Tải bản đầy đủ

10 220 bài tập chuyên đề dẫn xuất halogen ancol phenol

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1

nT
hi
Da
iH
oc
01

220 BÀI TẬP ANCOL - PHENOL

Xét các chất: etyl axetat (1), ancol etylic (2), axit axetic (3). Các chất trên được xếp theo nhiệt độ sôi
tăng dần (từ trái sang phải) là
A. 2 < 3 < 1.

B. 1 < 2 < 3 .

C. 2 < 1 < 3.


D. 1 < 3 < 2 .

Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO

Cho một số phản ứng hữu cơ sau:

B. 5.

.c

A. 7.

om

Số phản ứng có thể điều chế trực tiếp ra ancol etylic là:
C. 6.

D. 4.

ok

Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2

bo


Khả năng thế vào vòng benzen giảm theo thứ tự là
B. phenol > nitrobenzen > benzen

C. nitrobenzen > phenol > benzen

D. benzen > phenol > nitrobenzen

fa

ce

A. phenol > benzen > nitrobenzen

w.

Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1

ww

Cho các ancol sau : CH3CH2CH2OH (1) ; CH3CH(OH)CH3 (2) ; CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (3) và
CH3CH(OH)C(CH3)3. Dãy gồm các ancol tách nước chỉ tạo 1 olefin duy nhất là

A. (1),(2)

B. (1),(2),(3)

C. (1),(2),(4)

D. (1),(2),(3),(4)

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1
Cho sơ đồ phản ứng sau :

A. C6H5COOH

B. CH3 – C6H4 – COOH

C. C6H5COONH4

D. p – HOOC – C6H4 – COONH4

Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp
Cho các chất: (X) CH2OH-CH2OH; (Y) CH2OH-CH2-CH2OH;

nT
hi
Da
iH
oc
01

Biết rằng X,Y,Z,T là những sản phẩm chính . Công thức cấu tạo của chất T là :

(Z) CH2OH-CHOH-CH2OH; (R) CH3-CH2-CH2OH; (T) CH3-CHOH-CH2OH.
Các chất có thể hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam là
B. X, Z, T

C. X, Y, R

D. X, Y, Z, T

uO

A. Z, R, T

ie

Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp

B. NaOH

C. H2SO4

Ta

A. Glixerol

iL

Để sơ cứu cho người bị bỏng phenol người ta sử dụng hóa chất nào sau đây?
D. NaCl

s/

Câu 8 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định

up

Kết luận đúng về phenol là:

ro

A. Dung dịch phenol có tính axit mạnh hơn axit cacbonic (H2CO3), làm quì tím hóa đỏ.

/g

B. Đun nóng phenol với H2SO4 đặc ở 1400C ta thu được điphenylete (C6H5 – O – C6H5)

om

C. Phenol được dùng để sản xuất chất diệt nấm mốc, thuốc diệt cỏ, thuốc nổ, phẩm nhuộm

.c

D. Phenol là chất lỏng không màu, tan tốt trong nước lạnh

ok

Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc

bo

Phát biểu nào sau đây đúng?

ce

A. Sục CO2 vào dung dịch natriphenolat thu được phenol và natricacbonat .

fa

B. Phenol có tính bazơ .

w.

C. Phân tử phenol có nhóm –OH liên kết với cacbon no.
D. Phenol tác dụng với dung dịch kiềm.

ww

Câu 10: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3
Cho các chất: phenol, stiren, benzen, toluen, anilin, glixerol. Số chất tác dụng được với dung dịch nước
Brom ở điều kiện thường là?
A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

2


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2
Cho sơ đồ chuyển hoá :
HCl
HCl
2 NaOH
C6H5–CCH 
 X 
 Y 

 Z

Trong đó X, Y, Z đều là sản phẩm chính. Công thức của Z là
B. C6H5CH(OH)CH3.

C. C6H5COCH3.

D. C6H5CH2CH2OH.

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. C6H5CH(OH)CH2OH.

Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2

Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, Na,
NaHCO3, CH3CH2OH, HNO3 ?
A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 7

Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2

O

Cl

Cl

s/

Cl

Ta

iL

ie

uO

Đun nóng một dẫn xuất tetraclo của benzen với dung dịch NaOH (theo tỉ lệ mol 1:1) trong metanol, rồi cho sản
phẩm thu được tác dụng với natri monocloaxetat và sau cùng là axit hoá thì thu được chất diệt cỏ 2,4,5–T. Trong
quá trình tổng hợp 2,4,5–T nêu trên đã sinh ra một sản phẩm phụ có độc tính cực mạnh và là thành phần gây độc
mạnh nhất của "chất độc màu da cam", đó là chất độc "đioxin" có CTCT thu gọn như sau:

Cl

up

O

ro

CTPT của đioxin là

B. C14H6O2Cl4.

/g

A. C12H6O2Cl4.

C. C12H4O2Cl4.

D. C14H4O2Cl4.

om

Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn

.c

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O ?
B. 6.

ok

A. 5.

C. 7.

D. 8.

bo

Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành

ce

Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung

fa

dịch NaOH là :

B. 4.

C. 3.

D. 1.

w.

A. 2.

ww

Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành
Khi tách nước từ 3-metylbutan-2-ol, sản phẩm chính thu được là :
A. 3-metylbut-1-en.

B. 2-metylbut-2-en.

C. 2-metylbut-3-en.

D. 3-metylbut-2-en.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

3


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1
Cho dãy chuyển hóa sau: X
A. CH3ONa

X . Công thức của X là:

Y
B. CH3Cl

C. C6H5ONa

D. C6H5CH2ONa

Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình

A. 5

B. 8

nT
hi
Da
iH
oc
01

Đun nóng hỗn hợp gồm etanol và butan-2-ol với H2SO4 đặc thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm
hữu cơ?
C. 7

D. 6

Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình

A có công thức phân tử C7H8O. Khi phản ứng với dd Br2 dư tạo thành sản phẩm B có MB –MA=237.Số
chất A thỏa mãn là:
A. 1

B. 4

C. 2

D. 5

uO

Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1

B. NaOH.

C. CH3COOH

iL

A. KCl.

ie

Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

D. HCl.

Ta

Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1

up

s/

Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit axetic (III) và axit propionic (IV) được sắp xếp
theo thứ tự giảm dần là

ro

A. IV > I > III > II.
C. II > III > I > IV.

B. IV > III > I > II.
D. I > II > III > IV.

om

Kết luận nào sau đây là đúng

/g

Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

.c

A. Ancol etylic và phenol đều tác dụng được với Na và dung dịch NaOH.

ok

B. Ancol etylic tác dụng được với Na nhưng không phản ứng được với CuO, đun nóng.

bo

C. Phenol tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch Br2

ce

D. Phenol tác dụng được với Na và dung dịch HBr.

fa

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

ww

w.

