Tải bản đầy đủ

06 160 bài tập chuyên đề đại cương kim loại

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

5. Đại cương về kim loại

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 1 (1.10): Đề thi minh họa 2015 – BGD
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.
B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.
C. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.
D. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.
Câu 2 (1.11): Đề thi minh họa 2015 – BGD
Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời
gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy

nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

điện phân là 100%. Giá trị của t là
A. 0,60.
B. 1,00.
C. 0,25.
D. 1,20.
Câu 3 (2.3): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 1
Để hòa tan x mol một kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng giải phóng khí NO2.
Vậy M có thể là kim loại nào trong các kim loại sau ?
A. Fe.
B. Au.
C. Cu.
D. Ag.
Câu 4 (2.8): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 1
Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng
là:
A. Mg, Zn, Cu.
B. Fe, Cu, Ag
C. Al, Fe, Cr.
D. Ba, Ag, Au.
Câu 5 (2.9): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 1
Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa( dãy thế điện cực
chuẩn) như sau: Zn2+ /Zn; Fe2+ /Fe; Cu2+ /Cu; Fe3+ /Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều


ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

phản ứng được với ion Fe3+ trong dung dịch là:
A. Ag và Fe3+.
B. Zn và Ag+.
C. Ag và Cu2+.
D. Zn và Cu2+.
Câu 6 (2.16): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 1
Điện phân 100 ml dung dịch A chứa AgNO3 0,2 M, Cu(NO3)2 0,1 M và Zn(NO3)2 0,15 M với
cường độ dòng điện I = 1, 34 A trong 72 phút. Số gam kim loại thu được ở catod sau điện phân là ?
A. 3,450g.
B. 2,800g.
C. 3,775g.
D. 2,480g.
Câu 7 (2.24): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 1
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng),
thuđược dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ phần trăm của
ZnSO4 trong dung dịch Y là:
A. 10,21%.
B. 18,21%.
C. 15,22%.
D. 15,16%.
Câu 8 (2.27): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 1
Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x M, sau một thời gian thu được dung
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột
Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của x là:
A. 1,25.
B. 2,25.
C. 3,25.
D. 1,50.
Câu 9 (2.30): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 1
Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí dốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn
vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại ?
A. Zn.
B. Ag.
C. Pb.
D. Cu.
Câu 10 (2.36): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 1
Kết luận nào sau đây không đúng về tính chất của hợp kim ?
A. Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất.
B. Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất.
C. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại nguyên chất.
D. Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại..
Câu 11 (2.48): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 1
Nếu vật làm bằng hợp kim Fe - Zn bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn :
A.
Sắt đóng vai trò catod và ion H+ bị oxi hóa.

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

B.
Kẽm đóng vai trò anod và bị oxi hóa.
C.
Kẽm đóng vai trò catod và bị oxi hóa.
D.
Sắt đóng vai trò anod và bị oxi hóa.
Câu 12 (3.13): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 2
Hòa tan 2,84 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại A và B kế tiếp nhau trong nhóm IIA bằng
dung dịch HCl dư thì thu được 0,96 lít CO2 (54,6 độ C, 0,9 atm) và dung dịch X. A và B lần lượt là:
A: Be và Mg
B: Sr và Ba
C: Ca và Sr
D: Mg và Ca
Câu 13 (4.4). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Thái Nguyên – lần 3
Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol FeCl3 ; 0,2 mol CuCl2 ; 0,1 mol HCl ( điện cực trơ ,
màng ngăn xốp). Khi ở catot bắt đầu sủi bọt thì ngừng điện phân. Tại thời điểm này khối lượng catot
đã tăng lên:
A.12,8
B.18,4
C.0,0
D.5,6
Câu 14 (5. 31): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần 4
Tiến hành các thí nghiệm sau:
Cho lá hợp kim Fe - Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.
(1)
Cho lá Cu vào dung dịch AgNO3.
(2)
Cho lá Zn vào dung dịch HNO3 loãng.
(3)
(4)
Đốt dây Mg trong bình đựng khí Cl2. Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn hóa học là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 15 (5.43): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần 4
Hòa tan hoàn toàn m gam MSO4 (M là kim loại) vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung
dịch X (điện cực trơ, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện 7,5A không đổi, trong khoảng thời
gian 1 giờ 4 phút 20 giây, thu được dung dịch Y và khối lượng catot tăng a gam. Dung dịch Y tác
dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch chứa KOH 1M và NaOH 1M, sinh ra 4,9 gam kết tủa. Coi toàn
bộ lượng kim loại sinh ra đều bám hết vào catot. Giá trị của m và a lần lượt là
A. 24 và 9,6.
B. 32 và 4,9.
C. 30,4 và 8,4.
D. 32 và 9,6.
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

2


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 16 (5. 50): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần 4
Dãy nào sau đây chỉ gồm các kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch
NaOH?
A. Al, Zn, Na.
B. Al, Zn, Cr.
C. Ba, Na, Cu.
D. Mg, Zn, Cr.
Câu 17 (6.24): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 7
Dãy cation nào được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải:
A. Cu2+ ; Fe2+ ; Mg2+
B. Mg2+; Cu2+ ; Fe2+
C. Mg2+ ; Fe2+ ; Cu2+
D. Cu2+; Mg2+; Fe2+
Câu 18 (6.31): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 7
Điện phân dung dịch CuSO4 có anot bằng đồng và điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng than
chì đều có đặc điểm chung là:
A. Ở catot xảy ra sự oxi hóa : 2H2O + 2e  2OH- + H2
Ở anot xảy ra sự oxi hóa : Cu Cu2+ + 2e
C. Ở anot xảy ra sự khử : 2H2O  4H+ + O2+ 4e
D. Ở catot xảy ra sự khử : Cu2+ + 2e Cu
B.

ro

up

s/

Ta

iL

ie

Câu 19 (6.38): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 7
Điện phân 100 ml dung dịch A gồm AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M ; Zn(NO3)2 0,15M với cường
độ dòng điện I=1,34A trong 72 phút. Số gam kim loại thu được ở catot sau điện phân là:
A.3,775
B.2,48
C.2,80
D.3,45
Câu 20 (6.50): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 7
Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng
hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là:
A. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hóa Cl-

om

/g

B. Ở catot đều xảy ra sự khử
C. Phản ứng xảy ra kèm theo phát sinh dòng điện
D. Đều sinh ra Cu ở cực âm.

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

Câu 21 (7.11): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – lần 4
Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: X, Y được
điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; Z
tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc
nguội. X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Na; Fe; Al; Cu.
B. Na; Al; Fe; Cu.
C. Al; Na; Cu; Fe.
D. Al; Na; Fe; Cu
Câu 22 (7.19): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – lần 4
Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây là không đúng ?
A.
Nhiệt độ nóng chảy của Hg < Al < W
B.
Khối lượng riêng của Li < Fe < Os.
C.
Tính cứng của Fe > Cr >Cs
D.
Khả năng dẫn điện và nhiệt của Ag > Cu > Au
Câu 23 (7.33): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – lần 4
Điện phân với 2 điện cực trơ một dung dịch chứa a gam CuSO4 cho tới khi có 0,448 lít khí (đo ở

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

3


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

đktc) xuất hiện ở anot thì ngừng điện phân và thu được dung dịch X. Ngâm 1 lá sắt sạch trong X, kết
thúc phản ứng lấy lá sắt ra, rửa sạch, làm khô, cân lại thấy khối lượng lá sắt không thay đổi. Giá trị của
a là
A. 32,2.
B. 51,2
C. 44,8.
D. 12.
Câu 24 (8.10): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 6
Tiến hành các thí nghiệm sau :
(1)
Đốt dây sắt trong oxi khô
(2)
Thép cacbon để trong không khí ẩm.
(3)
Nhúng thanh kẽm nguyên chất trong dung dịch HCl
(4)
Kim loại sắt trong dung dịch H2SO4 loãng.
(5)
Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3
(6)
Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4
Số trường hợp ăn mòn điện hóa là:
A.3
B.4
C.1
D.2
Câu 25 (8.15): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 6
Cho các dãy ion kim loại sau : K+ ; Ag+ ; Fe2+ ; Cu2+ , ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất là:

