a âm thanh và màu s c, c nh v t và con ng

i.

2.ăPhânătíchăbàiăth
* N i dung
B c tranh ngày hè hi n lên thông qua các hình nh – màu s c:

1,50ăđi m

+ Hoè l c: lá hoè xanh l c
Hocmai.vn– Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 1-


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Ng v n 10

H

ng d n gi i đ ki m tra h c kì I

+ Th ch l u – phun th c đ : cây th ch l u đang phun màu đ
+ H ng liên trì: nh ng đoá hoa sen h ng
Âm thanh:

1,50ăđi m

+ Ti ng ve inh i – âm thanh đ c tr ng c a mùa hè
Màu s c: xanh l c, đ , h ng: nh ng gam màu t

oc
01

+ Hoà chung v i ti ng lao xao c a ch cá – âm thanh c a làng chài
i sáng

ai
H

Âm thanh: sôi đ ng
 S hài hoà gi a âm thanh và màu s c, t o nên không khí c nh ngày hè tràn

D

ng p màu s c và âm thanh, c nh v t tr nên s ng đ ng
i:

nT

v c nh v t và con ng

hi

Khung c nh ngày hè không ch có s hài hoà v màu s c và âm thanh mà còn hài hoà

Con ng

i: không xu t hi n tr c ti p mà qua âm thanh: Lao xao ch cá làng ng ph

ie

 Cu c s ng sôi đ ng, t p n p

s/

Ta

Cách dùng t : “đùn đùn”, “phun”, “ti n”
Hình nh giàu bi u c m…

0,50ăđi m

iL

* Ngh thu t:

1,00 đi m

up

3. ánhăgiá:

ng, g n bó v i con

ro

ây là c nh đ c tr ng c a ngày hè. C nh v t g n g i v i đ i th
ng

1,50ăđi m

uO

C nh v t: cây c , chim muông (hoa sen, cây hoè, ti ng ve: đ c tr ng c a mùa hè)

i. B c tranh hi n lên có đ

ng nét, màu s c, âm thanh. Qua b c tranh thiên

/g

nhiên sinh đ ng và đ y s c s ng ta th y s giao c m m nh m c a nhà th v i c nh
s liên t

.c
om

v t. Thi nhân đón nh n c nh b ng nhi u giác quan: th giác, thính giác, kh u giác và
ng. Tác gi bi t hoà màu s c, âm thanh, đ

ng nét theo qui lu t c a cái

bo
ok

đ p trong h i ho , trong âm nh c làm cho b c tranh thiên nhiên v a có hình, có h n,
v a g i t ,v a sâu l ng.
 Tâm h n giàu tình yêu thiên nhiên, t o v t c a nhà th .
0,50ăđi m

ce

4. K t lu n

.fa

Khái quát l i b c tranh c nh ngày hè

w

L u ý: HS có th trình bày theo các cách khác nhau tuy nhiên c n có chung nh ng ý chính, bài vi t s ch s ,
i ch m có th cho đi m t i đa.

w

w

di n đ t m ch l c, không có l i chính t , tu vào t ng bài ng

Ngu n:
Hocmai.vn– Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Hocmai.vn
- Trang | 2-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×