Tải bản đầy đủ

08 321 bài tập chuyên đề fe, cu có lời giải chi tiết

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

7. Bài tập Fe, Cu
Câu 1. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD
Tỉ lệ a : b là
A. 1 : 3.

B. 1 : 2.

C. 2 : 3.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho phương trình hóa học: aFe + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSO2 ↑ + eH2O


D. 2 : 9.

Câu 2. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD
Phương trình hóa học nào sau đây là sai?
A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

B. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2.

C. Fe + CuSO4 →FeSO4 + Cu.

D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.

Câu 3. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD

ie

Nhận định nào sau đây là sai?
Gang và thép đều là hợp kim.

B.

Crom còn được dùng để mạ thép.

C.

Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất.

D.

Thép có hàm lượng Fe cao hơn gang.

s/

Ta

iL

A.

up


Câu 4. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD

ro

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M,

/g

sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn

om

vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và

.c

dung dịch Y. Giá trị của m là
B. 2,240.

C. 2,800.

D. 1,435.

ok

A. 0,560.

bo

Câu 5. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD
Cho dãy các chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung

ce

dịch NaOH là

fa

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

ww

w.

Câu 6. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD
Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng,
vừa đủ, thu được dung dịch A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc thu được
dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến
khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn E. Giá trị gần nhất của m là
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. 6,6. B. 11,0.

C. 13,2.

D. 8,8.

Câu 7. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD
Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 :
2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi

A. 34,1. B. 28,7.

C. 10,8.

D. 57,4.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
Câu 8. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD
Ba dung dịch A, B, C thoả mãn:
- A tác dụng với B thì có kết tủa xuất hiện;
- B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện;
- A tác dụng với C thì có khí thoát ra. A, B, C lần lượt là:
A. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4.

B. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3.

C. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3.

D. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2.

ie

Câu 9. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD

iL

Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1

Ta

mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉchứa

s/

466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa

up

nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al
B. 20.

C. 25.

D. 30.

/g

A. 15.

ro

trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

om

Câu 10. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015
Cho 7,68g Cu và 200 mL dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5 M. Sau khi các phản

.c

ứng xảy ra hoàn toàn ( sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch

ok

sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:

bo

A. 20,16g.

B. 19,20g.

C. 19,76g

D. 22,56g.

ce

Câu 11. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

ww

w.

fa

Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp X gồm Ag và Cu:

(a)

Cho X vào bình chứa một lượng khí O3 (ở điều kiện thường.)

(b)

Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO3 (đặc.)

(c)

Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2).

(d)

Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl3.

Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không bị oxi hóa là ?

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

2


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. (d). B. (b).

C. (c).

D. (a).

Câu 12. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015
Cho dung dịch Fe(NO3)2 lần lượt tác dụng với các dung dịch Na2S, H2SO4loãng, H2S,
H2SO4đặc, NH3, AgNO3, Na2CO3, Br2. Số trường hợp xảy ra phản ứng là:
A. 5.

B. 7.

C. 8.

D. 6.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 13. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

Cho hỗn hợp X gồm F e2O3, ZnO, Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y

và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa gồm :
A. Fe(OH)2 và Cu(OH)2.
B. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.
C. Fe(OH)3.
D.Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

Câu 14. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

ie

Cho m gam bột Cu vào 400 mL dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu

iL

được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và
C. 3,84.

D. 5,12.

s/

A. 6,40. B. 5,76.

Ta

Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là:

up

Câu 15. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

ro

Nhúng một thanh Fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol

/g

Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh Fe tăng m gam (coi toàn

A. 1,44. B. 3,60.

om

bộ lượng kim loại sinh ra đều bám vào thanh sắt). Giá trị của m là:
C. 5,36.

D. 2,00.

.c

Câu 16. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

ok

Cho hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra

ce

Al(NO3)3, Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2.

C.

Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và AgNO3.

D.

Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3.

w.

B.

ww

Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

fa

A.

bo

hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 3 muối. Các muối trong dung dịch X là :

Câu 17. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015
Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phản ứng giữa Cu với dung
dịch HNO3 đặc, nóng là:

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

3


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. 10.

B. 12. C. 18.

D. 20.

Câu 18. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015
Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12
lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N +5). Biết các
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 4,20. B. 4,06.

C. 3,92.

D. 2,40.

Câu 19. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

iL

ie

Cho sơ đồ:

Ta

Kết tủa K và L lần lượt là:

B: CaCO3 và Ag

s/

A: Cu(OH)2 và CuO

up

C: BaSO4 và Cu(OH)2

D: Fe(OH)2 và CuO

ro

Câu 20. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

/g

Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu

om

được 68,92 gam chất rắn khan. Để hòa tan hết m gam Fe trên cần tối thiểu bao nhiêu ml đung

.c

dịch hỗn hợp H2SO4 0,2M và Fe(NO3)3 0,025 M (Sản phẩm khử N+5 là NO duy nhất) ?
A: 800 ml

B: 560 ml

C: 400 ml

D: 200 ml

ok

Câu 21. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

bo

Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 3 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4,

ce

Fe2O3 và Fe dư. Hóa tan A vừa đủ bởi 200 ml dung dịch HNO3 thu được 0,56 lít khí NO duy

fa

nhất (đktc). Tính m và nồng độ mol/l của dung dịch HNO3?

ww

w.

A: Đáp án khác
C: 194 gam và 0,5M

B: 2,52 gam và 0,8M
D: 194 gam và 0,8M

Câu 22. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015
Hòa tan 26,64 gam chất tinh thể muối sunfat của kim loại M vào nước được dung dịch X. Cho
X tác dụng với dung dịch NH3 vừa đủ thu được kết tủa Y, nung Y ở nhiệt độ cao đến khối

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

4


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

lượng không đổi được 4,08 gam oxit. Mặt khác, cho X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư được
27,96 gam kết tủa. Công thức của tinh thể trên là
A: CuSO4.6H2O

B: Fe2(SO4)3.12H2O

C: Al2(SO4)3.24H2O

D: Al2(SO4)3.18H2O

Câu 23.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp NaNO3, Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dãn

vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng O2 hòa tan không đáng kể).
Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là
A: 10,2 gam

B: 18,8 gam

C: 4,4 gam

D: 86 gam

Câu 24. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015

Đốt cháy hỗn hợp gồm 2,4g Mg ; 4,48g Fe với hỗn hợp X gồm có Cl2 và O2 ; sau phản ứng

chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua( không có khí dư). Hòa tan Y vào lượng

ie

vừa đủ 120 ml HCl 2M thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào Z thu được 61,01g kết tủa.

