Tải bản đầy đủ

11 345 bài tập chuyên đề andehit xeton axit cacboxylic

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

nT
hi
Da
iH
oc
01

345 BÀI TẬP ANDEHIT - XETON
Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2
Cho sơ đồ phản ứng sau:
t , xt
 axit cacboxylic Y1.
(1) X + O2 
0

t , xt
 ancol Y2.
(2) X + H2 
0


t , xt

 Y3 + H2O.
(3) Y1 + Y2 

0

C. anđehit metacrylic.

D. anđehit axetic.

ie

B. anđehit propionic.

iL

A. anđehit acrylic.

uO

Biết Y3 có công thức phân tử là C6H10O2. Tên gọi của X là

Ta

Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2

s/

Cặp chất nào sau đây có thể không thuộc cùng dãy đồng đẳng?
B. CH3OH và C2H5OH

C. C2H4 và C3H6

D. CH4 và C2H6.

ro

upA. HCHO và CH3CHO

/g

Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2

.c

om

Cho các chất sau: H2O (1), C6H5OH (2), C2H5OH (3), HCOOH (4), CH3COOH (5), HClO4 (6), H2CO3
(7). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH là

ok

A. (1), (3), (2), (5), (4), (7), (6).
C. (3), (1), (2), (7), (4), (5), (6).

B. (3), (1), (2), (5), (4), (7), (6).
D. (3), (1), (2), (7), (5), (4), (6).

bo

Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1

fa

ce

Trước đây người ta hay sử dụng chất này để bánh phở trắng và dai hơn, tuy nhiên nó rất độc với cơ thể
nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. Chất đó là :
B. Băng phiến

C. Fomon

D. Axetanđehit (hay anđehit axetic)

ww

w.

A. Axeton

Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2

Trong các chất: ancol propylic, metylfomat, axit butiric và etilen glycol, chất có nhiệt độ sôi nhỏ nhất


Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. axit oxalic

B. metylfomat

C. axit butiric

D. etilen glycol

Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Lần 2
Chất hữu cơ X (C,H,O), mạch hở, có phân tử khối bằng 86 . Chất X vừa phản ứng với KOH tạo ancol,
vừa có phản ứng tráng bạc. Nhận xét nào sau về X là đúng?
B. Chất X không tan được vào benzen

C. Trong X có nH = nC + nO.

D. Chất X phản ứng với KHCO3 tạo CO2.

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. Chất X là hợp chất tạp chức

Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Khi nói về axit fomic và glixerol, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Cùng phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
B. Cùng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.
C. Cùng phản ứng với dung dịch NaOH.

uO

D. Cùng phản ứng với dung dịch NaHCO3.

ie

Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1

up

s/

Ta

iL

Cho sơ đồ phản ứng :

ro

Công thức của X,Y,Z là :

B. CH3CHO , C2H5OH , CH3COOH

/g

A. C2H4 , C2H5OH , C2H6
C. C2H6 , C2H5Cl , C2H4

D. CH3CHO , C2H5OH , C4H6

om

Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1

bo

ok

.c

Sắp xếp theo chiều độ tăng dần độ linh động của nguyên tử hidro trong nhóm chức trong phân tử các
chất : C2H5OH (1) , CH3COOH (2) , CH2=CHCOOH (3) , C6H5OH (4) , CH3C6H4OH (5) ,
C6H5CH2OH (6) là :
B. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3)

C. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6)

D. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6)

fa

ce

A. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3)

w.

Câu 10: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp

ww

Chất hữu cơ X có khả năng làm mất màu dung dịch brom và khi tác dụng với NaHCO3 giải phóng CO2.
Chất X có thể là
A. C6H5OH (phenol) B. CH3COOH

C. CH3CHO

D. CH2=CH-COOH

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

2


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp
Cho dãy các chất sau: axit axetic, anđehit fomic, ancol benzylic, cumen, etylaxetat, glucozơ, etylamin.
Số chất trong dãy có thể tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thích hợp là
A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp

nT
hi
Da
iH
oc
01

Khi đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X (C, H, O) thì thấy nX = nCO2 – nH2O. X có thể là chất nào sau
đây?
A. Andehit đơn no, mạch hở.

B. Axit 2 chức no, mạch hở.

C. Este đơn no, mạch hở.

D. Axit đơn no, mạch hở.

Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3
Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch nước Br2 ở nhiệt độ thường?
C. Glucozơ

B. Axit fomic

D. Benzen

uO

A. Andehit axetic

ie

Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3

B. 142 gam

C. 106 gam

D. 60 gam

Ta

A. 124 gam

iL

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol CH3COOH thì tổng khối lượng CO2 và H2O thu được là?

s/

Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Lần 3

up

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH (phenol) và
pH của các dung dịch trên được ghi trong bảng sau:

/g

ro

Chất

Y

Z

T

6,48

3,22

2,00

3,45

om

pH ( dung dịch nồng độ 0,01M, 250C)

X

.c

Nhận xét nào sau đây đúng?

ok

A. X được điều chế trực tiếp từ ancol etylic

D. T cho phản ứng tráng gương

bo

C. Z tạo kết tủa trắng với nước brom

B. Y có phản ứng tráng gương

ce

Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1

fa

Cho các phản ứng sau :

w.

