Tải bản đầy đủ

15 232 bài tập chuyên đề tổng hợp kiến thức hữu cơ

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

16. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ thuộc

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

chương trình phổ thông

Câu 1. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD

Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ và đều tạo nên từ các

nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2

(đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2


(đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong
NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là
B. 4,8.

C. 5,2.

D. 4,4.

ie

A. 4,6.

Câu 2. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD

Ta

iL

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng
CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và

A. 72,0.

up

s/

dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu
được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là
B. 90,0.

C. 64,8.

D. 75,6.

ro

Câu 3. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD


om

làm đổi màu quỳ tím là

/g

Cho dãy các dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol). Dung dịch không
HCOOH.

.c

A.

C. C6H5OH.

ok

D. NH3.

B. C2H5NH2.

Câu 4. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD

bo

Ancol X (MX= 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y

ce

đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2

ww

w.

fa

(đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z

lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng
với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 5. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD
Cho dãy các chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4;
p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất trong dãy
mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 6. Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD
Hỗn hợp X gồm 2 ancol CH3OH, C2H5OH có cùng số mol và 2 axit C2H5COOH và
HOOC[CH2]4COOH. Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X cần dùng vừa đủ 10,08 lít không
khí (đktc, 20% O2 và 80% N2 theo thể tích) thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y

A. 2,75.

B. 4,25.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

qua nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch
giảm m gam. m gần nhất với giá trị
C. 2,25

D. 3,75

Câu 7. Đề thi thử THPT QG 2015 - lần 1 THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội
Cho các nhận xét sau:
(1)

Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glycin.

ie

(2)
Khác với acid axetit, acid amino acetic có thể phản ứng với acid HCl và tham gia
phản ứng trùng ngưng.
Giống với acid acetic, aminoacid có thể tác dụng với base tạo ra muối và nước.

(4)

Acid acetid và acid α - amino glutaric có thể làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ.

iL

(3)

up

Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu tím.

Số nhận xét đúng là :
B. 6.

C. 4.

D. 3.

/g

A. 5.

ro

(6)

s/

Ta

(5)
Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly − Phe − Tyr − Gly − Lys − Phe − Tyr
có thể thu được 6 tripeptit có chứa Gly.

Cho các phát biểu sau:

om

Câu 8. Đề thi thử THPT QG 2015 - lần 1 THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội

.c

(a) Đốt cháy hoàn toàn ester no, đơn chức, mạch hở luôn thu được nCO2 = nH2O
Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon và hidro.

(c)

Dung dịch Glucose bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.

bo

ok

(b)

fa

ce

(d) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn
kém nhau một hay nhiều nhóm NH2 là đồng đẳng của nhau.

ww

w.

(e)

Saccharose chỉ có cấu tạo vòng.

Số phát biểu đúng là :
A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 9. Đề thi thử THPT QG 2015 - lần 1 THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội
Cho các phát biểu sau:
a, các chất CH3NH2, C2H5OH và NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH
b, Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c, Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.
d, Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol
Số phát biểu đúng là?
A: 3

B: 1

C: 2

D: 4

Đề thi thử THPT QG 2015 - lần 1 THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội

Câu 10.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Xếp theo thứ tự độ phân cực tăng dần của liên kết O-H trong phân tử của các chất sau:
C2H5OH (1); CH3COOH (2); CH2=CHCOOH (3); C6H5OH (4); CH3C6H4OH (5);
C6H5CH2OH (6)
A: 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6

B: 1 < 3 < 2 < 4 < 5 < 6

C: 6 < 1 < 5 < 4 <2 < 3

D: 1 < 6 < 5 < 4 < 2 < 3

Câu 11.
Đề thi thử THPT QG lần 2 năm 2015 - Trường THPT chuyên Sư
Phạm Hà Nội

iL

ie

Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số
mol. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam h2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác
13,2 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có p gam Ag kết tủa. p có giá trị
B: 8,64 gam

Ta

A: 6,48 gam
C: Đáp án khác

D: 10,8 gam

up

s/

Câu 12.
Đề thi thử THPT QG lần 2 năm 2015 - Trường THPT chuyên Sư
Phạm Hà Nội

ro

Cho sơ đồ:

/g

CaCO3  CaO  CaC2  C2H2  vinyl axetilen  CH2+CH-CH=CH2  Cao su buna

om

Số phản ứng oxi hóa khử có trong sơ đồ trên là

.c

A: 2

B: 3

C: 4

D: 1

Đề thi thử THPT QG - THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm
2015.

bo

ok

Câu 13.

fa

ce

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có phân tử khối là 56. Biết khi đốt cháy X bằng oxi thu được
sản phẩm chỉ có CO2 và H2O , X làm mất màu dung dịch Brom. Số CTCT thỏa mãn là:

w.

A.5

ww

Câu 14.

B.3

C.2

D.4

Đề thi thử THPT QG - THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm
2015.

Cho các chất sau : H2O ; C2H5OH ; CH3COOH ; HCOOH ; C6H5OH. Chiều tăng dần độ
linh động của nguyên tử H trong các nhóm chức của 4 chất là:
A.

H2O ; C2H5OH ; C6H5OH ; HCOOH ; CH3COOH.

B.

C2H5OH ; H2O ; C6H5OH ; CH3COOH ;HCOOH.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

C.

C2H5OH ; H2O ; C6H5OH ; HCOOH ; CH3COOH.

D.

H2O ; C2H5OH ; C6H5OH ; CH3COOH ;HCOOH.

Đề thi thử THPT QG - THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm
2015.

Câu 15.

A.9

B.6

C.7

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Cho các chất sau : axetilen ; axit fomic ; fomandehit ; phenyl fomat ; glucose ; andehit acetic
; metyl axetat ; natri fomat ; aceton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là:
D.8

Đề thi thử THPT QG - THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm
2015.

Câu 16.

Đốt cháy 1 hỗn hợp no mạch hở X ( gồm 1 axit và 1 andehit có cùng số C) thu được số mol
H2O bằng số mol X). Nếu cho X phản ứng với AgNO3/NH3 thu được số mol Ag gấp 2 lần
số mol X.Phần trăm khối lượng Oxi trong axit là:
A.55,17%

B.69,56%

C.53,33%

D.71,11%

Đề thi thử THPT QG - THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm
2015.

iL

ie

Câu 17.

Ta

X có vòng benzen và có CTPT C9H8O2 . X tác dụng dễ dàng với dung dịch brom thu

s/

được chất Y C9H8O2Br2. Mặt khác , cho X tác dụng với NaHCO3 thu được muối Z có
B.3

C.5

D.1

ro

A.4

up

công thức phân tử C9H7O2Na. X có bao nhiêu công thức cấu tạo:

Đề thi thử THPT QG - lần 4 - Trường THPT Chuyên Vinh

Câu 18.

/g

Cho dãy các chất sau: C2H2, C6H5OH (phenol), C2H5OH, HCOOH, CH3CHO,

om

CH3COCH3, C2H4. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong dãy

.c

trên?