B.53,85%

Ta

A.51,72%

iL

Phần trăm V của O2 trong X là:

C.46,15%

D.76,70%

s/

Câu 25. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015

up

Cho 11,04g hỗn hợp X gồm FeO ; Fe2O3 ; S ; FeS2 ; CuS trong đó O chiếm 14,5% về khối

ro

lượng. Cho X tác dụng vừa đủ với H2SO4 đặc nóng sinh ra 0,31 mol SO2 và dung dịch Y.

/g

Nhúng thanh Mg dư vào Y sau khí các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại tăng

om

2,8g ( giả sử 100% kim loại tạo ra bám hết vào thanh Mg).Đốt hoàn toàn m g X bằng lượng

.c

vừa đủ V(lit) (dktc) hỗn hợp A gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 20. Giá trị của V là:
A. 2,7776

B.2,0608

C.2,9568

D.5,9136

ok

Câu 26. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015

bo

Hòa tan hết 1 lượng S và 0,01 mol Cu2S trong HNO3 đặc nóng sau phản ứng thu được dung

ce

dịch chứa 1 chất tan duy nhất và sản phẩm khử là NO2 duy nhất. Hấp thụ hết lượng NO2 này

ww

w.

fa

bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được m gam chất rắn
khan. Giá trị của m là:

A.15,2

B.12,64

C.13,92

D.18,4

Câu 27. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015
Hòa tan a(gam) Fe vào dung dịch HCl thu được 2,24 l khí (dktc) và dung dịch D. Cô cạn D thu
được m (gam) muối khan. Cho lượng muối trên vào 160 ml ( KMnO4/ H2SO4) 0,25M sau
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

5


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

phản ứng hoàn toàn thu được V (lit) khí.
Giá trị của V là:
A. 0,336

B.0,28

C. 2,24

D.1,12

Câu 28. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015
A. y ≤ 2x + 2

B.y = 2x + 2

C. y=2x

D. y ≥ 2x – 2

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Công thức chung của hidrocacbon là CxHy. Mối liên hệ giữa x và y là:

Câu 29. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015

Cho các chất sau : FeCO3 ;FeS ;Fe3O4 ;Fe(OH)2 . Nếu hòa tan cùng số mol mỗi chất vào
dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là:
A.FeCO3

B.Fe(OH)2

C.Fe3O4

D.FeS

Câu 30. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

ie

Nhiệt phân Fe(NO3)2 trong môi trường khí trơ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu

iL

được sản phẩm gồm
A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2, O2. C. Fe3O4, NO2, O2. D. Fe, NO2, O2.

Ta

Câu 31.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
o

s/

t
Cho phản ứng: FeS + H2SO4 đặc 
 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

up

Sau khi cân bằng phản ứng hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên dương, tối

ro

giản thì tổng hệ số của H2SO4 và FeS là

/g

A. 12.

C. 14.

D.

om

16

B. 10.

.c

Câu 32. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

ok

Cho m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn

bo

toàn, thu được dung dịch X và 9,2 gam chất rắn Y. Giá trị của m là
A. 5,6.

B. 8,4.

C. 11,2.

D. 2,8.

ce

Câu 33. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

ww

w.

fa

Phương trình hóa học nào sau đây là sai:

t
 Al2O3 + 2Cr
A. Cr2O3 + 2 Al 
o

B. Fe3O4 + 8HI  3FeI2 + I2 + 4H2O
C. FeCl3 + 3AgNO3 Fe(NO3)3 + 3AgCl
D. 2FeCl3 + 3H2S  2FeS + S + 6HCl

Câu 34. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

6


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Cho sơ đồ phản ứng sau:
t C
dd HCl; t C
Cl2 + NaOH du
H 2SO4 (l)
 Y 
(NH4)2Cr2O7 
X 
 Z 
T
o

o

A. K2Cr2O7.

B. K2CrO4.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Trong đó X, Y, Z, T đều là các hợp chất khác nhau của crom. Chất T là
C. Cr2(SO4)3.

D. CrSO4.

Câu 35. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?
A. H2S. B. BaCl2.

C. Fe2O3.

D. NaOH

Câu 36. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 600 ml dung
dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 6,4 gam kim loại không

ie

tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 102,3 gam kết tủa. Biết các

B. 34,1.

C. 29,1.

D. 27,5.

Ta

A. 22,7.

iL

phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 37. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015
B. NaCl

up

A.FeCl3

s/

Ở điều kiện thường Fe phản ứng với dung dịch nào sau đây:
C.ZnCl2

D.MgCl2

ro

Câu 38. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015

/g

Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Fe ;Mg trong oxi thu được 5,92 gam hỗn hợp chỉ gồm toàn các

om

oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong HCl thu được dung dịch Y. Cho NaOH dư vào Y thu được kết

.c

tủa Z, Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác,

A. 32,11

ok

Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
B.10,80

C.31,57

D.32,65

bo

Câu 39. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015

ce

Hỗn hợp X gồm FeO; Fe2O3 ; Fe3O4 . Cho khí CO đi qua m gam X sau 1 thời gian thu được

ww

w.

fa

chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư đến hoàn toàn thu được 4 gam

kết tủa. Mặt khác hòa tan hoàn toàn Y trong H2SO4 đặc nóng dư thu được 1,008 lit SO2 ( sản
phẩm khử duy nhất ở dktc) và 18 gam muối
. Giá trị của m là:

A. 7,12

B.6,80

C.5,68

Câu 40. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

7


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư , kết thúc phản ứng thu
được 2,24 lít khí H2(dktc). Khối lượng Fe trong m gam X là:
A.2,8

B.16,8

C.11,2

D.5,6

Câu 41. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015
Cho các phát biểu sau :
Kim loại sắt có tính nhiễm từ.

(2)

Trong tự nhiên Crom chỉ tồn tại trong dạng đơn chất.

(3)

Fe(OH)3 là chất rắn mầu đỏ nâu.