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

A. Fe2+
B. Ag+
C.K+
D.Cu2+
Câu 26 (8.17): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 6
Điện phân dung dịch CuSO4 có anot bằng đồng , dòng điện có I = 1,34A trong 15 phút , Sau điện
phân khối lượng 2 điện cực thay đổi như thế nào:
A.
Catot tăng 0,4 g và anot giảm 0,4 g
B.
Catot tăng 0,4 g và anot giảm 3,2 g
C.
Catot tăng 3,2 g và anot giảm 3,2g
D.
Catot tăng 3,2 g và anot giảm 0,4 g
Câu 27 (8.26): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 6
Cho dãy các oxit: MgO ; FeO ; CrO3 ; Cr2O3. Số oxit lưỡng tính là:
A.4
B.3
C.2
D.1
Câu 28 (8.35): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 6
Cho các hợp kim Fe-Cu ; Fe-C ; Mg-Fe ; Zn-Fe tiếp xúc với không khí ẩm , số hợp kim trong đó Fe bị
ăn mòn điện hóa là:
A.2
B.4
C.1
D.3
Câu 29 (9.5): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm Sn và một kim loại R (có hóa trị không đổi) trong lượng dư
dung dịch HCl, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 36,27 gam muối. Mặt khác, để đốt
cháy cũng m gam hỗn hợp E cần vừa đủ 3,696 lít O2 (đktc). Kim loại R là
A. Al.
B. Zn.
C. Ca.
D. Mg.
Câu 30 (9.26): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long
Để điều chế H2 bằng phản ứng giữa Zn với H2SO4 loãng, người ta cho thêm vài giọt CuSO4 vào dung
dịch, khi đó Cu tạo thành bám vào thanh Zn, một pin điện được hình thành với cực âm là Zn, còn cực
dương là Cu. Hãy cho biết trong pin điện đó, tại cực dương xảy ra quá trình gì?
A. oxi hóa H+.
B. oxi hóa Zn.
C. khử Zn.
D. khử H+.
Câu 31 (10.23): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lí Tự Trọng – Cần Thơ
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

4


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho lá sắt vào dung dịch HCl có thêm vài giọt CuSO4.
(2) Cho lá sắt vào dung dịch FeCl3.
(3) Cho lá thép vào dung dịch CuSO4.
(4) Cho lá sắt vào dung dịch CuSO4.
(5) Cho lá kẽm vào dung dịch HCl.
Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 32 (10.33): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lí Tự Trọng – Cần Thơ
Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi
A. cấu tạo mạng tinh thể kim loại.
B. các electron tự do trong tinh thể kim loại.
C. khối lượng riêng của kim loại.
D. tính chất của kim loại.
Câu 33 (10.36): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lí Tự Trọng – Cần Thơ
Hòa tan hỗn hợp X gồm x mol NaCl và y mol CuSO4 vào nước được dung dịch Y. Điện phân dung
dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp đến khi nước bắt đầu điện phân ở 2 điện cực thì dừng lại, thể
tích khí ở anot sinh ra gấp 1,5 lần thể tích khí sinh ra ở catot (các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt
độ, áp suất). Quan hệ giữa x và y là
A. x = 1,5y.
B. x = 6y.
C. y = 1,5x.
D. y = 6x.
Câu 34 (12.41): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần 3
Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất 100%) 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M với cường độ dòng
điện không đổi 2,68 A, trong thời gian t giờ thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào
X thấy xuất hiện 45,73 gam kết tủa. Giá trị của t là
A. 0,10.
B. 0,12.
C. 0,4.
D. 0,8.
Câu 35 (13.24): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây – lần 3
Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây sát tận bên trong, để trong không khí
ẩm thì thiếc bị ăn mòn trước
B. Nối thanh Zn với vỏ tàu thủy bằng thép thì vỏ tàu thủy sẽ được bảo vệ.
C. Các thiết bị máy móc bằng kim loại khi tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn
mòn hóa học
D. Để đồ vật bằng thép ngoài không khí ẩm thì đồ vật sẽ bị ăn mòn điện hóa
Câu 36 (13.25): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây – lần 3
Trường hợp nào sau đây không tạo ra kim loại?
A. Na + dung dịch Fe(NO3)2
B. Cu + dung dịch AgNO3
C. Mg + dung dịch Pb(NO3)2
D. Fe + dung dịch CuCl2
Câu 37 (14.1): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 5
Điện phân dung dịch NaCl(dùng điện cực trơ và có màng ngăn xốp ) thì
A.
ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa H2O và ở cực dương xảy ra quá trình khử ion ClB.
ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion Na+ và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion ClC.
ở cực âm xảy ra quá trình khử H2O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa ion ClD.
ở cực dương xảy ra quá trình khử ion Na+ và ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa ion ClCâu 38 (14.18): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 5
Điện phân (điện cực trơ )dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 ; 0,12 mol Fe2(SO4)3 và 0,44 mol NaCl
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

5


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

bằng dòng điện có cường độ 2 ampe. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anoot sau 26055 giây điện phân là
A.
5,936 lít
B. 9,856 lít
C.
5,488 lít
D. 4,928 lít
Câu 39 (14.24): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 5
Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung dịch ?
A.
Mg
B. Cu
C. Ag
D.Fe

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 40 (15.3): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đào Duy Từ - lần 5
Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn trong dung dịch HCl thu được bao nhiêu lít H2 ở đktc.
A. 2,24 lít
B. 3,36 lít
C. 1,12 lít
D. 4,48 lít
Câu 41 (15.5) : Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đào Duy Từ - lần 5
Cho các kim loại: Cu, Na, Al, Fe, Zn, Ni, Ba. Có bao nhiêu kim loại trong số trên chỉ có thể được điều
chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 42 (15.6) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đào Duy Từ - lần 5
Kim loại nào sau đây có thể dùng để bảo vệ vỏ tàu biển bằng phương pháp điện hóa
A. Cu
B. Fe
C. Al
D. Ag
Câu 43 (15.50) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đào Duy Từ - lần 5
Hòa tan hết m gam kim loại X trong dung dịch HNO3 được sản phẩm khử duy nhất là 0,1 mol NO.
Cũng m gam X hòa tan hết trong dung dịch HCl được 13,35 gam muối khan. Kim loại M là
A. Fe
B. Cu
C. Al
D. Mg
Câu 44 (16.9): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Dãy nào sau đây gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về khả năng khử H2O?

ro

up

A. K, Na, Mg, Al
B. Al, Mg, Na, K
C. Mg, Al, Na, K
D. Al, Mg, K, Na
Câu 45 (16.10): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Cho dãy điện hóa sau có E0 tăng dần từ trái sang phải: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+;
D. Cu và Fe(NO3)2

om

/g

Ag+/Ag. Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây có thể xảy ra:
A. Fe và Zn(NO3)2
B. Ag và Fe(NO3)3
C. Fe(NO3)2 và AgNO3

ok

.c

Câu 46 (16.45): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Cho một dòng điện có cường độ không đổi đi qua 2 bình điện phân mắc nối tiếp. Bình 1 chứa 500 ml
dung dịch CuSO4(điện cực trơ), bình 2 chứa 100 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,2M; Cu(NO3)2
0,3M, Fe(NO3)3 0,1M (điện cực trơ). Sau một thời gian ngắt dòng điện, thấy bình 1 có pH =1 và catot

ww

w.

fa

ce

bo

của bình 2 tăng thêm m gam. Biết thể tích dung dịch không thay đổi trong suốt quá trình điện phân.
Giá trị của m là
A. 1,72.
B. 2,16.
C. 3,44.
D. 2,80.
Câu 47 (17.18). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ - lần 2
Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 xM; KCl yM (điện cực trơ, màng năng) đến khi nước
bắt đầu điện phân ở cả 2 đầu điện cực thì dừng lại. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 14
gam so với dung dịch ban đầu và dung dịch này hòa tan tối đa 3,96 gam Zn(OH)2. Biết thời gian điện
phân là 19300 giây. Giá trị của x, y, cường độ dòng điện là:
A. 0,6M; 0,8M; 1,2A
B. 1M; 1,5M; 1A
C. 1M;2M; 2A
D. 0,6M;2M;2A
Câu 48 (17.21). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ - lần 2
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