(1) Fe3O4 + 8HCl -> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

ww

(2) Cl2 + Ca(OH)2 -> CaOCl2 + H2O (300C)
(3) NH4NO3 -> N2O + 2H2O (t0)

(4) HCOOH -> CO + H2O (H2SO4)
(5) C2H4 + Br2 -> C2H4Br2
Số phản ứng oxi hóa khử là :
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

3


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A.3

B.4

C.2

D.5

Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1
Cho các hợp chất sau : CH3CH2CH=C(CH3)2 ; FClC=CBrI ; CH3CCl=CBrCl ; CH2=CCl-CH=CH2 ;
CH3CH=CHCOOH ; CH2=C(CH3)-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là :
A.3

B.6

C.4

D.5

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1
Xét dãy chuyển hóa :
B  CH3CHO  G
CH4  A
C  C4H10

D

Nhận định nào dưới đây không đúng :

uO

A. Nếu D là CH3COOH thì G là CH3COONa

Ta

D. C có thể là CH2=CH-C≡CH hoặc CH2=CH-CH=CH2

iL

C. Nếu D là CH2=CH2 thì G là CH3CH2OH

ie

B. B có thể là CH2=CH2 hoặc CH2=CHCl hoặc CH3CHCl2

s/

Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1

ro

A. etan ,etanal , etanol , nước, axit etanoic

up

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái qua phải là :

/g

B. axit etanoic , etan ,etanal , etanol , nước

om

C. etan , etanol , etanal , axit etanoic , nước

.c

D. etan , etanal , etanol , axit etanoic , nước

ok

Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn

bo

Có thể phân biệt 3 lọ mất nhãn chứa: HCOOH ; CH3COOH ; C2H5OH với hóa chất nào dưới đây
B. Cu(OH)2/OH-.

C. dd AgNO3/NH3.

D. NaOH.

ce

A. Na.

fa

Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành

w.

Cho sơ đồ chuyển hoá sau : C3H4O2 + NaOH ฀ X + Y

ww

X + H2SO4 loãng ฀Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là :
A. HCHO, CH3CHO.
B. CH3CHO, HCOOH.
C. HCHO, HCOOH.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

4


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
D. HCOONa, CH3CHO.
Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành
Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy
gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. T, Z, Y, X.

B. T, X, Y, Z.

C. Y, T, X, Z.

D. Z, T, Y, X.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1

Axit X là hóa chất quan trọng bậc nhất trong nhiều ngành sản xuất như phân bón, luyện kim .. .,
ngoài ra trong phòng thí nghiệm axit X còn dùng để hút ẩm. X là:
A. H2SO4

B. H2SiO3

C. HCl

D. H3PO4

Câu 24: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình

Nếu chỉ dùng một hóa chất để nhận biết ba bình mất nhãn : CH4 ,C2H2 và CH3CHO thì ta dùng

uO

A. Dung dịch AgNO3 trong NH3.

ie

B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm,đun nóng.

iL

C. O2 không khí với xúc tác Mn2+.

Ta

D. Dung dịch brom.

s/

Câu 25: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình

om

/g

ro

up

Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là :
A. C3H8, CH3COOH, C3H7OH, HCOOCH3
B. C3H8, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH
C. C3H7OH, C3H8, CH3COOH, HCOOCH3
D. C3H8, C3H7OH, HCOOCH3, CH3COOH
Cho các phát biểu sau:

.c

Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2

ok

(a) Hiđro hóa hoàn toàn axetilen (xúc tác Ni) thu được etilen.

bo

(b) Phân tử toluen có chứa vòng benzen.

ce

(c) Etylen glicol và glixerol là đồng đẳng của nhau.

fa

(d) Anđehit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

ww

w.

(e) Axit axetic hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

5


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2
Limonel là chất hữu cơ có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh và có công thức cấu tạo như sau:

A. 136.

B. 142.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Phân tử khối của limonel là

C. 140.

D. 138.

Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1
Dung dịch nào sau đây không có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường?
A. Fomalin

B. Etilen glicol

D. Giấm ăn

C. Glixerol

Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

B. 3.

C. 4.

D. 5.

iL

A. 6.

ie

uO

Cho dãy các chất sau: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất có
thể tham gia phản ứng tráng gương là

Ta

Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

s/

Trong những dãy chất sau đây, dãy các chất đồng phân của nhau là
B. C4H10, C6H6.

up

A. CH3OCH3, CH3CHO.

D. C2H5OH, CH3OCH3.

ro

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

/g

Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 2

om

Axit HCOOH không tác dụng được với
C. dung dịch NaCl.

.c

A. dung dịch KOH.

B. dung dịch Na2CO3.
D. dung dịch AgNO3/NH3.

bo

ok

Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7
Công thức chung của axit no, hai chức, mạch hở là:

ce

A. CnH2n-2O4 với n nguyên dương, n ≥ 3.

fa

C. CnH2n-2O4 với n nguyên dương, n ≥ 2.

B. CnH2nO4 với n nguyên dương, n ≥ 2.
D. CnH2n+2O4 với n nguyên dương, n ≥ 2.

w.

Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7

ww

Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2(anilin), C6H5OH (phenol), C6H6
(benzen), CH3CHO. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch nước brom là :
A. 7

B. 6

C. 5

D. 8

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

6


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1
Anđehit no mạch hở X có công thức đơn giản nhất C2H3O. Công thức phân tử của X là
A. C4H6O2.

B. C2H3O.

C. C8H12O4.

D. C6H9O3.

Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

nT
hi
Da
iH
oc
01

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:

A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.

C. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.
Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1
Cho các hợp chất hữu cơ:

uO

(1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5)
anken; (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức,
mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức.

iL

ie

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là:
B. (3), (5), (6), (8), (9).

C. (1), (3), (5), (6), (8).

D. (2), (3), (5), (7), (9).

Ta

A. (3), (4), (6), (7), (10).

s/

Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1

A. C2H5OH, C2H4, C2H2.

/g

C. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

ro

up

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:
B. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.

