Tải bản đầy đủ

10 126 bài tập chuyên đề dẫn xuất halogen ancol phenol

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 1. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

9. Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol
Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH là
A. propan-1-ol.

B. propan-2-ol.

C. pentan-1-ol.

Câu 2. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD


D. pentan-2-ol.

Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3, HCl, NaNO3, Br2. Số dung dịch trong dãy phản
ứng được với Phenol là
A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

ie

Câu 3. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD

iL

Cho m gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với
CuO dư, nung nóng, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75. Cho

Ta

X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị
B. 7,8.

C. 4,6.

D. 11,0.

up

A. 3,2.

s/

của m là

ro


Câu 4. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

/g

Hợp chất X có công thức phân tử C4H10O. X tác dụng với Natri sinh ra chất khí; khi đun X với axit
H2SO4 đặc, sinh ra hỗn hợp 2 anken đồng phân của nhau. Tên của X là:
D: butan-2-ol

.c

C: ancol isobutylic

B: butan-1-ol

om

A: ancol tert-butylic

ok

Câu 5. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

bo

Cho sơ đồ sau C2H6O  X  Y  Z  T  CH4O

ce

Với Y, Z, T đều có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn hoặc bằng 2. Hãy cho biết X có CTPT là:
A: Phương án khác
C: C2H4

fa

B: C2H4O
D: C2H4O2

ww

w.

Câu 6. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015
Đun hai rượu đơn chức với H2SO4 đặc, 140 độ C, được hỗn hợp 3 ete. lấy 0,72 gam một trong ba
ete đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O.

Hai rượu đó là:

A: C2H5OH và C3H7OH
C: CH3OH và C2H5OH

B: C2H5OH và C4H9OH
D: CH3OH và C3H5OH

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 7. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015
Để nhận biết các chất etanol, propenol, etilenglicol, phenol có thể dùng các cặp chất
A: KMnO4 và Cu(OH)2
C: Nước Br2 và Cu(OH)2

B: NaOH và Cu(OH)2
D: Nước Br2 và NaOH

Câu 8. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015

A.4

B.2

C.1

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho phenol (C6H5OH) lần lượt tác dụng với (CH3CO)2O và các dung dịch : NaOH ; HCl ; Br2;
HNO3 ; CH3COOH. Số trường hợp xảy ra phản ứng là:
D.3

Câu 9. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015
Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra:

 anken ( H2SO4 đặc,1700C)

A. CH3CH2OH

B. CH3OH + C6H5OH  ete

C. CH3CH2OH  ete ( H2SO4 đặc,1400C)

D. CH3OH  ete(H2SO4 đặc,1400C)

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

ie

Câu 10.

iL

Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ba ancol, cần dùng vừa đủ V lít O2, thu được
H2O và 12,32 lít CO2. Mặt khác, cho 0,5 mol X trên tác dụng hết với Na, sau khi các phản

Ta

ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,32 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của V gần
B. 15,11.

up

A. 12,31.

s/

nhất với

C. 17,91.

D. 8,95.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

ro

Câu 11.

/g

Ở dạng lỏng, phenol và ancol benzylic đều phản ứng với
C. dung dịch NaOH.

om

A. dung dịch NaCl.

B. dung dịch NaHCO3.
D. kim loại Na.

.c

Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015

Câu 12.

ce

A.3

bo

ra phản ứng là:

ok

Cho phenol lần lượt tác dụng với Na ; NaOH ; HCl ; Br2 ; HNO3 ; CH3COOH . Số trường hợp xảy
B.4

C.2

D.5

Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015

fa

Câu 13.

Chất hữu cơ X trong phân tử chứa vòng benzen và có CTPT là C8H10O2. Khi cho X tác dụng với Na

ww

w.

dư thì thu được thể tích khí H2 đúng bằng thể tích hơi X tham gia phản ứng ( cùng điều kiện). Mặt
khác khi cho X tác dụng với NaOH thì không xảy ra. Số đồng phân thỏa mãn là:

A.9

Câu 14.

B.3

C.4

D.5

Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Từ chất X bằng một phản ứng tạo ra C2H5OH; ngược lại, từ C2H5OH chỉ bằng một phản ứng

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

2


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

tạo ra chất X. Trong các chất C2H2, C2H4, C2H5COOC2H5, CH3CHO, CH3COOCH3,
C2H5COONa và C2H5Cl; số chất phù hợp với X là
A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

Câu 15.

A. 8

B. 13

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Ứng với công thức phân tử C4H10On có bao nhiêu đồng phân ancol mạch cacbon không nhánh?
C. 9

D. 10

Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

Câu 16.

Ancol etylic (d = 0,8 gam/ml) được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất
toàn bộ quá trình 80%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men tinh bột vào 4 lít dung dịch

Ca(OH)2 1M thì thu được 320 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch thu được thấy xuất
hiện thêm kết tủa. Thể tích ancol etylic 460thu được là
A. 0,40 lít.

B. 0,48 lít.

C. 0,60 lít.

D. 0,75 lít.

Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

Câu 17.

iL

ie

Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ancol no mạch hở thu được 1,568 lit hơi ở 81,90C và 1,3 atm. Nếu cho X
tác dụng với Na dư thu được 1,232 lit H2 (dktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X thu được 7,48 gam

Ta

CO2 .Biết rằng 2 rượu kém nhau 1 nhóm chức , Công thức 2 ancol là:

s/

A. C2H5OH và C3H6(OH)2

up

C. C2H5OH và C2H4(OH)2

B. C3H7OH và C2H4(OH)2
D. C3H6(OH)2 và C3H5(OH)3

/g

Cho các phát biểu sau về phenol:

ro

Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

Câu 18.

om

(1) Phenol tan nhiều trong nước lạnh

(2) Phenol có tính chất axit nhưng dung dịch của phenol trong nước không làm đổi màu quì tím.

.c

(3) Phenol dùng để sản xuất phẩm nhuộm , chất diệt nấm mốc

ok

(4) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn trong benzen

bo

(5) Cho nước Brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa
C.3

D.5

Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

w.

Câu 19.

B.4

fa

A.2

ce

Số phát biểu đúng là:

ww

Cho sơ đồ phản ứng sau :
A  B(rượu bậc 1)  C  D(rượu bậc 2)  E  F(rượu bậc 3). Biết A có CTPT là C5H11Cl. Tên

gọi của A là:
A.

2-clo-3-metylbutan

C. 1-clo-2-metylbutan

B. 2-clo-3-metylbutan
D. 1-clo-3-metylbutan

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

3


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015

Câu 20.

Hợp chất hữu cơ X phân tử chứa 3 nguyên tố C;H;O trong đó C chiếm 65,45% và hidro chiếm
5,45% về khối lượng . Trong phân tử X chứa vòng benzen và có tỉ khối hơi so với không khí
nhỏ hơn 4. Số đồng phân cấu tạo của X phù hợp là:
A.2

B.3

C.4

D.1

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Câu 21.