6


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Dung dịch X chứa hỗn hợp các muối NaCl, CuCl2; AlCl3 và ZnCl2. Kim loại đầu tiên thoát ra ở catot
trong quá trình điện phân dung dịch X là:
A. Zn
B. Cu
C. Na
D. Al
Câu 49 (18.14): Đề thi thử THPTQG 2015 – Sở GD TPHCM
Phát biếu nào sau đây là đúng ?
A.
Tính chất lý học do eclectron gây ra gồm : tính dẻo , ánh kim , độ dẫn điện , tính cứng .
B.
Trong nhóm IA tính kim loại tang dần từ Cs đến Li.
C.
Ở điều kiện thường tất cả các kim loại đều là chất rắn.
D.
Crom là kim loại cứng nhất , Hg là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất
Câu 50 (18.32): Đề thi thử THPTQG 2015 – Sở GD TPHCM
Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ
dòng điện không đổi) trong thời gian t giấy , thu được 2,24 lít khí ở anot (đktc).Nếu thời gian là 2t thì
tổng thể tích khí thu được ở 2 điện cực là 4,76 lít (đktc).Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh
ra không tan trong dung dịch. Gía trị của a là
A.
0,2
B. 0,15
C. 0,25
D. 0,3
Câu 51 (19.18). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên KHTN – lần 4
Người ta mạ niken lên mặt vật kim loại (X) bằng phương pháp mạ điện. Dung dịch điện phân chứa
NiSO4, cực dương là Ni kim loại, cực âm là vật kim loại X có hình trụ (bán kính 2,5cm chiều cao
20cm). Sự điện phân với cường độ dòng điện I = 9A. Vật X cần được phủ đều một lớp niken dày
0,4mm trên bề mặt. biết hiệu suất điện phân đạt 100% ; khối lượng riêng của Ni là 8,9 g/cm2. Thời
gian của quá trình mạ điện là :
A. 12,832 giờ
B. 12,697 giờ
C. 16,142 giờ
D. 15,678 giờ
Câu 52 (20.8): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – lần 1
Bốn kim loại K, Al, Fe và Ag được ấn định không theo thứ tự là X, Y, Z, và T. Biết rằng X và Y được
điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; và Z
tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc
nguội. Các kim loại X, Y, Z, và T theo thứ tự là
A. Al, K, Fe, và Ag. B. K, Fe, Al và Ag. C. K, Al, Fe và Ag. D. Al, K, Ag và Fe.
Câu 53 (20.11): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – lần 1
Kết luận nào sau đây về tính chất của hợp kim là sai?
A. Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại.
B. Hợp kim thường dễ nóng chảy hơn so với kim loại nguyên chất.
C. Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất.
D. Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất.
Câu 54 (20.14): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – lần 1
Trường hợp nào sau đây không xảy ra sự ăn mòn điện hoá?
A. Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển.
B. Sự gỉ của gang trong không khí ẩm.
C. Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt CuSO4.
D. Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4.
Câu 55 (21.1): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hà Giang – lần 2
Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
A. Ba
B. Fe
C. Na
D. K
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

7


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 56 (21.47): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hà Giang – lần 2
Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là
A. KOH, O2 và HCl
B. KOH, H2 và Cl2
C. K và Cl2
D. K, H2 và Cl2
Câu 57 (22.29). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT
chuyên ĐH Vinh – lần 2
Hình vẽ sau do một học sinh vẽ để mô tả lại thí nghiệm ăn
mòn điện hóa học khi cắm hai lá Cu và Zn (được nối với
nhau bằng một dây dẫn) vào dung dịch H2SO4 loãng. Trong
hình vẽ bên chi tiết nào chưa đúng ?
A. Chiều dịch chuyển của ion Zn2+
B. Bề mặt 2 thanh Cu và Zn
C. Kí hiệu điện cực
D. chiều dịch chuyển của e trong dây dẫn
Câu 58 (22.49). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần 2
Điện phân (với điện cực trơ, có màng ngăn) m gam dung dịch chứa 0,1mol FeCl3 và 0,15 mol HCl với
cường độ dòng điện không đổi 1,92A. Sau một thời gian t giờ thì dung dịch thu được sau điện pân có
khối lượng ( m – 5,156). Biết trong quá trình điện phân nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của t là:
A. 2,5
B. 2
C. 3
D. 1,5
Câu 59 (23.6) Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 4
Trong pin điện hóa Zn-Cu, hãy cho biết phất biểu đúng:
A. Tại anot xảy ra quá trình OXH Zn, catot xảy ra quá trình khử Cu
B. Tại anot xảy ra quá trình OXH Zn, catot xảy ra quá trình khử Cu2+
C. Tại anot xảy ra quá trình OXH Cu, catot xảy ra quá trình khử Zn2+
D. Tại anot xảy ra quá trình OXH Cu, catot xảy ra quá trình khử Zn
Câu 60 (23.14): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 4
Câu nào sau đây không đúng với pin điện:
A. Ăn mòn điện hóa là sự phá hủy kim loại, hợp kim do kim lọai , hợp kim tiếp xúc với dung dịch chất
điện li tạo ra dòng điện.
B. Ở cực âm xảy ra quá trình OXH và cực dương xảy ra sự khử
C.Bản chất của ăn mòn điện hóa là quá trình OXH-K xảy ra trên bề mặt các điện cực
D. Ở cực âm xảy ra quá trình khử và cực dương xảy ra sự OXH
Câu 61 (23.45): Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 4
Dãy ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần là(biết trong dày điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng
trước cặp Ag+/Ag) :
A. Ag+ ; Cu2+ ; Fe3+ ; Fe2+
B. Fe3+ ; Cu2+ ; Ag+ ; Fe2+
C. Ag+ ; Fe3+ ; Cu2+ ; Fe2+
D. Fe3+ ; Ag+ ; Cu2+ ; Fe2+
Câu 62 (24.5): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam
Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là
A. Mg, Na.
B. Zn, Na.
C. Cu, Mg.
D. Zn, Cu.
Câu 63 (24.7) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam
.Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl và y mol CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước
bị điện phân ở 2 điện cực thì ngừng. Thể tích khí ở anot sinh ra gấp 1,5 lần thể tích khí ở catot ở cùng
điều kiện nhiệt độ, áp suất. Quan hệ giữa x và y là:
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

8


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A. y = 1,5x
B. x = 3y
C. x = 1,5y
D. x = 6y
Câu 64 (24.18): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam
Để mạ Ni lên một vật bằng thép người ta điện phân dung dịch NiSO4 với
A. catot là vật cần mạ , anot bằng sắt
B. anot là vật cần mạ , catot bằng Ni
C. catot là vật cần mạ , anot bằng Ni
D. anot là vật cần mạ , catot bằng sắt
Câu 65 (24.22): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam
Khi điện phân dung dịch NaCl tại katôt xẩy ra quá trình nào
A. 2H2O – 4e → 4H+ + O2
B. Na++ e → Na
C. 2H2O + 2e → 2OH - + H2
D. 2Cl- - 2e → Cl2
Câu 66 (25.7): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ - lần 3
Dãy các kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua?
A. Al, Ba, Na
B. Na, Ba, Mg
C. Al, Mg, Fe
D. Al, Mg, Na
Câu 67 (25.29): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ - lần 3
Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là
A. NaOH, O2 và HCl
B. Na, H2 và Cl2.
C. NaOH, H2 và Cl2.
D. Na và Cl2.
Câu 68 (25.41): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ - lần 3
Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?
A. Đốt dây sắt trong khí oxi khô.
B. Kim loại sắt trong dung dịch HNO3 loãng.
C. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl.
D. Thép cacbon để trong không khí ẩm.
Câu 69 (25.49): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ - lần 3
Điện phân 2000 ml ( điện cực trơ, có màng ngăn) dung dịch gồm CuSO4 và 0,01 mol NaCl đến khi
cả 2 điện cực đều thoát ra 448ml khí (đktc) thì ngừng điện phân. Giả sử nước bay hơi không đáng kể
trong quá trình điện phân. Giá trị pH dung dịch sau điện phân là:
A. 1,4.
B. 1,7.
C. 1,2.
D. 2,0.
Câu 70 (26.3): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đô Lương – Nghệ An
Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunfat trung hoà của một kim loại M, sau phản ứng
hoàn toàn lấy thanh Mg ra thấy khối lượng thanh Mg tăng 4,0 gam. Số muối của kim loại M thoả mãn là
A. 1.
B. 0.
C. 3.
D. 2.
Câu 71 (26.9): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đô Lương – Nghệ An
Vật làm bằng hợp kim Zn-Fe trong môi trường không khí ẩm (hơi nước có hoà tan O2) đã xảy ra quá
trình ăn mòn điện hoá. Tại anot xảy ra quá trình:
A. Khử Zn.
B. Khử O2.
C. Ôxi hoá Zn.
D. Ôxi hoá Fe.
Câu 72 (26.13): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đô Lương – Nghệ An
Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là
A. Oxi hoá ion kim loại thành nguyên tử kim loại. B. Điện phân dung dịch muối tạo ra kim loại.
C. Khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.
D. Khử oxit kim loại thành nguyên tử kim loại
Câu 73 (26.25): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đô Lương – Nghệ An
Tiến hành điện phân (điện cực trơ, mằng ngăn xốp) một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và
NaCl cho tới khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,448 lít
khí (đktc). Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,68g Al2O3. Giá trị m có thể là giá trị nào
sau đây?
A. 11,94 gam
B. 4,47 gam
C. 8,94 gam
D. 9,28 gam
Câu 74 (26.43): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đô Lương – Nghệ An
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