Cho dãy các chất sau: metanol, etanol, etilenglicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan-1,3- điol. Số chất
trong dãy hòa tan được Cu(OH)2 là
A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 24: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7
Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ tác dụng được với dung dịch NaOH có cùng công thức phân tử C7H8O?
A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

4


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 25: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7
Cho các thí nghiệm sau:
(1) cho etanol tác dụng với Na kim loại
(2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói
(4) cho etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác
Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol
A. 4

B. 3

C. 2

nT
hi
Da
iH
oc
01

(3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2

D. 1

Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phenol (C6H5OH)?
A. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím

uO

B. Phenol tác dụng với nước brom tạo kết tủa

ie

C. Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức

iL

D. Phenol ít tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng

Ta

Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2

B. 3

C. 4

up

A.2

s/

Số đồng phân ancol bậc 2 có cùng công thức phân tử C5H12O là:
D. 5

ro

Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1

/g

Hiện tượng của thí nghiệm nào dưới đây được mô tả không đúng?

om

A) Cho phenol vào dung dịch NaOH, ban đầu phân lớp, sau tạo dung dịch đồng nhất.

.c

B) Cho quỳ tím vào dung dịch phenol, quỳ chuyển màu đỏ.

ok

C) Cho Br2 vào dung dich phenol xuất hiện kết tủa màu trắng.

bo

D) Thổi khí CO2 qua dung dịch natri phenolat xuất hiện vẩn đục màu trắng.

ce

Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4

fa

Trong thành phần phân tử của ancol X có nC = nO. Điều khẳng định nào sau đây về X là đúng?
A. X là ancol no, có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

w.

B. X là ancol no, đơn chức, mạch hở.

ww

C. X là ancol mạch hở, có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

D. X là ancol no, mạch hở.

Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh
Các loại rượu không đảm bảo chất lượng thường gây cho người uống bị ngộ độc metanol, có thể dẫn
đến tử vong. Metanol là tên gọi của chất nào sau đây?
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

5


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. C2H5OH

B. HCHO

C. CH3COOH

D. CH3OH

Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2
Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:
HOCH2-CH2OH (X);

HOCH2-CH2-CH2OH (Y);

CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R);

CH3-CH(OH)-CH2OH (T).

HOCH2-CH(OH)-CH2OH (Z);

A. X, Y, R, T.

B. X, Z, T.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là
C. Z, R, T.

D. X, Y, Z,

Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2

Hợp chất có công thức phân tử là C8H10O tác dụng được với dung dịch NaOH. Số công thức cấu tạo
thỏa mãn điều kiện trên là.
A. 8

B. 9

C. 6

D. 3

uO

Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

ie

Phát biểu sai là

Ta

B. Phenol tác dụng được với Na và dung dịch NaOH.

iL

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom.

s/

C. Đốt cháy hoàn toàn ancol etylic thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

up

D. Dung dịch glucozo hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

ro

Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

ok

Tên gọi của ancol H là

.c

om

/g

Cho sơ đồ: ( X là ancol)

A. metanol.

B. etanol.

C. propan-1-ol.

D. propan-2-ol.

bo

Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3

fa

ce

Trong số các dẫn xuất halogen sau đây: etyl clorua; vinyl clorua; 1,1,2,2-tetrafloeten; 2-clobuta-1,3đien; clobenzen. Có bao nhiêu chất được dùng để tổng hợp polime bằng một phản ứng ?

w.

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

ww

Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3

Ancol nào sau đây có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng tạo dung dịch xanh lam ?
A. propan-1,3-điol B. ancol anlylic C. glucozơ D. 2-metylpropan-1,2-điol

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

6


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3
Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ mol 1:3 ?
A. o-crerol

C. hiđroquinon

B. p-crerol

D. m-crerol

Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1

A. propan-1-ol

nT
hi
Da
iH
oc
01

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3(CH2)2CH2OH là ?
B. butan-1-ol C. butan-2-ol D. pentan-2-ol

Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn

Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O. Chất X tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 :
1. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn

iL

ie

uO

Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức mạch hở với H2SO4 đặc tại 1400C thu được hỗn hợp các ete. Lấy
X là một trong số các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn ta có tỷ lệ nX : nCO2 : nH2O = 0,25 : 1 : 1. Vậy
công thức của 2 ancol là
A. metylic và propenol. B. etylic và propenol.

C. etylic và vinylic.

D. metylic và etylic.

Ta

Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn

s/

Cho các phản ứng sau:

up

(a) Đimetylaxetilen + dung dịch AgNO3/NH3 →

ro

(b) Fructozơ + dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) →

om

(d) Phenol + dung dịch Br2 →

/g

(c) Toluen + dung dịch KMnO4 (đun nóng) →

.c

Số phản ứng tạo ra kết tủa là
B. 1.

ok

A. 2.

C. 4.

D. 3.

bo

Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa

fa

ce

X là chất hữu cơ có tỉ khối hơi so với nitơ là 1,929. X cháy chỉ tạo CO2 và H2O. Biết 1 mol X tác dụng
vừa đủ với 3 mol Br2 trong nước. Phát biểu đúng là:

w.