Hỗn hợp X gồm etilen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan trong đó số mol hexan bằng số
mol etilen glicol. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 0,4032 lít H2 (đktc). Mặt khác,
đốt m gam hỗn hợp X cần 4,1664 lít O2 (đktc). Giá trị của m là
A. 2,682.

B. 1,788.

C. 2,235.

D. 2,384.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015

Câu 22.

A. 17,2 gam.

ie

Cho 23,4 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với
13,8 gam Na thu được 36,75 gam chất rắn. Nếu cho 20,8 gam X tách nước tạo ete (với hiệu suất
100%) thì khối lượng ete thu được là
B. 12,90 gam.

C. 19,35 gam.

D. 13,6 gam.

iL

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015

Câu 23.

B. 70.

up

A. 42.

s/

Ta

Trong ancol X, oxi chiếm 34,782% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y.
Phân tử khối của Y là (cho H =1, O =16, C =12)
C. 28.

D. 56.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015

ro

Câu 24.

/g

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):
(1) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

om

(2) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic

.c

(3) Nguyên tử H của vòng benzen của phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H của benzen.

ok

(4) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.

ce

Câu 25.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

fa

A. 1.

bo

Số phát biểu đúng là

w.

Cho các hợp chất sau:

ww

(1) HOCH2CH2OH.

(2) HOCH2CH2CH2OH.
(3) CH3-O-CH2CH3.
(4) HOCH2-CH(OH)-CH2OH.
(5) CH3CH2OH.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

4


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

(6) CH3-CH(OH)-CH2OH.
(7) HO-CH2-COOH
(8) HCOOH
(9) Cl-CH2-COOH

A. 7.

B. 5.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Tổng số chất đều tác dụng được với Na và Cu(OH)2 là
C. 6.

D. 8

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

Câu 26.

Oxi hóa 12,8 gam CH3OH ( có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X gồm anđehit, axit và ancol dư.
Chia hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 64,8 gam bạc.
- Phần 2 phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch KOH 2M.
Hiệu suất quá trình oxi hóa CH3OH là
A. 37,5%

B. 50%

C. 75%

D. 90%

Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

ie

Câu 27.

iL

Ancol khi đun với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp tạo ra một anken duy nhất là
B. ancol tert-butylic.

Ta

A. ancol metylic.

s/

C. 2,2-đimetylpropan-1-ol.

D. ancol sec-butylic.

Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

up

Câu 28.

/g

ro

Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được
5,6 lít khí CO2 (đktc). Còn nếu lấy m gam X tác dụng hết với Na dư thì thu được V lít H2 (đktc).
Giá trị của V là
B. 4,48.

om

A. 6,72.

C. 5,6.

D. 2,8.

Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

.c

Câu 29.

ok

Hợp chất (CH3)3C-OH có tên thay thế là
B. 1,1-đimetyletanol.

C. trimetylmetanol.

D. butan-2-ol.

bo

A. 2-metylpropan-2-ol.

Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

ce

Câu 30.

ww

w.

fa

X và Y là hai ancol đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2. Đốt cháy một lượng với tỉ lệ bất kỳ hỗn
hợp X và Y đều thu được khối lượng CO2 gấp 1,833 lần khối lượng H2O. Nếu lấy 5,2 gam hỗn
hợp của X và Y thì hòa tan tối đa m gam Cu(OH)2. Giá trị của m có thể là
A. 5,88.

Câu 31.

B. 5,54.

C. 4,90.

D. 2,94.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015

Hỗn hợp T gồm ancol no đơn chức, mạch hở X và nước . Cho 42 gam T tác dụng hết với Na thu
được 15,68 lít H2 đktc. Đốt cháy hoàn toàn 21g T rồi hấp thụ hết sản phẩm vào nước vôi trong dư.
Khối lượng kết tủa tạo ra là

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

5


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. 45g

B. 60g

C. 120g

D. 30g

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015

Câu 32.

Ancol nào sau đây là ancol bậc hai?
A. phenylmetanol

B. ancol isoamylic

C. 2−metylpropan−1−ol

D. ancol sec−butylic

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 5- năm 2015

Câu 33.

Một hợp chất chứa ba nguyên tố C,H,O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO =21:2:4 . Hợp chất X có
công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất . Số đồng phân cấu tạo thuộc loiaj hợp chất
thơm ứng với công thức phân tử của X là
A.

3

B.6

C.4

D.5

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 5- năm 2015

Câu 34.

A.

10

B. 5

C.9

ie

Số đồng phân chứa vòng benzene , có công thức phân tử C8H10O , không phản ứng với dung dịch
NaOH là
D. 19

iL

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015

Câu 35.

B. ancol propylic

C. ancol metylic

D. etylen glycol

s/

A. ancol etylic

Ta

Lên men giấm từ ancol nào sau đây:

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015

Câu 36.

ro

up

Đun nóng C2H5OH trong dung dịch H2SO4 đặc được hỗn hợp khí etylen và SO2. Dùng chất nào sau
đây chỉ thu được etylen

om

C. Dung dịch K2CO3

/g

A. Dung dịch KMnO4

B. Dung dịch KOH
D. Dung dịch Br2

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015

.c

Câu 37.

ok

Thực hiện các thí nghiệm sau:

bo

Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no X với 0,02 mol ancol no Y rồi cho tác dụng hết với Na được
1,008 lít H2.

fa

ce

Thí nghiệm 2: Trộn 0,02 mol ancol X với 0,015 mol ancol Y rồi cho hợp tác dụng hết với Na được
0,952 lít H2.

ww

w.

Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp ancol như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản
phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung, dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam. Biết thể
tích các khi đo ở đktc. Công thức 2 ancol là

A. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.

B. C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3.

C. CH3OH và C2H5OH.

D. C2H5OH và C3H7OH

Câu 38.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

6


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp
thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được 80 gam kết tủa. Thể tích oxi (đktc) tối thiểu
cần dùng là:
A. 26,88 lít.

B. 23,52 lít.

C. 21,28 lít.

D. 16,8 lít.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015

Câu 39.

A. 5

B. 4

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho các chất sau: p – HOCH2 – C6H4 – CH2OH; m – CH3 – C6H4 – OH; m- CH3O – C6H4 – Cl; 0CH3 – C6H4 – CH2OH; catechol (0 – đihidroxibenzen); phenol; m – CH3 – C6H5ONa. Số chất trong
các chất trên tác dụng với dung dịch Br2 có khả năng tạo ra được dẫn xuất tribrom là:
C. 2

D. 3

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015

Câu 40.

A. 3

B. 5

ie

Hỗn hợp A gồm 2 ancol X, Y đều no, đơn chức, hở, có số mol bằng nhau và MX< MY. Lấy 15,9 gam
hỗn hợp A tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Mặt khác oxi hóa 10,6 gam hỗn hợp A
bằng CuO đun nóng rồi cho toàn bộ sản phẩm tạo thành tác dụng với một lượng dư dung dịch
AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Số CTCT phù hợp với Y là:
C. 6

D. 4

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015

iL

Câu 41.

