Tải bản đầy đủ

05 480 bài tập chuyên đề phi kim có lời giải chi tiết

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

nT
hi
Da
iH
oc
01

480 BÀI TẬP PHI KIM
Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2
Trong điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:
(a) 2H2SO4 + C => 2SO2 + CO2 + 2H2O.
(b) H2SO4 + Fe(OH)2 => FeSO4 + 2H2O.
(c) 4H2SO4 + 2FeO => Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.

uO

(d) 6H2SO4 + 2Fe => Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

B. (b).


C. (c).

D. (d).

iL

A. (a).

ie

Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là

Ta

Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2

s/

Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là

up

A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2; Mg(NO3)2.

ro

B. Cu(NO3)2; Zn(NO3)2; NaNO3.

D. Fe(NO3)3; Cu(NO3)2; AgNO3.

/g

C. KNO3; Zn(NO3)2; AgNO3.

om

Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2

bo


A. Cl2; NO2.

ok

.c

Cho các chất khí sau: SO2; NO2; Cl2; N2O; H2S; CO2. Các chất khí khi phản ứng với NaOH ở nhiệt độ
thường luôn cho hai muối là

D. CO2; Cl2; H2S.

ce

C. SO2; CO2; H2S.

B. SO2; CO2.

fa

Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2

w.

Cho các phản ứng sau:

ww

(1) Ure + Ca(OH)2
(3) Al4C3 + H2O

(2) Xôđa + dung dịch H2SO4.
(4) Phèn chua + dung dịch BaCl2.

(5) Xôđa + dung dịch AlCl3

(6) FeS2 + dung dịch HCl.

Số các phản ứng vừa tạo kết tủa, vừa có khí thoát ra là
A. 3

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2
Phát biểu đúng là
A. Các hợp chất HClO; HClO2; HClO3; HClO4 theo thứ tự từ trái sang phải tính axit tăng dần đồng thời
tính oxi hóa tăng dần.

nT
hi
Da
iH
oc
01

B. Các hợp chất HF; HCl; HBr; HI theo thứ tự từ trái sang phải tính axit tăng dần, đồng thời tính khử
giảm dần.
C. Các halogen F2; Cl2; Br2; I2 theo thứ tự từ trái sang phải tính oxi hóa giảm dần, đồng thời tính khử
tăng dần.
D. Để điều chế HF; HCl; HBr; HI người ta cho muối của các halogen này phản ứng với dung dịch
H2SO4 đặc
Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2
Phát biểu không đúng là

Ta

D. Khí CO2 là một khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

iL

C. Đám cháy Mg có thể dập tắt bằng CO2.

ie

B. Photpho trắng rất độc, có thể gây bỏng nặng khi rơi vào da.

uO

A. Trong phòng thí nghiệm, nitơ được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa.

s/

Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2

B. 22

C. 19

D. 21

om

A. 20

/g

ro

up

Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất người ta dùng các băng bằng vải tẩm dung dịch natri thiosunfat
để bảo vệ cơ quan hô hấp khỏi bị nhiễm độc khí Clo. Tổng hệ số cân bằng (số nguyên tối giản) của
phương trình phản ứng hóa học xảy ra là

.c

Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2
Phát biểu nào sau đây là sai ?

ok

A. Amophot là hỗn hợp của NH4H2PO4 và (NH4)HPO4

bo

B. Ure là phân đạm có độ dinh dưỡng cao.

ce

C. Độ dinh dưỡng của phân đạm, lân, kali được tính theo % khối lượng của N, P2O5 và K2O.

fa

D. Supephotphat kép có thành phần chính là hỗn hợp CaSO4 và Ca(H2PO4)2

w.

Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2

ww

Cho các phát biểu sau:
(1). Khí gây ra mưa axit là SO2 và NO2

(2). Khí gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính là CO2 và CH4
(3). Senduxen, mocphin... là các chất gây nghiện

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

2


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
(4). Đốt là than đá dễ sinh ra khí CO là chất khí rất độc.
(5). Metanol có thể dùng để uống như Etanol.
Số phát biểu sai là:
A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Cho các phản ứng sau ( trong dung dịch):

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 10: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2
(1) Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

(5) F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2

(2) Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

(6) HF + AgNO3 → AgF + HNO3

(3) Cl2 + 2NaF → 2NaCl + F2

(7) HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

(4) Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

(8) PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 10HCl

Số phương trình hóa học viết đúng là
B. 3.

C. 5.

D. 2.

uO

A. 4.

ie

Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2

s/

Ta

iL

Cho sơ đồ chuyển hoá :

up

Các chất X, Y, Z lần lượt là :

B. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4

ro

A. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4

D. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4

/g

C. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4

Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2

om

Cho các nhận định sau :

.c

(1). O3 có tính oxi hóa mạnh hơn O2.

ok

(2). Ozon oxi hóa được Bạc và dd KI.

bo

(3). SO2 làm nhạt màu vàng của dd nước Brom.

ce

(4). H2SO4 đặc rất háo nước và có tính oxi hóa mạnh.

fa

(5). H2SO4 đặc hấp thụ SO3 tạo ra Oleum.

w.