Có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

B.

Có 3 chất có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH.

bo

ok

A.

Có 4 chất có khả năng làm mất màu nước brom.

ce

C.

fa

D. Có 6 chất có khả năng phản ứng với H2 (xúc tác Ni, nung nóng).
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) và este Z được tạo ra từ

ww

w.

Câu 19.

X và Y (trong M, oxi chiếm 43,795% về khối lượng). Cho 10,96 gam M tác dụng
vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 10%, tạo ra 9,4 gam muối. Công thức của X và
Y lần lượt là
A. CH2=CHCOOH và C2H5OH.

B. CH2=CHCOOH và CH3OH.

C. C2H5COOH và CH3OH.

D.CH3COOHvàC2H5OH.

Câu 20.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH,
HCOOCH3. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được 0,35
mol CO2 và 0,35 mol H2O. Mặt khác, cho m gam M trên tác dụng vừa đủ với 50 gam
dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x%. Giá trị của x là
A. 68,40.

B. 17,10.

C. 34,20.

D. 8,55.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ ), T là

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 21.

este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6
gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa

đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6
gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,

A. 38,04.

B. 24,74.

C. 16,74.

ie

thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch
NaOH 1M và đun nóng, thu được dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất
rắn khan. Giá trị của m gần nhất với:
D. 25,10.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?
B. C2H5NH3Cl.

C. C2H4.

s/

A. CH3COOH.

Ta

iL

Câu 22.

D. C6H5OH(phenol).

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Phát biểu nào sau đây là đúng?

up

Câu 23.

Vinyl axetat không làm mất màu dung dịch brom.

B.

Metyl fomat không tạo liên kết hiđro với nước.

/g

ro

A.

.c

om

C.Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn
bám trên các vật rắn bằng phản ứng hóa học với các chất đó.

bo

ok

D.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa
tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực.
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Phát biểu nào sau đây là đúng?

ce

Câu 24.

ww

w.

fa

A.Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.

B.Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun
nóng.
C.Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độthường.

D.Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Cho các phát biểu sau: (1) Khi đốt cháy hoàn toàn một ancol X bất kì, nếu thu được số
mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O thì X là ancol no, đơn chức, mạch hở. (2) Tơ nilon – 6,6

Câu 25.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

và tơ visco đều là tơ tổng hợp. (3) CH3COOH và H2NCH2CH2NH2 có khối
lượng phân tử bằng nhau nên là các chất đồng phân với nhau. (4) Các chất:
CHCl=CHCl, CH3CH=CHCH2OH, CH3CH=CHCOOH đều có đồng phân hình học.
Những phát biểu sai là
A. (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (2), (4).

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Cho 20,8 gam hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ, tác dụng vừa đủ với dung dịch
NaOH, thu được dung dịch N gồm hai muối R1COONa, R2COONa và m gam R'OH

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 26.

(R2 = R1 + 28; R1, R2, R' đều là các gốc hiđrocacbon). Cô cạn N rồi đốt cháy hết toàn
bộ lượng chất rắn, thu được H2O; 15,9 gam Na2CO3 và 7,84 lít CO2 (đktc). Biết tỉ
khối hơi của R'OH so với H2 nhỏ hơn 30; công thức của hai chất hữu cơ trong M là
A. HCOOCH3 và C2H5COOCH3.

B. CH3COOC2H5 và C3H7COOC2H5.

C. HCOOH và C2H5COOCH3.

D. HCOOCH3 và C2H5COOH.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Cho X và Y là 2 chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY ; Z là ancol có

iL

ie

Câu 27.

Ta

cùng số nguyên tử với X ,T là este 2 chức tạo bởi X;Y;Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam
hỗn hợp E gồm X;Y;Z;T cần 13,216 lit khí O2(dktc) thu được CO2 và 9,36 gam H2O. Mặt

s/

khác 11,16 gam E trên tác dụng vừa đủ với 0,4 mol Br2 .

B.5,44 g

ro

A.5,04 g

up

Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là:
C.4,68 g

D.5,80 g

Đề thi thử THPT Quốc Gia trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015
Nhận xét nào sau đây không đúng:

om

/g

Câu 28.

Poli(metyl metarylat) được dùng làm thủy tinh hữu cơ.

B.

metylacetat là đồng phân của axit acetic

C.

metyl fomat có nhiệt độ sôi thấp hơn axit acetic

D.

Các este thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.

bo

ok

.c

A.

ww

w.

fa

ce

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Phản ứng hóa học không tạo ra dung dịch có màu là

Câu 29.

A.

dung dịch axit axetic với Cu(OH)2.

B.

anđehit axetic với Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH dư, đun nóng.

C.

dung dịch lòng trắng trứng với Cu(OH)2.

D.

glixerol với Cu(OH)2.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Cho các chất sau: natri phenolat;1,2-đicloetan; benzyl bromua; phenyl clorua; alanylglixin;

Câu 30.

phenyl amoni clorua, axit axetic, ancol benzylic; vinyl axetat, secbutyl fomat. Số chất tác

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dụng với dung dịch NaOH đun nóng là:
A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

Câu 31.

+NH 3 ,t
+ CH 3COOH
+ dd NaOH
Cho sơ đồ chuyển hoá: C2H5Br 
 X 
 C4H11NO2
 Y 
o

B. (CH3)2NH2Br,

C. C2H5NH3Br, C2H5NH3ONa.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

C2H5NH3Br, C2H5NH2.
(CH3)2NH.
A.

D. C2H5NH2, C2H5NH3Br.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có công thức C7H6O3 tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH

Câu 32.

1M thu được dung dịch Y. Để trung hòa toàn bộ Y cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M thu được
dung dịch Z. Khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn dung dịch Z là
A. 62,2 gam.

B. 31,1 gam.

C. 58,6 gam.

D. 56,9 gam.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Hai hợp chất thơm (X) và (Y) đều có công thức phân tử CnH2n-8O2. Hơi (Y) có khối lượng

ie

Câu 33.

Ta

iL

riêng 5,447 gam/lít (đktc). (X) có khả năng phản ứng với kim loại Na giải phóng H2 và có
phản ứng tráng gương. (Y) phản ứng được với Na2CO3 giải phóng khí CO2. Nhận xét nào sau
đây đúng ?

s/

A. Chất (X) có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện này.

ro

C. (Y) có tên là phenyl fomat.

up

B. (Y) là hợp chất hữu cơ đơn chức còn (X) là hợp chất hữu cơ đa chức.

/g

D. Có thể phân biệt (Y) với axit terephtalic bằng quì tím.
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Cho các phát biểu sau:

om

Câu 34.

.c

(1) Anđehit vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử.

ok

(2) Các ankylbenzen đều làm mất màu nước brom và dung dịch thuốc tím.

ce

bo

(3) Vinylbenzen, vinylaxetilen, vinyl axetat, vinyl clorua đều có thể tham gia phản ứng trùng
hợp.

fa

(4) Các dung dịch: etylen glicol, glixerol, glucozơ đều hòa tan được Cu(OH)2.

ww

w.

