Tải bản đầy đủ

De HK IToan 12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2015 -2016
Môn Toán Lớp 12

oc

01

Thời gian: 90 phút

Câu 2 : Cho hàm số y 

2a 3 2

D

6a 3 3

5

C.

5a 3 15
3

hi

B.

D.

x2  2x  13
có đồ thị (C). Chọn phát biểu đúng
x5

nT

5a 3 5

uO

A.

a 5
, thể tích khối lăng trụ là:
2

Ta
iL
ie

(A’BC) bằng

ai
H

Câu 1 : Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng a 5 . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng


A. Trên đồ thị (C) chỉ có bốn điểm có tọa độ nguyên
B. Trên đồ thị (C) chỉ có ba điểm có tọa độ nguyên

up
s/

C. Trên đồ thị (C) chỉ có hai điểm có tọa độ nguyên
D. Trên đồ thị (C) chỉ vô số điểm có tọa độ nguyên

ro

Câu 3 : Cho hình chóp S.ABC có SA  SB  SC , tam giác ABC là tam giác vuông tại B, AB=2a, BC =2 a 3 ,

a 6
2

B.

2a 6

a 6
4

C.

D.

a 6

.c

A.

om
/g

mặt bên (SBC) tạo với đáy góc 600. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) là:

ok

Câu 4 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

bo

A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau

ce

B. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau.

.fa

C. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.

w

D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.

w

w

Câu 5 : Đồ thị hàm số y  x  1 2 2x  3 cắt trục Ox tại mấy điểm ?
 

A. 2 điểm

B. 3 điểm

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

C. 1 điểm

D. 5 điểm

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 1 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017

Câu 6 : Một đường dây điện được nối từ nhà máy thủy nhiệt điện A đến hòn đảo C. Khoảng cách ngắn
nhất từ đảo C đến bờ biển là BC = 1 km (như hình vẽ),

Đảo

C

Khoảng cách từ A đến B là 3 km. Biết mỗi km dây
điện đặt dưới nước mất chi phí là 50 triệu đồng, còn
mỗi km ở trên mặt đất mất 30 triệu đồng. Khi đó chi

01

1 km

phí ít nhất cần đi đường dây điện cho đảo C là bao

3 km

oc

nhiêu ?

A

ai
H

B
Bờ biển

C. 140 triệu đồng

D. 120 triệu đồng

Câu 7 : Cho hình bên

nT

y

D

B. 130 triệu đồng

hi

A. 158 triệu đồng

uO

Khẳng định nào sau đâu là khẳng định đúng ?

x

Ta
iL
ie

O

up
s/

A. Đây là đồ thị hàm bậc hai.

B. Đây là đồ thị hàm bậc bốn trùng phương với hệ số a của x 4 : a  0 .

ro

C. Đây là đồ thị hàm bậc bốn trùng phương với hệ số a của x 4 : a  0 .

om
/g

D. Đây là đồ thị hàm bậc ba.

Câu 8 : Cho hàm số y  f(x)  xx . Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng ?

f '(x)  xx

.c

B.

f '(x)  xx .lnx

C.

f '(x)  xx (lnx 1)

D.

f '(x)  x.xx1

ok

A.

bo

Câu 9 : Cho phương trình x3  3x2  3x  1  m , phương trình này có tối đa bao nhiêu nghiệm ?
B. 3

C. 5

D. 4

ce

A. 3

.fa

Câu 10 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a 2 . M, N lần lượt là trung điểm của AB và

w

w

w

AD, H là giao điểm của CN và DM. SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SH = 2 a 3 . Khoảng

A.

cách giữa hai đường thẳng CN và SD là:

a 6

B.

17

a 31
4

C.

5a 3
17

D.

2a 93
31

2x1

x
x
 15 có một nghiệm dạng x   loga b , với a và b là các số nguyên dương
Câu 11 : Phương trình 3 .5
lớn hơn 1 và nhỏ hơn 8. Khi đó a  2b bằng:

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 2 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

A. 10

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017

B. 13

C. 8

D. 5

Câu 12 : Tập nghiệm của phương trình log 23 x  log 3  9x   2  0 là

T  1; 2; 3

 1 
Giá trị của biểu thức P  64 3   
 16 
2

A. 12

T  1; 3

C.

D.

T  2; 3

01

B.

0.75

 250,5 là

B. 19

oc

Câu 13 :

T  1

ai
H

A.

C. 17D. 11hi

D

Câu 14 : Tập xác định của hàm số y  log x2  9 là:
x

D   , 3   3,  

B.

D   , 3

C.

D   , 3 

D.

D   , 3  3,  

uO

nT

A.

Ta
iL
ie

Câu 15 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2 a 3 , mặt bên SAB là tam giác đều và
nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
A. 14a 3

15a 3

C.

up
s/

1

17a 3

D.

12a 3

D   2; 2 

D.