A. Trùng hợp X được cao su buna

ww

B. 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 17,5 gam kết tủa.

C. Hidro hóa hoàn toàn X được một ancol no bậc I
D. X là một hiđrocacbon chưa no dạng vòng.

Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa
Lần lượt tiến hành thí nghiệm với phenol theo thứ tự các hình (A), (B), (C) như hình bên.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

7


nT
hi
Da
iH
oc
01

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Kết thúc thí nghiệm C, hiện tượng quan sát được là
A. có hiện tượng tách lớp dung dịch

uO

B. xuất hiện kết tủa trắng

ie

C. có khí không màu thoát ra

iL

D. dung dịch đổi màu thành vàng nâu

Ta

Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa

ro

up

s/

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH (phenol) và
pH của các dung dịch trên được ghi trong bảng sau:

/g

Chất

Y

Z

T

6,48

3,22

2,00

3,45

.c

om

PH dd nồng độ 0,01M, 25oC

X

ok

Nhận xét nào sau đây đúng?

bo

A. T cho được phản ứng tráng bạc.

ce

B. X được điều chế trực tiếp từ ancol etylic.

fa

C. Y tạo kết tủa trắng với nước brom.

w.

D. Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3.

ww

Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo
Độ phân cực của liên kết OH trong ancol etylic, phenol và axit axetic lần lượt là a ,b ,c. Nhận xét nào
sau đây đúng
A. a >b >c

B. c >b > a

C. b > a> c

D. b >c >a

Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

8


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Br2.

B. Na .

C. NaCl.

D. NaOH.

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2
Cho các phát biểu sau :
(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic

nT
hi
Da
iH
oc
01

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C
(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol
(4) Phenol tan tốt trong etanol
(5) Phenol làm quí tím hóa đỏ
(6) Phenol phản ứng được với Brom ở điều kiện thường
Có bao nhiêu phát biểu đúng :
B.4

C.3

D.6

uO

A.5

ie

Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2

t



iL

Cho các phản ứng :
(1) : C2H6 + Cl2

Ta

0

C2H5Cl + HCl

up

t



s/

(2) : C2H5OH + HBr  C2H5Br + H2O
0

ro

(4) : C2H4 + Br2  C2H4Br2
0

H 2 SO4 ,t



(C2H5)2O + H2O

om

(5) : 2C2H5OH

C2H4 + H2O

/g

(3) : C2H5OH + H2SO4

.c

(6) : 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2

bo

A. (1);(5);(6)

ok

Số phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng thế là :
B. (1);(4);(6)

C. (1);(2);(6)

D. (1);(2);(3);(5)

ce

Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2

fa

Dùng hóa chất nào để phân biệt 2 chất lỏng ancol etylic và phenol

w.

A.Quì tím

B. Kim loại Na

D. Dung dịch Brom

C. Pb

ww

Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1
số đồng phân ancol tối đa ứng với công thức C2H6Ox là:
A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1
Chất nào sau đây là ancoletylic?
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

9


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. C2H5OH.

B. CH3CHO.

C. CH3COOH.

D. CH3OH.

Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1
Cho các hợp chất thơm đều có CTPT C7H8O lần lượt tác dụng được với Na và NaOH thì số chất phản
ứng được với Na, NaOH và không tác dụng được với cả Na và NaOH lần lượt là
B. 4, 4, 0

C. 3, 3, 1.

D. 4, 3, 0.

Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1
Chất nào sau đây là glixerol ?
A. C2H4(OH)2

B. C3H5OH

C. C2H5OH

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 4, 3, 1

D. C3H5(OH)3

Câu 53 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1

Trong nhưng dãy chất sau đây , dãy nào có các chất là đồng phân của nhau ?

B. CH3CH2CH2OH , C2H5OH

C. CH3OCH3 , CH3CHO

D. C4H10 , C6H6

uO

A. C2H5OH , CH3OCH3

ie

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2

B. 5

C. 4

D. 2

Ta

A. 3

iL

Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT là C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là:

s/

Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1

B. C6H5CH2OH.

C. C6H4(CH3)OH.

D. HO-C6H4-OH.

ro

A. C6H5OH.

up

Hợp chất nào dưới đây không thể là hợp chất phenol?

/g

Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1

om

Để phân biệt C2H5OH, C6H5OH và dung dịch CH3CH=O chỉ cần dùng một thuốc thử là
B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. Dung dịch NaOH.

.c

A. Cu(OH)2.

D. Dung dịch Brôm.

ok

Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2

ce

bo

Cho dung dịch các chất sau:
a) H2SO4 loãng.

b) HCl loãng.

c) HNO3 đậm đặc.

d) HBr đặc, bốc khói.

fa

Các dung dịch có phản ứng với CH3-CH2-CH2-OH là

w.

A. b, d

B. c, d

C. a, b, c

D. b, c

ww

Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2
Nhận biết các chất lỏng riêng biệt: ancol etylic, clorofom, benzen bằng 1 thuốc thử nào sau đây?
A. H2O B. CuO C. Cu(OH)2 D. Na
Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1
Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H5Br3 là:

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

10


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1
Số đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với NaOH là:
A. 7.

B. 8.

C. 6.

D. 9.

Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2

A. 2.

B. 4.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho các chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất màu
nước brom ở điều kiện thường là
C. 5.

D. 3.

Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3

Cho C2H5OH tác dụng với CuO nung nóng thu được anđehit có công thức cấu tạo là:
A. CH3CHO

B. HCOOH

C. CH3COOH

D. C2H5CHO

uO

Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3

B. Na

C. C2H5OH

D. CH3COOH

iL

A. NaOH

ie

Ở điều kiện thích hợp, chất nào sau đây không tác dụng với ancol etylic?

Ta

Câu 63: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Sư phạm lần 3

B.pentan-2-ol

C.propan-2-ol

D.pentan-1-ol

up

A.propan-1-ol

s/

Tên thay thế của ancol có công thức phân tử là CH3CH2CH2OH là :

ro

Câu 64: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Sư phạm lần 3

A.4

B.1

om

/g

Cho các dung dịch sau : NaOH ; NaHCO3 ; HCl ; NaNO3 ; Br2. Số dung dịch trong dãy phản ứng với
phenol là :
C.3

D.2

.c

Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai

B. metyl vinyl xeton.

ce

A. propanal.

bo

ok

Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của
X là

D. đimetyl xeton.

fa

C. metyl phenyl xeton.

w.

Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1

ww

Độ phân cực của liên kết OH trong ancol etylic, phenol và axit axetic lần lượt là a ,b ,c. Nhận xét nào
sau đây đúng
A. a >b >c

B. c >b > a

C. b > a> c

D. b >c >a

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

11


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1
 H 2O
 H 2O
 H 2O
 X 
 Y 
 Z . Trong đó X,Y,Z đều là sản phẩm chính.
Cho sơ đồ: 3-metylbut-1-en 

Nhận xét nào sau đây đúng :
B. Y là 2-metylbut-1-en

C. Z là 2-metylbut-2-ol

D. Y là 2-metylbut-3-en

Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2
Cho các phát biểu sau:

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. X là 2-metylbut-3-ol

(a) Cho nước brom vào dung dịch phenol (C6H5OH) thấy có kết tủa trắng xuất hiện.
(b) Cho nước brom vào dung dịch anilin (C6H5NH2) thấy có kết tủa vàng xuất hiện.

(c) Ở điều kiện thường phenol (C6H5OH) không tan trong dung dịch HCl, nhưng tan trong dung dịch
NaOH dư.

uO

(d) Cho mẫu natri vào phenol (C6H5OH) nóng chảy, thấy có khí thoát ra.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

iL

A. 3.

ie

Số phát biểu đúng là

Ta

Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1

s/

Cho các hợp chất hữu cơ:

(2) ancol no, đơn chức, mạch hở;

(3) Monoxicloankan;

(4) ete no, đơn chức, mạch hở;

(5) anken;

(6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở

/g

ro

up

(1) ankan;

(8) anđehit no, đơn chức, mạch hở;

(7) ankin;

om

(9) axit no, đơn chức, mạch hở

(10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức.

ok

.c

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là
B. (3), (4), (6), (7), (10).

bo

A. (3), (5), (6), (8), (9).
C. (2), (3), (5), (7), (9).

D. (1), (3), (5), (6), (8).

ce

Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng

fa

Chất nào sau đây thuộc loại ancol bậc một ?
B. CH3CH(OH)CH2CH3.

C. CH3CH(OH)CH3.

D. CH3CH2OH.

ww

w.

A. (CH3)3COH.

Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?
A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

12


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương
Cho các chất: (1) axit picric; (2) cumen ; (3) xiclohexanol ; (4) 1,2- đihiđroxi- 4-metylbenzen ;
(5) 4- metylphenol ; (6) α- naphtol. Các chất thuộc loại phenol là:
A. (1), (2), (4), (6)

B. (1), (4, (5), (6)

C. (1), (2), (4), (5)

D. (1) , (3), (5), (6)

Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Bắc Giang

nT
hi
Da
iH
oc
01

+NaOH(d ­ )
X
 Y (hợp chất thơm)
Cho dãy chuyển hóa sau: Phenol 
 Phenyl axetat 
to

Hai chất X,Y trong sơ đồ trên lần lượt là:
A. anhiđrit axetic, phenol.

B. anhiđrit axetic, natri phenolat

C. axit axetic, natri phenolat.

D. axit axetic, phenol.

Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1
Ancol etylic và phenol đều có phản ứng với

uO

A. CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng).

iL

ie

B. Nước Brom.
C. Na.

Ta

D. NaOH.

s/

Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5

ro

up

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra 2 ancol đơn chức là
đồng đẳng kế tiếp . Công thức cấu tạo của X là :

om

C.C2H5COO-CH2-COOCH3

B.CH3OCO-CH2-COOC2H5

/g

A.CH3COO-CH2-COOC2H5

D.CH3OCO-CH2-COOC2H5

.c

Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5

V
22, 4

B. m = a -

ce

A.m = 18a -

bo

ok

Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol (no, hai chức mạch hở) thu được V lit khí CO2
(dktc) và a mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa m , a , V là :

V
5, 6

C.m = 8a -

V
2, 24

D.m = 34a -

V
1,12

fa

Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5

ww

w.

Chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử là C7H8O. Ở trạng thái lỏng X tác dụng với Natri giải
phóng khí hidro. Số đồng phân cấu tạo phù hợp của X là :

A.2

B.1

C.4

D.3

Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3
Số ancol đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12O tác dụng với CuO đun nóng sinh ra andehit
là:

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

13


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A.3

B.2

C.5

D.4

Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
Phản ứng hóa học: C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 (C6H5 – là gốc phenyl) chứng tỏ:
A. Phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic
C. Phenol có tính oxi hóa mạnh hơn axit cacbonic
D. Phenol có tính oxi hóa yếu hơn axit cacbonic

nT
hi
Da
iH
oc
01

B. Phenol có tính axit mạnh hơn axit cacbonic

Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương
Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là
A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.

B. ancol bậc 1.

C. ancol bậc 3.

D. ancol bậc 2.

iL

A. Phenol. B. Etilen. C. Benzen. D. Axetilen.

ie

Chất nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với dung dịch brom ?

uO

Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3

Ta

Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3

s/

Dãy các chất đều làm mất màu nước Br2

up

A. axetilen, isopren, phenol B. Etilen, butan, đivinyl

D. Etilen, axetilen, etilenglicol

ro

C. metan, benzen, etilen

/g

Câu 83: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1

om

Cho các thí nghiệm sau:

.c

(1) cho etanol tác dụng với Na kim loại

ok

(2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói

bo

(3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2

ce

(4) cho etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác

A. 4

fa

Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol
B. 3

C. 2

D. 1

w.

Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1

ww

Cho các chất: CH3CH2OH, C2H6, CH3OH, CH3CHO, C6H12O6, C4H10, C2H5Cl. Số chất có thể điều chế
trực tiếp ra axit axetic (bằng 1 phản ứng) là:

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

14


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1
Hợp chất X có công thức phân tử C3H5Cl3, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì
thu được chất hữu cơ Y chứa 4 nguyên tố. Công thức cấu tạo của X là
A. CH2Cl-CH2-CHCl2.

B. CH3-CH2-CCl3.

C. CH2Cl-CCl2-CH3.

D. CH2Cl-CHCl-CH2Cl.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1

Để nhận biết ba lọ hóa chất mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, có thể dùng một thuốc thử nào
trong các chất sau?
B. Dung dịch NaOH.