B. 1

C. 3

D. 2

up

A. 4

s/

Ta

Ancol X có chứa 64,85%C về khối lượng.Khi đun X với H2SO4 đặc ở 1800C thì thu được 1 anken
duy nhất. Số chất có thể có của X là:
Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015

ro

Câu 42.

om

/g

Chất X mạch hở có công thức CxYyCl2. Khi cho tất cả các đồng phân của X tác dụng hoàn toàn với
dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có ba ancol có khả năng hòa tan
được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức của X là:
B. C3H6Cl2

C. C4H8Cl2

.c

A. C5H10Cl2

D. C4H6Cl2

Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN- năm 2015

ok

Câu 43.

bo

Cho sơ đồ sau : Ancol X → anken Y → ancol Z.

ce

Biết rằng tỉ khối hơi của Z đối với X là

19
.
15

fa

X là :

w.

A. C5H11OH

ww

Câu 44.

B. C3H7OH

C. C2H5OH

D. C4H9OH

Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc ?
A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNHCH3

B. CH3CH(NH2)CH3 và CH3CH(OH)CH3

C. (CH3)2NH và CH3OH

D. (CH3)3COH và (CH3)2NH

Câu 45.

Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

7


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448
lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là :
A. 3,28

B. 2,40

C. 3,32

D. 2,36

Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015

Câu 46.

Tổng số công thức cấu tạo ancol mạch hở, bền và có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử là
B. 2

C. 5

D. 7

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 6

Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015

Câu 47.

Hỗn hợp R gồm hai ancol no, mạch hở X và Y (có số mol bằng nhau, M X  M Y  16 ). Khi đốt cháy

một lượng hỗn hợp R thu được CO2 và H2O có tỷ lệ tương tứng là 2 : 3. Phần trăm khối lượng của X
trong R là :
A. 57,4%

B. 29,63%

C. 42,59%

D. 34,78%

Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015

Câu 48.

Cho các thí nghiệm sau:

Ta

(3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2

iL

(2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói

ie

(1) Cho etanol tác dụng với Na kim loại

s/

(4) Cho etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác
A. 4

up

Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol
B. 3

C. 2

D. 1

ro

Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015

Câu 49.

.c

om

/g

Hóa hơi hoàn toàn 1 hỗn hợp X gồm 2 rượu no A và B thu được 1,568l hơi ở 81,9oC và 1,3 atm.
Nếu cho X tác dụng với Na dư thì giải phóng 1,232 l H2 dktc. Mặt khác đốt hoàn toàn X thu được
7,48g CO2. B nhiều hơn A 1 nhóm chức ,Công thức 2 rượu là:
B. C2H5OH và C2H4(OH)2

ok

A. C2H5OH và C3H6(OH)2

C. C3H7OH và C2H4(OH)2

D. C3H7OH và C3H6(OH)2

bo

Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015

Câu 50.

fa

ce

Hợp chất hữu cơ X phân tử có vòng benzen , CTPT là C7H8O2. Để phản ứng hoàn toàn 3,1g X cần
250 ml dung dịch NaOH 0,2M. Số công thức cấu tạo phù hợp là:

w.

A.6

ww

Câu 51.

B.12

C.3

D.9

Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015

Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi rượu X thu được 3 thể tích CO2 , thể tích oxi cần dùng để đốt cháy
bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được ở cùng điều kiện. Công thức của X là:
A. C3H5(OH)3

Câu 52.

B. C3H7OH

C. C3H5OH

D. C3H6(OH)2

Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

8


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Với công thức phân tử C5H12O có bao nhiêu đồng phân rượu no, đơn chức, bậc 2:
A.1

B.4

C.8

D.3

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 53.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho m gam hỗn hợp X gồm metanol, etilen glycol và glixerol tác dụng với Na dư thu được một
lượng hiđro bằng lượng hiđro thoát ra từ phản ứng điện phân 538,8 ml dung dịch NaCl 2M điện cực
trơ có màng ngăn xốp đến khi dung dịch chứa 2 chất tan có khối lượng bằng nhau. Đốt m gam hỗn
hợp X cần 17,696 lít O2
(đktc). Giá trị m là
A. 22,10.

B. 15,20.

C. 21,40.

D. 19,80.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 54.

Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, m-HO-C6H4-CH2OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, pHO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn
đồng thời 2 điều kiện sau?

ie

(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.
A. 3.

iL

(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.
B. 4.

C. 2.

D. 1.

Ta

Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

Câu 55.

ro

up

s/

Đun 24,44 gam hỗn hợp anlyl clorua và etyl bromua với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn
toàn axit hóa bằng HNO3 rồi cho dung dịch AgNO3 dư vào thu được 43,54 gam kết tủa. Phần trăm
khối lượng của anlyl clorua trong hỗn hợp gần với giá trị nào nhất:
B. 38%

C. 65%

D. 56%

/g

A. 90%

Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

Câu 56.

.c

om

Cho dãy các dung dịch sau: KOH, NaHCO3, HNO3,CH3COOH, NaNO3, Br2. Số dung dịch trong dãy
phản ứng được với p-Crezol là:

ok

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đề thi thử THPT QG lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015

bo

Câu 57.

ww

w.

fa

ce

Cho m gam hỗn hợp X gồm metanol, etilen glycol và glixerol tác dụng với Na dư thu được một
lượng hiđro bằng lượng hiđro thoát ra từ phản ứng điện phân 538,8 ml dung dịch NaCl 2M điện cực
trơ có màng ngăn xốp đến khi dung dịch chứa 2 chất tan có khối lượng bằng nhau. Đốt m gam hỗn
hợp X cần 17,696 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất là:
A. 24 gam.

Câu 58.

B. 22 gam.

C. 18 gam.

D. 20 gam.

Đề thi thử THPT QG lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015

Oxi hoá ancol etylic bằng xúc tác men giấm, sau phản ứng thu được hỗn hợp X (giả sử không tạo ra
anđehit). Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư, thu được 6,272 lít
H2 (đktc). Trung hoà phần 2 bằng dung dịch NaOH 2M thấy hết 120 ml. Hiệu suất phản ứng oxi hoá
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

9


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ancol etylic là :
A. 75%.

B. 66,67%.

C. 50%.

D. 42,86%.

Đề thi thử THPT QG lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015

Câu 59.

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):
(a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

(b) Phenol có tính axít nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.
(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc .

(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.
(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa .
(f) p-czezol, naphtol, hidroquinon tất cả đều là phenol
Số phát biểu đúng là
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên KHTN lần 3- năm 2015

Câu 60.

B. 29,54%

C. 30,17%

D.24,70%

s/

A. 28,29%

Ta

iL

ie

Hỗn hợp X gồm các chất ancolmetylic, ancol anlylic , etylenglicol. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng
với Na dư thu được 10,752l H2(đktc) . Đốt cháy m g hỗn hợp X cần 37,856l O2 (đktc) thu được
30,6g H2O . Phần trăm khối lượng ancol anlylic trong hỗn hợp X là
Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2015

up

Câu 61.

B. 3.

om

A. 4.

/g

ro

Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất (không kể đồng
phân hình học). Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước.
Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X ?
C. 2.