(6). Hiđro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

ww

(7). Lưu huỳnh đơn chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
Số nhận định đúng là :
A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

3


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Phát biểu nào sau đây sai về axit nitric?
A. Trong phòng thí nghiệm, HNO3 được điều chế bằng phương pháp sunfat
B. Hỗn hợp dung dịch HCl và HNO3 theo tỉ lệ thể tích 1 : 3 có thể hòa tan được vàng
C. Độ bền của HNO3 kém hơn so với H3PO4
Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1

nT
hi
Da
iH
oc
01

D. Dung dịch HNO3 đặc không hòa tan được Fe ở nhiệt độ thường
Khí X là một chất khí gần như trơ ở nhiệt độ thường, được sinh ra khi thổi amoniac qua bột CuO. Vị trí
của nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn:
A. X nằm ở chu kì 2 nhóm VA

B. X nằm ở chu kì 3 nhóm IVA

C. X nằm ở chu kì 3 nhóm VA

D. X nằm ở chu kì 2 nhóm IVA

Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1

uO

Phát biểu nào sau đây không chính xác?

ie

A. Khí CO2 là khí độc và là nguyên nhân chính gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

iL

B. Một lượng rất nhỏ khí O3 có trong không khí, có tác dụng làm cho không khí trong lành hơn.

Ta

C. Khí thải ra khí quyển freon (chủ yếu là CFCl3, CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.

s/

D. Thủy ngân là kim loại dễ bay hơi và rất độc, người ta dùng bột lưu huỳnh để phòng độc thủy ngân.

up

Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1

ro

Cho các thí nghiệm

/g

(1) Dẫn khí H2S dư qua dung dịch CuCl2

om

(2) Dẫn khí CO2 dư qua dung dịch Ca(OH)2

.c

(3) Dẫn khí NH3 dư qua dung dịch Al(NO3)3

ok

(4) Dẫn hỗn hợp khí C2H2 và NH3 dư qua dung dịch AgNO3

bo

Số trường hợp thu được kết tủa sau khi kết thúc phản ứng là:
A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

ce

Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1

ww

w.

fa

Trong thành phần của thuốc chuột có hợp chất của photpho là Zn3P2. Khi bả chuột bằng loại thuốc này
thì chuột thường chết gần nguồn nước bởi vì khi Zn3P2 vào dạ dày chuột thì sẽ hấp thu một lượng nước
lớn và sinh ra đồng thời lượng lớn khí X và kết tủa Y khiến cho dạ dày chuột vỡ ra. Phát biểu nào sau
đây không đúng?
A. Kết tủa Y có thể tan được trong dung dịch NaOH đặc

B. Khí X thường xuất hiện ở các nghĩa trang, dễ bốc cháy tạo thành ngọn lửa lập lòe
C. Kết tủa Y có thể tan trong dung dịch NH3
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

4


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
D. Khí X có thể được điều chế trực tiếp từ các đơn chất ở nhiệt độ thường
Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1
X là một loại phân bón hóa học. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng có khí thoát ra.
Nếu cho X vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó thêm bột Cu vào thấy có khí không màu thoát ra và hóa
nâu trong không khí. X là :
B. (NH4)2SO4

C.(NH2)2CO

D.NaNO3

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. NH4NO3

Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1

Ta

iL

ie

uO

Cho biết bộ thí nghiệm điều chế clo trong phòng thí nghiệm:

s/

Hãy cho biết hóa chất đựng trong mỗi lọ tương ứng lần lượt là :

up

A. dd H2SO4 đặc ; dd KMnO4 ; dd HCl đặc ; dd NaCl

ro

B. dd NaCl ; MnO2 rắn ; dd HCl đặc ; dd H2SO4 đặc

/g

C. dd HCl đặc ; MnO2 rắn ; dd NaCl ; dd H2SO4 đặc

om

D. dd HCl ; dd KMnO4 ; dd H2SO4 đặc ; dd NaCl

.c

Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1

ww

w.

fa

ce

bo

ok

hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm chứng minh :

A. Khả năng bốc cháy của P trắng dễ hơn P đỏ
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

5


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
B. Khả năng bốc cháy của P đỏ dễ hơn P trắng
C. Khả năng bay hơi của P đỏ dễ hơn P trắng
D. Khả năng bay hơi của P trắng dễ hơn P đỏ
Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2
Cho các thí nghiệm sau:

nT
hi
Da
iH
oc
01

1. Sục Cl2 vào dung dịch NaOH.
2. Sục CO2 vào dung dịch cloruavôi.
3. Sục O3 vào dung dịch KI.
4. Cho AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.
5. Cho Cu vào dung dịch FeCl3.
6. Cho dung dịch H2SO4 đặc nóng vào NaBr tinh thể.

uO

Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là:

ie

A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

iL

Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2

B. 5.

C. 6.

D. 3.

up

A. 4.

s/

Ta

Cho các cặp chất sau: SO2 và H2S, F2 và H2O, Li và N2, Hg và S, Si và F2, SiO2 và HF. Số cặp chất
phản ứng được với nhau ở điều kiện thường là

ro

Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2

bo

ok

.c

om

/g

Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ các chất ban đầu là
MnO2 và dung dịch HCl đậm đặc. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện đun nóng, sẽ có một
phần khí HCl bị bay hơi. Để thu được khí clo sạch bình số (3); (4) sẽ chứa lần lượt các chất nào trong
các phương án sau?

