Tải bản đầy đủ

Hoa hoc 11 DA de hoc ki i hocmai

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Đáp án đề kiểm tra học kỳ I – Lớp 11– Môn Hoá học

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 11
MÔN: HOÁ HỌC

2. A

3. D

4. D

5. B

6. D

7. B

8. A

9. B


10. A

oc

1. B

ai
H

II. Phần tự luận (6,0 điểm).
a.
nCO2=0,11 mol

D

Bài 1
(3 điểm)

hi

Gọi nNaHCO3=x, nNa2CO3=y

nT

84x+106y=9,46

Ta
iL
ie

-->x=0,1; y=0,01
--> mNaHCO3=8,4g; mNa2CO3=1,06g

up
s/

b.
nNaOH=0,12mol, nCO2 ban đầu =0,11mol mà để thu được NaHCO3 thì
cần có nOH-/nCO2 <1 => Cần thêm ít nhất 0,01mol CO2 nữa để thu


được mình muối NaHCO3

ro

(0,8 điểm)

Số mol Fe=0,12(mol) , số mol HNO3=0,4 (mol).
Fe+4HNO3→Fe(NO3)3+NO+2H2O
0,1 0,4
0,1
Fe(NO3)3 dư =0,1-0,04=0,06 (mol).

(0,4 điểm)

Fe + 2Fe(NO3)3→3Fe(NO3)2
0,02
0,04
Cu + 2Fe(NO3)3→Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2
0,03 0,06
mCu=0,03.64=1,92 (g)

(0,8 điểm)

bo

ok

.c

b.
HCl → H+ + Cl−
pH=3=−lg[H+]⇒[H+]=10−3 mol/l
Muốn cho pH=4 tức [H+]=10−4 mol/l thì phải pha loãng 10 lần, nghĩa là
cần 1Vdung dịch axit và 9Vnước nguyên chất.

w

w

w

.fa

ce

Bài 3
(1,2 điểm)

(1 điểm)

(1 điểm)

om
/g

a.
n OH- = 0,03 mol
H+
+ OH- → H2O
0,03
0,03
=> V = 0,03/0,3 = 0,1 lit

(2 điểm)

uO

x+y=0,11

Bài 2
(1,8 điểm)

01

I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm).

Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Hocmai.vn

- Trang | 1 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×