D  R\2; 2

Tập xác định của hàm số y   2x  4  3 là:

A. D = R

B.

D  (2; )

ro

Câu 16 :

B.

C.

om
/g

Câu 17 : Số nghiệm của phương trình (x  2)[log0.5 (x2  5x  6)  1]  0 là
A. 0

B. 2

C. 3

D. 1

ok

.c

Câu 18 : Đường thẳng đi qua điểm M 1; 3  và có hệ số góc k cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ dương,

1

B.

3

2

C.

D.

ce

A.

bo

cắt trục tung tại điểm B có tung độ dương. Diện tích tam giác OAB là nhỏ nhất khi k bằng

4

.fa

Câu 19 : Đồ thị trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

y

w

w

w

A.

C.

2x  4
x1

x3
y
x1

6

x4
x 1

B.

y

D.

2x  1
y
x1

4

2

5

Câu 20 : Giá trị log 2 36  log 2 144 bằng:
A.

4

B.

2

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

2

C. 2

D. 4

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 3 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017

Câu 21 : Cho loga b  0 với a,b là các số thực dương và a  1 . Nhận xét nào dưới đây là đúng ?

Câu 22 :

a  1,b  1

B.

a  0,b  0

a  1,0  b  1

C.

Phương trình log 2 (4x  15.2x  27)  2log 2

1
4.2x  3

D.

a  0,0  b  1

 0 có một nghiệm là x  loga b . Trong đó a, b

01

A.

a  2b  0

B.

a  b2  0

a2  b  1  0

C.

D.

a 2  b2  3  0

ai
H

A.

oc

thỏa mãn điều kiện :

Câu 23 : Tìm mệnh đề sai, trong các mệnh đề dưới đây ?

hi

D

A. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

nT

B. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

uO

C. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
D. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Ta
iL
ie

Câu 24 : Hàm số f  x   x4  2x2  7 có giá trị cực đại bằng a và giá trị cực tiểu bằng b. Khi đó giá trị của

a  2b bằng:
B. -5

C. 4

D. 2

up
s/

A. 9

Câu 25 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2 a 3 . SA vuông góc với mặt phẳg đáy, SB

13a 3 3
4

a3 3
4

om
/g

A.

ro

tạo với đáy góc 600. Thể tích khối chóp S.ABC là:
B.

C.

31a 3
4

D. 6 a 3 3

.c

Câu 26 : Trong các tiếp tuyến tại các điểm trên đồ thị hàm số y  x3  3x2  2 , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ

ok

nhất bằng

Cho hàm số : y 

ce

Câu 27 :

bo

A. -4

B. -3

C. 0

D. 3

1 3
x  4x2  5x  17 . Phương trình y'  0 có 2 nghiệm x1 ,x2 . Khi đó x1 .x2 
3
B. 5

.fa

A. -5

C. 8

D. -8

w

w

w

Câu 28 : Đồ thị hàm số y  x3  3mx  m  1 tiếp xúc với trục hoành khi:
A.

m  1

B.

Câu 29 : Biết đồ thị  C  : y 
A. 6

m 1

C.

m  1

D.

m1

(2m  n)x 2  mx  1
nhận trục hoành và trục tung làm 2 tiệm cận thì: m  n 
x2  mx  n  6
B. 9

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

C. - 6

D. 8

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 4 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017

Câu 30 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S lên  ABCD  là trung
điểm H của AB, góc giữa SC và mặt phẳng đáy là 600 . Khi đó thể tích khối chóp là:

a 3 15
18

B.

2a 3
3

a3
3

C.

D.

a 3 15
6

01

A.

3

y'

Khẳng định nào sau đây là sai ?

0

-1
0

+

2

ai
H

x

0

1

oc

Câu 31 : Hàm số y  f  x  xác định trên R, có bảng biến thiên trên 3; 2  sau:D

3

5

uO

A. Hàm số có 2 cực trị.

nT

-3

hi

y

Ta
iL
ie

B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
 3; 2  xảy ra khi x  2.
C. Đồ thị hàm số đi qua điểm  3;1 .

up
s/

D. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
 3; 2  là 3.
Câu 32 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Lớn hơn hoặc bằng
5.

om
/g

A.

ro

Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kỳ hình đa diện nào cũng
B. Lớn hơn 4.

C.

Lớn hơn hoặc bằng
4.

D. Lớn hơn 5.

.c

Câu 33 : Hàm số nào sau đây không có tâm đối xứng ?

ok

A. Hàm bậc 4 trùng phương.

ax  b
.
cx  d

Hàm số lẻ.

D. Hàm bậc ba.

ce

bo

C. Hàm bậc nhất trên bậc nhất y 

B.

.fa

Câu 34 : Số cạnh của hình đa diện luôn luôn:
B. Lớn hơn 6.

C.

Lớn hơn hoặc bằng
6.