A. Ca(OH)2.

C. Nước brom.

D. Na.

Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2
Sự sắp xếp nào sau đây theo chiều tăng dần độ tan trong nước ?

uO

A. C4H10 < C4H9OH < C4H8 (OH)2< C3H5(OH)3.

ie

B. C4H10 < C3H5(OH)3 < C4H8 (OH)2< C4H9OH.

iL

C. C4H10 < C3H5(OH)3< C4H9OH < C4H8 (OH)2.

Ta

D. C4H10 < C4H9OH < C3H5(OH)3< C4H8 (OH)2.

s/

Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2

B. 9

C. 7

D. 6

ro

A. 8

up

Cho dãy các chất : Glucozo, CH4,C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, anilin, phenol, benzen,
metyl xiclopropan, xiclobutan. Số chất trong dãy phản ứng được với nước Brom là :

/g

Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2

B.9

.c

A. 8

om

Cho các chất H2, Br2, etilen, phenol, KOH, anilin.Giữa các chất này có thể có bao nhiêu phản ứng :
C. 6

D. 7

ok

Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2

B. 4

C. 5

D.6

fa

A. 3

ce

bo

Cho các chất sau đây: etanol, propan-1,3-diol; etilen glicol; axit axetic; amoniac; axit sunfuric. Có bao
nhiêu chất tác dụng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường?

w.

Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1

ww

Chất nào sau đây thuộc loại ancol bậc một ?
A. (CH3)3COH. B. CH3CH(OH)CH2CH3. C. CH3CH(OH)CH3. D. CH3CH2OH.

Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1
Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?
A. NaOH.

B. Br2.

C. NaHCO3.

D. Na.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

15


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3
Số đồng phân ancol là hợp chất bền ứng với công thức phân tử C2H6Ox là
A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang

A.(1)(2)(3)(5)

B.(1)(2)(3)(4)(5)

C.(1)(3)(4)(5)

D.(2)(3)(4)(5)

nT
hi
Da
iH
oc
01

Trong các ứng dụng sau: (1) Dùng để uống , (2) Dùng làm nhiên liệu, (3) Dùng làm dung môi,(4) Dùng
trong công nghiệp dược phẩm , (5) công nghiệp mỹ phẩm, phẩm nhuộm. Những ứng dụng nào của
ancol etylic

Câu 95 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư phạm lần 1
Cho các phản ứng sau :
t
 2Y + H2O
(1) X + 2NaOH 

uO

o

ie

(2) Y + HCl loãng  Z + NaCl

B. 0,15

C.0,05

D.0,10

s/

A. 0,20

Ta

iL

Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử C6H10O5 . Khi cho 0,1 mol Z tác dụng hết với Na dư thì số
mol H2 thu được là :

up

Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1

ro

Chất không thuộc loại phenol là:

A. Hidroquinon B. o – crezol C. ancol benzylic D. catechol

/g

Câu 97 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1

.c

om

Ancol etylic tác dụng với CuO ở nhiệt độ thích hợp, sinh ra chất nào sau đây ?
A. C2H4.

B. HCHO.

C. CH3CHO. D. HCOOH.

ok

Câu 98 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1

ce

A. 2.

bo

Số đồng phân chứa vòng bezen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là?
B. 4.

C. 3.

D. 5.

fa

Câu 99 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1

w.

Ancol etylic tác dụng với CuO ở điều kiện thích hợp thu được chất nào sau đây ?

ww

A. HCOOH

B.C2H4

C.HCHO

D.CH3CHO

Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1
Cho các chất sau : C2H5OH ; HO-CH2CH2-OH ; HO-CH2-CH(OH)-CH2OH ; CH3COOH. Số chất vừa
phản ứng với Na vừa phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là :

A. 2

B.3

C.4

D.1

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

16


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 101: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Ninh lần 1
Đun nóng hỗn hợp gồm tất cả các ancol no đơn chức mạch hở có không quá 3 nguyên tử cacbon trong
phân tử với H2SO4 đặc (1400C) sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Biết chỉ xảy ra phản ứng
tạo ete. Số chất hữu cơ tối đa có trong Y là :
B.8

C.6

D.10

Câu 102 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A

nT
hi
Da
iH
oc
01

A.4

Cho phenol tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thích hợp, sau phản ứng thu được sản phẩm
gồm:
A. C6H5OH và NaCl

B. C2H5ONa và H2O

C. C6H5ONa và H2O

D. Na2CO3 và H2O

Câu 103: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 1

uO

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2, chứa vòng benzen, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 :
1. Biết a mol X tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2. Công thức của X là
B. HO-C6H4-CH2OH.

C. HO-CH2-O-C6H5.

D. C6H3(OH)2CH3.

iL

ie

A. CH3-O-C6H4-OH.

Ta

Câu 104 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng

up

s/

Ancol nào sau đây thỏa mãn: có 3 nguyên tử cacbon bậc một; có 1 nguyên tử cacbon bậc hai và phản
ứng với CuO ở nhiệt độ cao tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương?
B. 2-metylpropan-1-ol.

C. 2-metylbutan-1-ol.

D. butan-1-ol.

/g

ro

A. 3-metylbutan-2-ol.

om

Câu 105 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau

bo

Y + 2NaOH

C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O.

ok

X + 3NaOH

.c

Cho các phản ứng sau:

T + 2Na2CO3

ce

CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

fa

Z + NaOH

Z + …..

T + Na2CO3

ww

w.

Công thức phân tử của X là
A. C12H14O4.

B. C11H12O4.

C. C12H20O6.

D. C11H10O4.

Câu 106 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Quảng Ninh
Công thức chung của phenol đơn chức là
A. CnH2n-6OH (n ≥ 6).

B. CnH2n-6-x(OH)x (n ≥ 6; x ≥1).

C. CnH2n-7OH (n ≥6).

D. CnH2n+1-2kOH (n ≥ 6; k ≥ 4).

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

17


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 107: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2
Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số
nguyên tử cacbon. Tổng số mol của hai chất là 0,05 mol (Số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt
cháy hoàn toàn M thì thu được 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) và 2,52 gam nước. Mặt khác nếu đun nóng M
với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là
B. 2,28 gam.

C. 3,42 gam.

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 1,824 gam.

D. 2,736 gam.

Câu 108: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2

Oxi hóa hết 3,3 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđêhit cần vừa đủ 7,2 gam CuO. Cho toàn bộ
lượng anđêhit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 35,64 gam Ag. Hai
ancol đó là
B. CH3OH và C2H5OH.