9


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Hòa tan 7,2 gam hỗn hợp hai muối sunfat của kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch Pb(NO3)2 thu
được 15,15 gam kết tủa. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là:
A. 8,2 gam
B. 7,8 gam
C. 8,6 gam
D. 6,8 gam

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 75 (27.7): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây - lần 2
Điện phân dung dịch chứa 17,55 gam NaCl và a gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau
một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 32,25 gam. Cho thanh sắt vào dung
dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 3,9 gam và thấy thoát ra
khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của a là:
A. 112,8
B. 94
C. 75,2
D. 103,4
Câu 76 (27.26): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây - lần 2
Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Ag
B. Al
C. Au
D. Cu
Câu 77 (27.31): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây - lần 2
Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?
A. Đốt dây sắt trong khí oxi khô.
B. Thép cacbon để trong không khí ẩm.
C. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl
D. Kim loại sắt trong dung dịch HNO3 loãng
Câu 78 (27.35): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây - lần 2
Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Na và Cu.
B. Fe và Cu.
C. Mg và Zn.
D. Ca và Fe.
Câu 79 (28.1) : Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên KHTN – lần 3
Khối lượng riêng của Li là 0,53g/cm3 và nguyên tử khối của Li là 6,94. Trong tinh thể Li có 32% theo
thể tích khe trống . Bán kính nguyên tử gần đúng của Li là
A. 1,52.10-8 cm
B. 1,12.10-8 cm
C. 1,18.10-8 cm
D.1,25.10-8 cm
Câu 80 (28.10) : Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên KHTN – lần 3
chọn nhận xét sai
A. Hỗn hợp rắn X gồm KNO3 và Cu (1:1) hòa tan trong dung dịch HCl dư
B. Trong 5 kim loại : Fe, Ag ,Au , Al thì độ dẫn điện của Al là kém nhất
C. Đốt cháy dây sắt trong không khí khô chỉ có quá trình ăn mòn hóa học
D Trong quá trình ăn mòn điện kim loại luôn luôn có dòng điện xuất hiện
Câu 81 (28.18): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên KHTN – lần 3
Cho các phương trình phản ứng sau :
Fe+ CuSO4 → FeSO4 + Cu
Zn + Fe( NO3)2

Zn(NO3)2 + Fe
AgNO3 + Fe(NO3)2

Ag + Fe(NO3)3
Fe + HCl

FeCl2 + H2
Dãy phản ứng ion được sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là
A. Zn2+; Fe2+; H+ ; Cu2+ ; Fe3+; Ag+
B.Ag+; Fe3+, H+, Cu2+, Fe2+ , Zn2+
C. Ag+; Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+ , Zn2+
D. Fe3+, Ag+; Fe2+; H+ ; Cu2+ ; Zn2+
Câu 82 (28.32): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên KHTN – lần 3

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

10


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Tiến hành điện phân dung dịch chứa m g hỗn hợp CuSO4 và KCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ,
màng ngăn xốp) đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được
dung dịch X và 7,56l khí dktc ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 22,95g Al2O3 .Giá trị gần đúng là:
A. 67,5g
B. 45,6
C.50,4
D.51,1
Câu 83 (29.14): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sông Lô
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào kim loại bị ăn mòn điện hóa ?
A. Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl
B. Thép cacbon để trong không khí ẩm
C. Đốt dây Fe trong khí O2 D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng
Câu 84 (29.24): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sông Lô
Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự:
A. Ag, Cu, Au, Al, Fe
B. Al, Fe, Cu, Ag, Au C. Ag, Cu, Fe, Al, Au D. Au, Ag, Cu, Fe, Al
Câu 85 (29.28): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sông Lô
Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra quá trình gì?
A. Sự khử ion Na+
B. Sự oxi hoá ion Na+
C. Sự khử phân tử nước
D. Sự oxi hoá phân tử nước
Câu 86 (29.36): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sông Lô
Cho 4 cặp oxi hóa - khử: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag;Cu2+/Cu. Dãy xếp các cặp theo chiều tăng dần về
tính oxi hóa và giảm dần về tính khử là dãy chất nào?
A. Cu2+/Cu; Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag
B. Fe3+/Fe2+; Fe2+/Fe; Ag+/Ag; Cu2+/Cu
C. Fe2+/Fe; ;Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag
D. Ag+/Ag; Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe
Câu 87 (30.16): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lê Khiết
Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, I = 20A cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát
ra thì ngừng. Để trung hòa dung dịch sau điện phân cần dùng vừa đủ 800ml NaOH 1M. Nồng độ mol/l
của dung dịch AgNO3 và thời gian điện phân là
A. 0,8M; 3860 giây
B. 1,6M; 3860 giây
C. 3,2M; 360 giây
D. 0,4M; 380 giây
Câu 88 (30.43): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Lê Khiết
Hòa tan a gam tinh thể CuSO4.5H2O vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X với điện
cực trơ và cường độ dòng điện là 1,93 (A). Nếu thời gian điện phân là t (s) thu được kim loại ở catod
và 156,8 (ml) khí ở anod. Nếu thời gian điện phân là 2t (s) thì thu được 537,6 (ml) khí ở cả hai điện
cực. Biết các khí đo ở đktc. Thời gian t và giá trị a lần lượt là
A. 1400 s và 4,5 gam
B. 1400 s và 7 gam
C. 1400 s và 7 gam
D. 700 s và 3,5 gam
Câu 89 (31.43) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội
Điện phân nóng chảy Al2O3 anot than chì %H=100% , cường độ dòng điện 150000A, thời gian 1 giờ
thu được hỗn hợp khí X ở anot có tỉ khối so với H2 bằng 16. Lấy 2,24l X sục vào nước vôi trong dư
được 2g kết tủa . khối lượng than chì bị đốt cháy ở anot gần nhất với giá trị nào nhất:
A. 18,00 kg
B. 24,00 kg
C. 19,20 kg
D. 21,60 kg
Câu 90 (32.1) : Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 3
Cho dãy kim loại : Cu , Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Al
B. Fe
C. Au
D. Cu
Câu 91 (32.28) Đề thi thử THPTQG 2015 – Khối THPT chuyên ĐHSPHN – lần 3
Hòa tan m gam kim loại M trong dung dịch HCl dư thu được 2,46 g muối . Mặt khác khi cho m gam
kim loại tác dụng với Cl2 dư , thu được 3,17 gam muối . Kim loại M là
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

11


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A. Cu
B. Fe
C. Al
D.Cr
Câu 92 (33.3): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Trung Thiên
Để chống ăn mòn cho đường ống dẫn dầu bằng thép chôn dưới đất, người ta dùng phương pháp điện
hoá. Trong thực tế, người ta dùng kim loại nào sau đây làm điện cực hi sinh?
A. Zn. B. Sn. C. Cu. D. Na
Câu 93 (33.9): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Trung Thiên
Để mạ Ni lên một vật bằng thép người ta điện phân dung dịch NiSO4 với
A. catot là vật cần mạ , anot bằng sắt
B. anot là vật cần mạ , catot bằng Ni
C. catot là vật cần mạ , anot bằng Ni
D. anot là vật cần mạ , catot bằng sắt
Câu 94 (33.38): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Trung Thiên
Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 a mol/l và NaCl 1 mol/l với điện cực trơ, màng ngăn
xốp, cường độ dòng điện không đổi 5A trong thời gian 96,5 phút (hiệu suất quá trình điện phân là
100%, nước bay hơi không đáng kể) thu được dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu là 17,15
gam. Giá trị của a là
A. 0,2.
B. 0,5.
C. 0,3.
D. 0,4.
Câu 95 (34.17). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quảng Xương 3
Khi điện phân dung dịch Cu(NO3)2 thì tại anot xảy ra:
A. Sự khử các phân tử H2O
B. Sự oxi hóa các ion Cu2+
C. Sự oxi hóa các phân tử H2O
D. Sự khử các ion Cu2+
Câu 96 (34.32). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quảng Xương 3
Nhúng thanh Zn vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó nhỏ vào đó vài giọt dung dịch CuSO4, hãy cho
biết hiện tượng nào sau đây xảy ra?
A. tốc độ khí thoát ra không đổi
B. khí thoát ra nhanh hơn
C. khí thoát ra chậm dần
D. khí ngừng thoát ra
Câu 97 (35.11): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên ĐH Vinh – lần 1
Cho các hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4). Khi tiếp xúc với dung dịch
axit H2SO4 loãng thì các hợp kim mà trong đó Zn bị ăn mòn điện hóa học là
A. (1), (2) và (3).
B. (3) và (4).
C. (2), (3) và (4).
D. (2) và (3).
Câu 98 (36.5): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Tuyên Quang
Hoà tan hoàn toàn m1 gam hỗn hợp 3 kim loại X,Y (đều có hoá trị II), Z ( hoá trị III) vào dung dịch
HCl dư thấy có V lít khí thoát ra (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì được m2 gam muối
khan. Biểu thức liên hệ giữa m1, m2, V là
A. m2 = m1+ 35,5V.
B. m2 = m1+ 71V.
C. 112m2 = 112m1 + 71V.
D. 112m2 = 112m1 + 355V.
Câu 99 (36.35): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Tuyên Quang
Điện phân dung dịch gồm 0,1 mol AgNO3; 0,2 mol Cu(NO3)2; 0,1 mol Fe(NO3)3 với điện cực trơ,