D. CH3COOH, C2H2, C2H4.

om

Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2

.c

Tên thay thế của CH3-CH=O là

B. metanol

ok

A. metanal

C. etanol

D. etanal

bo

Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2

fa

A. NaOH

ce

Axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây?
B. MgCl2

C. ZnO

D. CaCO3

w.

Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1

ww

Cho 1 (mol) axit T tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 1 (mol) CO2. Số nhóm chức của T là
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4
Công thức của axit fomic là

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

7


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. HOOC – COOH.

B. HCOOH.

C. CH3COOH.

D. HCHO.

Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh
Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh tính chất hóa học của C2H2 và CH3CHO ?
A. C2H2 và CH3CHO đều có phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, to).

nT
hi
Da
iH
oc
01

B. C2H2 và CH3CHO đều làm mất màu nước brom
C. C2H2 và CH3CHO đều có phản ứng tráng bạc
D. C2H2 và CH3CHO đều làm mất màu dung dịch KMnO4.

Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2

B. Dung dịch muối ăn.

C. Phèn chua.

D. Giấm ăn.

ie

A. Nước vôi trong.

uO

Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric... gây ra vi chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình
làm món sấu ngâm đường, người ta dùng dung dịch nào để làm giảm vị chua của quả sấu:

iL

Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2

CH3COOH

A. 118,2oC

100,5oC

78,3oC

B. 100,5oC

78,3oC

118,2oC

C. 78,3oC

100,5oC

D. 118,2oC

78,3oC

ro

up

s/

HCOOH

/g

118,2oC

100,5oC

om

C2H5OH

Ta

Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đây, dãy nào hợp lý nhất?

.c

Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2
 X , xt ,t
 Z , xt ,t
 M , xt ,t
Cho sơ đồ sau: CH4 
Y 
CH3COOH.
 T 

X, Z, M là các chất vô cơ, mỗi

bo

A. C2H5OH

ok

mũi tên ứng với một phương trình phản ứng. Chất T là :
B. CH3COONa

C. CH3CHO

D. CH3OH

ce

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2

ww

w.

fa

Một andehit có tính khử trùng, diệt vi khuẩn nên nó được dùng trong các chất diệt côn trùng, chất tẩy
uế. Đặc biệt dung dịch 40% của nó được gọi là fomon được dùng trong y học để ngâm xác động thực
vật. Anđehit đó là.
A. andehit fomic

B. andehit acrylic

C. andehit oxalic

D. andehit axetic

Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2
Cho các phát biểu sau:

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

8


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.
(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ.

nT
hi
Da
iH
oc
01

(g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.
Số phát biểu đúng là .
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1
Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

uO

(b) Phenol không tham gia phản ứng thế

ie

(c) Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành thuốc nổ TNT.

iL

(d) Dung dịch lòng trắng trứng tác dụng được với Cu(OH)2/OH- cho dung dịch phức có màu xanh tím

Ta

(e) Trong công nghiệp, axeton và phenol được sản xuất từ cumen
Số phát biểu đúng là:
B. 5.

C. 3.

ro

A. 4 .

up

s/

(f) Có thể phân biệt Glucozo và Fructozo bằng Cu(OH)2/OH- đun nóng

D. 2

/g

Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1

.c

om

Hợp chất A có công thức tổng quát (CxH4Ox)n thuộc loại axit no đa chức, mạch hở. Giá trị của x là n
tương ứng là
A. 4 và 1.

B. 3 và 2.

C. 2 và 2.

D. 2 và 3

ok

Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3

B. 1

fa

A. 3

ce

bo

Hỗn hợp gồm 1mol HCOOH và 1 mol CH≡C-COOH có thể phản ứng với tối đa a mol brom trong
CCl4. Giá trị của a là ?
C. 0

D. 2

w.

Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3

ww

Trong số các anđehit sau: HCHO, CH3CHO, CH≡C-CHO, (CHO)2, CH3-C≡C-CHO. Có bao nhiêu
anđehit mà khi tráng gương hoàn toàn thu được nhiều hơn 216 gam kết tủa nếu các chất ban đầu đều là
1 mol ?
A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

9


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 3
Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ?
A. axit etanoic B. đimetyl xeton C. phenol D. propan-1-ol
Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1
A. C6H5OH (phenol). B. CH2=CH-COOH. C. CH3COOH. D. CH≡CH.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Chất nào dưới đây không làm mất màu nước brom ?
Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến
Trong số các chất cho dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. C2H5OH.

B. CH3CHO.

C. CH3OCH3.

D. CH3COOH.

Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là

B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH

C. C2H5OH, C2H4, C2H2

D. CH3COOH, C2H2, C2H4

ie

uO

A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5

iL

Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2

Ta

Dãy các chất giảm dần theo tính axit là :

s/

A. CH2Cl2COOH > CH3CHClCOOH > CH2ClCH2COOH > CH3CH2COOH

up

B. CH2ClCH2COOH > CH3CCl2COOH > CH3CHClCOOH > CH3CH2COOH

ro

C. CH3CH2COOH > CH3CCl2COOH > CH3CHClCOOH > CH2ClCH2COOH

/g

D. CH3CCl2COOH > CH3CHClCOOH > CH3CH2COOH > CH2ClCH2COOH

om

Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2

.c

cho các chất sau , chất có nhiệt độ sôi cao nhất là :
B.C2H5OH

C.CH3CH3

D.CH3CHO

ok

A.CH3COOH

bo

Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2

ce

Cho các phản ứng sau :
(b) Z + H2O -> G

fa

(a) X +O2 -> Y

(c) Z + Y -> T (d) T + H2O -> Y + G

ww

w.