C. C2H5OH và C3H7CH2OH.

D. CH3OH và C2H5CH2OH.

uO

A. C2H5OH và C2H5CH2OH.

ie

Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1

A. 3,76%

s/

Ta

iL

Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất là 30%. Biết khối lượng riêng của ancol
etylic nguyên chất là 0,8g/ml và nước bằng 1g/ml. Nồng độ % của axit axetic trong dung dịch thu được
là :
B.2,51%

C.2,47%

D.7,99%

up

Câu 110: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1

/g

ro

Oxi hóa ancol etylic bằng oxi (xt men giấm) thu được hỗn hợp lỏng X (hiệu suất oxi hóa đạt 50%). Cho
hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Vậy khối lượng axit thu được trong X là
B. 18 gam.

om

A. 12 gam.

C. 9,2 gam.

D. 6,0 gam.

.c

Câu 111: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1

B. 75%.

C. 60%.

D. 80%.

ce

A. 70%.

bo

ok

Cho 8,0 gam hơi ancol đơn chức X qua CuO (lấy dư) nung nóng thu được 11,2 gam hỗn hợp chất lỏng
gồm ancol, anđehit và nước. Vậy hiệu suất của phản ứng oxi hoá ancol là:

fa

Câu 112: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 2

ww

w.

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH thu được
11,2 lít khí CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 10 gam Na
thì sau phản ứng thu được a gam chất rắn. Giátrịcủaavàmlầnlượt là
A. 23,4 và 13,8.

B. 9,2 và 22,6.

C. 13,8 và 23,4.

D. 9,2 và 13,8.

Câu 113: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1
Đun nóng 8,68 gam hỗn hợp X gồm các ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn
hợp Y gồm: ete (0,04 mol), anken và ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn lượng anken và ete trong Y, thu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

18


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
được 0,34 mol CO2. Nếu đốt cháy hết lượng ancol trong Y thì thu được 0,1 mol CO2 và 0,13 mol H2O.
Phần trăm số mol ancol tham gia phản ứng tạo ete là
A. 21,43%.

B. 26,67%.

C. 31,25%.

D. 35,29%.

Câu 114: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2

A. 51,62 và 2,912

B. 55,56 và 3,122

nT
hi
Da
iH
oc
01

Chất hữu cơ X (C,H,O), chất Y là một ancol , mạch hở, cả X và Y đều có nC < 4. Hỗn hợp Q gồm X,
Y, trong đó phần trăm khối lượng của Y là x %. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol Q(X,Y), sản phẩm cháy
được hấp thụ hết vào 300 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1%, sau hấp thụ thu được 27,58 gam kết tủa và
300,94 gam dung dịch P. Mặt khác 0,24 mol Q phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch KHCO3,
thu được y lít CO2(đktc). Giá trị tương ứng của x và y là
C. 62,7 và 4,12

D. 74,2 và 2,912

Câu 115: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

B. 6,9 gam.

C. 9,2 gam.

D. 13,8 gam.

ie

A. 4,6 gam.

uO

Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit fomic tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc).
Giá trị m là

iL

Câu 116: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

B. 43,20.

C. 34,56.

up

A. 32,40.

s/

Ta

Oxi hóa 3,2 gam ancol metylic bằng oxi vừa đủ thu được 5,28 gam hỗn hợp sản phẩm X. Cho toàn bộ
sản phẩm tạo thành tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam Ag. Các phản
ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
D. 36,72.

ro

Câu 117: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

om

/g

Hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai ankan là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 12,25 gam X thu
được 17,55 gam nước và 16,24 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của ancol etylic trong X là:
B. 24,34%

C. 40,00%

D. 37,55%

.c

A. 38,09%

ok

Câu 118: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

ce

bo

Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X
cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 0,81 mol CO2 và 0,99 mol H2O. Giá trị của m và V lần lượt là
A. 16,2 và 27,216

B. 14,58 và 29,232

C. 16,2 và 29,232

D. 14,58 và 27,216

fa

Câu 119: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

ww

w.

Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X gồm butan, ancol etylic và etilen glycol, thu được 4,08 gam
hỗn hợp gồm x mol CO2 và y mol H2O. Giá trị của x là
A. 0,06.

B. 0,04.

C. 0,05.

D. 0,08.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

19


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 120: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình
Hỗn hợp X gồm ancol propylic, ancol metylic, etylen glicol, glixerol, sobitol. Khi cho m(g) X tác dụng
với Na dư thì thu được 5,6 lít H2 (đktc). Nếu đốt cháy m (g) X cần vừa đủ 25,76 lít khí O2(đktc), sau
phản ứng thu được 21,6g H2O. Phần trăm khối lượng của ancol propylic có trong hỗn hợp X là:
A. 50%

B. 45%

C. 67,5%

D. 30%

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 121: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1

Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B ta thu được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt
cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO2. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng H2O và CO2
là:
A. 1,76g

B. 2,76g

C. 2,48g

D. 2,94g

Câu 122: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam

B. 10,88.

C. 13,12.

D. 14,72.

Ta

A. 12,48.

iL

ie

uO

Hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở Y, trong đó số mol metan
gấp 2 lần số mol glixerol. Đốt cháy hết m gam X cần 6,832 lít O2 (đktc), thu được 6,944 lít CO2 (đktc).
Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 80 ml dung dịch NaOH 2,5M, rồi cô cạn dung dịch sau phản
ứng thì thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là
Câu 123: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam

om

/g

ro

up

s/

Hỗn hợp X gồm etanol, propan-1-ol, butan-1-ol và pentan-1-ol. Oxi hóa không hoàn toàn một lượng X
bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được H2O và hỗn hợp Y gồm 4 anđehit tương ứng và 4
ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 21 lít O2 (đktc), thu được H2O và 15,12 lít CO2 (đktc).
Mặt khác, cho toàn bộ lượng Y trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 43,2.

B. 64,8.

C. 32,4.

D. 27,0.

.c

Câu 124: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định

ce

bo

ok

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ba ancol, cần dùng vừa đủ V lít O2, thu được H2O và
12,32 lít CO2. Mặt khác, cho 0,5 mol X trên tác dụng hết với Na, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được 12,32 lít H2. Các thể tích khi đều đo ở đktc. Giá trị của V là
B. 17,92

C. 8,96

D. 15,12

fa

A. 12,32

w.