(4)

CrO3 là 1 oxit axit Số phát biểu đúng là:

A.4

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

(1)

B.3

C.1

D.2

Câu 42. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015

Cho 5,36 g hỗn hợp X gồm FeO ; Fe2O3 ; Fe3O4 tác dụng với HCl dư . Sau khi phản ứng xảy

ie

ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu dược 3,81 g FeCl2 và m gam

A.4,875

iL

FeCl3. Giá trị của m là:
B.6,5

C.2,4375

D.7,80

Ta

Câu 43. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015

s/

Hỗn hơp X gồm 3,92 g Fe ; 16 g Fe2O3 và m g Al.Nung X ở nhiệt độ cao không có không khí

up

thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

ro

-Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4a mol H2

/g

-Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được a mol khí (biết các phản ứng đều xảy ra

om

hoàn toàn). Giá trị của m là:

B.3,51

C.7,02

D.4,05

.c

A. 5,04

Câu 44. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015

ok

Cho 18,2 g hỗn hợp X gồm các kim loại Fe;Cr;Cu tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4

bo

loãng nóng trong điều kiện không có không khí thu được dung dịch Y và chất rắn Z cùng 5,6 lit

ce

H2 (dktc). Nếu cho 18,2 g X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nguội thì thu được

ww

w.

fa

1,68 lit khí SO2 (dktc). Thành phần % về khối lượng của Crom và đồng trong X là:
A. 42,86% và 26,37%

B. 42,86% và 48,21%

C. 48,21% và 42,56%

D. 48,21% và 9,23%

Câu 45. Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Hoàn tan hết m gam gồm Fe và một oxit sắt (FexOy) trong 800ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ)
thu được dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

8


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

AgNO3 dư thu được 132,08 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 27,52 gam

B. 23,04 gam

C. 25,6 gam

D. 21,5472 gam

Câu 46. Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe2+ đã axit hoá người ta cho vào 80 ml dung dịch K2Cr2O7

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

0,02M. Để chuẩn độ K2Cr2O7 dư phải dùng hết 120ml dung dịch KI 0,03M. Để chuẩn độ
150ml dung dịch Fe2+ trên bằng dung dịch KMnO4 thì thể tích dung dịch KMnO4 0,02M
cần dùng là:
A. 120 ml

B. 60 ml

C. 30 ml

D. 90 ml

Câu 47. Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

Cho 33,2 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch

chứa 0,48mol H2SO4 (loãng) thì thu được khí NO duy nhất và dung dịch B chỉ chứa 2 muối
sunfat. Cô cạn B thu được m gam muối khan. m có giá trị gần nhất là:
B. 64,4

C. 67,8.

ie

A. 75,9

D. 65, 6

iL

Câu 48. Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

Ta

Hỗn hợp A gồm Fe,Cu,Al,Mg (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:2:2). Hoà tan 22,2g hỗn hợp A

s/

cần vừa đủ 950ml dung dịch HNO3 2M sau các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và
V lit (đktc) hỗn hợp khí Y gồm 4 khí N2, NO, N2O, NO2 trong đó 2 khí N2 và NO2 có số mol

ro

up

bằng nhau. Cô cạn rất cẩn thận dung dịch X thu được 117,2 gam muối. Giá trị V là:
A. 6,72

B. 8,86

C. 5,04

D. 7,84

/g

Câu 49. Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

om

Cho 5,8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí chứa

.c

CO2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung

ok

dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của mlà:
B. 11,2 gam

C. 14,4 gam

D. 9,6 gam

bo

A. 16 gam

ce

Câu 50. Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 22,74% khối lượng hỗn hợp. Cho

ww

w.

fa

m gam hỗn hợp X tác dụng với 13,44 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau 1 thời gian thu được
chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 20. Cho chất rắn Y tác dụng với dung

dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch T và 10,416 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm
khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T thu được 3,186m gam muối khan. m có giá trị gần nhất là:
A. 48

B. 47

C. 46

D. 40

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

9


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 51. Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015
Cho hỗn hợp gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 và AgNO3 . Sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và hỗn hợp rắn Y gồm 2 kim loại. Trong các
A.

Dung dịch X chứa 2 hoặc 3 muối.

B.

Dung dịch X có thể chứa Fe(NO3)3.

C.

2 kim loại trong hỗn hợp Y gồm Ag và Cu.

D.

2 kim loại Mg , Fe và AgNO3 đã phản ứng hết

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

nhận xét sau đây, nhận xét không đúng là:

Câu 52. Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội
Trong các loại quặng sắt thì quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là:
A. Hematit đỏ B. Hematit nâu

C. Manhetit

D. xiderit

Câu 53. Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu

ie

được 1,344 lit khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất , dktc) và dung dịch Y. Sục NH3 dư vào Y

iL

sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa . Phần trăm về khối lượng của Cu trong X và

Ta

giá trị của m là:

s/

A. 21,95% và 2,25

up

C. 78,05% và 2,25

B. 21,95% và 0,78
D. 78,05% và 0,78

ro

Câu 54. Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

/g

Cho 1,37 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi vào dung dịch HCl dư thu

om

được 1,232 lít H2 (dktc) . Mặt khác X phản ứng vừa đủ với lượng Cl2 được điều chế từ 3,792
g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong X là 3 : 1. Kim

ok

A. Zn

.c

loại M là:

B. Al

C. Cu

D. Mg

bo

Câu 55. Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội

ce

Hòa tan quặng xiderit chứa 13% tạp chất trơ vào HNO3 dư giải phóng 4,48 lit hỗn hợp khí gồm

A. 20 g

B.35,6 g

C. 26,95 g

D. 15,138 g

ww

w.

fa

NO và CO2 (dktc). Tính khối lượng quặng đem hòa tan:

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

10


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 56. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long
Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại Al, Fe (trộn đều theo tỉ lệ mol 2:1). Nếu cho 7,15 gam X vào 100
ml dung dịch AgNO3 3,9M rồi khuấy kỹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất
A. 42,12 gam.

B. 32,4 gam.

C. 45,76 gam.

nT
hi
Da
iH
oc
01

rắn. Giá trị m là
D. 47,56 gam.

Câu 57. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Cho các dung dịch riêng lẽ mỗi chất sau: KCl, CuSO4, Al(NO3)3, Pb(NO3)2, HCl, Fe(NO3)3, HNO3
loãng, (NH4)2SO4, H2SO4 đặc nóng. Nếu cho một ít bột Fe lần lượt vào mỗi dung dịch thì tổng
trường hợp có phản ứng tạo ra muối Fe2+ là
A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.

uO

Câu 58. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Hòa tan hoàn toàn 26 gam hỗn hợp rắn gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe trong 910 ml dung dịch HCl

ie

1M (vừa đủ) thu được dung dịch X và giải phóng 4,368 lít H2 (đkc). Cho X tác dụng với dung dịch

iL

NaOH dư, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất
B. 31,20 gam.