Biết X,Y,Z,T,G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa ; G có 2 nguyên tử
cacbon. Phần trăm khối lượng oxi trong T là :

A.37,21%

B.43,24%

C.44,44%

D.53,33%

Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1
Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi của một số chất sau:

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

10


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
150

100

50

A

B

C

Chất A, B ,C lần lượt là:
A. C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH
B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH
C. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO
D.CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

uO

Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần 1

C. HCOOH

iL

B. CH3CHO

ie

Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc:
A. CH3COOH

nT
hi
Da
iH
oc
01

0

D. HCHO

Ta

Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1

B. etan.

C. metan.

D. butan.

/g

A. propan.

ro

up

s/

Nung m gam hỗn hợp X gồm 3 muối kali của 3 axit no đơn chức với NaOH dư (CaO xúc tác) thu được
chất rắn D và hỗn hợp Y gồm 3 ankan. Tỷ khối của Y so với H2 là 11,5. Tên gọi của 1 trong 3 ankan
thu được là

om

Câu 62 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1

ok

.c

Hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH ; HCOOH ; C6H5COOH ; HOOC – CH2 – COOH. Khi cho 2m gam X
tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 40,32 lit CO2 (dktc). Mặt khác , đốt cháy hoàn toàn m gam X
cần 26,88 lit khí O2 (dktc) thu được 52,8g CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là :
B. 2,1

bo

A. 1,8

C. 1,9

D. 3,6

ce

Câu 63: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1

fa

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

w.

A. CH3COOH.

B. CH3CHO.

C. C2H5OH.

D. C2H6.

ww

Câu 64: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1
Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

11


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1
X là một anđehit mạch hở có số nguyên tử cacbon trong phân tử nhỏ hơn 4. Cho 1 mol X tác dụng với
lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 2 mol Ag. Mặt khác, 1 mol X phản ứng tối đa với 2
mol H2 (Ni, t0 C). Phân tử khối của X là
A. 56.

B. 44.

C. 72.

D. 54.

Fomalin hay fomon (dùng để bảo quản xác động vật chống thối rữa) là
A. dung dịch HCHO 37%-40% về khối lượng trong nước.
B. rượu etylic 46o.
C. dung dịch HCHO 25%- 30% về thể tích trong nước.
D. dung dịch CH3CHO 40% về thể tích trong nước.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2

uO

Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2

ie

CH3COOH không thể điều chế trực tiếp bằng cách

iL

A. lên men giấm.

Ta

B. oxi hóa CH3CHO bằng O2 (xúc tác Mn2+).

s/

C. metanol tác dụng với cacbon monoxit.
D. oxi hóa CH3CHO bằng dung dịch AgNO3/NH3.

up

Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2

B.T,Z,Y,X

om

A.Z,T,Y,X

/g

ro

Cho các chất : axit propionic(X) ; axit axetic (Y) ; ancol etylic (Z) ; dimetyl ete (T). Dãy sắp xếp các
chất theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là :
C.T,X,Y,Z

D.Y,T,X,Z

.c

Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1

B. CH3COOH.

bo

A. CH3CH3.

ok

Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
C. CH3CH2OH.

D. CH3CHO.

ce

Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3

fa

Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

w.

A. C2H5OH

B. CH3-CH3

C. CH3 –O–CH3

D. CH3COOH

ww

Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai

Cho các phản ứng sau:
xt
(a) X + O2 
 Y

xt
(b) Z + H2O 
 G

xt
(c) Z + Y 
 T

H
(d) T + H2O 
Y + G.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

12


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa; G có 2 nguyên tử
cacbon. Phần trăm khối lượng của oxi trong T là
A. 44,44%.

B. 43,24%.

C. 37,21%.

D. 53,33%.

Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai
Axit nào sau đây là axit béo?
C. Axit ađipic

B. Axit stearic

D. Axit axetic

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. Axit glutamic

Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2

Sục khí X vào dung dịch AgNO3 trong NH3, thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. Khí X là
A. Etilen.

B. Axetilen.

D. Anđehit fomic.

C. Metan.

Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Dãy nào sau đây gồm các chất tan vô hạn trong nước?

B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.

C. HCOOH, CH3COOH, C3H7COOH.

D. C2H5COOH, C3H7COOH, HCHO.

ie

uO

A. CH3COOH, C3H7OH, C2H4(OH)2.

iL

Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn

Ta

Cho các phản ứng:

s/

2CH3COOH + Ca(OH)2  (CH3COO)2Ca + 2H2O
2CH3COOH + Ca  (CH3COO)2Ca + H2

(1)

up

(2)

ro

(CH3COO)2Ca + H2SO4  2CH3COOH + CaSO4

(4)

/g

(CH3COO)2Ca + Na2CO3  2CH3COONa + CaCO3

(3)

om

Người ta dùng phản ứng nào để tách lấy axit axetic từ hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic?
B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

.c

A. (1) và (3).

ok

Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang

bo

Dãy được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

ce

A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.

fa

B. C2H5OH, CH3CHO, HCOOH, CH3COOH.

w.

C. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
D. HCOOH, CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH.

ww

Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang
Khi thủy phân hoàn toàn chất béo luôn luôn thu được:
A. Axit stearic.

B. Glyxerol.

C. Axit panmitic.

D. Axit oleic.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

13


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng
Cho các chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là ?
A. CH3COOH.

B. CH3CH3.

C. CH3CHO.

D. CH3CH2OH.

Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng

A. CH3CH2OH.

B. CH3COOH,

C. HCOOH.

D. CH3OH

Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương
Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etylic là
B. quỳ tím.

A. dd NaNO3.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được ?

C. dd NaCl.

D. phenolphtalein.

Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu

uO

Cho anđehit acrylic (CH2=CH-CHO) phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, to) thu được
A. CH3CH2COOH.
B. CH2=CH-COOH.
C. CH3CH2CH2OH.
D. CH3CH2CHO.

ie

Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu

iL

Chất nào sau đây tan kém nhất trong nước?
A. CH3CH2OH.
B. HCHO.