D. 5.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2015

.c

Câu 62.

ok

Phát biểu nào sau đây đúng

bo

[1]. Phenol có tính axit mạnh hơn C2H5OH vì nhân benzen hút e của nhóm -OH, làm cho liên kết
này phân cực mạnh. Hidro trở nên linh động hơn.

fa

ce

[2]. Phenol có tính axit mạnh hơn C2H5OH được minh hoạ bằng phản ứng của phenol tác dụng với
dung dịch NaOH còn C2H5OH thì không phản ứng.

ww

w.

[3]. Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3, vì khi sục khí CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta sẽ thu được
C6H5OH kết tủa.
[4]. Phenol trong nước cho môi trường axit, làm quì tím hoá đỏ.

A. 2, 3.
Câu 63.

B. 1, 2.

C. 3, 4.

D. 1, 2, 3

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2015

Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức thu được hỗn hợp X gồm axit cacboxylic, andehit, ancol dư,

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

10


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

nước. Ngưng tụ toàn bộ hỗn hợp X rồi chia làm hai phần bằng nhau: Phần 1 cho tác dụng với Na dư
thu được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần 2 cho tham gia phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72
gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là
A. 50,00 %

B. 31,25%

C. 62,50%

D. 40,00%

Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội- năm 2015

Câu 64.

A. 10,8

B. 21,6

C.43,2

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho 4,6gam một ancol no , đơn chức phản ứng với CuO nung nóng , thu được 6,2 gam hỗn hợp X
gồm anđehit , nước và ancol dư . Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư
dung dich AgNO3 trong NH3 , đun nóng , thu được m gam Ag . Giá trị của m là
D.16,2

Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội- năm 2015

Câu 65.

Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O2 có bao nhiêu đồng phân X vừa
phản ứng với NaOH, vừa thoả mãn điều kiện theo chuỗi sau:
H O

xt

A. 3.

B. 2

C. 6

D. 4

ie

2
X 
Y  polime ?

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

iL

Câu 66.

ro

up

s/

Ta

Hiđrat hóa hỗn hợp etilen và propilen có tỉ lệ mol 1:3 khi có mặt axit H2SO4 loãng thu được hỗn hợp
ancol X. Lấy m gam hỗn hợp ancol X cho tác dụng hết với Na thấy bay ra 448 ml khí (đktc). Oxi hóa
m gam hỗn hợp ancol X bằng O2 không khí ở nhiệt độ cao và có Cu xúc tác được hỗn hợp sản phẩm
Y. Cho Y tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thu được 2,808 gam bạc kim loại. Phần trăm số mol
ancol propan-1-ol trong hỗn hợp là:
B. 25%

C. 12,5%

D. 7,5%

/g

A. 75%

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

om

Câu 67.

bo

A. 38%.

ok

.c

Cho hỗn hợp X gồm metanol, etanol, glixerol. Đốt cháy hoàn toàn (m) gam X, thu được 15,68 lít khí
CO2 (đktc) và 18 gam nước. Mặt khác 80 gam X hòa tan tối đa được 29,4 gam Cu(OH)2. Thành
phần % khối lượng etanol trong hỗn hợp X là
B. 19%.

C. 23%.

D. 32%.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Quảng Xương 3- năm 2015

ce

Câu 68.

fa

Chất nào sau đây là ancol etylic?

w.

A. C2H5OH

ww

Câu 69.

B. CH3COOH

C. CH3OH

D. HCHO

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Quảng Xương 3- năm 2015

Hỗn hợp X gồm glixerol và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 17,0 gam
hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 17,0 gam hỗn
hợp X thu được 13,44 lít CO2 (đktc). Tính khối lượng H2O đã sinh ra.
A. 12,6 gam

Câu 70.

B. 13,5 gam

C. 14,4 gam

D. 16,2 gam

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Quảng Xương 3- năm 2015

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

11


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Cho 11 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na
dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Chuyển hóa hoàn toàn 11 gam hỗn hợp đó thành anđehit và thực hiện
phản ứng tráng gương thu được tối đa bao nhiêu gam Ag?
A. 79,2 gam

B. 86,4 gam

C. 97,2 gam

D. 108 gam

Phenol lỏng không có khả năng phản ứng với
A. kim loại Na.

B. dung dịch NaOH.

C. nước brom.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh

Câu 71.

D. dung dịch NaCl

Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh

Câu 72.

Hỗn hợp X gồm etanol, propan-1-ol, butan-1-ol và pentan-1-ol. Oxi hóa không hoàn toàn một lượng
X bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được H2O và hỗn hợp Y gồm 4 anđehit tương ứng và
4 ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 1,875 mol O2, thu được H2O và 1,35 mol CO2.
Mặt khác, cho toàn bộ lượng Y trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
B. 64,8.

C. 32,4.

D. 27,0.

ie

A. 43,2.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang- năm 2015

Câu 73.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 5,60.

up

A. 3,36.

s/

Ta

iL

Cho 18,4 gam hỗn hợp Y gồm ancol metylic, ancol anlylic và etylen glicol tác dụng với Na kim loại
(dư) thu được V lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, đốt 18,4 gam hỗn hợp Y, thu được 30,8 gam CO2 và
18,0 gam H2O. Giá trị của V là
Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang- năm 2015

ro

Câu 74.

om

/g

Một hỗn hợp gồm hai ankol đơn chức. Cho m gam hỗn hợp tác dụng với K dư thu được 5,6 lít khí ở
đktc. Nếu lấy m gam hỗn hợp trên đun với dung dịch H2SO4 đặc ở 1400C thu được tối đa 13,5 gam
hỗn hợp ba ete. Giá trị của m là
B. 18

.c

A. 13,5.

C. 9.

D. 15.

Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015

ok

Câu 75.

bo

Chất hữu cơ B có công thức phân tử C7H8O2. Tìm công thức cấu tạo của B biết:

ce

─ B tác dụng với Na giải phóng hidro, với n H 2 : n B  1 : 1

fa

─ Trung hoà 0,2 mol B cần dùng đúng 100 ml dung dịch NaOH 2M.
B. C6H3(OH)2CH3

C. HO ─ CH2 ─ O ─C6H5

D. CH3 ─ O ─ C6H4 ─ OH

ww

w.

A. HO ─ C6H4─ CH2OH

Câu 76.

Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015

Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích
khí CO2 thu được khi đốt cháy X bằng 0,75 lần thể tích oxi cần dùng để đốt (ở cùng điều kiện). Công thức
phân tử của X là
A. C3H8O2.

B. C3H8O3.

C. C3H8O.

D. C3H4O

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

12


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015

Câu 77.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được
hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ
toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của
NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích
dung dịch thay đổi không đáng kể)
A. C3H7OH và C4H9OH.

B. C4H9OH và C5H11OH.

C. C2H5OH và C4H9OH.

D. C2H5OH và C3H7OH.

Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015

Câu 78.

Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y);

HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác
dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là
A. X, Z, T.

B. X, Y, R, T.

C. Z, R, T.

D. X, Y, Z, T.

Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015

ie

Câu 79.