ww

w.

cường độ dòng điện 40A trong thời gian 965 giây thì khối lượng kim loại được giải phóng ở catot là
A. 29,2 gam.
B. 10,8 gam.
C. 17,2 gam.
D. 23,6 gam.
Câu 100 (36.40): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Tuyên Quang
Tiến hành các thí nghiệm sau:
- Ngâm một lá đồng trong dung dịch AgNO3.
- Ngâm một lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

12


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

- Ngâm một lá nhôm trong dung dịch NaOH.
- Ngâm ngập một đinh sắt được quấn một đoạn dây đồng trong dung dịch NaCl.
- Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm.
- Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 4.
B. 2
C. 3.
D. 1.
Câu 101 (37.3): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hà Nội – Amsterdam
Khi hòa tan kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch muối có nồng độ
18,199%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)
A. Fe.
B. Mg.
C. Zn.
D. Cu.
Câu 102 (37.15): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hà Nội – Amsterdam
Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau:
Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ , Ag+/Ag
Cặp chất không phản ứng với nhau là
A. Cu và dung dịch AgNO3.
B. Fe và dung dịch FeCl3.
C. dung dịch Fe(NO3)3 và dung dịch AgNO3.
D. Fe và dung dịch CuCl2.
Câu 103 (37.29): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hà Nội – Amsterdam
Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra
A. sự khử ion Cl-.
B. sự khử ion Na+
C. sự oxi hoá ion Cl-. D. sự oxi hoá ion Na+.
Câu 104 (37.38): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hà Nội – Amsterdam
Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni.
Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 105 (38.32): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hà Giang – lần 1
Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là:
A. Mg, Na.
B. Cu, Mg.
C. Zn, Cu.
D. Zn, Na.
Câu 106 (38.35): Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:
A. Cu, Mg, Zn.
B. Mg, Cu, Zn.
C. Cu, Zn, Mg.
D. Zn, Mg, Cu.
Câu 107 (39.17): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây
Điện phân nóng chảy a gam muối halogenua của kim loại M, thu được 1,6 gam M ở Catot và 0,896 lít
khí (đktc) ở Anot. Mặt khác dung dịch chứa a gam muối halogenua nói trên tác dụng với AgNO3 dư
thu được 11,48 gam kết tủa . Công thức muối halogenua là:
A. Magie clorua
B. Canxi Clorua
C. Canxi florua
D. Canxi bromua
Câu 108 (39.18): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây
Cho các phản ứng
1, M + H+ → A + B
2, B + NaOH → C + D
3, C + O2 + H2O → E
4, E + NaOH → NaMO2 + H2O
M là kim loại nào sau đây
A. Al
B. Fe
C. Cả Al và Cr
D. Cr
Câu 109 (39.24): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Sơn Tây
Có các thí nghiệm sau:
- TN1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng.
- TN2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dd H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dd CuSO4.
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

13


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

- TN3: Để thanh thép trong không khí ẩm
- TN4: Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dd CuSO4.
- TN5: Thanh Fe có quấn dây Cu và để ngoài không khí ẩm.
- TN6: Hợp kim Ag-Cu nhúng vào dd HCl
- TN7: Hợp kim Zn-Cu nhúng vào dd NaOH
- TN8: Sắt mạ thiếc nhúng vào dd HCl
Số trường hợp xảy ra không phải là ăn mòn hóa học là:
A. 6
B. 4
C. 7
D. 5
Câu 110 (40.7). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Thăng Long
Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là thực hiện quá trình
A. khử các kim loại
B. cho nhận proton
C. khử các ion kim loại
D. oxi hóa các kim loại
Câu 111 (40.29). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Thăng Long
Điện phân 500ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 3,2 gam kim loại
thì thể tích khí (đktc) thu được ơ ranot là:
A. 3,36 lít
B. 2,24 lít
C. 1,12 lít
D. 0,56 lít
Câu 112 (41.46) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Lam Kinh - Thanh Hóa
Kết luận nào sau đây không đúng?
A.Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá
học.
B.Gắn tấm kẽm vào mạn tàu thuỷ làm bằng thép (phần ngâm dưới nước) thì vỏ tàu được bảo vệ.
C.Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá.
D.Đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát, để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hoá thì
thiếc sẽ bị ăn mòn trước.
Câu 113 (41.47): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Lam Kinh - Thanh Hóa
Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 bằng cường độ dòng điện 2,68 ampe,
trong thời gian t giờ thu được dung dịch X. Cho 22,4 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát ra khí
NO (sản phẩm khử duy nhất) thu được 34,28 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của
t là
A. 1,25.
B. 1,0.
C. 1,2.
D. 1,4.
Câu 114 (42.6): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đoàn Thượng - Hải Dương
Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 xM và NaCl 1M với
cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Sau khi ngừng điện phân thấy khối lượng dung dịch tạo
thành bị giảm so với ban đầu là 10,4 gam. Giá trị của x là
A. 0,2.
B. 0,1.
C. 0,129.
D. 0,125.
Câu 115 (42.42): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đoàn Thượng - Hải Dương
Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunfat trung hoà của một kim loại M, sau phản ứng
hoàn toàn lấy thanh Mg ra thấy khối lượng thanh Mg tăng 4,0 gam. Số muối của kim loại M thoả mãn là
A. 2.
B. 0.
C. 3.
D. 1.
Câu 116 (43.39). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Vĩnh Bảo
Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dd
AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dd, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối
khan. Kim loại M là:
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

14


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A. Zn
B. Mg
C. Fe
D. Cu
Câu 117 (43.48) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Vĩnh Bảo
Điện phân (với điện cực trơ)200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x M, sau một thời gian thu được dung
dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt
vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của x là:
A. 1,50
B. 3,25
C. 2,25
D. 1,25
Câu 118 (44.15): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Bội Châu
Trong dung dịch, cation X2+ oxi hóa được kim loại Y. Khi nhúng hai thanh kim loại X và Y được nối
với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li H2SO4 loãng thì
A. ở anot xảy ra quá trình khử: 2H+ +2e H2.
B. có dòng electron di chuyển từ kim loại Y đến kim loại X.
C. kim loại X bị ăn mòn điện hoá, Y không bị ăn mòn điện hoá.
D. ở catot xảy ra quá trình oxi hóa: 2X  X2+ +2e
Câu 119 (44.42) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Bội Châu
: Điện phân 250gam dung dịch CuSO4 8% cho đến khi nồng độ dung dịch CuSO4 giảm đi một nữa thì
dừng lại. Khối lượng kim loại bám trên catốt là
A. 2,02 gam.
B. 4,08 gam.
C. 6,12 gam.
D. 5,07gam.
Câu 120 (45.5): Tính chất hóa học chung của kim loại :
A. tính khử
B. tính oxi hóa
C. tính axit
D. dễ bị khử
Câu 121 (45.29): Kết luận không đúng:
A. nguyên tắc chung để điều chế kim loại là oxi hóa ion kim loại thành kim loại
B. nguyên tắc làm mềm tính cứng của nước là làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+
C. Al, Na có thể tan trong dung dịch kiềm mạnh dư
D. tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là tính khử ( dễ bị oxi hoá hay dễ nhừơng e)
Câu 122 (45.34): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hàm Thuận Bắc
Cho các hợp kim: (1) Fe-Zn, (2) Fe-Sn, (3) Fe-C. Khi để trong môi trường không khí ẩm thì hợp kim
nào sắt (Fe) bị ăn mòn trước?
A.(2) và (3)
B. (1) và (2)
C. (3)
D. (1) và (3)
Câu 123 (46.3): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Thiết
Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
A. Cu và Ag
B. Al và Mg
C. Na và Fe
D.Mg và Zn
Câu 124 (46.25): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Thiết
Điện phân nóng chảy Al2O3 bằng dòng điện có cường độ 9,65 A trong 25 phút thu được 1,08 gam
nhôm kim loại ở catot. Hiệu suất quá trình điện phân đạt:
A. 80%
B. 75%
C. 60%
D. 90%
Câu 125 (47.27): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Trực Ninh B
Có các thí nghiệm sau:
TN1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng.
TN2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dd H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dd CuSO4.
TN3: Để thanh thép trong không khí ẩm
TN4: Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dd CuSO4.
TN5: Thanh Fe có quấn dây Cu và để ngoài không khí ẩm.
TN6: Hợp kim Ag-Cu nhúng vào dd HCl
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