Câu 125: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc

ww

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH thu được
11,2 lít khí CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 10 gam Na
thì sau phản ứng thu được a gam chất rắn. Giá trị của a và m lần lượt là
A. 23,4 và 13,8.

B. 9,2 và 22,6.

C. 13,8 và 23,4.

D. 9,2 và 13,8.

Câu 126: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

20


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol no đa chức có cùng số nguyên tử C trong phân tử thu được
6,6g CO2 và 3,6g H2O. Nếu cho m gam X phản ứng với Cu(OH)2 dư thấy có 0,01 mol Cu(OH)2 phản
ứng. Giá trị của m là :
A.4,44

B.4,28

C.4,12

D.3,96

Câu 127: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2

nT
hi
Da
iH
oc
01

Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và ancol không no, đa chức, mạch hở Y (Y chứa 1

liên kết  trong phân tử và X, Y có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng V lít O2
(đktc) sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Công thức của Y và giá trị của V lần lượt là
A. C4H6(OH)2 và 3,584.

B. C3H4(OH)2 và 3,584.

C. C4H6(OH)2 và 2,912.

D. C5H8(OH)2 và 2,912.

Câu 128: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn

A. 16.

B. 25,6.

uO

Pha a gam ancol etylic (d = 0,8 g/ml) vào nước được 80 ml ancol 25o. Giá trị a là
C. 32.

D. 40.

ie

Câu 129: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn

B. 90%.

C. 75%.

D. 50%.

up

A. 25%.

s/

Ta

iL

Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng, thu được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, axit, ancol
chưa phản ứng và nước Hỗn hợp này tác dụng với Na dư sinh ra 3,36 lít H2 ở đktc Phần trăm khối
lượng ancol đã chuyển hóa thành axít là:

ro

Câu 130: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí O2, thu

om

giữa các giá trị V1, V2, a là

/g

được V2 lít khí CO2 và a mol H2O. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ

B. V1 = V2 +22,4a.

C. V1 = V2 – 22,4a.

D. V1 = 2V2 + 11,2a.

ok

.c

A. V1 = 2V2 – 11,2a.

bo

Câu 131: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1

fa

ce

Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân
tử khối của Y là:

w.

A. 56.

B. 70.

C. 28.

D. 42.

ww

Câu 132: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2

Hỗn hợp X gồm metanol và etanol. Đốt cháy hết m gam X, thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam

H2O. Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140 o C , khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam ete. Giá trị
của m là
A. 0,51.

B. 0,69.

C. 0,60.

D. 0,42.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

21


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 133: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2
Hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Cho 26 gam X tác dụng
vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch Y và 66,2 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Dung dịch Y
phản ứng tối đa với V lít dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Mặt khác, cho 26 gam X phản ứng hết với
Na dư, thu được 32,6 gam muối. Giá trị của V là
B. 0,7.

C. 0,6.

D. 0,9.

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 0,8.

Câu 134: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2

Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức, đều có công thức phân tử C7H6O2 và chứa vòng benzen
trong phân tử. Cho 3,66 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 2,16
gam Ag. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng X trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là
A. 4,72 gam.

B. 4,04 gam.

C. 4,80 gam.

D. 5,36 gam.

Câu 135: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1

B. 10,7 gam

C. 9,7 gam

D. 12,7 gam

Ta

A. 11,7 gam

iL

ie

uO

Hỗn hợp X gồm CH2=CH-CH2OH và CH3CH2OH. Cho a gam hỗn hợp X tác dụng với Na thu được
2,24 lít H2 (đktc). Mặt khác, a gam hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 100 gam dung dịch Br2 20%. Vậy
giá trị của a tương ứng là:
Câu 136: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

/g

ro

up

s/

Ancol etylic (d = 0,8 gam/ml) được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn
bộ quá trình 80%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men tinh bột vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2
1M thì thu được 320 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch thu được thấy xuất hiện thêm kết
tủa. Thể tích ancol etylic 460thu được là
B. 0,75 lít.

C. 0,40 lít.

D. 0,60 lít.

om

A. 0,48 lít.

.c

Câu 137: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2

bo

ok

Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng 16,6 gam X với H2SO4 đặc ở 140ºC,
thu được 13,9 gam hỗn hợp ete (không có sản phẩm hữu cơ nào khác). Biết các phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Công thức của hai ancol trong X là
B. CH3OH và C2H5OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. C2H5OH và C3H7OH.

fa

ce

A. C3H5OH và C4H7OH.

w.

Câu 138: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2

ww

Oxi hóa m gam ancol đơn chức X, thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic, nước và ancol dư. Chia Y
làm hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí
CO2 (đktc). Phần hai phản ứng với Na vừa đủ, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 19 gam chất rắn khan.
Tên của X là
A. metanol.

B. etanol.

C. propan-2-ol.

D. propan-1-ol.

Câu 139: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

22


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A) CH3CH2CH2OH.

B) CH3CH(OH)CH3.

C) CH3CH2CH(OH)CH3.

D) C2H5OH.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Hỗn hợp X gồm ancolmetylic và ancolA no, đơn chức,mạch hở. Cho 7,6 gamX tác dụng với Na dư thu
được 1,68 lít H2 (đo ở đktc).Mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gamX bằng CuO nung nóng rồi cho toàn
bộ sản phẩm thu được tác dụng hoàn toàn với dung dịchAgNO3 trongNH3 dư thu được 21,6 gamkết
tủa. Công thức cấu tạo của A là

Câu 140: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4

Đốt cháy hoàn toàn một ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 3,6 gam H2O và 4,4 gam CO2. Tên
gọi theo danh pháp thay thế của X là
A. metanal. B. etanol. C. metanol. D. ancol metylic.

Câu 141: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh

uO

Cho 9,4 gam phenol (C6H5OH) tác dụng hết với brom dư thì số mol brom tham gia phản ứng là: (C=12,
H=1, O=16)

ie

A. 1 mol B. 0,1 mol C. 3 mol D. 0,3 mol

iL

Câu 142: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2

B. 27,36.

ro

A. 34,20.

up

s/

Ta

Hỗn hợp M gồm một ancol no, đơn chức X và một axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng
số nguyên tử C, tổng số mol của 2 chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy
hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O.Mặc khác, nếu đun nóng M với H2SO4
đặc để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là :
C. 22,80.