(5) Toluen, axeton, axit axetic, phenol đều làm đổi màu quỳ tím ẩm.
Những phát biểu đúng là:
A. (2), (4).

B. (3), (4), (5).

C. (1), (2), (4), (5).

D. (1), (3), (4).

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh
Long - năm 2015
Cho các phát biểu sau:

Câu 35.

(a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm cacboxylat.
(b) Chất béo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic no hoặc không no.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

(c) Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit ađipic.
(d) Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.
Số phát biểu không đúng là
A. 0.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh
Long - năm 2015
Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H11Cl. Từ X có thể điều chế chất hữu cơ F theo sơ đồ

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 36.

sau:

X → Y(ancol bậc 1) → Z → T(ancol bậc 2) → E → F(ancol bậc 3).
Tên thay thế của X là
A. 1-clopentan.

B. 2-clo-3-metylbutan.

C. 1-clo-2-metylbutan.
metylbutan.

D. 1-clo-3-

Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long năm 2015
Cho các phát biểu:

iL

ie

Câu 37.

Ta

(a) Glucozơ và mantozơ đều có cả tính oxi hoá và tính khử.

s/

(b) Tất cả các este đều không tham gia phản ứng tráng bạc.

up

(c) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Triolein và trilinolein là 2 chất đồng phân.
B. 2.

/g

A. 4.

ro

Số phát biểu đúng là

C. 1.

D. 3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau:

.c

om

Câu 38.

ok

A. Phản ứng C2H5OH + CH3COOH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O là phản ứng thế trong hóa học hữu cơ.

bo

B. Khi thủy phân xenlulozơ thì mạch polime được giữ nguyên.

ce

C. Tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 là tơ nhân tạo.

w.

fa

D. Cho axetilen hợp nước (ở 800C với xúc tác HgSO4/H2SO4) là phương pháp hiện đại điều
chế anđehit axetic.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:

ww

Câu 39.

A. Có thể nhận biết lòng trắng trứng bằng Cu(OH)2.
B. Không thể phân biệt P.V.C và P.E bằng phương pháp hóa học.
C. Etylamin dễ tan trong nước.
D. Thủy tinh hữu cơ có chứa poli(metyl metacrylat).

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Cho các nhận định sau:

Câu 40.

(1) Cho dầu ăn vào nước, lắc đều, sau đó thu được dung dịch đồng nhất.
(2) Các chất béo rắn chứa chủ yếu các gốc axit béo no.
(3) Triolein và phenol đều tác dụng với dung dịch NaOH, đều làm mất màu nước brom.
Số nhận định đúng là:
A. 4.

B. 3.

C. 2.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

(4) Glucozơ và saccarozơ đều tham gia phản ứng tráng gương.

D. 1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Dung dịch chất nào sau đây không làm quì tím đổi màu?

Câu 41.

A. Alanin.

B. CH3COONa.

C. HCOOH.

D. CH3NH2.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Hiđro hóa hoàn toàn anđehit acrylic bằng lượng dư H2 (xúc tác Ni, nhiệt độ) thu được ancol

Câu 42.

B. 51,79.%.

Ta

A. 52,63%.

iL

ie

X. Hòa tan hết lượng X vào 13,5 gam nước thu được dung dịch Y. Cho natri dư vào dung dịch
Y thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Nồng độ phần trăm chất X trong dung dịch Y là (cho Na
=23, H =1, O =16, C =12)
C. 81,63%.

D. 81,12%.

C. C2H5OH.

D. HCOOCH3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

B. CH3CHO.

ro

A. CH3COOH.

up

s/

Câu 43.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015
Cho các phát biểu sau:

om

/g

Câu 44.

(a) Độ mạnh axit : axit acrylic>axit fomic>axit axetic

.c

(b) Không thể phân biệt stiren và anilin bằng nước brom.

ok

(c) Axeton tan vô hạn trong nước

bo

(d) Tripeptit và tetrapeptit đều cho phản ứng màu biure.

ce

(e) Saccarozơ, mantozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng gương.

ww

w.

fa

(f) ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa
phenol với dung dịch Br2.

(g) Khi đun nóng propyl clorua với KOH/C2H5OH thì sản phẩm hữu cơ chính thu được là
ancol propylic
(h) Phenyl axetat là sản phẩm của phản ứng giữa là axit axetic và phenol.
Số phát biểu đúng là
A. 6.

Câu 45.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Để tách hỗn hợp lỏng benzene, phenol và anilin ta dùng hóa chất (dụng cụ và thiết bị coi như
có đủ)
A. HCl và NaOH

B. HCl và Na2CO3

C. HCl và Cu(OH)2

D. dd Br2 và HCl

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Hợp chất X no, mạch hở, chứa 2 loại nhóm chức đều có khả năng tác dụng với Na giải

Câu 46.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

phóng H2, X có công thức phân tử là (C2H3O3)n (n nguyên dương). Phát biểu không đúng
về X là
A. Trong X có 3 nhóm hiđroxyl.
B. n = 2.
C. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X.

D. Khi cho Na2CO3 vào dung dịch X dư thì phản ứng xảy ra theo tỉ lệ mol là 1 : 1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 47.

B. Axeton cộng hợp với hiđro tạo ra ancol bậc II.

iL

ie

A. Trừ axetilen, các ankin khác khi cộng hợp với nước (xúc tác: HgSO4, H+) đều cho sản
phẩm chính là xeton.

Ta

C. Hiđro hóa hoàn toàn các anđehit đều sinh ra ancol bậc I.

s/

D. Dung dịch saccarozơ làm nhạt màu nước brom.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức A và B (chứa C, H, O và đều có phân tử khối

ro

up

Câu 48.

B. 30,40.

C. 41,80.

D. 27,70.

bo

A. 13,85.

ok

.c

om

/g

lớn hơn 50). Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng hoàn toàn
thu được sản phẩm là dung dịch Y chỉ chứa hai muối, trong đó có một muối chứa 19,83%
natri về khối lượng. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem thực hiện
phản ứng tráng bạc, thu được tối đa 16,2 gam Ag. Phần 2 đem cô cạn rồi đốt cháy hoàn toàn
thu được CO2, H2O và 10,6 gam Na2CO3. Giá trị m là
Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Phát biểu đúng là

ce

Câu 49.

ww

w.

fa

A. Phenol có lực axit yếu hơn ancol.
B. Axit axetic có tính axit mạnh hơn tính axit của axit fomic.

C. Axit picric (2,4,6-trinitrophenol) được sử dụng làm chất nổ và một lượng nhỏ được dùng làm
thuốc chữa bỏng.
D. C4H11N có 5 chất khi tác dụng với dung dịch HNO2 thì giải phóng N2.
Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Hợp chất hữu cơ không làm mất màu brom trong CCl4 là

Câu 50.