(1)

fa

ce

Cl

w.

(2)

ww

(6)

Hình 1

(3)

(4)

(5)

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

6


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. NaOH bão hòa và H2SO4 đặc.

B. KCl đặc và CaO khan.

C. NaCl bão hòa và H2SO4 đặc.

D. NaCl bão hòa và Ca(OH)2.

Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2
SO2 có lẫn SO3. Để loại bỏ SO3 người ta dùng dung dịch nào trong các dung dịch sau?
B. Nướcvôitrong.

C. Dung dịchNaOH.

D. Dung dịch H2SO4đặc.

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. Dung dịch Na2SO3.

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2

Trong các loại phân bón sau: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3loại có hàm lượng đạm cao nhất

A. (NH4)2SO4.

B. NH4Cl.

C. (NH2)2CO.

D. NH4NO3.

Câu 24: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1

B. 5.

C. 3.

ie

A. 2.

uO

Cho các khí sau: Cl2, CO2, H2S, SO2, N2, C2H4, O2. Số chất khí làm mất màu nước Br2 là
D. 4.

iL

Câu 25: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1

s/

Ta

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế dung dịch HCl trong phòng thí nghiệm:

H2O

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

NaCl + H2SO4

Phát biểu nào sau đây sai?

ce

A. Trong thí nghiệm trên có thể thay NaCl bằng CaF2 để điều chế HF.

fa

B. Trong thí nghiệm trên, dung dịch H2SO4 có nồng độ loãng.

ww

w.

C. Trong thí nghiệm trên không thể thay NaCl bằng NaBr để điều chế HBr.

D. Sau phản ứng giữa NaCl và H2SO4, HCl sinh ra ở thể khí.

Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2
Kem đánh răng chứa một lượng muối của flo (như CaF2, SnF2) có tác dụng bảo vệ lớp men răng vì nó
thay thế một phần hợp chất có trong men răng là Ca5(PO4)3OH thành Ca5(PO4)3F. Điều này có ý nghĩa
quan trọng trong bảo vệ răng vì lớp Ca5(PO4)3F
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

7


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. có thể phản ứng với H+ còn lại trong khoang miệng sau khi ăn.
B. không bị môi trường axit trong miệng sau khi ăn bào mòn.
C. là hợp chất trơ, bám chặt và bao phủ hết bề mặt của răng.
D. có màu trắng sáng, tạo vẻ đẹp cho răng.
Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2

nT
hi
Da
iH
oc
01

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
(b) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.
(c) Cho hỗn hợp KHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.
(d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được hai muối là
B. 3.

C. 2.

ie

A. 5.

uO

(e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.

D. 4.

iL

Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2

B. SO2.

C. O3.

D. CO2.

up

A. O2.

s/

Ta

Một chất có chứa nguyên tố oxi, được dùng để khử trùng nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên
Trái Đất khỏi bức xạ tia cực tím. Chất này là

ro

Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2

/g

Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

om

(a) Sục khí SO 2 vào dung dịch H2S;

.c

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc;

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH
(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4.

ok

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH;

(b) Sục khí F2 vào nước;

bo

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là:
B. 3

C. 5

D. 4

ce

A. 6

fa

Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Thế – Lần 2

ww

w.

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm:
dung dịch H2SO4 đặc

Na2SO3

dung dịch Br2

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

8


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Phản ứng xảy ra trong bình đựng dung dịch Br2 là
A. 2SO2 + O2 → 2SO3.
B. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4.

nT
hi
Da
iH
oc
01

C. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O.
D. Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr.

Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

up

A. CaC2 + 2H2O 
 Ca(OH)2 + C2H2 

s/

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

0

Ta

iL

ie

uO

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:

ro

t
C. 2KMnO4 
 K2MnO4 + MnO2 + O2 

0

t
 NH3  + HCl 
B. NH4Cl 
0

t
D. BaSO3 
 BaO + SO2 

om

Tiến hành các thí nghiệm sau:

/g

Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình

.c

(1) Sục khí H2S vào dung dịch ZnSO4

ok

(2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4

bo

(3) Sục khí CO2(dư) vào dung dịch Na2SiO3

ce

(4)Sục khí CO2(dư) vào dung dịch Ca(OH)2

fa

(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3

w.