C. 28,08 gam.

D. 24,96 gam.

s/

A. 37,44 gam.

Ta

rắn. Giá trị m là:

up

Câu 59. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

ro

Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO (tỉ lệ mol tương ứng là 3:2) trong lượng vừa

/g

đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ, có màng ngăn,
hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện không đổi 5A, đến khi khối lượng dung dịch giảm 11,18

om

gam thì dừng điện phân và thu được dung dịch Z. Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với V ml dung
B. 80 ml.

ok

A. 240 ml.

.c

dịch KMnO4 0,1M trong H2SO4 loãng. Giá trị của V là
C. 160 ml.

D. 400 ml.

bo

Câu 60. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015

ce

Cho 14,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Zn tác dụng với oxi thu được 18,0 gam chất rắn Y. Hòa tan

fa

hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc). SO2 là sản

ww

w.

phẩm khử duy nhất của H2SO4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 53,2 gam hỗn hợp muối
khan. Giá trị của V là (cho S = 32, O =16, Fe = 56, Al =27, Zn = 65)
A. 8,96.

B. 3,36.

C. 4,48.

D. 3,92.

Câu 61. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

11


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Hòa tan hoàn toàn 17,44 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi
chiếm 18,35% về khối lượng) trong dung dịch chứa 0,804 mol HNO3 loãng (dư 20% so với
lượng cần cho phản ứng), kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và V lít (đktc) hỗn hợp khí

nT
hi
Da
iH
oc
01

Z gồm N2 và N2O (tỷ lệ số mol tương ứng là 2:3). Cho dung dịch NaOH tới dư vàoY rồi đun nóng,
không có khí thoát ra. Giá trị của V là
A. 0,56.

B. 0,448 .

C. 1,39.

D. 1,12 .

Câu 62. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015
Cho sơ đồ phản ứng

 BaCl2
+Cl2 ,
 dd NaOH
2
 Z 
Cr 
 X 
 Y 
T 
t0

+ Br +dd NaOH

A. Trong phản ứng tạo Z, Y đóng vai trò là chất khử.
C. Z có thể tác dụng với dung dịch HCl.

Ta

D. Chất X vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

iL

ie

B. T là kết tủa màu trắng.

uO

Nhận xét nào sau đây sai ?

Câu 63. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015

s/

Cho dãy các chất: Fe2O3, FeS, Fe(OH)2, Fe3O4, FeCO3, Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng với
B. 2.

ro

A. 3.

up

H2SO4 đặc, nóng, dư không tạo khí SO2 là

C. 4.

D. 5.

/g

Câu 64. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

om

Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng:

.c

A. Nhúng thanh sắt (dư) vào dung dịch AgNO3 thấy thanh sắt dần có màu trắng bạc và dung

ok

dịch xuất hiện màu vàng nâu.
B. Nhúng thanh sắt (dư) vào dung dịch Cu(NO3)2 thấy thanh sắt chuyển qua màu đỏ và dung

bo

dịch nhạt màu xanh.

ce

C. Nhúng thanh đồng (dư) vào dung dịch FeCl3 thấy màu vàng nâu của dung dịch nhạt dần và

ww

w.

fa

thay thế bằng màu xanh.
D. Nhúng thanh sắt (dư) vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy màu vàng nâu của dung dịch nhạt dần

đến màu xanh nhạt.

Câu 65. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Hỗn hợp X gồm m gam Al và m gam các oxit của sắt. Nung nóng hỗn hợp X sau 1 thời gian thu
được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 18,0096 lít H2 (đktc) và
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

12


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 103,2635 gam muối khan. Cho hỗn hợp X tác dụng với
dung dịch HNO3 loãng dư thu được 13,2757 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m

B. 14,7744

C. 11.6640

D. 15,5520

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 16,3296

Câu 66. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

Cho dung dịch FeCl3 dư lần lượt vào các chất sau Cu, Ag, Na2CO3, AgNO3, H2S, Cl2, Na2S, Fe,
NH3, NaOH. Có tổng số bao nhiêu phản ứng sinh kết tủa?
A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Câu 67. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

Trong các hợp chất của sắt sau đây : FeS , FeS2, Fe2O3, FeO , chất nào có hàm lượng sắt
A. FeS2

B. FeO

uO

lớn nhất ?
C. Fe2O3

D. FeS

ie

Câu 68. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

iL

Hỗn hợp X gồm Al, Mg , FeO, Fe3O4 trong đó oxi chiếm 20,22% khối lượng hỗn hợp. Cho 25,32

Ta

gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 3,584 lít hỗn hợp khí NO và N2O

s/

(đktc) có tỉ khối so với hiđro là 15,875 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối
Giá trị gần nhất của m là
B. 103

C. 105

D. 107

/g

A. 106

ro

up

khan. Nung muối khan nầy trong không khí đến khối lượng không đổi 30,92 gam chất rắn khan.

Câu 69. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

om

Cho hỗn hợp X gồm CuO và NaOH có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp

.c

HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam hỗn hợp muối trung hoà . Điện

ok

phân dung dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp cường độ I=2,68A đến khi khối lượng dung

bo

dịch giảm 20,225 gam mất t giây thì dừng lại thu được dung dịch Z. Cho m gam Fe vào dung dịch

ce

Z sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,9675m gam hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của t là
B. 10684

C. 12124

D. 14024

fa

A. 11523

ww

w.

Câu 70. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu
được 4,16 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 5,2 gam Zn vào dung dịch Y, sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,82 gam chất rắn Z và dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất.
Giá trị m gần nhất với

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

13


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. 1,75.

B. 2,25.

C. 2,00.

D. 1,50.

Câu 71. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp FeS2, Fe, ZnS và S (đều có cùng số mol) trong H2SO4 đặc,
A. 23,33.

B. 15,25.

nT
hi
Da
iH
oc
01

nóng, dư thu được 0,8 mol một chất khí duy nhất là SO2. Giá trị của m là
C. 61,00.

D. 18,30.

Câu 72. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

Cho 3,76 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Cu hòa tan hết vào dung dịch HNO3 loãng, dư,

sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,06 mol NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung
dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lọc lấy kết tủa nung trong
không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
B. 5,68.