D. HCOOCH3.

Ta

C. CH3COOH.

s/

Câu 83: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu

ro

up

Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được
sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần là
A. (X), (Z), (T), (Y).
B. (Y), (Z), (T), (X).
C. (T), (Y), (Z), (X).
D. (Y), (T), (Z), (X).

/g

Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1

fa

Chất X là

ce

bo

ok

.c

om

Cho các phương trình phản ứng sau ( X, Y, Z, T là kí hiệu của các chất):

A. HCOOH.

B. (COOH)2.

C. HCOOCH3.

D. HOOC-COONa.

w.

Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1

ww

Cho các chất: C2H5OH, CH3COOH; C2H2; C2H4. Có bao nhiêu chất sinh ra từ CH3CHO bằng một phản
ứng.
A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

14


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Dung dịch axit fomic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng với :
A.bạc nitrat trong amoniac

B.nước brom

C.kẽm kim loại

D.natri hidrocacbonat

Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5

A.HCl

B.H3PO4

C.HNO3

nT
hi
Da
iH
oc
01

Axit X là hóa chất quan trọng bậc nhất trong nhiều ngành sản xuất như phân bón, luyện kim, chất dẻo,
acqui, chất tẩy rửa... Ngoài ra trong phòng thí nghiệm , axit X được dùng làm chất hút ẩm. Axit X là :
D.H2SO4

Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3
Cho các phát biểu sau :
(1) Andehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
(2) Phenol tham gia phản ứng thế Brom khó hơn benzen

uO

(3) Amin bậc 2 có lực bazo mạnh hơn amin bậc 1

ie

(4) chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen ; benzen ; stiren

iL

(5) Phenol có tính axit nên dung dịch phenol trong nước làm quì tím chuyển màu đỏ

Ta

(6) Trong công nghiệp , axeton và phenol được điều chế từ Cumen

s/

(7) Đun nóng C2H5Br với KOH/C2H5OH thu được sản phẩm là ancol C2H5OH

B.4

C.3

D.5

ro

A.2

up

Số phát biểu luôn đúng là :

/g

Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3

om

Chất A có nguồn gốc thực vật và thường gặp trong đời sống chứa C,H,O ; mạch hở. Lấy cùng số mol
của A cho phản ứng hết với NaHCO3 hay với Na thu được số mol CO2 = 3/2 số mol H2. Chất A là :

.c

A. axit Lauric : CH3-(CH2)10-COOH

ok

B. axit tatric : HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH

bo

C. axit xitric : HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH

ce

D. axit malic : HOOC-CH(OH)-CH2-COOH

fa

Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3

ww

w.

Chất X có công thức phân tử là C4H6Cl2O2. X phản ứng được với dung dịch NaOH cho một muối hữu
cơ , natri clorua và nước. Công thức cấu tạo thu gọn là :

A.CH3COOCCl2CH3

C.CH3COOCHClCH2Cl

B.HCOOCCl2CH3
D.ClCH2COOCH2CH2Cl

Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

15


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Cho các chất: HCHO,CH3COOH, CH3COOC2H5 , HCOOH, C2H5OH , HCOOCH3. Số chất có khả năng
tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 6.

Câu 14
HCHO, HCOOH, HCOOCH3.

nT
hi
Da
iH
oc
01

=>C

Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Axit béo Mycolipenie là nguyên nhân gây ra một bệnh lao khi đưa vào cơ thể động vật. Cấu trúc của
nó gồm một đoạn mạch không nhánh CH3(CH2)17 và phần còn lại là – C8H14 – COOH (phần này mạch
hở, có 3 nhóm metyl). Axits béo Mycolipenie có bao nhiêu nối đôi trong phân tử
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

B. CH3COOH.

C. HCOOH.

ie

A. C2H5OH.

uO

Chất không phản ứng với Na là

D. CH3CHO.

iL

Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1

Ta

Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom ?
B. Axit 2 – metylpropanoic.

s/

A. axit metacrylic.

up

C. axit propanoic.

D. Axit acrylic.

ro

Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1

/g

Dung dịch axit acrylic (CH2=CH–COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây?
B. Br2.

om

A. Na2CO3.

C. NaOH.

D. Mg(NO3)2.

.c

Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1

bo

A. CH3COOH.

ok

Hợp chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là
B. CH3CHO.

C. CH3CH2OH.

D. C2H5COOH.

ce

Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1

ww

w.

fa

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

16


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây ?
A. NH4Cl + NaOH

NaCl + NH3 + H2O.

B. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc)

C2H4 + H2O.

D. CH3COONa(rắn) + NaOH(rắn)

Na2CO3 + CH4.

nT
hi
Da
iH
oc
01

C. C2H5OH

NaHSO4 + HCl.

Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3COOH, C6H5COOH (axit benzoic),
C2H5COOH, HCOOH và giá trị nhiệt độ sôi được ghi trong bảng sau:
Chất

X

Y

Z

Nhiệt độ sôi (°C)

100,5

118,2

249,0

141,0

ie

uO

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

T

A. Y là CH3COOH. B. Z là HCOOH. C. X là C2H5COOH. D. T là C6H5COOH.

iL

Câu 99: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3

B. 1 và 1

C. 1 và 2

D. 2 và 1

ro

A. 2 và 2

up

s/

Ta

Axit 2-hiđroxibutanđioic (axit malic) là một axit hữu cơ trong phân tử vừa có nhóm COOH , vừa có
nhóm OH, là thành phần chính gây ra vị chua của táo. Số nhóm OH và nhóm COOH trong phân tử axit
này là:

/g

Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2
 O2 , xt :PdCl2 / CuCl2
 H 2 , xt :Pd / PbCO3 ,t C
 O2 / Mn

 X 
 Z.
Y 
2

0

om

Cho sơ đồ phản ứng: C2H2

B. Etan và axit axetic. C. etan và etanal

ok

A. etilen và etanol

.c

Trong đó: X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ. Vậy X và Z là :
D. Etilen và axit axetic.

bo

Câu 101: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2

ce

xt ,t
xt ,t
 ancol X1. (b) X + O2 
 axit hữu cơ X2.
Cho sơ đồ sau: (a) X + H2 
0

0

xt ,t
 C6H10O2 + H2O. Công thức cấu tạo của X là
(c) X1 + X2 

fa

0

B. CH2=CH-CHO.

C. CH3-CHO.

D. CH3CH2CHO

ww

w.