A. isobutilen.

B. ancol anlylic.

C. anđehit acrylic.

D. anđehit ađipic.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Có các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, C6H5ONa (natri phenolat), C6H5NH2 (anilin). Số

Câu 51.

cặp chất có khả năng tác dụng được với nhau là
A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Cho sơ đồ phản ứng:

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 52.

 CO, xt, t
 CO, xt, t
 CH3 -C  CH
 NaOH
 X 
 Y 
H2 
T 
 Z 
 propan-2-ol.
0

0

Biết X, Y, Z, T đều là sản phẩm chính. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Z lần lượt là
A. CH3OH và CH3COOC(CH3)=CH2.

B. CH3OH và CH3COOCH=CHCH3.

C. C2H5OH và CH3COOH.

D. CH3COOH và CH3COOC(CH3)=CH2

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
Sự mô tả nào sau đây không đúng hiện tượng ?

Câu 53.

A. Cho quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy dung dịch chuyển sang màu xanh.

ie

B. Cho anilin vào nước brom thấy tạo ra kết tủa màu trắng.

Ta

iL

C. Cho propilen vào nước brom thấy nước brom bị mất màu và thu được một dung dịch đồng
nhất trong suốt.

s/

D. Nhỏ vài giọt anilin vào dung dịch HCl, thấy anilin tan.
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015
Hợp chất hữu cơ thơm X có công thức CxHyO2 chứa 6,45% H về khối lượng. Khi cho cùng

up

Câu 54.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

om

A. 4.

/g

ro

một số mol X tác dụng với Na và NaOH thì số mol hiđro bay ra bằng số mol NaOH phản ứng.
Số đồng phân X thỏa mãn điều kiện trên là
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015
Hỗn hợp M gồm hiđrocacbon X và chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) có tỉ khối so với He bằng

.c

Câu 55.

fa

ce

bo

ok

6,9. Đốt cháy hoàn toàn 4,14 gam M, sản phẩm cháy được dẫn hoàn toàn vào bình chứa dung
dịch Ba(OH)2 dư, thu được 47,28 gam kết tủa, sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình
tăng 13,26 gam. Nếu cho m gam hỗn hợp M tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong
NH3 thu được 5,94 gam kết tủa . Giá trị của m là:

w.

A. 0,5175

B. 1,035

C. 0,94875

D. 1,38

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015
Cho các chất sau: phenylalanin, anilin, phenyl amoniclorua, anbumin, gly−ala, etanol, metyl

ww

Câu 56.

amin, axit benzoic, tinh bột, tripanmitin, vinyl axetat, natri phenolat. Có bao nhiêu chất không
phản ứng với dung dịch HCl đun nóng?
A. 2

Câu 57.

B. 3

C. 4

D. 5

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Oxi hóa m g ancol đơn chức bậc một A bằng CuO ở nhiệt độ cao thì thu được hỗn hợp khí và
hơi X. Hỗn hợp khí và hơi X thu được chia làm 3 phần bằng nhau: Phần 1 cho tác dụng với
Na dư thì thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư
thì thu được 64,8g Ag. Phần 3 đem đốt cháy hoàn toàn bằng O2 được 33,6 lít khí (đktc) và
27g H2O. Phần trăm khối lượng của cacbon trong A là:
B. 37,5%

C. 62,07%

D. 66,67%

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 60%

Đề thi thử THPT Quốc Gia- Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 5- năm 2015
Để phân biệt C2H5OH , C6H5OH và dung dịch CH3CHO chỉ cần dùng một thuốc thử là

Câu 58.

A.
B.
C.
D.

Cu(OH)2
Dung dịch NaOH
Dung dịch brom
Dung dịch AgNO3/NH3

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015
Phải thực hiện ít nhất bao nhiêu phản ứng để điều chế C2H2 từ CH3CHO

Câu 59.

B. 3

C. 4

ie

A. 2

D. 5

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015
Cho các công thức sau: C2H4O2 , C3H6O, C2H2O2, C4H6O4 , C3H8O2. Có bao nhiêu công thức

Ta

iL

Câu 60.

B. 3

C. 4

up

A. 2

s/

trong số trên có thể phù hợp với hợp chất đa chức

D. 5

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015
+ �2�

ro

Câu 61.

om

A. X là 2-metylbut-3-ol

/g

Cho sơ đồ CH2=C(CH3)-CH2-CH3 → X
phẩm chính. Nhận xét nào sau đây đúng

.c

C. Z là 2-metylbut-2-ol

- �2�Y

+ �2�Z. Các chất X, Y, Z đều là sản

B. Y là 2-metylbut-1-en
D. Y là 2-metylbutan

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015
Hợp chất hữu cơ X được điều chế từ metylbenzen theo sơ đồ

ce

bo

ok

Câu 62.

HNO3 / H 2SO 4
C2 H5 OH
KMnO 4
C6 H 5CH 3 
X 
 Y 
 Z . CTCT của Z là
H 2SO 4
H SO ,t 0
2

4

ww

w.

fa

A. o-O2N-C6H4-COOC2H5.
B. m-O2N-C6H4-COOC2H5.

C. p-O2N-C6H4-COOC2H5.
D. o-O2N-C6H4-COOC2H5 và p-O2N-C6H4-COOC2H5.
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015
Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong

Câu 63.

dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là:
A. 3

B. 2

C. 1

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

D. 4


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015
Chỉ dùng các chất nào dưới đây để có thể phân biệt 2 đồng phân cấu tạo đồng chức có cùng

Câu 64.

A. Na, H2SO4 đặc

B. CuO (t0), dd AgNO3/NH3

C. Na và CuO (t0)

D. Na, dd AgNO3/NH3

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

CTPT C3H8O ?

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015
Hợp chất mạch hở X có CTPT C2H4O2. Cho tất cả các đồng phân mạch hở của X tác dụng

Câu 65.

với Na, NaOH, AgNO3/NH3. Số phản ứng hóa học xảy ra:
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015
Cho sơ đồ phản ứng:

Câu 66.ruou
giam
Y, xt, to
 H2O, H , to

 Y men

 Z 
 T. Công thức của T là:
 X men
Xenlulozơ   

D. CH3COOC2H5

iL

C. C2H5COOH

ie

A. C2H5COOCH3 B. CH3COOH

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015
Cho các chất sau: C2H4; C2H2; CH2 = CH – Cl; C2H5OH; CH3COOCH = CH2; C2H6;

s/

Ta

Câu 67.

B. 8

ro

A. 7

up

CH3CHCl2; C4H10; CH3COONa; số các chất đều có khả năng tạo ra axetandehit bằng 1 phản
ứng là:
C. 6

D. 5

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015
Hợp chất hữu cơ X có chứa vòng benzen có CTPT C8H8Cl2. Cho X tác dụng với dung dịch

om

/g

Câu 68.

bo

A. 6

ok

.c

NaOH loãng đun nóng thấy tỉ lệ mol X và NaOH phản ứng 1:2; sau phản ứng thu được chất
hữu cơ Y có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thích hợp. Số công thức cấu tạo có
thể có của X là:
B. 3

C. 7

D. 5

ww

w.

fa

ce

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015
Cho sơ đồ phản ứng sau:

Câu 69.

 dd Br2
 HBr
 NaOH
 CuO
C3 H 6 
 M 
N 
 P 
Q
CH3COOH
t0
t0

Chất Q là:
A. C2H5COOH B. CH2BrCHBrCH3 C. CH3COCH2Br

D. CHBr3

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015
Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 70.