C. 4,72.

D. 5,2.

uO

A. 6,64.

ie

Câu 73. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Fe và 0,01 mol Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,1M và HCl

iL

0,4M thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thì xuất hiện a gam kết tủa. Biết

B. 13,64.

C. 2,16.

D. 12,02.

s/

A. 11,48.

Ta

các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử của NO 13 là khí NO duy nhất. Giá trị của a là

up

Câu 74. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

ro

Để luyện được 600 tấn gang có hàm lượng sắt 84% , cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80%

om

là 2%. Giá trị của x là

/g

Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất
B. 870.

C. 852,6.

D. 887,8.

.c

A. 696.

Câu 75. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

ok

Cho 6,06 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 400 ml dung dịch AgNO3 x mol/l. Sau khi các phản ứng

bo

xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch E và 48,6 gam chất rắn. Biết trong E có hai muối có cùng số

ce

mol. Phần trăm số mol của một muối trong dung dịch E là

fa

A. 37,5%.

B. 31,25%

C. 62,5%.

D. 15,87%

ww

w.

Câu 76. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015
Để phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch CrCl3 1M cần m gam Zn. Giá trị m là:
A. 6,5

B. 9,75

C. 13

D. 19,5

Câu 77. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

14


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Cho 57,12 (g) hỗn hợp Cu, Fe3O4 vào V ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X và thấy còn
3,84 (g)chất rắn. Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch X thấy có 1,12 lít khí không
màu hoá nâu ngoài không khí bay ra và m gam kết tủa . giá trị gần nhất của m là
B. 238,58

C. 235,34

D. 209,88

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 226,08

Câu 78. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 5- năm 2015

Hỗn hợp X gồm Cr , Al , Cu . Cho hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl , đun nóng
(không có không khí ) tạo ra 8,96 lít (đktc) và 12,7 gam chất rắn không tan. Lọc lấy dung dịch

thêm lượng dư dung dịch NaOH và nước clo rồi cho dung dịch BaCl2 dư vào , thu được 25,3 gam
kết tủa màu vàng. Phần tram khối lượng của Al trong hỗn hợp là
A. 23,18%

B. 19,52%

C. 40,15%

D.

22,31%

uO

Câu 79. 15.31 (ID: 99832): Cần dung dịch chứa bao nhiêu mol HCl khi cho tác dụng với 15,05 gam hỗn
hợp gồm FeO và NaNO3 để sau phản ứng thu được sản phẩm duy nhất là NO và dung dịch chỉ

iL

A. 0,4 mol

ie

chứa NaCl và FeCl3.
B. 0,6 mol

C. 0,5 mol

D. 0,3 mol

Ta

Câu 80. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015

s/

Chia m gam Cu(NO3)2 thành 2 phần bằng nhau

up

- Phần 1: Đem nhiệt phân hoàn toàn được chất rắn X

ro

- Phần 2: Đem điện phân hoàn toàn được chất rắn Y.

/g

Đem hòa tan hoàn toàn rắn X và Y trong dung dịch HNO3 được sản phẩm khử duy nhất NO.

om

Lượng HNO3 đem dùng trong 2 trường hợp hơn kém nhau 0,06 mol. Tính m
A. 34,48 gam

B. 37,6 gam

C. 33,84 gam

D. 30,08 gam

.c

Câu 81. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015

ok

Cho 2,24 gam bột Fe vào dung dịch chứa 8,86 gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Kết thúc phản

bo

ứng được chất rắn Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch FeCl3 dư cho tới khi ngừng phản ứng thì thấy

ce

khối lượng dung dịch tăng thêm 1,56 gam. Tính tỉ lệ % khối lượng AgNO3 trong hỗn hợp ban đầu
B. 28,75%

C. 43,25%

D. 62,44%

fa

A. 57,56%

ww

w.

Câu 82. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015
Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa
rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 5,24 gam chất rắn. Giá trị a nào sau đây là phù
hợp?
A. 11,5.

B. 9,2.

C. 10,35.

D. 9,43.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

15


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 83. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015
Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng
được với bao nhiêu chất trong các chất sau: Br2, H2S, KMnO4, NaNO3, BaCl2, NaOH, KI?
B. 5.

C. 4.

D. 7.

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 6.

Câu 84. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015

Cho 2,236 gam hỗn hợp A dạng bột gồm Fe và Fe3O4 hòa tan hoàn toàn trong 100ml dung dịch

HNO3 có nồng độ C (mol/l), có 246,4 ml khí NO (dktc) thoát ra. Sau phản ứng còn lại 0,448 gam
kim loại. Trị số của C là:
A. 0,5M

B. 0,68M

C. 0,4M

D. 0,72M

Câu 85. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

uO

Cho hỗn hợp chứa a mol Fe tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu2+ và c mol Ag+, đến phản ứng

ie

hoàn toàn thu được dung dịch A chứa 3 cation kim loại và chất rắn B . Cho dung dịch A tác dụng

iL

với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa E. Nung E trong không khí đến khối lượng không đổi,

B.

c
c
3
2

s/

A. a < 2b + c

Ta

thu được hỗn hợp chất rắn chứa hai chất. Điều kiện của a so với b, c là:
C.

c
a3

D.

c
< a < 2b+c
3

up

Câu 86. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

ro

Hoà tan m(g) hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 và S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung

/g

dịch Y (không chứa muối amoni) và 49,28 lít hỗn hợp khí NO, NO2 nặng 85,2 (g). Cho Ba(OH)2

om

dư vào Y, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 148,5 gam chất rắn

ok

A. 38,4 (g).

.c

khan. Giá trị của m là

B. 24,8 (g).

C. 28,8.

D. 27,4.

bo

Câu 87. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

ce

Cho sơ đồ chuyển hóa:
 O ,t o

ww

w.

fa

2
 X
Fe 

 FeCl3
 CO ,t
 (T )
 Z 

 Y 
 Fe(NO3)3. Các chất Y và T lần lượt là
0

A. Fe3O4; dung dịch NaNO3.

B. Fe ; dung dịch Cu(NO3)2.

C. Fe ; dung dịch AgNO3.

D. Fe2O3; dung dịch HNO3.

Câu 88. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Câu 89. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

16


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Cho m gam bột Mg vào 400ml dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 0,1M và H2SO4 0,75M. Đến
phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A(không chứa muối amoni), 1,12 gam chất rắn B, khí C .
Giá trị m là
B. 4,08g

C. 7,2g

D. 6,0g

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 6,72 g

Câu 90. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Cho các phản ứng:
to

to

(1) Cu2O + Cu2S 

(2) Cu(NO3)2 

to

to

(3) CuO + CO 

(4) CuO + NH3 

to



B. 4.

C. 3.

D. 5.

ie

A. 2.

uO

Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là

(5) Cu(OH)2

iL

Câu 91. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Ta

Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp Cu(NO3)2 và H2SO4 (loãng). Sau một thời gian, Zn

s/

tan hoàn toàn, thu được khí X và dung dịch Y. Cô cạn Y được 20,1 gam hỗn hợp 2 muối khan.