D.

Lớn hơn hoặc bằng
8.

w

w

A. Lớn hơn 7.

w

Câu 35 : Hàm số f  x   4x3  x4  1
A. Nhận điểm x  3 làm điểm cực tiểu

B.

C. Nhận điểm x  3 làm điểm cực đại

D. Nhận điểm x  0 làm điểm cực tiểu

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Nhận điểm x  0 làm điểm cực đại

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 5 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017

Câu 36 : Trong quá trình quang hợp của cây xanh sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 14 (một đồng vị của
cacbon). Khi một bộ phận của cây xanh đó bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng dừng và nó sẽ
không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm

chạp và chuyển hóa thành nitơ 14. Biết rằng nếu gọi N  t  là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong

01

một bộ phận của một cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì N  t  được tính theo công thức
t

oc

N  t   100.  0,5  500 . Phân tích mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon

A. 4692

B. 3253

ai
H

14 còn lại trong mẫu gỗ đó là 65% . Niên đại của công trình đó là :
C. 3632

D. 4079

lim f  x   2
x

lim f  x   

C.

x2

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

1;  

B.

lim f  x   
x2

Hàm số đã cho có 2 cực tiểu

D. Hàm số đạt cực đại tại x  0

up
s/

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  1; 0 

D.

Ta
iL
ie

Câu 38 : Cho hàm số y  x4  2x2  5 . Hãy tìm phát biểu Sai?

A.

hi

B.

nT

lim f  x   2

x

uO

A.

D

Câu 37 : Đường cong y  f  x  nhận đường thẳng y  2 là tiệm cận khi:

x

3

B.

2

x1

C.

x

om
/g

A.

ro

Câu 39 : Phương trình 3x3 3x2 3  35x có nghiệm trên tập số thực là

3
2

D.

x  1

D.

1
e9

.c

Câu 40 : Giá trị lớn nhất của hàm số y   x  2  e 3x trên 3,0  là


B.

ok

A. 0

1
3e 7

C. 2

bo

Câu 41 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân tại A, AB=2a. AA’ = 3 a 3 . M,N lần

a3 3
2

B.

3a 3 2
8

C.

a3 3
8

D.

3a 3 3
2

w

.fa

A.

ce

lượt là trung điểm của AA’ và BC’. Thể tích khối tứ diện MA’BN là:

w

w

Câu 42 : Hàm số y  f x có đạo hàm là y'  f ' x  x  1 2 2x  3
   

 
A. Có 1 cực trị

B. Có 2 cực trị

C. Có 3 cực trị

D. Không có cực trị

Câu 43 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB  3a,BC  5a ,  SAC  vuông góc
với đáy. Biết SA  2a,SAC  30o . Thể tích khối chóp S.ABC là:

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 6 -


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam

A.2a 3
3

Hàm số f  x   2x2  6x  2

2

3

27

B.

23

3.2

C.

2a 3 3
3

C.

3.2

D.

2a 3

D.

4.2

có f '  0  là:

3

3

3 1

3

2a 3
3

3a 3 3
7

C.

D.

a 3 14
6

hi

B.

D

a3 3
6

3

ai
H

Câu 45 : Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, SA=2a. Thể tích khối chóp là:
A.

3 1

01

Câu 44 :

B.

2a 3 3

oc

A.

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017

nT

Câu 46 : Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học thấy rằng: Nếu trên mỗi m 2 diện tích bề mặt hồ
có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng: P  n   600  10n (gam).

Ta
iL
ie

uO

Hỏi phải thả bao nhiêu cá trên một m 2 diện tích mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá
nhất ?
A. n = 15
B. n = 30
C. n = 37
D. n = 12
Câu 47 : Tìm m để phương trình log 2 (x3  3x)  m có ba nghiệm thực phân biệt.

1  m  1

B.

2  m  2

C.

up
s/

A.

m1

D.1
m1
2

ro

Câu 48 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đèu cạnh 2 a 3 . A’B = 4a. Thể tích khối lăng trụ

A.

om
/g

là:

7 3a 3

B.

5 3a 3

C.

4 3a 3

D.

6 3a 3

ok

2x  1
(I)
x1

bo

y

.c

Câu 49 : Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó:

B. ( I ) và ( II )

y  x3  3x  5 (III)
C. Chỉ ( I )

D. Chỉ ( I )

ce

A. ( I ) và ( III)

y   x4  x2  2 (II)

Câu 50 : Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a , mặt bên SAB là tam giác đều và

.fa

nằm trong mặt phẳng đáy. Gọi I là trung điểm của AB . Tính cosin của góc tạo bởi hai đường

w

w

w

thẳng IC và SD .

A.

3 10
12

B.

3
2

C.

3 2
20

Nguồn:

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

D.

3 10
20

Hocmai.vn sưu tầm và bổ sung

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

- Trang | 7 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×