A. Trong các chất dưới đây: NaOOC – COOH; CH2O; CH3COONa; ClNH3CH2COOH;
Al2O3; ClH3NCH2C6H4COOH; Pb(OH)2 có 4 chất lưỡng tính

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

B. Bằng phương pháp hóa học không thể phân biết được glucozo, fructozo và mantozo, chỉ
bằng một thuốc thử duy nhất là nước brom
C. Metylamin, glixin, alanin, Ala – Gly – Lys; anilin khi tác dụng với HNO2 ở nhiệt độ thấp
đều tạo ra khí N2

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

D. Từ mỗi chất sau đây: metylamin, đimetylamin, etylamin, glixin chỉ bằng 1 phản ứng đều
có thể tạo thành khí N2
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015
Sự mô tả nào sau đây không đúng hiện tượng hóa học?

Câu 71.

A. Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch bị vẩn đục

B. Cho stiren vào nước brom thấy nước brom bị mất màu và thu được một dung dịch đồng
nhất trong suốt.
C. Cho quì tím vào dung dịch phenylamoni clorua thấy quì tím chuyển sang màu đỏ

D. Cho từ từ dung dịch brom vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch bị vẩn đục

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN- năm 2015
Dãy gồm các chất làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

iL

ie

Câu 72.

A. metyl amin, amoniac, natri axetat

s/

C. anilin, etyl amin, amoniac

Ta

B. anilin, natri phenolat, natri hidroxit

up

D. đimetyl amin, metyl amoni clorua, kali cacbonnat
Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

ro

Câu 73.

om

/g

Cho công thức cấu tạo sau: CH3CH(OH)CH=C(Cl)CHO. Số oxi hóa của các nguyên tử cacbon
tính từ phải sang trái có giá trị lần lượt là

.c

A.
1;+1;-1; 0; -3.

B.
1;-1;-1; 0; -3.

C.
1;+1;0;-1; +3.

D.
1;-1;0;-1; +3.

ok

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Câu 74.

ce

bo

Dãy nào dưới đây gồm các chất có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tan trong
trong nước?
C.
ancol etylic, fructozơ, và
gly.ala.lys.val

ww

w.

fa

A.
etilen glycol, axit axetic, và
gly.ala.gly
B.

Câu 75.

glixerol, glucozơ, và gly.ala

ancol etylic, axit fomic, và lys.val

D.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH.
Giá trị pH của các dung dịch trên cùng nồng độ 0,01M, ở 250C đo được như sau:
Chất

X

Y

Z

T

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

pH

6,48

3,22

2,00

3,45

Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Y tạo kết tủa trắng với nước brom

B. X được điều chế trực tiếp từ ancol etylic

C. T có thể cho phản ứng tráng gương D. Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Câu 76.

Để tách được CH3COOH từ hỗn hợp gồm CH3COOH và C2H5OH ta dùng hóa chất nào sau
đây?
A. Ca(OH)2 và dung dịch H2SO4

B. CuO (to) và AgNO3/NH3 dư

C. Na và dung dịch HCl

D. H2SO4 đặc

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh

Câu 77.

B. 64.8

C. 53.9

iL

A. 43.5

ie

Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp X gồm andehit acrylic, metyl axetat, andehit axetic và
etylen glicol thu được 1,15 mol CO2 và 23,4 gam H2O. Mặt khác, khi cho 36,5 gam hỗn hợp X
trên tác dụng hết với AgNO3 trong NH3 thì thu được tối đa m gam Ag. Giá trị gần nhất của m
là:
D. 81.9

Ta

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh

Câu 78.

 H3 O ;t
 H 2 O;xt;H
 CuO;t
 HCN
Etilen 
 X 
 Y 
 Z 
T
0

s/

T có công thức cấu tạo thu gọn là:

0

up

Cho sơ đồ chuyển hóa :

ro

A. CH3CH(OH)COOH B. CH2=CH-COOH C. C2H5COOH

D. CH2(OH)CH2COOH

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh

/g

Câu 79.

om

Trong các chất: m – HOC6H4OH; p – CH3COOC6H4OH; CH3CH2COOH; (CH3NH3)2CO3;
CH2(Cl)COOC2H5; HOOCCH2CH(NH2) COOH; ClH3NCH(CH3)COOH

ok

.c

Có bao nhiêu chất mà 1 mol chất đó phản ứng được tối đa với 2 mol NaOH
A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh

bo

Câu 80.

fa

ce

Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH có cùng công thức phân tử
C8H10O

w.

A. 9

ww

Câu 81.

B. 6

C. 8

D. 5

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh

Hỗn hợp T gồm X, Y, Z (58 < MX< My< MZ< 78). Là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chỉ
chứa C, H và O có các tính chất sau :
- X, Y, Z đều tác dụng được với Na.
- Y, Z tác dụng được với NaHCO3
- X, Y đều có phản ứng tráng bạc

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Nếu đốt cháy hết 0,25 mol hỗn hợp T thì thu được m gam chất CO2 ; m gần nhất với giá trị :
A. 44.4

B. 22.2

C. 11.1

D. 33.3

Đề thi thử THPT Quốc Gia a lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN

Câu 82.

Bằng phương pháp hóa học , thuốc thử để nhận biết 3 dung dịch : metylamin ; anilin; axit
acetic là:
B. phenolphtalein

C. NaOH

D.quì tím

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A. NaCl

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 83.

Cho X, Y, Z, T lần lượt là các chất khác nhau có cùng (dung dịch nồng độ 0,001M):
CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin). Xếp các chất theo thứ tự pH tăng dần
A. Z,T,Y,X

. B. X,Y,T, Z.

C. Z,T, X, Y .

D. Y, X, T, Z.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 84.

Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cho axetilen cộng H2O (t°, xúc tác HgSO4, H2SO4)tạo ra CH3CHO

ie

B. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

iL

C. Phenol ,anilin tác dụng với nước brom đều tạo kết tủa.

Ta

D. Các chất :HCHO, CH3CHO , HCOOH,C2H2 đều tham gia phản ứng tráng bạc
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 85.

B. Zn, Na.

up

A. Mg, Na.

s/

Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là
C. Cu, Mg.

D. Zn, Cu.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

ro

Câu 86.