A. 2,24 lít

B. 1,68 lít

up

Xác định thể tích khí X (biết trong phản ứng N+5 chỉ bị khử về N+2, thể tích khí đo ở đktc).
C. 1,49 lít

D. 2,80 lít

ro

Câu 92. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

/g

Cho 3,6 gam bột Mg vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,12 mol và FeCl3 0,02 mol. Sau

B. 8,16g

.c

A. 8,24g

om

khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn A . Khối lượng chất rắn A là:
C. 8,46g

D. 8,8g

ok

Câu 93. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015

bo

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2; AgNO3 và Ca(NO3)2 (số mol của AgNO3 gấp 4

ce

lần số mol của Ca(NO3)2 thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ hoàn toàn khí Y vào H2O dư thu được
dung dịch Z (không có khí bay ra). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn

w.

fa

hợp X là:
A. 64,98%

B. 25,93%

C. 36,95%

D. 63,05%

ww

Câu 94. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015
Cho dãy các kim loại: Ca, Ba, Al, K, Mg, Cu. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung
dịch FeCl3 thu được kết tủa là:

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

17


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. 5

B. 3

C. 6

D. 3

Câu 95. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015
Cho m gam hỗn hợp A gồm bột Fe và Cu có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 2:3 vào 200ml dung

nT
hi
Da
iH
oc
01

dịch AgNO3 2M sau một thời gian phản ứng thu được 62,4 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch
Y. Lọc tách X rồi thêm 27,3 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 28,7
gam chất rắn Z. Để hòa tan hết m gam hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 tạo sản phẩm khử duy
nhất là NO thì cần số mol HNO3 tối thiểu là:
A. 1,53

B. 1,6

C. 1,48

D. 1,8

Câu 96. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015

Dùng 100 tấn quặng có chứa 80% khối lượng là Fe3O4 (còn lại là tạp chất trơ) để luyện gang (có
A. 56,2 tấn

B. 55,8 tấn

C. 60,9 tấn

uO

95% Fe về khối lượng) với hiệu suất quá trình là 93% thì khối lượng của gang thu được là:
D. 56,71 tấn

ie

Câu 97. Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

iL

Hòa tan hết 8,4gam Fe trong dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 đặc , nóng thu được dung dịch A và V

Ta

lít khí SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Gía trị của V và m lần lượt là

s/

A. 5,6 và 27,6

up

B. 4,48 và 22,8

ro

C. 4,48 và 27,6

/g

D. 5,04 và 30,0

Câu 98. Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

om

Hỗn hợp X gồm FexOy và Cu (tỉ lệ mol là 2 :1) . Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch

.c

chứa 0,08 mol HCl kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại m1 gam chất rắn Z. Cho

bo

lần lượt là

ok

dung dịch Y tác dụng tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m2 gam kết tủa. Gía trị m1, m2

ce

A. 0,64 gam ; 14,72gam

fa

B. 0,64gam ;11,48 gam

w.

C. 0,64gam ; 3,24 gam
D. 0,32 gam ;14,72 gam

ww

Câu 99. Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
Cho Cu phản ứng với dung dịch HNO3 đặc cho khí NO2 .Tổng hệ số cân bằng nguyên của các chất
phản ứng là

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

18


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. 10

B. 9

C. 12

D. 11

Câu 100. Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
Số oxi hóa đặc trưng của crom là

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. +2 ,+3 ,+4
B. +2 ,+3 ,+6
C. +2 ,+4 ,+6
D. +2 ,+3 ,+5

Câu 101. Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7

gam hỗn hợp chất rắn (X) và dung dịch (Y). Lọc tách (X) , rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch
A. 5,76

B. 6,4

C.3,84

uO

(Y) , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn . Gía trị của m là
D.3,2

ie

Câu 102. Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

B. Fe3O4

s/

A. Fe2O3

Ta

tím và có khả năng hòa tan Cu . Công thức oxit là

iL

Một oxit của sắt khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc
C. FeO2

D. FeO

up

Câu 103. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN- năm 2015

ro

Nung m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 sau một thời gian thu được chất rắn Y. Để hoàn tan

/g

hết Y cần Vml dung dịch H2SO4 0,7M (loãng). Sau phản ứng thu được dung dịch Z và 9,846 lít
khí (đo ở 1,5atm, 270C). Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Z đến dư, thu được kết tủa M. Nung

om

M trong chân không đến khối lượng không đổi thu được 44 gam chất rắn T

.c

Cho 50 gam hỗn hợp X1 gồm CO và CO2 qua ống sứ đựng chất rắn T nung nóng. Sau khi T phản

ok

ứng hết thu được hỗn hợp khí X2 có khối lượng gấp 1,208 lần khối lượng của X1

bo

Giá trị của m và V lần lượt là:

ce

A. 59,9 và 1091

B. 66,9 và 1900

C. 57,2 và 2000

D. 59,9 và 2000

fa

Câu 104. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN- năm 2015

ww

w.