B. 4.

C. 3.

s/

A. 2.

Ta

iL

Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá
hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức
cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O = 16)
D. 5.

Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015

up

Câu 80.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

/g

A. 5.

ro

Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tách nước chỉ tạo một anken duy nhất ?
Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015

Câu 81.

.c

om

Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi ancol no A mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng thể tích gấp 5
lần thể tích hơi ancol A đã dùng (ở cùng điều kiện). Vậy số công thức cấu tạo của A là

ok

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây- năm 2015

bo

Câu 82.

fa

ce

Khi tách nước từ hỗn hợp 2 ancol butan-2-ol và 2-metyl propan-1-ol ở 170oc, xúc tác H2SO4 đặc thu
được số lượng anken là:

w.

A. 3

ww

Câu 83.

B. 4

C. 1

D. 2

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây- năm 2015

Đun nóng 34,8 gam hỗn hợp A gồm propylclorua và pheylclorua với dung dịch NaOH loãng, vừa đủ,
sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 43,05 gam kết tủa.
Khối lượng phenylclorua có trong hỗn hợp A là:

A. 25,3 gam
Câu 84.

B. 23,55 gam

C. 12,65 gam

D. 11,25 gam

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Thăng Long- năm 2015

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

13


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Phenol không tác dụng với các chất nào sau đây?
B. dung dịch Br2

A. Na.

C. NaOH

D. HCl

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa- năm 2015

Câu 85.

Đốt cháy ancol chỉ chứa một loại nhóm chức A bằng O2 vừa đủ nhận thấy : nCO2:nO2 : nH2O bằng 6: 7:
8. A có đặc điểm là:

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A.Tác dụng với Na dư cho nH2 = 1,5nA.
B .Tác dụng với CuO đun nóng tạo hợp chất đa chức
C.Tách nước tạo thành một anken duy nhất
D.Không có khả năng hòa tan Cu(OH)2.

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa- năm 2015

Câu 86.

Phenol không tham gia phản ứng với:
A. dung dịch Br2

B. K kim loại

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch HCl

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương- năm 2015

ie

Câu 87.

B. 42.

C. 36.

D. 32.

s/

A. 24.

Ta

iL

Hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H5OH, C3H7OH và H2O. Cho m gam X tác dụng với Na dư thu được 0,7
mol H2. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,6 mol H2O. Giá trị của m là
Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Vĩnh Bảo

up

Câu 88.

om

/g

ro

Oxi hóa 0,16 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic, 1 andehit, ancol
dư và H2O. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na dư,
thu được 1,008 lit khí H2 (đktc). Phần 2 cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 19,44 gam Ag.
Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là:
B. 62,5%

C. 40%

D. 31,25%

.c

A. 15%

Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Ngô Gia Tự, Bắc Ninh- năm 2015

Câu 89.

ce

Câu 90.

B. 7.

C. 4.

D. 6.

Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Ngô Gia Tự, Bắc Ninh- năm 2015

fa

A. 5.

bo

ok

Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong phân tử có vòng
benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là

ww

w.

Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tủ C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh
ra xeton là:
A. 3

Câu 91.

B. 5

C. 4

D. 2

Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Ngô Gia Tự, Bắc Ninh- năm 2015

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít
khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

14


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là:
A. 4,20 gam

B. 5,46 gam

C. 7,40 gam

D. 6,45 gam

Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Ngô Gia Tự, Bắc Ninh- năm 2015

Câu 92.

A. 21,0

B. 10,5

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí
H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị
của m là:
C. 14,0

D. 7,0

Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên KHTN- năm 2015

Câu 93.

Tách nước hỗn hợp gồm acoletylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol
thì lượng nước sinh ra từ ancolnày bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là:
A. CH3 – CH(OH) – CH3

B. CH3 – CH2 – CH(OH) – CH3

C. CH3 – CH2 – CH2 – OH

D. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH

Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên KHTN- năm 2015

Câu 94.

B. 2

C. 3

iL

A. 7

ie

Số lượng hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H10O biết chúng phản ứng với Na là:
D. 4

Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên KHTN- năm 2015

Ta

Câu 95.

A. 8,575

up

s/

Dung dịch glixerol có nồng độ 32,2% (d = 1,6 g/ml). Để phản ứng vừa hết với 50ml dung dịch
glixerol trên cần dùng vừa hết m gam Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Giá trị của m là:
B. 54,88

C. 13,72

D. 27,44

Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường Chuyên KHTN- năm 2015

ro

Câu 96.

/g

Đốt cháy một rượu X, thu được số mol nước gấp đôi số mol CO2. Rượu X đã cho là.
A. Rượu etylic.

om

B. Glyxerol.

C. Etylenglycol.

D. Rượu metylic.

Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường Chuyên KHTN- năm 2015

.c

Câu 97.

bo

ok

Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O,
CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl ?
A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường Chuyên KHTN- năm 2015

ce

Câu 98.

w.

fa

Cho 10 ml rượu etylic 920( khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 gam/ml ) tác dụng hết với Na thì
thể tích khí sinh ra là.

ww

A. 1,12 lít.

Câu 99.

B. 1,68 lít.

C. 1,792 lít.

D. 2,285 lít

Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường Chuyên KHTN- năm 2015

Chất X có CTPT là CxHyCl. Trong X, clo chiếm 46,6% vể khối lượng. Số đồng phân của X là:
A. 2 chất.
Câu 100.

B. 3 chất.

C. 4 chất.

D. 5 chất.

Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ- năm 2015

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

15


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,07 mol một ancol đa chức và 0,03 mol một ancol không no,
có một liên kết đôi, mạch hở thu được 0,23 mol khí CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là:
A: 2,7
B: 8,4
C: 5,4
D: 2,34
Câu 101.

Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ- năm 2015

C: methanol
Câu 102.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Oxi hóa m gam ancol đơn chức X, thu được hỗn hợp y gồm axit cacboxylic, nước và ancol dư. Chia
Y làm 2 phần bằng nhau. Phần một phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 dư, thu được 2,24 lít
khí CO2 (đktc). Phần hai phản ứng với Na vừa đủ thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 19 gam chất rắn
khan. Tên của X là
A: propan-1-ol
B: etanol
D: propan-2-ol

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Hạ Long- năm 2015

Trong công nghiệp, phenol được điều chế từ
A. Toluen

C. cumen

D. o-xilen

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Hạ Long- năm 2015

ie

Câu 103.

