Tải bản đầy đủ

Hoa hoc DA de thi hoc ki i lop 12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Đáp án đề kiểm tra học kỳ I – Lớp 12– Môn Hoá học

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 12
MÔN: HOÁ HỌC

2. C

3. D

4. C

5. B

6. B

7. C

8. B

9. A


10. D

oc

1. C

ai
H

II. Phần tự luận (6,0 điểm).
Áp dụng bảo toàn khối lượng
mNaOH=0,94+2,05-1,99=1(g) nNaOH=0,025(mol)
M ancol = 0,94/0,025 = 37,6 => CH3OH và C2H5OH

D

(1 điểm)

uO

- Lượng glucozơ tinh khiết là:
m(C6H12O6)=2,5.(100-20)/100=2(kg)
C6H12O6 => 2 C2H5OH + 2CO2
180g ----------> 2,46 g
2kg ------------> ? kg
=>mC2H5OH=2.92/180= 46/45 (kg)= 9200/9(g)
- Lượng ancol bị hao hụt là:
m (ancol hao hụt)=9200/9.(100% -10%)/100%=920 (g)
=>V(C2H5OH)=920/0,8=1150 (ml)
=>V(dd C2H5OH)=1150.100/40=2875(ml)

ro

up
s/

(0,5 điểm)

n ala=28,48:89=0,32;

n ala-ala= 32: ( 89.2-18)=0,2 --->n ala=0,4;
n ala-ala-ala= 27,72: ( 89.3-2.18)=0,12 ---> n ala= 0,12.3=0,36.
Vậy tổng số mol ala= 0,32+ 0,4+ 0,36=1,08

om
/g

Bài 3
(1,8 điểm)

(1 điểm)

----> n ala-ala-ala-ala=1,08:4= 0,27 mol
Vậy m= 0,27. ( 89.4- 3.18)= 81,54 gam

ok

.c

(0,8 điểm)

(0,8 điểm)

Khối lượng Cu lớn nhất khi và chỉ khi Cu tác dụng hết với AgNO3.
Cu + 2AgNO3 --->Cu(NO3)2 + 2Ag
0,072 0,144
Từ đó có khối lượng Cu là:0,072.64=4,608 (g)

(0,4 điểm)

bo

nFe=6,72:56=0,12 mol; nAgNO3=0,384.1=0,384 mol
Fe + 2AgNO3 --->Fe(NO3)2 + 2Ag
0,12 0,24
Dung dịch A gồm Fe(NO3)2 và AgNO3 dư có số mol là:
0,384-0,24=0,144 mol

w

w

w

.fa

ce

Bài 4
(1,2 điểm)

(0,5 điểm)

(1 điểm)

Ta
iL
ie

Bài 2
(1,5 điểm)

nT

Gọi công thức trung bình của hai este là RCOOR’
M=1,99:0,025=79,6 => R + 44 + 27,6 = 79,6 => R=15 => CH3=> Các este có công thức: CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

hi

Bài 1
(1,5 điểm)

01

I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm).

Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Hocmai.vn

- Trang | 1 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×