A. CH2=C(CH3)-CHO.

Câu 102: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1
Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:
A. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

17


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
C. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

Câu 103: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1
Cho sơ đồ sau:
X + O2 → axit X2
X2 + X1 → C6H10O2 + H2O.
Vậy X là

nT
hi
Da
iH
oc
01

X + H2 → ancol X1

A. CH3CH2CH=O.

B. CH2=CH-CH=O.

C. CH3CH=O.

D. CH2=C(CH3)-CH=O.

Câu 104: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2

B. Axit panmitic

C. Axit acrylic

ie

A. Axit stearic

uO

Axit nào sau đây không phải là axit tạo ra chất béo

D.axit oleic

iL

Câu 105: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2

s/

Ta

Cho các chất sau: C2H5OH (1); H2O (2); C6H5OH (3); CH3COOH(4); HCOOH(5), thứ tự giảm dần tính
axit là:
B. (1) <

up

A. (1) < (2) < (3) < (5) < (4)

D. (4) > (5) > (3) > (1) > (2)

ro

C. (5) > (4) > (3) > (2) > (1)

(2) < (3) < (4) < (5)

/g

Câu 106: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2

om

Trong các phản ứng sau, có bao nhiêu phản ứng sinh ra đơn chất:
(2) KClO3 (t0, MnO2 xúc tác);
(5) H2O2 + dd KMnO4/H2SO4;

ok

(4) NH4NO3 (t0);

.c

(1) H2S + SO2;
AgNO3/NH3, t0

fa

A.4

ce

bo

(7) C2H5OH + O2 (men giấm);
Cu(OH)2;
B. 6

(3) CH3CHO + dd
(6) C6H5NH2 + Br2 (dd);

(8)CH2Br-CH2Br + Zn (t0);
C. 7

(9) C3H5(OH)3 +
D.5

w.

Câu 107: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1

ww

Cho các chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là ?
A. CH3CHO. B. CH3CH2OH. C. CH3CH3. D. CH3COOH.
Câu 108: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1

Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được
sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần là:
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

18


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. (Y), (Z), (T), (X).

B. (X), (Z), (T), (Y).

C. (Y), (T), (Z), (X).

D. (T), (Y), (Z), (X).

Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3
Cho dãy các chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là
A. etanal.

B. etan.

C. etanol.

D. axit etanoic.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 110: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2

Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C3HxO vừa phản ứng với H2 (xúc tác Ni,
to), vừa phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng?
A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 111: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang

A. ancol metylic.

uO

Đốt cháy chất hữu cơ X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. X có thể là
B. butan .

C. axit focmic.

D. axetilen

ie

Câu 112: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang

s/

B. Axit fomic có phản ứng tráng bạc.

Ta

A. Tất cả các anđehit đều có tính oxi hóa và tính khử.

iL

Phát biểu nào sau đây sai?

up

C. Axit acrylic thuộc cùng dãy đồng đẳng với axit axetic.

ro

D. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức CnH2nO (n ≥ 1).

/g

Câu 113: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang

om

Phản ứng nào sau đây không thu được andehit

ok

C. CH4 + O2

.c

A. C2H5-OH + CuO

B. CH2=CH2 + H2O .
D. CH2=CH2 + O2

bo

Câu 114: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang

ce

Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng chất nào .

fa

A. dung dịch AgNO3/NH3 .

B. Quì tím.

C. CaCO3

D. NaOH

w.

Câu 115: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang

ww

Axit acrilic tác dụng được với tất cả các chất sau:
A. Na, NaOH, NaHCO3, Br2.

C. Na, NaOH, NaCl, Br2.

B. Na, NaOH, HCl, Br2.
. K, KOH, Br2, HNO3

Câu 116: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

19


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Cho các chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) CH3COONH4. Từ CH3CHO bằng
một phương trình phản ứng có thể tạo được mấy chất.
A. 1

B. 2

C. 3.

D. 4

Câu 117: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang

nT
hi
Da
iH
oc
01

Axit hữu cơ X mạch hở có trong quả chanh công thức phân tử là C6H8O7. Thực hiện sơ đồ phản ứng
sau

Biết X có cấu tạo đối xứng , khi cho X tác dụng C2H5OH . Hỏi thu được bao nhiêu chât có chức
este.
A.2

B.4

C.5

D.3

Câu 118: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1

A. CH3CHO

B. HCHO

C. CH2=CHCHO

ie

uO

Dung dịch 37-40% fomanđehit trong nước gọi là fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da,
tẩy uế, diệt trùng,... Công thức của fomanđehit là:
D. OHC-CHO

Phát biểu nào sau đây là sai?

s/

A. Phenol có lực axit lớn hơn lực của axit benzylic.

Ta

iL

Câu 119: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1

up

B. Anđehit axetic làm mất màu dung dịch KMnO4.

ro

C. Etanol hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành phức tan, màu xanh da trời.

/g

D. Axit fomic làm mất màu nước Brom.

om

Câu 120: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1

ok

C. Axit butiric

bo

A. Axit propanoic

.c

Tên thay thế của axit cacboxylic có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2COOH là:
B. Axit propionic
D. Axit butanoic.

ce

Câu 121 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1

fa

Cho các chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là ?
B. CH3CH2OH

C. CH3CH2COOH.

D. CH3COOH.

ww

w.