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3

ww

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là:
A. 3

B.6

C. 4

D. 5

Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình
Khi nung nóng than cốc với CaO , CuO , FeO , PbO thì phản ứng xảy ra với :
A. CuO và FeO

B. CuO,FeO, PbO

C. CaO và CuO

D. CaO,CuO,FeO và PbO

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

9


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp
Cho các phản ứng sau:
H2S + O2 (t0)-> khí X + …

NH4NO2 (t0) -> khí Y + …

CaCO3 + HCl -> khí Z + …

A. SO2, N2, CO2

B. SO2, NO2, Cl2

C. SO2, N2, Cl2

nT
hi
Da
iH
oc
01

Các khí X, Y, Z lần lượt là
D. SO2, NO, CO2

Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp

Một mẩu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí
đó, số khí bị hấp thụ là
A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

A. Lưu huỳnh

B. Oxi

C. Hidro

D. Photpho

ie

Nguyên tố được mệnh danh là “nguyên tố của sự sống và tư duy” là

uO

Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp

iL

Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp

B. CO và O2 C. H2 và F2

s/

A. Cl2 và O2

Ta

Hỗn hợp khí nào sau đây không đồng thời tồn tại ở nhiệt độ thường?
D. O2 và N2

up

Câu 38 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định

(1) S+ Hg → HgS

.c

(5) H2 + I2 → 2HI

om

(3) 2Al(bột) + 3Cl2 → 2AlCl3

/g

ro

Cho các phản ứng sau:

(2) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O
(4) 2Ag + O3 → Ag2O + O2
(6) N2 + O2 → 2NO

bo

ok

Các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường là:
A. (1), (3), (5), (6).

B. (1), (2), (5), (6).
D. (1), (2), (3), (4).

ce

C. (2), (3), (4), (6).

fa

Câu 39 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định

ww

w.

Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc, nóng thường sinh ra khí NO2. Để hạn chế tốt nhất khí NO2 thoát ra
gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?
A. Xút

B. Muối ăn

C. Cồn

D. Giấm ăn

Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc
Cho các cặp chất sau: SO2 và H2S, F2 và H2O, Li và N2, Hg và S, Si và F2, SiO2 và HF. Số cặp chất
phản ứng được với nhau ở điều kiện thường là
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

10


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc

nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ các chất ban đầu là
MnO2 và dung dịch HCl đậm đặc. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện đun nóng, sẽ có một
phần khí HCl bị bay hơi. Để thu được khí clo sạch bình số (3); (4) sẽ chứa lần lượt các chất nào trong
các phương án sau?

(1)

Cl
(2)

(3)

(4)

(5)

B. KCl đặc và CaO khan.

Ta

A. NaOH bão hòa và H2SO4 đặc.

iL

Hình 1

ie

uO

(6)

s/

C. NaCl bão hòa và H2SO4 đặc.

D. NaCl bão hòa và Ca(OH)2.

up

Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc

ro

Cho các kết luận

/g

(1) Độ dinh dưỡng trong phân lân được đánh giá bằng hàm lượng nguyên tố photpho.

om

(2) Công thức chung của oleum là H2SO4.nSO3.

.c

(3) SiO2 có thể tan được trong các dung dịch axit thông thường như H2SO4, HCl, HNO3.

ok

(4) Au, Ag, Pt là các kim loại không tác dụng với oxy

bo

(5) Dẫn H2S qua dung dịch Pb(NO3)2 có kết tủa xuất hiện.

ce

(6) CO có thể khử được các oxit như CuO, Fe3O4 đốt nóng.

fa

Số kết luận đúng là:

w.

A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

ww

Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc

SO2 có lẫn SO3. Để loại bỏ SO3 người ta dùng dung dịch nào trong các dung dịch sau?
A. Dung dịch Na2SO3.

B. Nước vôi trong.

C. Dung dịch NaOH.

D. Dung dịch H2SO4 đặc.

Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

11


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Trong các loại phân bón sau: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3 loại có hàm lượng đạm cao nhất

A. (NH4)2SO4.

B. NH4Cl.

C. (NH2)2CO.

D. NH4NO3.

Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2
(a) Cho Fe tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc.
(b) Cho ure (NH2)2CO tác dụng với H2O.
(c ) Sục khí SO2 vào dung dịch Br2
(d) Cho Na2CO3 vào dung dịch HCl Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

nT
hi
Da
iH
oc
01

Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3

B. 4

C. 5

D. 7

iL

A. 6

ie

uO

Cho Cacbon (C) lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện
thích hợp. Số phản ứng mà trong đó C đóng vai trò là chất khử?

Ta

Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3

s/

Cho các phương trình phản ứng:

up

(1) dung dịch FeCl3 + Cu →

to



to



(7) SO2 + dung dịch Br2 →
(8) Mg + dung dịch HCl →

/g

(3) F2 + H2O →
(4) MnO2 + HCl đặc

(6) H2S + O2 dư

ro

(2) Hg + S →

(5) K + H2O →

.c

om

Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là:
A. 5.

B. 3.

C. 6

D. 4.

bo

Cho các chất :

ok

Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1

ce

(1) Nước brom và dung dịch Ba(OH)2

fa

(2) Dung dịch KMnO4 /H2SO4 và dung dịch KI

w.