/g

Cho các nhiệt độ sôi: 100,7 oC ; 21oC ; – 23oC ; 78,3oC. Đó là nhiệt độ sôi tương ứng của:
B. C2H5OH, CH3OCH3, CH3CHO,

.c

om

A. HCOOH, CH3OCH3, CH3CHO, C2H5OH.
HCOOH.

D. HCOOH, CH3CHO, C2H5OH

ok

C. HCOOH, CH3CHO, CH3OCH3, C2H5OH.
,CH3OCH3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

bo

Câu 87.

ce

Cho sơ đồ phản ứng điều chế Z từ

fa
w.
ww

HBr

3-metylbut-1-en → X

NaOH,H2OY

H2SO4 đặcZ

Y, Z lần lượt là:( Biết X, Z là sản phẩm chính):

A. 2-metylbutan-2-ol; 2-metylbut-2-en.

B. 3-metylbutan-1-ol; 3-metylbut-1-en.

C. 3-metylbutan-2-ol; 2-metylbut-2-en.

D. 2-metylbutan-2-ol; 3-metylbut-2-en.

Câu 88.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Glucozơ → C2H6O → C2H4 → C2H6O2 → C2H4O (mạch hở) →
C2H4O2.Có bao nhiêu chất trong sơ đồ phản ứng trên có khả năng phản ứng với Cu(OH)2
trong điều kiện thích hợp và bao nhiêu chất làm mất màu nước brom ?

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

A. 4 và 3

B. 3 và 3

C. 2 và 2

D. 5 và 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 89.

Có 4 dung dịch, chứa 4 chất có công thức phân tử như sau: CH4O, CH5N, CH2O, CH2O2.
Hóa chất dùng để nhận biết các dung dịch trên là
A. Giấy quỳ, dung dịch NaOH.

B. Dung dịch AgNO3 /NH3, Na.
D. Giấy quỳ, dung dịch FeCl3.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

C. Giấy quỳ, dung dịch AgNO3 /NH3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 90.

Cho dãy các chất: C6H5OH, C6H5NH2, H2NCH2COOH, C2H5COOH, CH3CH2CH2NH2. Số
chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là
A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 91.

Phát biểu đúng là

A. Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra ancol etylic.

ie

B. Phe nol phản ứng được với dung dịch Na2CO3.

iL

C. Thủy phân benzyl clorua thu được phe nol.

s/

Ta

D. Có 4 đồng phân amin có vòng ben zen ứng với công thức C7H9N

up

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 92.

.c

om

/g

ro

Hiđrat hóa hỗn hợp etilen và propilen có tỉ lệ mol 1:3 khi có mặt axit H2SO4 loãng thu được
hỗn hợp ancol X. Lấy m gam hỗn hợp ancol X cho tác dụng hết với Na thấy bay ra 448 ml khí
(đktc). Oxi hóa m gam hỗn hợp ancol X bằng O2 không khí ở nhiệt độ cao và có Cu xúc tác
được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho Y tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thu được 2,808 gam bạc
kim loại. Phần trăm số mol ancol propan-1-ol trong hỗn hợp là:

ok

A. 75%

B. 25%

C. 12,5%

D. 7,5%

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

bo

Câu 93.

ce

Cho các phản ứng sau :
(1) Trùng hợp stiren (2) CO2 + dung dịch C6H5OK

ww

w.

fa

(3) C2H4 + dung dịch Br2/CCl4 (4) C6H5-CH3 + dung dịch KMnO4/H2SO4 (t0)
(5) C2H2 + dung dịch AgNO3/NH3 (6) C6H12O6 (glucozo)+ dung dịch AgNO3/NH3

(7) CH3COOCH=CH2 + dung dịch KOH (8) C6H5OH + dung dịch HNO3đ (H2SO4 đ,t0)
Số phản ứng oxi hóa khử xảy ra là :
A. 8

Câu 94.

B. 6

C. 5

D. 7

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun
nóng) theophương trình hoá học:

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

C4H6O4 + 2NaOH → 2Z + Y.
Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol
chất T (biếtY, Z, T là các hợp chất hữu cơ). Phân tử khối của T là
A. 44.

B. 58.

C. 82.

D. 118.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Câu 95.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) tác dụng với chất X có xúc tác H2SO4 tạo ra metyl
salixylat dùng làm thuốc xoa bóp, còn tác dụng với chất Y tạo ra axit axetyl salixylat (aspirin)
dùng làm thuốc cảm. Các chất X và Y lần lượt là:
A. Etanol và anhiđrit axetic

B. Metanol và axit axetic

C. Metanol và anhiđrit axetic

D. Etanol và axit axetic

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần: C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, H2O,

Câu 96.

CH3COOH:

ie

A. C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, H2O, CH3COOH

C. CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH, C6H5OH

s/

Ta

D. CH3CHO, C2H5OH, C6H5OH, H2O, CH3COOH

iL

B. C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, CH3COOH, H2O

t
X + 3NaOH 
C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O

ro

o

Y + 2NaOH

,t
CaO


0

T + 2Na2CO3

t
CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 
Z + …..
o

,t

 T + Na2CO3
Z + NaOH CaO
0

ok

.c

om

/g

Cho các phản ứng:

up

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015

Câu 97.

bo

CTPT của X là:

B. C12H14O4

C. C12H20O6

D. C11H10O4

ce

A. C11H12O4

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Thuỷ phân các chất sau trong môi trường kiềm: CH3CHCl2(1), CH3COOCH=CH-CH3(2),

ww

w.

fa

Câu 98.

CH3COOC(CH3)=CH2(3), CH3CH2CCl3(4), CH3COO-CH2-OOCCH3(5), HCOOC2H5 (6).
Nhóm các chất sau khi thuỷ phân có sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương là:

A. (1),(4),(5),(6)

B. (1),(2),(5),(3)

C. (1),(2),(5),(6)

D. (1),(2),(3),(6)

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015
Có các nhận định sau:

Câu 99.

(1)

Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

(2)

Ancol etylic tác dụng được với NaOH.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

(3)

Axetandehit có công thức là CH3CHO.

(4)

Từ 1 phản ứng có thể chuyển ancol etylic thành axit axetic.

(5)

Từ CO có thể điều chế được axit axetic.

Số nhận định không đúng là
A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015
Trong số các dung dịch sau: (1) glucozơ, (2) 3-clopropan-1,2-điol, (3) etilenglicol, (4)

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

Câu 100.

tripeptit, (5) axit axetic, (6) propan-1,3-điol. Số dung dịch hoà tan được Cu(OH)2 là
A. 6.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015
Cho dãy các chất: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH,

Câu 101.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

iL

A. 5.

ie

C6H5Cl(thơm),HCOOC6H5(thơm), C6H5COOCH3(thơm), HO-C6H4-CH2OH(thơm),
CH3COOCH=CH2. Có bao nhiêu chất khi tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nhiệt độ cao, áp
suất cao có thể cho sản phẩm chứa hai muối?
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015
Chia 20,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 làm 3 phần. Cho phần 1

Ta

Câu 102.

ro

up

s/

tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H2(đktc). Cho phần 2 tác dụng vừa đủ 500 ml dung dịch
NaOH 0,2M đun nóng. Cho phần 3( có khối lượng bằng khối lượng phần 2) tác dụng với
NaHCO3 dư thì có 1,344 lít ( đktc) khí bay ra. Khối lượng C2H5OH trong phần 1 là
A. 2,3 gam.