B. m- xilen

B. 1,25M

s/

A. 0,5 M

Ta

iL

Oxi hóa 4,8 gam ancol X đơn chức, bậc 1 thành axit tương ứng bằng O2, lấy toàn bộ hỗn hợp sau
phản ứng (hỗn hợp Y) cho tác dụng với Na dư thì thu được 2,8 lít khí ( đo ở điều kiện tiêu chuẩn).
Hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH xM. Giá trị của x là
C. 2,5M

D. 1M

.c

om

/g

ro

up

Câu 104. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Phan Bội Châu- năm 2015
Hỗn hợp X gồm etilen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan trong đó số mol hexan bằng số
mol etilen glicol. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 0,4032 lít H2 (đktc). Mặt khác,
đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần 4,1664 lít O2 (đktc). Giá trị của m là
A. 2,682.
B. 1,788.
C. 2,235.
D. 2,384.
Câu 105. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Phan Thiết- năm 2015
Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức X1, X2 đồng đẳng kế tiếp ( M X1  M X2 ), phản ứng với

ww

w.

fa

ce

bo

ok

CuO nung nóng, thu được 0,25 mol H2O và hỗn hợp Y gồm hai anđehit tương ứng và hai ancol dư.
Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,5 mol CO2 và 0,65 mol H2O. Mặt khác, cho toàn bộ lượng Y trên
tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, kết thúc các phản ứng thu được 0,9
mol Ag. Hiệu suất tạo anđehit của X1, X2 lần lượt là
A. 66,67% và 50,00%.
B. 33,33% và 50,00%.
C. 66,67% và 33,33%.
D. 50,00% và 66,67%.
Câu 106. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Trực Ninh B, Nam Định- năm 2015
Cho chất sau đây m-HO-C6H4-CH2OH (hợp chất chứa nhân thơm) tác dụng với dung dịch NaOH dư.
Sản phẩm tạo ra là
ONa

A.

OH

ONa

B.
CH2OH

ONa

C.
CH2OH

D.
CH2ONa

CH2ONa

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

16


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 107. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Trực Ninh B, Nam Định- năm 2015
Nguyên liệu để điều chế axeton trong công nghiệp là:
A. propan-2-ol B. propan-1- ol
C. isopropylbenzen D. propin
Câu 108. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Yên Lạc
Cho sơ đồ phản ứng sau:
Br2/as

X

Br2/Fe, to

Y

dd NaOH

Z

NaOH n/c, to, p

T

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

CH3

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

X, Y, Z, T có công thức lần lượt là
A. p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4ONa.
B. p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-CH2BrC6H4OH, p-CH2OHC6H4ONa.
C. CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH3C6H4OH, p-CH2OHC6H4ONa.
D. CH2BrC6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4ONa.
Câu 109. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Yên Lạc
X, Y, Z là 3 ancol liên tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó MZ = 1,875MX. X có đặc điểm là
A. Hòa tan được Cu(OH)2.
B. Tách nước tạo 1 anken duy nhất.
C. Không có đồng phân cùng chức hoặc khác chức.
D. Chứa 1 liên kết  trong phân tử.
Câu 110. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Yên Lạc
Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác
dụng với CuO dư, nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỷ khối hơi so
với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch
NH3 nung nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là:
A. 7,4 B. 7,8 C. 8,8 D. 9,2
Câu 111. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Yên Lạc
Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT C4H9Cl cho 2 olefin đồng phân, X là
chất nào trong những chất sau đây ?
A. iso-butyl clorua. B. sec-butyl clorua.
C. tert-butyl clorua. D. n- butyl clorua.
Câu 112. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Yên Lạc
Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần
còn lại bằng dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vào dung dịch AgNO3 dư thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa.
Chất Y có bao nhiêu đồng phân dẫn xuất halogen bậc 2.
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 113. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Yên Lạc
Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp
thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được 80 gam kết tủa. Thể tích oxi (đktc) tối thiểu
cần dùng là
A. 16,8 lít.
B. 26,88 lít. C. 23,52 lít. D. 21,28 lít.
Câu 114. Đề thi thử THPT QG - Trung tâm luyện thi Nam Thái- năm 2015
Cho các hợp chất sau:
(a) HOCH2-CH2OH ;
(b) HOCH2-CH2-CH2OH ;
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

17


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH ;
(d) CH3-CH(OH)-CH2OH ;
(e) CH3-CH2OH ;
(f) CH3-O-CH2CH3.
Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là
A. (c), (d), (e). B. (c), (d), (f). C. (a), (b), (c). D. (a), (c), (d).
Câu 115. Đề thi thử THPT QG - Trung tâm luyện thi Nam Thái- năm 2015
Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ.
A. propan-1-ol.
B. propan-2-ol.
C. xiclopropan.
D. Cumen
Câu 116. Đề thi thử THPT QG - Trung tâm luyện thi Nam Thái- năm 2015
Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế etanol trong phòng thí nghiệm:
A. Thủy phân dẫn xuất halogen(C2H5Br) bằng dung dịch kiềm
B. Cho etilen hợp nước (xúc tác axit)
C. Khử andehit(CH3CHO) bằng H2
D. Thủy phân este CH3COOC2H5(xúc tác axit)
Câu 117. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Ninh Giang- năm 2015
Thực hiện các thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no X với 0,02 mol ancol no Y rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na
được 1,008 lít H2.
- Thí nghiệm 2: Trộn 0,02 mol ancol X với 0,015 mol ancol Y rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được
0,952 lít H2.
- Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp ancol như trong thí nghiệm 1 thu được 6,21
gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O.
Biết thể tích các khi đo ở đktc và các ancol đều mạch hở. Công thức 2 ancol X và Y lần lượt là
A. C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H6(OH)2 và C3H5(OH)3. D. CH3OH và C2H5OH.
Câu 118. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đồng Lộc- năm 2015
Phenol có công thức phân tử là
A . C2H5OH
B . C3H5OH
C . C6H5OH
D . C4H5OH
Câu 119. Đề thi thử THPT QG- Trường THPT Đa Phúc, Hà Nội- năm 2015
Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức no (có H2SO4 đặc làm xúc tác) ở 140oC . Sau khi phản
ứng được hỗn hợp Y gồm 21,6 gam nước và 72 gam ba ete có số mol bằng nhau. Công thức 2 ancol
nói trên là:
A. CH3OH và C2H5OH.
B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C2H5OH và C3H7OH.
D. C3H7OH và C4H9OH
Câu 120. Đề thi thử THPT QG- Trường THPT Đa Phúc, Hà Nội- năm 2015
Cho 3,35g hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na
dư thu được 0,56 lit H2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của 2 ancol đó là:
A. C5H11OH, C6H13OH B. C3H7OH, C4H9OH C. C4H9OH, C5H11OH
D. C2H5OH, C3H7OH
Câu 121. Đề thi Chuyên đề lần 1 - trường THPT Nguyễn Thái Học - Vĩnh Phúc
Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4
đặc ở 1400C. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6 gam hỗn hợp gồm 3 ete và 1,8 gam nước. Công
thức phân tử của hai ancol trên là
A. CH3OH và C2H5OH
B. C2H5OH và C3H7OH

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

18


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ww

w.

fa

ce

bo

ok

.c

om

/g

ro

up

s/

Ta

iL

ie

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

C. C3H5OH và C4H7OH
D. C3H7OH và C4H9OH
Câu 122. Đề thi Chuyên đề lần 1 - trường THPT Nguyễn Thái Học - Vĩnh Phúc
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol cùng dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử khác nhau
28 đvC thu được 0,3 mol CO2 và 9 gam H2O. Công thức phân tử hai ancol là
A. C3H6O và C4H10O.
B. C2H6O2 và C3H8O2.
C. C3H6Ovà C5H10O.
D. CH4O và C3H8O
Câu 123. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đinh chương Dương- năm 2015
Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaHCO3. B. CH3COOH.C. KOH.
D. HCl.
Câu 124. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đinh chương Dương- năm 2015
Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nhóm -OH?
A. Ancol metylic
B. Ancol etylic
C. Etylen glicol
D. Glixerol
Câu 125. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc ninh- năm 2015
Ảnh hưởng của gốc C6H5- đến nhóm –OH trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol
với?
A . Dung dịch NaOH
B . H2(xt: Ni, t0)
C . Br2 trong nước
D . Dung dịch H2SO4 đặc
Câu 126. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc ninh- năm 2015
Chất hữu cơ X có chứa vòng benzen có công thức phân tử C8H10O. X tác dụng với Na nhưng không
tác dụng với NaOH. X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo
A.5
B. 6
C .3
D. 4

ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ 9: DẪN XUẤT HALOGEN –
ANCOL – PHENOL

Câu 1.