(3) Dung dịch KI và nước vôi trong

ww

(4)Dung dịch KMnO4/H2SO4 và dung dịch AgNO3
Có thể phân biệt Cl2 ; SO2 ; CO2 bằng :
A.(4)

B.(3) hoặc (4) C.(2)

D.(2) hoặc (1)

Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

12


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Thức hiện các thí nghiệm sau :
(1) Ca3(PO4)2 + SiO2 + C (t0)
(2) NH4Cl + NaNO2 (t0)
(3) Si + NaOH + H2O

(5) NH3 + O2 (t0= 850-9000C ; Pt)
(6)Ag + O3
(7) H2S + O2
(8) FeCl3 + KI
(9) KNO3 + C + S (t0)
Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là :
B.8

C.9

D.7

uO

A.6

nT
hi
Da
iH
oc
01

(4) FeS2 + O2 (t0)

ie

Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1

B

C

D

om

A

/g

ro

up

s/

Ta

iL

Có 4 học sinh tiến hành điều chế O2 bằng phản ứng nhiệt phân KMnO4 trong ống nghiệm . Các ống
nghiệm được lắp như 4 hình vẽ sau :

.c

Các ống nghiệm như hình vẽ nào là đúng nhất :
A.Hình D

B.Hình C

C.Hình A

D.Hình B

ok

Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2

fa

ce

bo

Hòa tan hết hai kim loại X, Y trong dung dịch HCl dư, thêm tiếp vào đó lượng dư dung dịch NH3 lọc
lấy kết tủa, nhiệt phân rồi khử chất rắn bởi CO dư thì thu được kim loại X. Thêm H2SO4 vừa đủ vào
dung dịch nước lọc rồi điện phân dung dịch thu được thì sinh ra kim loại Y. Cặp kim loại X, Y có thể là

w.

A. Fe, Cu.

B. Fe, Zn.

C. Al, Cu

D. Al, Zn.

ww

Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2
Có các hóa chất: K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, HClO, H2SO4, KClO3. Những hóa chất được sử
dụng để điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm là
A. K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, HClO.
B. K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, KClO3.
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

13


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
C. K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, H2SO4.
D. K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, HClO, H2SO4.
Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2
Cho các phản ứng:
FeS + HCl  Khí Y

 Khí Z
NaNO2 bão hòa + NH4Clbão hòa 

nT
hi
Da
iH
oc
01

Na2SO3 + H2SO4  Khí X

 Khí T
KMnO4 

to

to

Các khí tác dụng được với nước clo là
A. X, Y, Z.

B. X, Y.

C. X, Y, Z, T.

D. Y, Z.

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2

A. 2

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO

Trong phòng thí nghiệm bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng để điều chế bao nhiêu khí trong số các khí
sau: Cl2, NO, SO2, CO2, C2H4, H2, NH3.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

/g

Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2

om

Trong các chuỗi phản ứng hóa học sau, chuỗi nào có phản ứng hóa học không thể thực hiện được?

.c

A. NH3  N2 NO  NO2  NaNO3  NaNO2  N2  Na3N  NH3  NH4Cl  HCl.

ok

B. P  P2O5  H3PO4  CaHPO4  Ca3(PO4)2  CaCl2  Ca(OH)2  CaOCl2.

bo

C. Cl2  KCl  KOH  KClO3  O2  O3  KOH  CaCO3  CaO  CaCl2  Ca.

ce

D. S  H2S  SO2  HBr  HCl  Cl2  H2SO4  H2S  PbS  H2S  NaHS  Na2S.

fa

Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2

ww

w.

Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Na2S2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng.

(b) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng.
(c) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
(d) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

14


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
(e) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.
(f) Cho khí O3 tác dụng với Ag.
(g) Nung SiO2 và Mg (tỉ lệ mol 1:2) trong điều kiện không có không khí.
(h) Đốt khí H2S trong O2 dư.

A. 7.

B. 5.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là
C. 6

D. 8.

Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO

Cách pha loãng axit H2SO4 đặc nào sau đây là đúng ?

.c

Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1

B. KBr.

C. K3PO4.

D. HNO3.

bo

A. HCl.

ok

Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?

ce

Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1

A. HI và O3.

B. NH3 và HCl.

C. Cl2 và O2.

D. H2S và Cl2.

ww

w.

fa

Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là

Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1
Để loại bỏ khí độc Cl2 trong phòng thí nghiệm người ta có thể sử dụng
A. SO2

B. NH3

C. O2

D. H2S

Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

15


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Cho các phản ứng sau:
t
 .. .
(c) FeO  CO 
0

t
 .. . (b) Si + dd NaOH .. .
(a) C  H 2 O(hoi) 
0

(d) O3 + Ag .. .

t
(f) KMnO 4 
 .. .

t
(e) Cu(NO3 ) 2 
 .. .
0

0

Số phản ứng sinh ra đơn chất là
B. 3.

C. 6.

D. 4.

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 5.

Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1
Chọn nhận xét sai:

A. Kali cacbonat còn được gọi là sô-đa dùng trong công nghiệp sản xuất đồ gốm
B. Oxi và ozon là 2 dạng thù hình của nhau.

C. Độ dinh dưỡng của superphotphat kép lớn hơn của supephotphat đơn

uO

D. Không thể dập tắt đám cháy do magie tạo ra bằng cát khô

ie

Câu 63: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình

B. H2S và Cl2.

C. HCl và CO2 .

D. NH3 và HCl

Ta

A. NH3 và Cl2.

iL

Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp là

s/

Câu 64: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình

up

Phát biểu nào sau đây không đúng?

ro

A. Hiđro sunfua bị oxi hóa bởi nước clo ở nhiệt độ thường.

/g

B. Kim cương, than chì là các dạng thù hình của cacbon.

om

C. Trong các hợp chất, tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.
D. Photpho trắng hoạt động mạnh hơn photpho đỏ.

.c

Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình

ok

Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không xảy ra phản ứng hóa học ?
B. Nhúng 1 sợi dây đồng vào dd FeCl3

C. Cho khí H2S sục vào dd Pb(NO3)2

D. Thêm dd HCl loãng vào dd Fe(NO3)2

ce

bo

A. Cho khí H2S sục vào dd FeCl2

fa

Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình

ww

w.

Cho các chất: KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 có cùng số mol lần lượt phản ứng với dd HCl đặc dư. Các chất
tạo ra lượng khí Cl2 (cùng điều kiện) theo chiều tăng dần từ trái qua phải là:
A. MnO2; K2Cr2O7; KMnO4

B. MnO2 ; KMnO4; K2Cr2O7

C. K2Cr2O7 ; MnO2 ; KMnO4

D. KMnO4 ; MnO2 ; K2Cr2O7

Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình
Khí nào sau đây là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính?
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

16


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. NO

B. CO2.

C. SO2.

D. CO

Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Cr2(SO4)3.
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] hoặc NaAlO2.

nT
hi
Da
iH
oc
01

(c) Cho dung dịch NaF vào dung dịch AgNO3.
(d) Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuCl2.
(e) Cho hỗn hợp Al4C3 và CaC2 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
(g) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

uO

Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2

iL

ie

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm về NH3 (ban đầu trong bình chỉ có khí NH3, chậu thủy tinh chứa nước cất
có nhỏ vài giọt phenolphtalein):

nước cất có
phenolphtalein

/g

ro

up

s/

Ta

khí NH3

om

Phát biểu nào sau đây sai?

.c

A. Thí nghiệm trên chứng tỏ NH3 tan nhiều trong nước và có tính bazơ.

ok

B. Nước phun vào bình do NH3 tan mạnh làm giảm áp suất trong bình.

bo

C. Hiện tượng xảy ra tương tự khi thay NH3 bằng CH3NH2.
D. Nước phun vào trong bình chuyển từ không màu thành màu xanh.

ce

Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2

fa

Cho nhận xét sau:

ww

w.

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2. CaSO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và
chịu hạn cho cây

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

17


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3
(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp
Số nhận xét sai là.
A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1
Khí Cl2 có màu
A. Vàng lục

B. Lục nhạt

C. Đen tím

D. Đỏ nâu

Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1
Kim loại tác dụng với cả dung dịch HCl loãng và khí Cl2 cho cùng một loại muối clorua là
A. Fe.

B. Cu.

C. Zn.

D. Ag.

Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1

B. Fe

C. Ag

D. Au

ie

A. Cu

uO

Kim loại tan trong dung dịch HCl là

iL

Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

Ta

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

B. NH4H2PO4 và KNO3

C. (NH4)3PO4 và KNO3.

D. (NH4)2HPO4 và NaNO3.

up

s/

A.(NH4)2HPO4 và KNO3. .

ro

Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

B. HCl > HBr > HF > HI.
D. HF > HCl > HBr > HI.

.c

C. HI > HBr > HCl > HF.

om

A. HCl > HBr > HI > HF.

/g

Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit là:

ok

Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

B. FeO.

C. Fe2O3.

D. Al2O3.

ce

A. MgO.

bo

Oxit bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng là

fa

Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

A. NO2 .

B. CO

C. CO2.

D. SO2.

ww

w.

Khi ủ than tổ ong một khí rất độc, không màu, không mùi được tạo ra. Khí đó là
Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2
 O , to

t
2
Cho sơ đồ phản ứng: Photpho 
Ca,

 X 
HCl

 Y  
 P2 O 5 .
o

Chất X và chất Y theo thứ tự là
A. Ca5P2 và PH5.

B. Ca3P2 và PH3.

C. Ca3P2 và PCl3.

D. Ca5P2 và PCl5.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

18


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2
Liên kết 3 trong phân tử N2 bao gồm
A. 3 liên kết σ.

B. 3 liên kết π.

C. 2 liên kết σ và 1 liên kết π.

D. 1 liên kết σ và 2 liên kết π.

Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

A. O3.

B. SO2.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Một chất có chứa nguyên tố oxi, được dùng để khử trùng nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên
Trái Đất khỏi bức xạ tia cực tím. Chất này là
C. O2.