Hỗn hợp chất rắn X gồm FeCl3 ; MgCl2 ; CuCl2 hòa tan trong nước được dung dịch Y. Nếu cho Y

tác dụng với Na2S dư thì thu được m1 gam kết tủa. Nếu cho Y tác dụng với lượng dư H2S thì thu
được m2 gam kết tủa. Biết m1 = 2,51m2
Nếu giữ nguyên lượng các chất MgCl2 ; CuCl2 trong X và thay FeCl3 bằng FeCl2 có cùng khối
lượng sau đó cũng hòa tan chúng vào nước thì được dung dịch Z. Nếu cho Z tác dụng với Na2S dư

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

19


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

thì được m3 gam kết tủa. Nếu cho Z tác dụng với H2S dư thì thu được m4gam kết tủa. Biết m3 =
3,36m4
Phần trăm khối lượng FeCl3 trong mẫu chất rắn X ban đầu gần gía trị nào dưới đây nhất
B. 14%

C. 68%

D. 36%

Câu 105. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 52%

Hỗn hợp M gồm Fe, FeO ; Fe2O3 nặng 14,16 gam. Chia M thành 3 phần đều nhau. Cho dòng khí

H2(dư) đi qua phần 1 (nung nóng) thì thu được 3,92 gam Fe. Cho phần 2 vào lượng dư dung dịch
CuSO4 thì thu được 4,96 gam hỗn hợp rắn. Phần 3 được hòa tan vừa hết bởi lượng tối thiểu V ml
dung dịch HCl 7,3% (d = 1,03g/ml). Sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác
dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 được a gam kết tủa. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
A. 60,25 và 15,12

uO

Giá trị của V và a lần lượt là:
B. 67,96 và 14,35

C. 56,34 và 27,56

D. 67,96 và 27,65

ie

Câu 106. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN

iL

Hòa tan hoàn toàn a gam Fe3O4 vào lượng dư axit HCl thu được dung dịch X. Thêm lượng dư bột

Ta

đồng kim loại vào X, khuấy đều cho các phản ứng hoàn toàn. Lọc bỏ phần không tan. Thêm lượng

s/

dung dịch NaOH dư vào dung dịch nước lọc, rồi lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng
B. 4,64

C. 6,96

D. 2,32

ro

A. 8,38

up

không đổi, thu được 6,4 gam chất rắn. Giá trị của a là :

/g

Câu 107. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN

om

Cho sơ đồ các phản ứng (xảy ra trong dung dịch) giữa sắt và hợp chất:

.c

 H 2SO 4
KMnO 4  H 2SO 4
 Fe
Z
Fe 

 X 
Y 
X 
 FeS

ok

Các chất X và Z lần lượt là:
K2S

B. FeSO4 và H2S

C. FeSO4 và CuS

D. FeSO4 và

bo

A. Fe2(SO4)3 và S

ce

Câu 108. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN

ww

w.

fa

Trong điều kiện không có oxi, phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Cr tác dụng với dung dịch HCl (nóng) tạo thành CrCl3
B. Kim loại Cr tan được trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội và dung dịch NaOH
C. Zn khử được muối Cr(III) thành Cr(II) trong môi trường axit
D. Muối Cr(III) chỉ thể hiện tính oxi hóa, không có tính khử

Câu 109. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

20


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Cho 14,4 gam hỗn hợp Fe, Mg, Cu (số mol mỗi kim loại bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch
HNO3 (dư) thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí N2 ; NO, N2O, NO2 trong
đó 2 khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì được 58,8 gam muối
Số mol HNO3 đã phản ứng là :
A. 0,868 mol

B. 0,707mol

C. 0,456mol

nT
hi
Da
iH
oc
01

khan.

D. 0,893mol

Câu 110. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN

Cho hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch Y.
Cho dung dịch NaOH loãng (dư) vào Y thu được kết tủa:
A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2

B. Fe(OH)3

C. Fe(OH)2 và Zn(OH)2

D. Fe(OH)2

uO

Câu 111. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng- năm 2015

Cho hỗn hợp có a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Kết thúc

ie

phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Biết 0,5c < a < b + 0,5c. Kết luận nào

iL

sau đây đúng?

C. X chứa 3 muối và Y chứa 2 kim loại.

D. X chứa 2 muối và Y có 1 kim loại.

s/

B. X chứa 2 muối và Y chứa 2 kim loại.

Ta

A. X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại.

up

Câu 112. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng- năm 2015

ro

Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư),

/g

tạo ra 2 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X và Y là:
A. Fe và Fe2O3.

B. FeO và Fe3O4.

C. Fe3O4 và Fe2O3.

D. Fe và FeO.

om

Câu 113. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng- năm 2015

.c

Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2),

ok

(3).

bo

 Trộn 5 mL dung dịch (1) với 5 mL dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO.

ce

 Trộn 5 mL dung dịch (1) với 5 mL dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO.

fa

 Trộn 5 mL dung dịch (2) với 5 mL dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 3V1 lít khí NO.

ww

w.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều

kiện. So sánh nào sau đây đúng?

A. V2 = V1.

B. V2 = 3V1.

C. V2 = 2V1.

D. 2V2 = V1.

Câu 114. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng- năm 2015
Phát biểu nào sau đây là sai?
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

21


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. CrO3 là một oxit axit.
B. Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH.
C. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr2+.

nT
hi
Da
iH
oc
01

D. Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO 2 thành Cr2 O72 .
Câu 115. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015

Cho m gam Mg vào dung dịch có 0,12 mol FeCl3 sau phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 gam chất
rắn. Giá trị của m là:
A. 2,16

B. 4,32

C. 5,04

D. 2,88

Câu 116. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015

Cho 26,88 gam bột Fe vào 600 ml dung dịch hỗn hợp A gồm Cu(NO3)2 0,4M và NaHSO4 1,2M.

uO

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn B và khí NO (sản phẩm khử duy
B. 13,44

C. 17,04

D. 23,52

iL

A. 15,92

ie

nhất, ở đktc). Giá trị của m là:

Câu 117. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015

Ta

Cho a mol Al vào dung dịch chứa b mol Cu2+ và c mol Ag+, kết thúc phản ứng thu được dung dịch

s/

chứa 2 muối. Kết luận đúng là:

up

A. c/3  a < c/3 + 2b/3

C. 3c  a  2b/3

D. c/3

ro

 a  b/3

B. c/3  a  c/3 + 2b/3

/g

Câu 118. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015

om

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100g dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu được

.c

15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (không tạo thêm sản phẩm khử khác) có khối lượng
A. 43

ok

31,35g và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a gần nhất với :
B. 63

C. 46

D. 57

bo

Câu 119. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015

ce

Cho 6,16 gam Fe vào 300 ml dd AgNO3 x mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hỗn hợp 2

w.

fa

muối của sắt có tổng khối lượng 24,76 gam. Tính x?
A. 2M

B. 1,2M

C. 1,5M

D. 1M

ww

Câu 120. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015
Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là
A. CH3NH2