D. 18,24.

/g

Câu 143: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2

ok

.c

om

Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:4 . thể tích khí
oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần CO2 thu được trong cùng điều kiện. Công thức phân tử của X
là:
B. C3H8O3

C. C3H6O

D. C3H8O2

bo

A. C3H8O

Câu 144: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

ww

w.

fa

ce

Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có
một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2
và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam
NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức
cấu tạo của Z thỏa mãn là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 145: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

23


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức A, B, C trong đó B, C là 2 ancol đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn 0,08
mol X thu được 3,96 gam H2O và 3,136 lít khí CO2 (đktc). Số mol ancol A bằng 5/3 tổng số mol 2
ancol (B + C). Tổng khối lượng của B và C trong hỗn hợp là:
A. 3,6 gam

B. 0,9 gam

C. 1,8 gam

D. 2,22 gam

Câu 146: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3

A. 64,8

B. 108

C. 86,4

nT
hi
Da
iH
oc
01

Đốt cháy m gam hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, mạch hở (phân tử hơn kém nhau một nhóm OH) thu được 0,3 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Oxi hóa m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác
dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được a gam Ag. Giá trị lớn nhất của a là ?
D. 97,2

Câu 147: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3

B. 6

C. 4

D. 5

ie

A. 7

uO

Phân tích 0,157 gam chất hữu cơ A (chứa vòng benzen) chứa C, H, Br; thu được 0,005 mol H, 0,001
mol Br, còn lại là cacbon, biết MA < 200. Từ C2H5OH và các chất vô cơ không chứa cacbon, điều kiện
phản ứng có đủ, cần ít nhất bao nhiêu phương trình phản ứng để điều chế A ?

iL

Câu 148: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3

A. 10,2

B. 20,08

C. 30,6

s/

Ta

Cho m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và rezoxinol (1,3-đihiđroxibenzen) tác dụng vừa đủ với
400 ml dung dịch brom 1,5M (lượng tối đa) thu được 67,48 gam kết tủa. Giá trị của m là ?
D. 20,4

up

Câu 149: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3

B. 33,4

C. 27,4

D. 24,8

.c

A. 15,4

om

/g

ro

Cho m gam hỗn hợp A gồm phenol (C6H5OH) và axit axetic tác dụng vừa đủ với p gam dung dịch
nước brom C%, sau phản ứng thu được dung dịch B và 33,1 gam kết tủa trắng. Để trung hòa hoàn
toàn B cần 144,144 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,11 g/ml). Giá trị của m là ?

ok

Câu 150: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1

ce

bo

Cho 28,2 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức tác dụng hết với 11,5 gam Na, sau phản ứng thu 39,3
gam chất rắn. Nếu đun 28,2 gam X với H2SO4 đặc ở 1400C, thì thu được tối đa bao nhiêu gam ete ?
A. 19,2 gam

B. 23,7 gam

C. 24,6 gam

D. 21,0 gam

fa

Câu 151: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến

ww

w.

Hỗn hợp X gồm các chất ancol metylic, ancol anlylic, glyxerol, etylen glicol. Cho m gam hỗn hợp X
tác dụng với Na dư thu được 10,752 lít H2 (đktc). Đốt cháy m g hỗn hợp X cần 37,856 lít O2 (đktc) thu
được 30,6g H2O. Phần trăm khối lượng ancol anlylic trong hỗn hợp X là:
A. 24,70%.

B. 29,54%.

C. 28,29%.

D. 30,17%.

Câu 152: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

24


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol pent-1-en và 0,1 mol ancol anlylic (CH2=CH-CH2-OH) tác dụng với
lượng dư nước brom, thấy lượng brom đã tham gia phản ứng là x mol. Giá trị của x là
A. 0,15.

B. 0,1.

C. 0,25.

D. 0,5.

Câu 153: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn

A. 0,8.

B. 0,9.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Cho 26 gam X tác dụng
vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch Y và 66,2 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Dung dịch Y
phản ứng tối đa với V lít dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Mặt khác, cho 26 gam X phản ứng hết với
Na dư, thu được 32,6 gam muối. Giá trị của V là
C. 0,6.

D. 0,7.

Câu 154: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn

Hỗn hợp M gồm hai ancol đơn chức là X và Y (MX < MY), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 0,5
mol M với H2SO4 đặc ở 140 o C , thu được 9,63 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của
B. 69,70%.

C. 43,40%.

ie

A. 31,51%.

uO

X và Y lần lượt bằng 50% và 40%. Phần trăm khối lượng của X trong M là

D. 53,49%.

iL

Câu 155: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn

B. 5.

C. 4.

up

A. 2.

s/

Ta

Cho 0,15 mol hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X, Y (có tổng khối lượng bằng 7,6 gam) tác dụng hết
với CuO (dư, đun nóng), thu được hỗn hợp chất hữu cơ M. Toàn bộ M cho phản ứng tráng bạc hoàn
toàn thu được 43,2 gam Ag. Số cặp ancol X và Y thỏa mãn tính chất trên là
D. 1.

ro

Câu 156: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn

.c

om

/g

Cho 43,2 gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp muối X.
Đốt cháy hoàn toàn 43,2 gam X, rồi thổi sản phẩm cháy qua bình chứa CuSO4 khan dư, thì khi kết thúc
thí nghiệm khối lượng bình này tăng
B. 18 gam

C. 36 gam

D. 54 gam

ok

A. 9 gam

bo

Câu 157: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa

fa

ce

Oxi hóa 2,7 gam một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư và
nước. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 20,25 gam bạc. Phần trăm khối
lượng ancol đã bị oxi hóa là

w.

A. 50,00%

B. 33,33%

C. 37,50%

D. 66,67%

ww

Câu 158: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa

Đun nóng 66,4 gam hỗn hợp M gồm 3 ancol đơn chức no, mạch hở X, Y, Z với H2SO4 đặc ở 140oC thu
được 55,6 gam hỗn hợp N gồm 6 ete có số mol bằng nhau. Mặt khác đun nóng cũng lượng hỗn hợp M
trên với H2SO4 đặc ở 170oC được m gam một anken P duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Giá trị m là

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/
để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×