15


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

TN7: Hợp kim Zn-Cu nhúng vào dd NaOH
TN8: Sắt mạ thiếc nhúng vào dd HCl
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là: A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 126 (47.28): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Trực Ninh B
Điện phân dd CuSO4 thì ở anốt xảy ra quá trình:
A.Oxi hóa ion Cu2+
B. Khử ion Cu2+
C. Oxi hóa H2O
D. Khử nước
Câu 127 (47.47) : Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Trực Ninh B
Trong bài thực hành “ Tính chất, điều chế, ăn mòn kim loại/SGK” thì ở thí nghiệm 3 “ Sự ăn mòn
điện hóa” đã sử dụng:
A.
3 ống nghiệm và 3 hóa chất Zn, H2SO4 loãng, dd CuSO4
B.
3 ống nghiệm và 3 hóa chất Cu, H2SO4 loãng, dd ZnSO4
C.
2 ống nghiệm và 3 hóa chất Zn, H2SO4 loãng, dd CuSO4
D.
2 ống nghiệm và 3 hóa chất Cu, H2SO4 loãng, dd ZnSO
Câu 128 (48.1): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quang Trung
Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Liên kết kim loại là lực hút tĩnh điện giữa các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau.
B. Lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có từ 1 đến 5 electron.
C. Tính chất vật lí chung của kim loại như: dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim… là do các ion dương
kim loại ở các nút mạng tinh thể gây ra.
D. Tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn và có cấu tạo mạng tinh thể.
Câu 129 (48.21): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quang Trung
Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:
- X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc nguội.
- Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH.
- Z tác dụng được với HCl và NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội.
Vậy X, Y, Z lần lượt là
A. Fe, Mg, Zn B. Zn, Mg, Al C. Fe, Mg, Al D. Fe, Al, Mg
Câu 130 (49.17): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các kim loại nhóm A đều có cùng kiểu cấu trúc tinh thể.
A.
Các kim loại Na, Ba, Ca đều tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường.
B.
Các kim loại nhóm B đều không tác dụng với dung dịch HCl loãng.
C.
Các kim loại nhóm IA đều khử được ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4.
Câu 131 (49.27): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Điện phân dung dịch X chứa m gam hỗn hợp NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi
nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y có khối lượng
giảm 2,755 gam so với khối lượng dung dịch X. Dung dịch Y phản ứng tối đa với 1,56 gam Al(OH)3.
Biết hiệu suất điện phân 100%, nước bay hơi không đáng kể. Giá trị của m là
A. ~ 6 .
B. 6,686.
C. 5,325.
D. 8,875.
Câu 132 (51.40): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Yên Lạc
Cho một dòng điện có cường độ I không đổi đi qua 2 bình điện phân mắc nối tiếp, bình 1 chứa 100ml
dung dịch CuSO4 0,01M, bình 2 chứa 100 ml dung dịch AgNO3 0,01M. Biết rằng sau thời gian điện

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

16


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

phân 500 giây thì bên bình 2 xuất hiện khí ở catot, tính cường độ I và khối lượng Cu bám bên catot
của bình 1 và thể tích khí(đktc) xuất hiện bên anot của bình 1.
A. 0,386A; 0,64g Cu; 22,4 ml O2
B. 0,193A; 0,032g Cu; 22,4 ml O2
C. 0,193A; 0,032g Cu; 5,6 ml O2
D. 0,193A; 0,032g Cu; 11,2 ml O2
Câu 133 (52.8): Đề thi thử THPTQG 2015 – Trung tâm luyện thi Nam Thái
Trong phương pháp thuỷ luyện dùng điều chế Ag từ quặng chứa Ag2S, cần dùng thêm
A. dung dịch HCl đặc và Zn.
B. dung dịch H2SO4 đặc, nóng và Zn.
C. dung dịch HNO3 đặc và Zn.
D. dung dịch NaCN và Zn.
Câu 134 (52.30): Đề thi thử THPTQG 2015 – Trung tâm luyện thi Nam Thái
Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản
ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong
đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m là
A. 61,375.
B. 64,05.
C. 57,975.
D. 49,775.
Câu 135 (52.43): Đề thi thử THPTQG 2015 – Trung tâm luyện thi Nam Thái
Điện phân dung dịch hỗn hợp HCl và 0,4 mol CuNO3 với điện cực trơ, cường độ dòng điện không
đổi I=10A trong khoảng thời gian t(s). Ở anot thu được hỗn hợp khí. Nhúng thanh Fe vào dung dịch
sau phản ứng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có khí NO duy nhất thoát ra đồng thời thanh Fe tăng
1,2g. Giá trị của t là?
A 772 (s)
B 1544 (s)
C 2316 (s)
D 386 (s)
Câu 136 (53.3): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Ninh Giang
Khi nối thanh Fe với các kim loại sau: Zn, Al, Ni, Cu, Ag sau đó nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng.
Số trường hợp mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 137 (53.48): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Ninh Giang
Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 bằng cường độ dòng điện 2,68 ampe,
trong thời gian t giờ thu được dung dịch X. Cho 22,4 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát ra khí
NO (sản phẩm khử duy nhất) thu được 34,28 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của
t là
A. 1,25.
B. 1,0.
C. 1,2.
D. 1,4.
Câu 138 (54.2): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đồng Lộc
Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Cu; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni,
Fe và Mg. Khi lần lượt nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị
phá huỷ trước là
A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 139 (54.12): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đồng Lộc
Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A .Cu
B .Ag
C .Al
D .Fe
Câu 140 (54.18) : Điện phân dung dịch X chứa 0,2 mol FeCl3 và 0,1 mol CuCl2. Thời gian điện phân
để thu được hết kim loại là t (s). Nếu chỉ điện phân trong 0,6 t (s) trong điều kiện như trên thì khối
lượng kim loại thu được ở catot là:
A. 10,56 gam.
B. 6,40 gam.
C. 11,20 gam.
D. 8,64 gam.
Câu 141 (54.23) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đồng Lộc
Cho dãy các chất: Mg, Zn, Fe, Cu và Al. Số kim loại phản ứng với dung dịch HCl là
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