B. 0,46 gam .

C. 1,38 gam.

D. 0,92 gam.

/g

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015
Cho các chất : C6H6, C2H6, C3H6, HCHO, C2H2, CH4, C5H12, C2H5OH. Số chất ở trạng thái khí

A. 4.

B. 5.

C. 7.

D. 6.

ok

.c

điều kiện thường là

om

Câu 103.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015
Cho hỗn hợp X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2, HO-CH2-CH=CH-CH2OH. Đốt cháy hoàn

bo

Câu 104.

ww

w.

fa

ce

toàn m gam hỗn hợp X rồi dẫn sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2
thấy tạo ra 20 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa. Cô
cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi rồi đem cân thì thấy cân được
5,6 gam. Giá trị của m là
A. 5,4

B. 7,2

C. 8,2

D. 8,8

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015
Cho 44,8 gam chất hữu cơ X ( chứa C, H, O và X tác dụng được với Na) tác dụng vừa đủ với

Câu 105.

dung dịch NaOH, dung dịch thu được chỉ chứa hai chất hữu cơ Y, Z. Cô cạn dung dịch thu
được 39,2 gam chất Y và 26 gam chất Z. Đốt cháy 39,2 gam Y thu được 13,44 lít CO2, 10,8
gam H2O và 21,2 gam Na2CO3.Còn nếu đem đốt cháy 26 gam Z thu được 29,12 lít CO2, 12,6

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

gam H2O và 10,6 gam Na2CO3. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, X, Y,
Z đều có CTPT trùng CTĐGN. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia a lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015
Hợp chất hữu cơ A mạch hở có công thức phân tử C4H8O2, A tác dụng với dung dịch NaOH.

Câu 106.

A. 6.

B. 5.

C. 3.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A có bao nhiêu CTCT phù hợp.
D. 4

Đề thi thử THPT Quốc Gia a lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015
A là một hợp chất hữu cơ đơn chức (chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, O). Cho 13,6 gam A tác dụng

Câu 107.

vừa đủ với dung dịch NaOH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m
gam chất rắn X. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 26,112 gam oxi, thu được 7,208
gam Na2CO3 và 37,944 gam hỗn hợp Y (gồm CO2 và H2O). Nung X với NaOH rắn (có CaO)
thu được sản phẩm hữu cơ Z. Trong Z có tổng số nguyên tử của các nguyên tố là.
A. 12.

B. 14.

C. 11.

D. 15.

ie

Đề thi thử THPT Quốc Gia a lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015
Cho dãy các chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản

iL

Câu 108.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

ro

up

s/

A. 4.

Ta

ứng được với dung dịch NaOH là:

Đề thi thử THPT Quốc Gia a lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015
Cho các dung dịch chứa các chất hữu cơ mạch hở sau: glucozơ, mantozơ, glixerol, ancol

/g

Câu 109.

.c

om

etylic, axit axetic, propan-1,3-điol, etylenglicol, sobitol, axit oxalic . Số hợp chất đa chức
trong dãy có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:
B. 4.

C. 6.

D. 7.

ok

A. 5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên KHTN lần 3- năm 2015
Hợp chất hữu cơ X có trong CTPT C3H6O . X có :

bo

Câu 110.

ce

- y đồng phân mạch hở

ww

w.

fa

- z đồng phân mạch hở có khả năng mất màu dung dịch nước Br2

- t đồng phân mạch hở có khả năng cộng H2
- k đồng phân có tác dụng Na

Giá trị không đúng là
A. t=4

Câu 111.

B. k=1

C. z=2

D.y=4

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên KHTN lần 3- năm 2015

Cho dãy chuyển hóa sau : X
A. C6H5CH2ONa

+ ��2 + �2�B. CH3ONa

Y

+ ����X : công thức của X là:
C. C6H5ONa

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

D. CH3Cl


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên KHTN lần 3- năm 2015
Chọn nhận xét sai:

Câu 112.

A.Cho hỗn hợp but-1-en và but-2-en cộng H2O/H+ thu được tối đa 3 ancol
B. từ tinh bột bằng phương pháp sinh hóa ta điều chế được ancol etylic
d Y/X >1

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

C. Cho CH3OH qua H2SO4 đặc , 140oC thu được sản phẩm hữu cơ Y thì luôn có
D. Glixerol hòa tan Cu(OH)2 thu được phức đồng (II) glixerat màu xanh lam.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên KHTN lần 3- năm 2015
hỗn hợp X gồm hidro, propen, axit anlylic , ancol anlylic .Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X thu

Câu 113.

được 30,24 l CO2 dktc. Đun nóng X với bột Ni 1 thời gian thu được hồn hợp Y, Tỉ khối của
Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V l dung dịch Br2 0,1 M . Giá trị
của V là:
A. 0,3

B.0,4

C. 0,6

D.0,5

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT chuyên KHTN lần 3- năm 2015
Cho sơ đồ phản ứng:


+ Z,xt,to

Y+ M,xt,to

TCH3COOH

Ta

+ X,xt,to

CH4

iL

ie

Câu 114.

B. CH3CHO

up

A.CH3COONa

s/

(X,Z,M là các chất vô cơ , mỗi mũi tên ứng với 1 phương trình phản ứng). Chất T trong sơ đồ
trên là:
C. CH3OH

D.C2H5OH

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 - Trường THPT Sông Lô- năm 2015
Để phân biệt được dung dịch của các chất: glucozơ, glixerol, etanol, formanđehit, chỉ cần

/g

ro

Câu 115.

om

dùng một thuốc thử là
A. Cu(OH)2/ OH-

C. Nước brom

D. Kim loại Na

.c

B. [Ag(NH3)2]OH

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2015
Các chất trong dãy chất nào sau đây đều có thể tham gia phản ứng tráng gương

ok

Câu 116.

B. saccarozơ; anđehit fomic; metyl fomat

C. Metanol; metyl fomat; glucozơ

D. Đimetyl xeton; metanal; matozơ

ce

bo

A. Axit fomic; metyl fomat; benzanđehit

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2015
Cho các chất sau: propin, vinyl axetilen, glucozơ, saccarozơ, axit fomic, axit oxalic, andehit

ww

w.

fa

Câu 117.

axetic. Số chất khử được ion Ag+ trong dung dịch AgNO3/NH3 là
A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2015
Cho các chất sau: axit glutamic; valin; lysin; alanin; trimetylamin; anilin. Số chất làm quỳ tím

Câu 118.

chuyển màu hồng, màu xanh, không đổi màu lần lượt là
A. 2, 1, 3.

B. 1, 2, 3.

C. 3, 1, 2.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

D. 1, 1, 4.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2015
Cho dãy chuyển hóa sau :

Câu 119.