D. SO3.

Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7
Các nguyên tử halogen có cấu hình e lớp ngoài cùng là
A. ns2.

B. ns2np3.

C. ns2np4.

D. ns2np5.

uO

Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7

Ta

(2) Làm nhạt màu dung dịch thuốc tím.

iL

(1) Là chất khí ở nhiệt độ thường, nặng hơn không khí.

ie

Hợp chất X có các tính chất :

B. SO2

C. CO2

D. H2S

/g

ro

A. NO2

up

X là chất nào trong các chất sau :

s/

(3) Bị hấp thụ bởi dung dịch Ba(OH)2 dư tạo kết tủa trắng.

om

Câu 83 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7

.c

CO2 không phản ứng với chất nào trong các chất sau :
B. CaO

C. O2

D. Mg

ok

A. NaOH

bo

Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7

ce

Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính axit và tính khử giảm dần
A. HCl, HBr, HI, HF. B. HI, HBr, HCl, HF. C. HCl, HI, HBr, HF. D. HF, HCl, HBr, HI.

fa

Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7

ww

w.

Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí
nghiệm. Hình 3 có thể dùng để thu được những khí nào trong các khí sau: H2, C2H2 , NH3 , SO2 , HCl ,
N2.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

19


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. H2, N2 , C2H2

B. HCl, SO2, NH3

C. N2, H2

D. H2 , N2, NH3

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 86 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7
Thực hiện các thí nghiệm sau :
(1) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 .
(2) Sục khí Cl2 vào dung dịch H2S.
(3) Sục hỗn hợp khí thu được khi nhiệt phân Cu(NO3)2 vào nước.
(4) Cho Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.
(5) Cho HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

uO

(6) Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

B. 5

C. 6

iL

A. 3

ie

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa khử xảy ra là :

D. 4

Ta

Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7

B. 6

ro

A. 3

up

s/

Cho các chất sau : CO2, NO2, CO, CrO3, P2O5, Al2O3. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch
NaOH loãng ở nhiệt độ thường?
C. 4

D. 5

/g

Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

.c

A. NH4H2PO4 và KNO3

om

Phân bón nitro photka là hỗn hợp của:

D. (NH4)3PO4 và KNO3

ok

C. (NH4)2HPO4 và KNO3

B. (NH4)2HPO4 và KNO2

ce

bo

Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

ww

w.

fa

Cho mô hình thí nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau:

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

20


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Phương trình hóa học nào sau đây phù hợp với mô hình thu khí trên?

 Ca OH 2  C2 H 2
A. CaC2  2 H 2O 
 FeCl2  H 2 S
B. FeS  2 HCl 

nT
hi
Da
iH
oc
01

 Na2CO3  CH 4
C. CH 3COONa  NaOH 
D. CaCO3  2 HCl 
 CaCl2  CO2  H 2O

Câu 90 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1
Các khí có thể tồn tại trong cùng một hỗn hợp là:
A. NH3 và HCl

B. H2S và Cl2

C. Cl2 và O2

D. HI và O3.

Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

A. Ag2O, NO, O2

B. Ag2O, NO2, O2

C. Ag, NO2, O2

uO

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:

D. Ag, NO, O2

ie

Câu 92 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

B. 5

C. 7

D. 6

s/

A. 8.

Ta

iL

Cho dãy các oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, P2O5, CO, N2O5, N2O. Số oxit trong các dãy tác dụng được
với H2O ở điều kiện thường là

up

Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

/g

B. NaNO3 và HCl đặc. C. NaNO2 và H2SO4

D. NaNO3 và H2SO4 đặc

om

A. NH3 và O2

ro

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ:

.c

Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

ok

SO2 luôn thể hiện tính khử trong phản ứng với
B. nước brom.

C. H2S.

D. dung dịch NaOH.

bo

A. CaO.

ce

Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

fa

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

w.

A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa

ww

B. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom
C. Flo có tính oxi hóa yếu hơn clo.

D. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl

Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2
Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

21


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. N2.

B. SO2.

C. CO2.

D. H2.

Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2
Để loại bỏ các khí HCl, CO2 và SO2 có lẫn trong khí N2, người ta sử dụng lượng dư dung dịch
A. NaCl

B. CuCl2

C. Ca(OH)2

D. H2SO4

Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2

A. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4.

B. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2.

C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

D. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là

Câu 99: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2

Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí
Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là
B. H2, NO2 và Cl2.

C. H2, O2 và Cl2.

D. Cl2, O2 và H2S.

uO

A. SO2, O2 và Cl2.

ie

Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1

B) KBr.

C) KI.

D) K3PO4.

s/

A) KCl.