A. CH3OH

Câu 122: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Bắc Ninh lần 1

Tên gọi nào sau đây không phải là của HCHO :
A. andehit fomic

B. etanal

C.metanal

D.fomandehit

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

20


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Câu 123: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Bắc Ninh lần 1
Trong các chất dưới đây . Chất nào nhiệt độ sôi cao nhất?
A. CH3COOH

B.C5H12

C.C2H5OH

D.CH3CHO

Câu 124: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Bắc Ninh lần 1

A. 3

B.4

C.2

D.1

Câu 125 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Xoay lần 2

nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho các chất sau : axetandehit ; axetilen , glucozo , axeton , saccarozo lần lượt tác dụng với dung dịch
AgNO3/NH3 . Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là :

Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?
A. Dùng phân đạm, nước đá.

B. Dùng nước đá, nước đá khô.

C. Dùng nước đá khô, fomon.

D. Dùng fomon, nước đá.

uO

Câu 126 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng

B. CH2=CHCHO

C. CH3CHO

D. OHC-CHO

Ta

A. HCHO

iL

ie

Dung dịch 37 – 40% fomanđehit trong nước gọi là fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da,
tẩy uế, diệt trùng ... Công thức hóa học của fomanđehit là:

s/

Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng

ro

B. Muối ăn

A. Phèn chua

up

Một số axit cacboxylic như oxalic, axit tactric gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình chế
biến sấu xanh ngâm đường, người ta sử dụng chất nào sau đây để làm giảm vị chua của quả sấu?
C. Giấm ăn

D. Nước vôi trong

/g

Câu 128 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng

om

Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá…) an toàn là sử dụng:
B. phân đạm.

.c

A. fomon.

C. nước đá.

D. nước vôi.

ok

Câu 129 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng

bo

Axit cacboxylic trong giấm ăn có công thức cấu tạo thu gọn là:
B. HCOOH.

C. HOOC-COOH.

D. CH3-CH(OH)-COOH.

fa

ce

A. CH3-COOH.

w.

Câu 130 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục Cà Mau

ww

Thể tích khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic là
A. 0,336 lit.

B. 4,48 lit.

C. 8,96 lit.

D. 6,72 lit.

Câu 131: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2
Cho CH3CH2CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

21


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A. CH3CH2CH2OH. B. CH3CH2OH.

C. CH3COOH.

D. CH3OH.

Câu 132 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2
Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit axetic?
A. PbS

B. CaCO3.

C. CuO.

D. Cu(OH)2.

Câu 133 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2

A. CH3CHO. B. CH3CH3.

C. H2O.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
D. CH3CH2OH.

Câu 134 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2

Ở trong nọc của ong, kiến, ... có axit fomic (HCOOH). Vì vậy ở chỗ đau do bị kiến đốt người ta thường
bôi vào đó chất nào sau đây để đỡ đau.
A. giấm

B. Vôi C. rượu

D. muối

uO

Câu 135 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương 1 lần 2

B. 20,75%.

C. 50,00%.

D. 25,00%.

Ta

A. 36,67%.

iL

ie

Đun 3,0 gam CH3COOH với ancol isoamylic dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 3,25 gam este isoamyl
axetat (có mùi chuối chín). Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là

s/

Câu 136 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh

up

Để trung hoà 10,6 gam hỗn hợp HCOOH, CH3COOH có tỉ lệ số mol 1:1 cần dùng V lít dung

ro

dịch NaOH 1M, Ba(OH)2 0,5M. Vậy giá trị của V là
A. 0,05.

B. 0,15.

C. 0,2.

D. 0,1.

/g

Câu 137 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh

ok

.c

om

Cho 0,04 mol hỗn hợp X gồm CH2=CH- COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với
dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch
NaOH 0,75M. Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là
B. 0,56 gam.

C. 1,44 gam.

D. 2,88 gam.

bo

A. 0,72 gam.

ce

Câu 138 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh

w.

fa

Cho hỗn hợp A gồm 0,01 mol HCHO và 0,02 mol CH3CHO vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đun
nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng Ag thu được là
B. 12,96 gam.

C. 4,32 gam.

D. 6,48 gam.

ww

A. 8,64 gam.

Câu 139 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

22


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. tăng 3,8 gam

B. giảm 3,8 gam

C.tăng 6,2 gam

D. giảm 6,2 gam

Câu 140 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A

nT
hi
Da
iH
oc
01

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm anđehitfomic , metylfomat, axit lactic, glucozơ cần dùng vừa
đủ 2,24 lít khí O2 (đktc) ,sau phản ứng thu được CO2 và H2O, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào vào bình
chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình thay đổi như thế nào?

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metyl fomat, axit axetic và axit acrylic cần V lít O2 (đktc)
thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng vôi trong dư thu được 35,0 gam kết tủa. Vậy
giá trị của V là:
A. 6,72 lít

B. 8,40 lít

C. 8,96 lít

D. 7,84 lít

Câu 141 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Bình Lục A

B.12 gam

C.18gam

ie

A. 6 gam

uO

Cho m gam axit CH3COOH tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M . Sau phản ứng thu được
dung dịch Y. Tính giá trị của m?
D.15 gam

iL

Câu 142 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 1

A. 54,0 gam.

B. 108,0 gam.

up

s/

Ta

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm propandial, axetandehit, etandial và andehit acrylic cần
0,975 mol O2 và thu được 0,9 mol CO2 và 0,65 mol H2O. Nếu cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với
lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa bao nhiêu gam Ag ?
C. 216,0 gam.