A

Câu 2.

Các chất phản ứng với phenol gồm NaOH và Br2

Câu 3.

Đặt CTPTTB của ancol là RCH2OH , khi cộng Cuo tạo nRCHO = nH2O

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

19


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

=> 0,5.(R + 29 + 18)= 13,75.2 => R= 8g
hỗn hợp ancol có CH3OH x mol và C2H5OH x mol
=> hỗn hợp anđêhit có HCHO x mol và CH3CHO x mol
=> nAg = 4x+2x= 0,6 => x= 0,1 mol

=> B
Câu 4.

C-C-C(OH)-C => tạo ra 2 anken là C-C=C-C và C-C-C=C

=> Đáp án D
Câu 5.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

m =0,1.32 +0,1.46 =7,8(gam)

cả 3 phương án B, C, D đều thỏa mãn, ví dụ:

C2H5OH -> CH3COOH -> CH3COONa -> CH4 -> HCHO -> CH3OH
=> Đáp án A
Câu 6.

Ta có nCO2 = 0,04 mol và nH2O = 0,04 mol => nCO2 = nH2O

=> hai rượu có nối đôi hoặc 1 rượu có 1 nối 3 hoặc 2 nối đôi

ie

=> chỉ có ý D thỏa mãn

Dùng brom nhận biết nước propenol và phenol. 2 chất còn lại dùng Cu(OH)2 để nhận biết

Ta

Câu 7.

iL

=> Đáp án D

Các chất phản ứng với phenol là : (CH3CO)2O ; NaOH ; HNO3 ; Br2

up

Câu 8.

s/

=> Đáp án C

ro

=> có 4 chất

Phenol không phản ứng với ancol tạo ra ete

om

Câu 9.

/g

=>A

Câu 10.

.c

=>B

Xét 0,5 mol X => nOH = 2nH2 = 1,1 mol

ok

=> Với 0,25 mol X có nO = 0,55 mol

bo

Lại có nC(X) = nCO2 = 0,55 mol = nO(X)

ce

=> Trong X ,các chất có số C bằng số O trong phân tử

fa

=> Các ancol phải là các ancol no

w.

=> nancol = nH2O – nCO2

ww

=> nH2O = 0,8 mol

Bảo toàn O ta có: nO(X) + 2nO2 = nH2O + 2nCO2
=> nO2 = 0,675 mol
=> V = 15,12 lit
=>B

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

20


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Câu 11.

D

Câu 12.

Có 4 chất tác dụng với phenol : Na ; NaOH ; Br2 ; HNO3

=>B
Câu 13.

X + Na dư thu được số mol H2 đúng bằng số mol X mà X không phản ứng với NaOH

=> Có 4 CT thỏa mãn : C6H5 – CH(OH) – CH2OH ;
HOCH2 – C6H4 – CH2OH ( 3 CT ứng với 3 vị trí -o;-p;-m)
=>C
Câu 14.

Các chất phù hợp là : C2H4 ; C2H5COOC2H5 ; C2H5Cl ; CH3CHO

Có 4 chất thỏa mãn
=> C
Câu 15.

ie

+/ Với n = 1 => có 2 đồng phân
+/ Với n = 2 => có 4 đồng phân

iL

+/ VỚi n = 3 => có 2 đồng phân

Ta

+/ Với n = 4 => có 1 đồng phân

s/

=> Tổng có 9 đồng phân

up

=>C

Có nOH = 8 mol ; nCaCO3 = 3,2 mol

ro

Câu 16.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

=> X có 2 nhóm OH không đính trực tiếp vào vòng benzen

/g

Do khi đun dung dịch thì xuất hiện kết tủa => Có hiện tượng kết tủa tan trước đó

om

=> nCO2 = nOH – nCaCO3 = 4,8 mol

.c

+/ C6H10O5 + H2O  2C2H5OH + 2CO2

ok

=> nancol = nCO2 = 4,8 mol

bo

=> V ancol etylic = 0,6 lít
=>C

Có nancol = 0,07 mol

ce

Câu 17.

fa

Lại có nH2 = 0,055 mol = ½ nOH => nOH = 0,11 mol

ww

w.

=> nancol < nOH < 2nancol
=> Trong hỗn hợp có ancol đơn chức ROH ( x mol)và ancol 2 chức R’(OH)2 ( y mol )
=> x + y = 0,07 và x + 2y = 0,11
=> x = 0,03 ; y = 0,04
Giả sử số C ancol đơn chức là a và ancol 2 chức là b
=> Bảo toàn C : nCO2 = 0,17 = 0,03a + 0,04b
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

21


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

=>Ta thấy cặp a = 3 và b = 2 thỏa mãn
=> 2 ancol là : C3H7OH và C2H4(OH)2
=>B
(1) Phenol tan nhiều trong nước lạnh

Câu 18.

=>Sai. Phenol tan nhiều trong nước nóng, tan vô tan ở 660C.
=>Đúng.
(3) Phenol dùng để sản xuất phẩm nhuộm , chất diệt nấm mốc
=>Đúng.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

(2) Phenol có tính chất axit nhưng dung dịch của phenol trong nước không làm đổi màu quì tím.

(4) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn trong benzen
=>Đúng.
(5) Cho nước Brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa
=>Đúng.

ie

=> Có 4 ý đúng
Dẫn xuất Halogenua phải có CTCT là:

s/

CH3

Ta

Câu 19.

iL

=>B

2

1

ro

3

up

CH3 – CH – CH2 – CH2 – Cl (1-clo-3-metylbutan )

/g

Khi phản ứng tạo ancol thì nhóm OH sẽ lần lượt có mặt ở các vị trí cacbon 1 ; 2; 3
Có mC : mH : mO = 65,45 : 5,45 : 29,1

.c

Câu 20.

om

=>D

=> nC : nH : nO = 3 : 3 : 1

ok

=> CTTQ là (C3H3O)n

bo

Mà MX < 4.dX/kk = 116

=> n = 2,1

ce

=> n =2 => C6H6O2 thỏa mãn.

fa

=> Số đồng phân phù hợp là : C6H4(OH)2 ( 3 CT ứng với 3 vị trí –o ; -p ; -m)

w.