Ta

iL

Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa T màu vàng. Cho kết tủa T
tác dụng với dung dịch HNO3 dư thấy kết tủa tan. Chất X là

up

Câu 101: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1

B) (c)

C) (a)

om

A) (d)

/g

ro

Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống
nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng: (a) bông khô ; (b) bông có tẩm nước ; (c) bông có tẩm nước vôi
; (d) bông có tẩm giấm ăn. Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là
D) (b)

.c

Câu 102: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1

a, S + F2

ce

b, SO2 + H2S

bo

ok

Cho các chất tham gia phản ứng:

fa

c, SO2 + O2

w.

d, S + H2SO4(đặc nóng)

ww

e, H2S + Cl2 + H2O

f, FeS2 + HNO3

Khi các điều kiện (xúc tác, nhiệt độ) có đủ, số phản ứng tạo ra sản phẩm chứa lưu huỳnh ở mức số oxi
hoá +6 là
A) 4.

B) 3.

C) 5.

D) 2.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

22


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 103: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1

B) HCl

C) SO2

D) H2S

uO

A) NH3

nT
hi
Da
iH
oc
01

Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ. Khí A trong bình có thể là khí nào dưới đây?

ie

Câu 104: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1

iL

Phát biểu nào sau đây đúng?

B) Ure là một loại phân lân.

C) Nitrophotka là phân vi sinh.

D) Supephotphat là một loại phân kali.

s/

Ta

A) Amophot là phân phức hợp.

/g

om

A. SO2. B. Cl2. C. CH4. D. NH3.

ro

Khí nào dưới đây làm xanh quỳ tím ẩm?

up

Câu 105: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4

.c

Câu 106: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4

bo

ok

Để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân muối kaliclorat (xt: MnO2). Công thức
phân tử của muối kalicorat là
A. K2Cr2O4. B. KClO3. C. K2Cr2O7. D. KClO4.

ce

Câu 107: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4

fa

Có các thí nghiệm sau:

w.

(a). Nhỏ dung dịch natri thiosunfat vào dung dịch axit sunfuaric loãng.

ww

(b). Nhỏ anilin vào nước brom.
(c). Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng (II) sunfat.
(d). Nhỏ dung dịch sắt (II) nitrat vào dung dịch bạc nitrat .
(e). Sục khí etilen vào dung dịch thuốc tím.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

23


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
(f). Cho ure vào dung dịch bari clorua dư.
(g). Nhỏ dung dịch natri hiđrocacbonat vào dung dịch bari hiđroxit dư.
(h). Sục khí amoniac tới dư vào dung dịch nhôm clorua.
Số thí nghiệm sinh ra kết tủa là
A. 5. B. 4. C. 7. D. 8.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 108 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4
Có các thí nghiệm sau được thực hiện ở nhiệt độ thường:
(a). Cho Be vào H2O.
(b). Sục khí F2 vào H2O.
(c). Cho bột Si vào dung dịch NaOH.
(d). Cho bột Al vào dung dịch NaOH.

uO

(e). Cho Sn vào dung dịch HCl.

ie

(f). Nhỏ dung dịch HCl đặc vào dung dịch KMnO4.

iL

Số thí nghiệm sinh ra khí H2 sau phản ứng là

Ta

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

s/

Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh

ro

up

“Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện
cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là:

om

/g

A. CO rắn B. CO2 rắn C. H2O rắn D. SO2 rắn

.c

Câu 110: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh

ce

bo

ok

Cho các phát biểu sau: (a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric
là axit yếu. (c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng. (d) Trong hợp chất, các
halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7. (e) Tính khử của các ion halogenua tăng
dần theo thứ tự: F-, Cl-, Br-, I-. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
B. 4

C. 5

D. 2

fa

A. 3

w.

Câu 111: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh

ww

Để phát hiện các khí sau trong hỗn hợp, phương pháp nào không đúng?
A. Dùng dung dịch KMnO4 để nhận ra SO2
B. Dùng dung dịch KI và hồ tinh bột để nhận ra O3
C. Dùng dung dịch CuSO4 để nhận ra H2S
D. Dùng dung dịch BaCl2 để nhận ra CO2
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

24


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 112: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh

Hiện tượng quan sát được ở hai thí nghiệm là:

uO

A. Ở thí nghiệm 2 xuất hiện khí mùi trứng thối nhanh hơn ở thí nghiệm 1.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho các thí nghiệm trong các hình vẽ sau:

ie

B. Ở thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa vàng nhạt nhanh hơn ở thí nghiệm 1

iL

C. Ở thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa màu đỏ nhanh hơn ở thí nghiệm 1

Ta

D. Ở thí nghiệm 1 xuất hiện bọt khí nhanh hơn ở thí nghiệm 2

s/

Câu 113: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2

ro

up

Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ
ngân rồi gom lại là :
B. Lưu huỳnh.

C. Cát.

D. Muối ăn.

om

/g

A. Vôi sống.

.c

Câu 114: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2

ok

Ứng dụng nào sau đây không phải của Ozon?
A. Sát trùng nước sinh

bo

B. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

ce

C. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.

fa

D. Chữa sâu răng.

w.

Câu 115: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2

ww

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2
(b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng(II) sunfat.
(c) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×