B. CH3COOCH3

C. CH3OH

D. CH3COOH

Câu 121. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

22


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Dẫn khí than ướt qua m gam hỗn hợp X gồm các chất Fe2O3; CuO; Fe3O4 (có số mol bằng nhau)
đung nóng thu được 36 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng
dư thu được 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là:
B. 46,1g

C. 54,2g

D. 48,2g

nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 47,2g

Câu 122. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015

Cho 20,7 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu, Zn vào dung dịch HCl dư, đến khi các phản ứng kết

thúc thấy thoát ra 11,2 lít khí H2(đktc) và thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m
có thể là:
A. 56,2

B. 59,05

C. 58,45

D. 49,8

Câu 123. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015

uO

Hòa tan hoàn toàn lần lượt m1 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe rồi m2 gam một oxit sắt trong dung
dịch H2SO4 loãng, rất dư, thu được dung dịch Y và 1,12 lít khí H2(đktc). Dung dịch Y tác dụng

ie

vừa đủ với 100ml dung dịch KmnO4 0,15M thu được dung dịch Z chứa 36,37 gam hỗn hợp muối
B. 2.32 và 9.28

C. 4.56 và 2.88

Ta

A. 1.68 và 6.4

iL

trung hòa. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là :

D. 3.26 và 4.64

s/

Câu 124. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015

up

Hỗn hợp X gồm các chất CuO; Fe3O4; Al có số mol bằng nhau. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm

ro

33,9 gam X trong môi trường khí trơ, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác

/g

dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử Z chỉ gồm NO2; NO có tổng thể

om

thích 4,48 lít (đtkc). Tỉ khối của Z so với heli là:
A. 10.5

B. 21

C. 9.5

D. 19

.c

Câu 125. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015

ok

Hòa tan hết m gam chất rắn X gồm Fe, FeS, FeS2 bằng dung dịch HNO3 dư. Sau khi các phản ứng

bo

xảy ra hoàn toàn, thud được 4,48 lí (đktc) hỗn hợp sản phảm khử chỉ gỏm 2 khí NO và NO2 có tỉ

ce

khối so với H2 là 17,4 và dung dịch Y chỉ chứa hai chất tan. Giá trị của m là:
B. 2.08

C. 4.64

D. 4.16

fa

A. 11.52

ww

w.

Câu 126. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015
Cho Cu vào 200ml dung dịch chứa H2SO4 0,5M và HNO3 1M cho tới dư, sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được dung dịch X và sản phẩm khử duy nhất là NO. Cô cạn dung dịch X, khối
lượng muối khan thu được là:
A.25,4

B. 28,2

C. 24

D. 52,2

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

23


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 127. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015
Cho m1 g Al vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn thì thu được m2 g chất rắn X. Nếu cho m2 g X tác dụng với lượng dư HCl thì thu được
A. 8,1 và 5,43

B. 1,08 và 5,43

nT
hi
Da
iH
oc
01

0,336 l khí dktc. Giá trị của m1 và m2 là:
C. 0,54 và 5,16

D. 1,08 và 5,16

Câu 128. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015

Hòa tan hoàn toàn 8,4g Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. X phản ứng vừa
đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là:
A. 90

B. 30

C. 60

D. 120

Câu 129. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015

uO

Cho m g hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại Zn;Cr;Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư
dung dịch HCl loãng nóng thu được dung dịch Y và khí H2. Cô cạn dụng dịch Y thu được 8,98g

ie

muối khan. Nếu cho m g hỗn hợp X tác dụng với O2 dư thì tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2
B. 1,008 l

C. 0,672 l

D. 1,344 l

Ta

A. 2,016 l

iL

dktc phản ứng là:

s/

Câu 130. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015

up

Cho hỗn hợp kim loại X gồm: Cu, Fe, Mg. Lấy 10,88 gam X tác dụng với clo dư thu được 28,275

ro

gam chất rắn. Nếu lấy 0,44 mol X tác dụng với axit HCl dư thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Giá

/g

trị thành phần % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp X gần với giá trị nào sau đây nhất ?
A. 58,82%

B. 25,73%

C. 22,69%

D. 22,63

om

Câu 131. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

.c

Cho 10 gam hỗn hợp Cu, Fe (Fe chiếm 56% về khối lượng) vào 400 ml dung dịch HNO3 aM thấy

bo

A. 0,9M

ok

giải phóng khí NO duy nhất và còn lại 0,24 gam chất không tan. Giá trị của a là:
B. 1M

C. 0,85M

D. 1,1M

ce

Câu 132. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

fa

Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HCl a mol/lít được dung dịch Y và

ww

w.

còn lại 1 gam đồng không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xong, nhấc
thanh Mg ra thấy khối lượng tăng 4 gam so với ban đầu và có 1,12 lít khí H2 (đktc) bay ra.(Giả
thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám vào thanh Mg). Khối lượng của Cu trong X và giá trị
của a là:
A. 4,2g và a = 1M.

B. 4,8g và 2M.

C. 1,0g và a = 1M

D. 3,2g và 2M.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

24


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 133. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu ở dạng bột vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M thu được dung
dịch Y và 12,08 gam chất rắn Z. Thêm NaOH dư vào Y, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối
A. 5,6.

B. 4.

nT
hi
Da
iH
oc
01

lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là :
C. 3,2.

D. 7,2.

Câu 134. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 ?
A. dd H2SO4 loãng

B. dd NaOH

C. dd HNO3

D. dd HCl

Câu 135. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện

uO

không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác
dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch
A. 7,02.

iL

ie

NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
B. 4,05.

C. 5,40.

D. 3,51.

Ta

Câu 136. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

s/

Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 và S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung

up

dịch Y (không chứa muối amoni) và 49,28 lít hỗn hợp khí NO, NO2 nặng 85,2 gam. Cho Ba(OH)2

ro

dư vào Y, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 148,5 gam chất rắn

/g

khan. Giá trị của m là
A. 38,4.

B. 24,8.

C. 27,4.

D. 9,36.

om

Câu 137. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015

.c

Cho 3 thí nghiệm sau:

ok

(1) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Fe(NO3)2

ce

bo

(2) Cho từ từ AgNO3 vào dd FeCl3

fa

Thí nghiệm nào ứng với sơ đồ sau:
Fe3+

Fe3+

ww

w.

Fe3+

(3) Cho bột sắt từ từ đến dư vào dd FeCl3

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×