=>B

ww

Câu 21.

Khi phản ứng với Na : nOH = 2nH2 = 0,036 mol

Khi đốt cháy X => bảo toàn O : 2nCO2 + nH2O = 2nO2 + nO(X) = 0,408 mol
Vì nO = 2netylenGlicol + nancoletylic + nancol propylic
Mà netylenGlycol = nHexan
nO = nEtylenGlycol + nancol Etylic + nancol Propylic + nHexan = nX = 0,036 mol

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

22


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Do các chất trong X đều no và không có liên kết kép hay vòng
=> nH2O – nCO2 = nX = 0,036 mol
=>nCO2 = 0,124 mol ; nH2O = 0,16 mol
=>Bảo toàn khối lượng : m = 2,384g
=>D
Bảo toàn khối lượng: mX + mNa = mrắn + mH2

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 22.

=> nH2= 0,225 mol
=> nX = 2nH2 = 0,45 mol ( Do ancol đơn chức )
=> 20,8 g X tương ứng với 0,4 mol
+/ Tổng quát : 2ROH → ROR + H2O
=> nH2O = ½ nancol = 0,2 mol
Bảo toàn khối lượng : mête = mX – mH2O = 17,2g
=>A
Giả sử X có dạng R(OH)n

ie

Câu 23.

iL

=> %mO = 16n / ( R + 17n ) = 34,782%

Ta

=> R = 29n

s/

=> n= 1 và R = 29 thỏa mãn

up

=> X là C2H5OH

ro

=> khi dehidrat hóa thì tạo anken C2H4 có M = 28

Câu 24.

/g

=>C

(4) Sai. Phenol tan ít trong nước lạnh

.c

om

=> có 3 câu đúng
=>B

bo

ok

Câu 25. Các chất đều tác dụng với Na và Cu(OH)2 phải là chất có nhiều nhóm OH kề nhau hoặc chứa
nhóm COOH

fa

=>C

ce

=> Các chất thỏa mãn là : 1;4;6;7;8;9 => 6 chất
Có nCH3OH = 0,4 mol => số mol ancol mỗi phần là 0,2 mol.

w.

Câu 26.

ww

Phản ứng: CH3OH + [O]  HCHO + H2O
CH3OH + 2[O]  HCOOH + H2O

Giả sử mỗi phần đều tạo ra xmol HCHO và y mol HCOOH
Xét P1 : nAg = 0,6 = 4x + 2y
Xét phần 2 : nKOH = nHCOOH => y = 0,06 mol

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

23


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

=>x= 0,12 mol
=> mối phần có nancol phản ứng = x + y = 0,18 mol
=>H% = 0,18 / 0,2 . 100% = 90%
=>D


Câu 28.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 27. Ancol tert-butylic : HO-C(CH3)3 khi dehidro hóa chỉ thu được anken duy nhất là :
CH2=C(CH3)2
Đáp án B

Ta thấy trong X có các ancol có đặc điểm: số C = số nhóm OH

=> Khi đốt cháy X : nCO2 = nC(X) = nOH = 0,25 mol
=> Khi phản ứng với Na => nH2 = ½ nOH = 0,125 mol
=> V = 2,8l

Câu 29.

A

Câu 30.

A và B có cùng tỉ lệ số C và H

iL

=> nC : nH = (1,83333333333 : 44) : (2 : 18) = 0,375 = 3 :8

ie

=> Đáp án D

Ta

Cả 2 đều có khả năng + Cu(OH)2 thì chỉ có 2 chất thỏa mãn đó là C3H6(OH)2 và C3H5(OH)3

up

1 giả thiết khối lượng thôi

s/

Để ý cứ 2 ancol sẽ hòa tan 1 Cu(OH)2

ro

Tối đa Cu thu được khi hỗn hợp dần về chỉ có C3H6(OH)2
=> nCu(OH)2 < 5,2 : 76:2 = .... => m < Ans x 98 = 3,35 gam
Đặt CT của ancol là : CnH2n+2O

om

Câu 31.

/g

=> Đáp án D

.c

Giả sử trong 42g T có x mol ancol và y mol H2O

ok

=> mT = 14nx+ 18x + 18y = 42

bo

Lại có nH2 = ½ (x + y) = 0,7 mol

ce

=> nx = 1,2 mol

fa

Vậy trong 21g X có 0,5x mol ancol và 0,5y mol H2O

w.

=>Khi đốt cháy => nCO2 = 0,5nx = 0,6 mol = nCaCO3

ww

=> mCaCO3 = 60g
=>B

Câu 32.

Ancol sec-butylic : CH3-CH2-CH(CH3)-OH

=>D
Câu 33.

mC : mH : mO = 21:2:4

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

24


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

=> nC : nH : nO = 7:8:1
=> X là C7H8O. X có vòng thơm
=>CTCT phù hợp là :
C6H5-CH2OH ; C6H5OCH3 ; CH3-C6H4-OH (3 Ct ứng với vị trí –o ; -p ; -m)

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

=> Có 5 CT
=>D
Câu 34.

C8H10O có tổng cộng 10 đồng phân không phản ứng với NaOH :

C6H5-C2H4-OH (2 dp) ; C6H5-O-C2H5 ;C6H5CH2OCH3 ;

CH3-C6H4-CH2OH (3dp vị trí –o ; -m ; -p); CH3-C6H4-OCH3(3dp)
=>A
Câu 35.

A

Câu 36.

KMnO4 phản ứng với cả 2 chất

Dung dịch Br2 phản ứng với cả 2 chất K2CO3 phản ứng với SO2 nhưng lại sinh ra CO2

ie

Chất có thể dùng là dung dịch KOH

iL

=> Đáp án B

Ta

Câu 37.

s/

+/TN1: n H2 = 0,045 mol => Do 2(nX +nY) < 2nH2 < 3(nX +nY)

up

=>trong hỗn hợp có 1 ancol 2 chức, 1 ancol 3 chức

ro

Ta thấy X là 2 chức còn Y 3 chức Do ở TN2, số mol X tăng , Y giảm khiến số mol H2 giảm.

/g

=> Chỉ có đáp án B thỏa mãn
=>B

om

Do ta đốt cháy toàn ancol no nên n ancol = n H2O – nCO2

.c

Câu 38.

Mà nCO2 = n kết tủa = 0,8 mol => n H2O = 1,2 mol

ok

=>Bảo toàn O => n O2 = 0,5.(2nCO2 + n H2O – n ancol) = 1,2 mol

ce

=>A

bo

=>V O2 = 26,88 l

w.

fa

Câu 39. phenol cộng brom sẽ thế vào các vị trí 2,4,6 trên vòng thơm tương ứng với nhóm thế định
hướng.

ww

Các chất thỏa mãn là: m – CH3 – C6H4 – OH ; phenol
=> Chọn C

Câu 40.

n H2 = 0,15 mol => n OH = 0,3 mol

=> n X = n Y = 0,15 mol
=> trong 10,6g A có số mol mỗi chất là 0,1 mol

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×