17


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A .3
B .2
C .5
D .4
Câu 142 (54.35): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đồng Lộc
Kim loại đồng được điều chế bằng phương pháp là
A .Nhiệt luyện
B .Điện phân
C .Thủy luyện
D .Cả ba phương pháp
Câu 143 (55.10) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đa Phúc
Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 0,1M và AlCl3 0,3M có màng ngăn, điện cực trơ tới
khi ở anot bắt đầu xuất hiện khí thứ 2 thì ngừng điện phân. Sau điện phân, lọc lấy kết tủa rồi nung ở
nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 7,65.
B. 5,10.
C. 15,30.
D. 10,20.
Câu 144 (56.8) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Âu Lạc
Tiến hành điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và 0,12 mol KCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp
trong thời gian t giây thu được dung dịch Y và 1,792 lít khí thoát ra ở anot. Nếu thời gian điện phân là
2t giây, tổng thể tích khí thu được ở cả 2 cực là 3,36 lít. Cho m gam bột Fe vào dung dịch Y, kết thúc
phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất) và 0,75m gam hỗn hợp rắn. Các khí đo ở
đktc. Nhận định nào sau đây là đúng?
A.
Giá trị của m là 4,16 gam.
B.
Số mol Cu(NO3)2 trong dung dịch X là 0,16 mol.
C.
Số mol của O2 thoát ra ở anot trong thời gian 2t giây là 0,08 mol.
D.
Giá trị m không thỏa so với yêu cầu đề bài.
Câu 145 (56.14): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Âu Lạc
Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng
ngăn xốp đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả 2 cực thì dừng điện phân, ở anot thu được 2,016 lít khí
(đktc). Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 6,12 gam Al2O3. Giá trị m là.
A. 15,33 gam
B. 16,50 gam
C. 13,73 gam
D. 19,93 gam
Câu 146 (56.31): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Âu Lạc
Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1)
Thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu được nhúng vào dung dịch HNO3.
(2)
Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.
(3)
Nhúng thanh Fe vào dung dịch chứa HCl và CuCl2.
(4)
Đốt lá sắt trong hơi Br2.
(5)
Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư.
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 147 (57.1): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quỳnh Lưu 1
Phương trình điện phân nào sau đây viết sai?

ww

w.

dpnc
 2Na+O2+ H2
A. 2NaOH 

dpnc
 2Al+3/2O2
B. Al2O3 

dpnc
dpnc
 Ca + Br2
 2Na+Cl2
C. CaBr2 
D. 2NaCl 
Câu 148 (57.6): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quỳnh Lưu 1
Nguyên nhân gây nên tính chất vật lí chung của kim loại là:
A. Các electron lớp ngoài cùng
B. Các electron hóa trị.
C. Các electron hóa trị và các electron tự do
D. Các electron tự do

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

18


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 149 (57.27): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quỳnh Lưu 1
Cho một thanh Zn vào dung dịch HCl loãng, sau khoảng 1 phút lại cho tiếp vào hỗn hợp phản ứng vài giọt
dung dịch CuSO4 thì thấy tốc độ khí thoát ra thay đổi so với ban đầu. Hỏi thanh Zn bị ăn mòn theo kiểu nào?
A. Điện hóa.
B. Zn không bị ăn mòn nữa
C. Hóa học.
D. Hóa học và điện hóa.
Câu 150 (57.46): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Quỳnh Lưu 1
Điện phân 2000 ml ( điện cực trơ, có màng ngăn) dung dịch gồm CuSO4 và 0,01 mol NaCl đến khi
cả 2 điện cực đều thoát ra 448ml khí (đktc) thì ngừng điện phân. Giả sử nước bay hơi không đáng kể
trong quá tình điện phân. là Giá trị pH dung dịch sau điện phân:
A. 1,7.
B. 1,4.
C. 2,0.
D. 1,2.
Câu 151 (59.23): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đinh Chương Dương
Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự:
A. Au, Ag, Cu, Fe, Al
B. Ag, Cu, Fe, Al, Au C. Ag, Au, Cu, Al, Fe D. Ag, Cu, Au, Al, Fe
Câu 152 (59.49): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Đinh Chương Dương
Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,2 mol FeCl3, 0,1 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở
catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là
100%. Giá trị của V là
A. 5,60.
B. 4,48.
C. 8,96.
D. 11,20.
Câu 153 (60.4): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Hàn Thuyên
Nguyên tử Au có bán kính và khối lượng mol nguyên tử lần lượt là 1,44. 10^-10 và 197g/mol. Biết
khối lượng riêng của Au là 19,36g/cm3 Hỏi các nguyên tử Au chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích
trong tinh thể.
A . 25%
B . 68%).
C . 76%
D. 74%
Câu 154 (61.13): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Bội Châu
Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch
HNO3 đặc , nguội là:
A. Cu, Fe, Al
B. Fe, Mg, Al
C. Cu, Pb, Ag
D. Fe, Al, Cr
Câu 155 (61.20): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT Phan Bội Châu
Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ
400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là:
A. Be
B. Ca
C. Ba
D. Mg
Câu 156 (62.34). Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên KHTN – lần 2
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Ngâm một lá đồng trong dung dịch AgNO3
(2) Ngâm một lá kẽm trong dung dịch HCl loãng
(3) Ngâm một lá nhôm trong dung dịch NaOH
(4) Ngâm một lá sắt được quấn một dây đồng trong dung dịch HCl
(5) Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm
(6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là:
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 157 (63.25) Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên KHTN – lần 1

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

19


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Điện phân 500ml dung dịch NaCl 2M ( d=1,1 g/mL ) có màng ngăn xốp đến khi ở cực dương thu
được 17,92 lít khi thì ngừng điện phân. Nồng độ % cả chất còn lại trong dung dịch sau điện phân bằng.
A. 7,55%.
B. 7,95%.
C. 8,15%.
D. 8,55%.
Câu 158 (64.10): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – lần 1
Sắp xếp các ion theo chiều giảm dần tính oxi hóa (Từ trái qua phải)
A: Ag+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, H+
B: Fe2+, H+, Cu2+, Fe3+, Ag+
C: Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+
D: Fe3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, H+
Câu 159 (65.11): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hạ Long
Cho các hợp kim: Fe-Cu; Fe-C; Zn-Fe; Mg-Fe; Fe-Ag tiếp xúc với không khí ẩm. Số hợp kim trong
đó Fe bị ăn mòn điện hóa là:
A. 3
B. 5
C. 2
D.4
Câu 160 (65.19): Đề thi thử THPTQG 2015 – THPT chuyên Hạ Long
Dãy cation kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải là
A. Mg2+, Fe2+, Cu2+, Ag+
B.Cu2+, Fe2+, Mg2+,Ag+
C. Mg2+, Cu2+, Fe2+, Ag+
D. Cu2+, Mg2+, Fe2+, Ag+

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

20


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 1: B
Câu 2: B
Xét quá trình điện phân: Anot(+): 2H2O → 4H+ + O2 + 4e
2x
2x
2+
Catot(-): Cu +2e → Cu
x
2x
X có 2x mol H+ ; 0,2 - x mol Cu2+ ; 0,4 mol NO3- . Cho Fe vào ta có
Giả sử Fe còn dư nên sản phẩn tạo Fe2+ và H+ hết.
Bảo toàn e 2nFe = 2nCu2+ + 0,75nH+ =2(0,2-x) + 0,75.2x
=> nFe= 0,2-0,25x
=> m rắn = mCu + mFe dư
=> 13,5 =64.(0,2 - x)+14,4 -56.(0,2 - 0,25x) => x =0,05(mol)
2,68.�
=>
= 0,02.2 => t=3600s=1h
96500
Câu 3 Gọi n là số oxi hóa cao nhất của kim loại.
Bảo toàn e : x.n = nNO2 < 2x => n < 2 => n = 1 => M : Ag .
=> Đáp án D.
Câu 4 A. Loại vì Mg điều chế bằng điện phân nóng chảy muối
C. Loại vì Al chỉ điện phân nóng chảy Al2O3 (không điện phân nóng chảy AlCl3 vì thăng hoa)
D. Loại vì Ba điều chế bằng dùng điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hidroxit kim loại tương
ứng.
Vậy chọn B, các kim loại có tính khử trung bình và yếu
Câu 5: Fe2+ + Zn → Zn2+ + Fe
Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag
Đáp án B
Câu 6:

ce

=>

bo

n e nhường =

ww

w.

fa

Chọn A
Câu 7: Giả sử khối lượng dd H2SO4 phản ứng là 98 gam => nH2SO4 = 0,2 mol
Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Zn

=> Đáp án A

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

21


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 8:

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Bảo toàn
m chất rắn = mFe ban đầu - mFe phản ứng + mCu
<=> 16,8 - 0,2x.56 + 64.(0,2x - 0,1) = 12,4 => x = 1,25
=> Đáp án A
Câu 9: Chọn A.
Zn có tính kim loại mạnh hơn Fe, do đó khi gắn vào mặt ngoài ống thép những khối kim loại Zn thì
Zn sẽ bị ăn mòn trước => Bảo vệ được Fe
Câu 10 : Kim loại nguyên chất thì có độ dẫn nhiệt, dẫn điên tốt hơn so với hợp kim của chúng .
Đáp án B
Câu 11: Trong ăn mòn điện hóa thì chất nào có tính khử mạnh hơn thì đóng vai trò là cực âm và chất
đó bị oxi hóa.=>B
Câu 12: Ta có nCO2 = 0,032 mol (làm tròn)
=> M tb của 2 muối: 2,84 : 0,032 = 88,75
=> M trung bình của 2 kim loại = 28,75
=> Mg và Ca (24 và 40)
=> Đáp án D
Câu 13. Thứ tự điện phân ở catot như sau:
+ Fe3+ + 1e  Fe2+
+ Cu2+ + 2e  Cu
+ 2H+ + 2e H2
+ Fe2+ + 2e  Fe
Như vậy khi catot bắt đầu sủi bọt khí nghĩa là H+ bắt đầu bị điện phân
=> Chỉ có Cu được tạo ra
=> m tăng = mCu = 64.0,2 = 12,8g
=>A
Câu 14: B
Câu 15: Do dung dịch Y + OH- tạo kết tủa nên M2+ dư.
Các quá trình ở điện cực gồm :
+/Catot: M2+ + 2e  M
+/ Anot: 2H2O  4H+ + O2 + 4e
Có ne = 0,3 mol => nH+ = 0,3 mol và nM2+ phản ứng = 0,15 mol
Có nOH = 0,4 mol => nM(OH)2 = ½ ( nOH – nH+) = 0,05 mol
=> MM(OH)2 = M + 34 = 98 => M = 64 ( Cu )
=> nCuSO4 ban đầu = nM2+ phản ứng + nM(OH)2 = 0,2 mol
=> m = 32g
Có mcatot tăng = mCu bám vào = 0,15.64 = 9,6g
=>D
Câu 16: A
Câu 17: Dựa vào dãy điện hóa kim loại, kim loại càng có tính khử mạnh thì cation tương ứng càng
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

22


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

có tính oxi hóa yếu
=> tính oxi hóa của Cu2+ > Fe2+ > Mg2+
=>C
Câu 18: Điểm chung là :

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Ở catot xảy ra sự khử : Cu2+ + 2e ฀฀Cu
=>D
Câu 19: Thứ tự bị điện phân ở catot:
+/ Ag+ + 1e ฀฀Ag
+/Cu2+ + 2e ฀฀Cu

+/Zn2+ + 2e ฀฀Zn Có
ne trao đổi = 0,06 mol
Lại có nAg+ = 0,02 mol ; nCu2+ = 0,01 mol ; nZn2+ = 0,015 mol
=> Zn2+ chưa bị điện phân hết

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

=> kim loại sau phản ứng gồm : 0,02 mol Ag
0,01 mol Cu
0,01 mol Zn
=> mKL = 3,45g
=>D
Câu 20: Điểm chung giữa 2 quá trình là : Catot luôn xảy ra sự khử và anot luôn xảy ra sự oxi
hóa.
=>B
Câu 21: X đẩy được kim loại ra khỏi muối => X không thể là Na => Loại A và B
Z không tác dụng với H2SO4 đặc nguội => Z chỉ có thể là Al hoặc Fe chứ không phải Cu => Loại C
=> Chỉ có đáp án D thỏa mãn tất cả yêu cầu đề bài
=>D
Câu 22: Cr cứng hơn sắt
=>C
Câu 23: Các phản ứng điện cực :
+/ Anot : Cu+2 + 2e  Cu
+/ Catot : 2H2O  4H+ + O2 + 4e
Do có H+ nên Fe tan 1 phần, tuy nhiên khối lượng thanh sắt không đổi sau phản ứng chứng tỏ Cu2+
vẫn dư và phản ứng.
Đặt số mol Cu2+ dư là x mol.
Có nO2 = 0,02 mol => nH+ = ne trao đổi = 0,08 mol
=>Xét thanh Fe : mgiảm = mtăng => 8x = 56.0,04 => x = 0,28 mol
=> nCuSO4 ban đầu = x + ½ ne trao đổi = 0,32 mol
=> a = 51,2g
=>B
Câu 24: D

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

23


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 25:
Ag+ có tính oxi hóa mạnh nhất trong 4 ion
=>B
Câu 26: Do ở hiện tượng dương cực tan thì kim loại ở Anot tan bao nhiêu sẽ chuyển sang bám vào
Catot bấy nhiêu, Lại có ne trao đổi = 0,125 mol
=> nCu tan = 0,0625 mol
=> mthay đổi = 0,4g
=> Catot sẽ tăng 0,4 gam và anot sẽ giảm 0,4 gam về khối lượng
=>A
Câu 27: Chỉ có Cr2O3 là oxit lưỡng tính.
=>D
Câu 28: Fe bị ăn mòn khi mà Fe đóng vai trò anot , nghĩa là trong hợp kim Fe là kim loại có tính khử
mạnh hơn.
=> Các hợp kim thỏa mãn là Fe-Cu ; Fe-C
=>A
Câu 29: Gọi hóa trị của R là n và số mol Sn và R lần lượt là a và b mol
+/ Khi phản ứng với HCl :
Sn + HCl → SnCl2 + H2
R + nHCl → RCln + 0,5nH2
+/ Khi đốt trong oxi :
Sn + O2 → SnO2
2R + 0,5nO2 → R2On
=> Ta có : nH2 = a + 0,5nb = 0,225 mol
Và nO2 = a + 0,25nb = 0,165 mol
=> a = 0,105 mol ; nb = 0,24 mol
Có mmuối = 0,105.190 + 0,24/n . (R + 35,5n) = 36,27
=>R = 32,5n
=>Cặp n =2 ; R =65 (Zn) thỏa mãn
=>B
Câu 30: Cực dương trong pin điện luôn xảy ra quá trình khử.
Ở đây khử H+
=>D
Câu 31: Để xuất hiện quá trình ăn mòn điện hóa thì phải có 3 điều kiện:
+/ có 2 điện cực khác nhau về bản chất
+/ 2 điện cực tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp
+/ 2 điện cực tiếp xúc với môi trường điện ly.
(1) Có. Do tạo 2 điện cực Fe ; Cu trong dung dịch điện ly.
(2) Không. Do chỉ có 1 điện cực Fe
(3) Có. Do tạo 2 điện cực Fe ; Cu ( trong thép có Fe )
(4) Có. Do tạo 2 điện cực Fe ; Cu
(5) Không. Do chỉ có 1 điện cực Zn
=> có 3 TH thỏa mãn
=>B
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

24


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 32: Các tính chất chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi các e tự do trong tinh thể kim loại
=>B
Câu 33: Vì ở Anot có sự điện phân Cl- tạo khí , mà ở Catot cũng tạo khí
=> khi nước bắt đầu bị điện phân ở Anot thì dừng lại.
Các quá trình xảy ra :
+/ Catot : Cu+2 +2e → Cu
2H2O + 2e → H2 + 2OH+/ Anot : 2Cl- → Cl2 + 2e
Do nkhí Anot = 1,5nKhí Catot
=> nH2 = 2/3 . nCl2 = x/3 mol
Bảo toàn e: ne trao đổi = nCl- = 2nCu2+ + 2nH2
=> x = 2y + 2x/3
=> x = 6y
=>B
Câu 34
45,73 gam tủa có 0,15 mol BaSO4 + 0,11 mol Cu(OH)2
=> lượng Cu phản ứng là 0,04 mol => e trao đổi là 0,08 mol
=> t = 0,08 x 96500 : 2,68 : 3600 = 0,8 giờ
=> Đáp án D
Câu 35: Miếng vỏ đồ hộp gồm 2 kim loại là Sn và Fe giống như 2 điện cực; Không khí ẩm là dung
dịch điện li tiếp xúc với cả 2 kim loại
=> tạo thành 1 pin điện trong đó Sn là cực dương (catot) và Fe (anot) do Fe có tính khử mạnh hơn
=> Fe bị oxi hóa
=>A
Câu 36: Na + H2O → NaOH + ½ H2
2NaOH + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 + 2NaNO3
=>A
Câu 37: Khi điện phân dung dịch NaCl (dùng điện cực trơ và màng ngăn xốp) thì ở cực âm xảy ra
quá trình khử H2O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hóa Cl=>C
Câu 38: ne trao đổi = It/F = 0,54 mol
Tại Anot : +/ 2Cl- → Cl2 + 2e
+/ 2H2O → 4H+ + O2 + 4e
=> n e = nCl- + 4nO2 => n O2 = 0,025 mol
=>V = VCl2 + VO2 = 22,4.0,245 = 5,488 l
=>C
Câu 39: A
Câu 40 A
Câu 41 B
Câu 42 C
Câu 43
3M + 4nHNO3  3M(NO3)n + nNO + 2nH2O
Số mol kim loại = 0,3/n (mol)
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×