D. 97,2 gam.

ro

Câu 143: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1

.c

om

/g

Hỗn hợp X gồm CH3COOH; C2H5COOH; HOOC-CH2-COOH. Để trung hòa hoàn toàn m gam X cần
dùng 480ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 43,12 gam CO2
và 15,48 gam nước. Giá trị của m là:
B. 26,52 gam

C. 12,68 gam

D. 28,84 gam

ok

A.20,14 gam

bo

Câu 144: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1

fa

ce

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 andehit sau đó hấp thụ hết sản phẩm vào bình đựng nước vôi
trong dư thấy bình có 20 gam kết tủa và dung dịch nước vôi giảm 7,6 gam. Mặt khác cũng lượng hỗn
hợp trên tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo ra tối đa 32,4 gam Ag. Công thức của 2 andehit là:
B. CH3CHO và C2H5CHO

C. HCHO và C2H5CHO

D. HCHO và OHC-CHO

ww

w.

A. HCHO và CH3CHO

Câu 145: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Biên Hòa lần 1

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

23


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Cho 3,6 gam 1 axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH
0,12M; NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp rắn khan, phần thoát ra chỉ có
H2O. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3COOH

B. HCOOH

C. C2H5COOH

D. C3H7COOH

Câu 146: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hà Giang

A. C3H4O2.

B. C3H6O2.

C. C2H4O2.

nT
hi
Da
iH
oc
01

Trung hòa hoàn toàn 6 gam axit cacboxylic đơn chức X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 8,2
gam muối. Công thức phân tử của X là
D. CH2O2.

Câu 147: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1
Cho các phản ứng sau:
xt
(a) X + O2 
 Y

xt
(b) Z + H2O 
 G

xt
(c) Z + Y 
 T

H
(d) T + H2O 
Y + G.

uOA. 53,33%.

iL

ie

Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa; G có 2 nguyên tử
cacbon. Phần trăm khối lượng của oxi trong T là
B. 43,24%.

C. 37,21%.

D. 44,44%.

Ta

Câu 148: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 3

ro

up

s/

Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3,
đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24
lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là
B. C2H5CHO.

/g

A. C3H7CHO.

C. HCHO.

D. C4H9CHO.

om

Câu 149: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần 1

bo

A. 43,2 gam.

ok

.c

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3CHO và C2H5CHO cần dùng vừa đủ 0,6 mol
O2, sinh ra 0,45 mol CO2. Nếu cho m gam X trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3
thì khi kết thúc các phản ứng, khối lượng Ag thu được là
B. 16,2 gam.

C. 27,0 gam.

D. 32,4 gam.

ce

Câu 150: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2

fa

Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic no mạch hở.

ww

w.

- Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn a (mol) hỗn hợp T thu được a (mol) H2O.

- Thí nghiệm 2: a (mol) hỗn hợp T tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 1,6a (mol) CO2.
Phần trăm khối lượng của axit có phân tử khối nhỏ hơn trong T là
A. 25,41%.

B. 31,76%.

C. 46,67%.

D. 40,00%.

Câu 151: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

24


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Cho 0,1 mol anđehit đơn chức , mch hở X phản ứng đủ với 0,3 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu
được 43,6g kết tủa. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 4g X cần a mol H2. Giá trị của a là:
A.0,15

B.0.05

C.0,20

D.0,10

Câu 152: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2

nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho ba chất hữu cơ X, Y ,Z( có mạch cacbon hở , không phân nhánh , chứa C, H,O) đều có phân tử
khối là 82, trong đó X và Y là đồng phân của nhau. Biết 1 mol X hoặc Z phản ứng vừa đủ với 3 mol
AgNO3 trong dung dịch NH3; 1 mol Y phản ứng với vừa đủ 4 mol AgNO3/NH3. Phát biểu nào sau đây
đúng?
A. Phân tử Y phản ứng với H2 (xúc tác Ni) theo tỉ lệ tương ứng 1 : 3.
B. X là hợp chất tạp chức.
C. Y và Z thuộc cùng dãy đồng đẳng.
D. X và Z có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử.

uO

Câu 153: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần 2

B. 6

C. 7

D.4

s/

A.8

Ta

iL

ie

Hidro hóa hoàn toàn andehit X thu được ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ
mol 2 : 3. Mặt khác, cho a mol X tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được 4a mol Ag.
Tổng số nguyên tử trong phân tử X là:

up

Câu 154: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2

B. 0,15

om

A. 0,16

/g

ro

Một hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na sinh ra 672ml khí (đktc)
và hỗn hợp rắn Y . Nếu đốt cháy hết X thu được 4,032 lit CO2(đktc). Nếu đốt cháy hết Y được Na2CO3
và số mol CO2 tạo ra là:
C. 0,12

D. 0,18

.c

Câu 155: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3

bo

ok

Cho CH3OH tác dụng với CO dư để điều chế axit axetic. Phản ứng xong thu được hỗn hợp chất lỏng
gồm axit và ancol dư có M = 53. Hiệu suất phản ứng là:
B. 66,67 %

C. 75 %

D. 60%

ce

A. 82 %

fa

Câu 156: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 3

ww

w.

Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu
được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m
gam chất không tan. Giá trị của m là:

A. 21,6 gam

B. 61,78 gam

C. 55,2 gam

D. 41,69 gam

Câu 157: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×