A5 có công thức là
B. HO-C6H4-CH2OCOH

C. HCOO-C6H4-CH2OH

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A. HCOO-C6H4-CH2COOH

D. HO-C6H4-CH2COOH

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2015
Cho các nhận định sau :

Câu 120.

(1) saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng thủy phân.

(2) Không thể dùng Cu(OH)2 để nhận biết các lọ mất nhãn chứa các chất sau : glyxerol,
glucozơ, etanal.
(3) axit axetic phản ứng được với dung dịch natri phenolat và dung dịch natri etylat.
(4) Protein là loại hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp

ie

(5) Bột ngọt là muối mononatri của axit glutamic

Ta

iL

(6) Để rửa sạch ống nghiệm đựng anilin người ta tráng ống nghiệm bằng dung dịch kiềm
loãng rồi sau đó rửa lại bằng nước sạch.
B. 1

C. 3

D. 4

ro

up

A. 2

s/

Số nhận định sai là

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2015
Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt các dung dịch : glucozơ, glixerol, etanol, lòng trắng

/g

Câu 121.

om

trứng ?

.c

A. Cu(OH)2 B. AgNO3/NH3 C. HNO3 D. NaOH
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Chuyên Lê Khiết- năm 2015
Chất nào sau đây không phản ứng trong dung dịch kiềm khi đun nóng ?

bo

ok

Câu 122.

B. metyl axetat

C. gly-ala

D. saccarozơ

ce

A. axit fomic

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội
Hai chất nào sau đây không tác dụng với NaOH loãng nóng:

ww

w.

fa

Câu 123.

A. tristearin, etyl axetat

B.Anilin , metylamin

C. Alanin, phenylamoni clorua

D. Tristearin, axit stearic

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội
Cho các chất sau : metyl acrylat, tristearin, saccarozo, Gly-Ala. Số chất bị thủy phân trong

Câu 124.

môi trường axit là:
A.3

Câu 125.

B.2

C.4

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

D.1


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Hốn hợp chất X gồm các thành phần C, O , H chứa vòng benzen . Cho 6,9gam X vào 360ml
dung dịch NaOH 0,5M ( dư 20% so với lượn cần phản ứng ) đến phản ứng hoàn toàn , thu
được dung dịch Y . Cô can Y thu được m gam chất rắn . Mặt khác , đốt cháy hoàn toàn 6,9 g
X cần vừa đủ 7,84 lít 02 (đktc) thu được 15,4 gam CO2 . Biết X có công thức phân tử trùng
với công thức đươn giản nhất . Giá trị của m là
B. 11,4

C. 11,1

D. 12,3

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

A. 13,2

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội
Dãy gồm các chất xếp lực axit tăng dần từ trái sang phải là :

Câu 126.

A. HCOOH , CH3COOH , CH3CH2COOH
B. CH3COOH , CH2ClCOOH , CHCl2COOH
C. CH3COOH ,HCOOH , (CH3)2CHCOOH
D. C6H5OH, CH3COOH, CH3CH2OH

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội
Hốn hợp X gồm alanin và axit glutamic . Cho m gam tác dụng hoàn toàn với NaOH dư ,

Câu 127.

B. 171,0

C. 165,6

Ta

A. 112,2

iL

ie

thu được dung dịch Y chứa ( m+ 30,8) g muối . Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng hoàn
toàn với dung dịch HCl thu được dung dịch Z chứa ( m+ 36,5) gam muối . Gía trị của m là
D. 123,8

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

s/

Câu 128.

up

X
Cho sơ đồ phản ứng (mỗi mũi tên là một phản ứng): CH4  X  CH3COOH  Z.

ro

Z không làm mất màu nước brom. Kết luận không đúng về Z là

/g

A. Đốt cháy Z thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau.

om

B. Z có tham gia phản ứng xà phòng hóa.
C. Z có tham gia phản ứng tráng bạc. .

.c

D. Trong phân tử Z có 3 nguyên tử cacbon.

ok

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên
Phát biểu đúng là

bo

Câu 129.

ce

A. Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra ancol etylic.

fa

B. Phe nol phản ứng được với dung dịch Na2CO3.

ww

w.

C. Thủy phân benzyl clorua thu được phe nol.
D. Có 4 đồng phân amin có vòng ben zen ứng với công thức C7H9N
Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm anđehit axetic, etyl axetat và an col propylic thu được

Câu 130.

20,24 gam CO2 và 8,64 gam nước. Phần trăm khối lượng của ancol propylic trong X là
A. 50,00%.

Câu 131.

B. 83,33%.

C. 26,67%.

D. 12,00%.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác
dụng với dung dịch KHCO3. Tên gọi của X là
A. axit acrylic.

B. vinyl axetat

C. anilin.

D. ancol benzylic.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Quảng Xương 3
Cho các phát biểu sau:

Câu 132.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol
H2O.
(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.

(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử
hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.
(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.
(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.
Số phát biểu đúng là
B. 3.

C. 4.

D. 2.

ie

A. 5.

Đề thi thử THPT Quốc Gia - Trường THPT Quảng Xương 3
Chất X có công thức phân tử là C8H8O2. X tác dụng với NaOH đun nóng thu được sản phẩm

iL

Câu 133.

C. 2

D. 5

s/

B. 4

ro

up

A. 3

Ta

gồm X1 (C7H7ONa); X2 (CHO2Na) và nước. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh
Phát biểu sai là

/g

Câu 134.

.c

om

A. Khi cho dung dịch axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy có kết tủa màu tím
xuất hiện.

ok

B. Amilozơ là polime có cấu trúc mạch không phân nhánh.
peptit.

bo

C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị � -amino axit được gọi là liên kết

fa

ce

D. Toluen được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT (trinitrotoluen).

ww

w.

Câu 135.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh
HBr

NaOH

CuO

Cho sơ đồ phản ứng: Propen → X → Y → Z

Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức của X, Y, Z lần lượt là
A. CH3CHBrCH3, CH3CH(OH)CH3, CH3COCH3.
CH3CH2CH2OH, CH3COCH3.

B. CH3CH2CH2Br,

C. CH3CH2CH2Br, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CHO.
CH3CH(OH)CH3, CH3CH2CHO.

D. CH3CHBrCH3,

Câu 136.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Cho dãy các chất: CH3CHO, HCOOH, C2H5OH, CH3COCH3. Số chất trong dãy có khả năng
tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh
Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y và một este

Câu 137.

A. 31,5.

B. 33,1.

C. 36,3.

uO
nT
hi
Da
iH
oc
01

đơn chức Z, thu được 0,75 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Mặt khác, cho 24,6 gam hỗn hợp M trên
tác dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được dung dịch N. Cô cạn toàn bộ dung dịch N, thu được m gam chất rắn khan; CH3OH và
146,7 gam H2O. Coi H2O bay hơi không đáng kể trong phản ứng của M với dung dịch NaOH.
Giá trị của m là
D. 29,1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh

Câu 138.

H
O
O
X
C
M

 X 
 Y 
 Z 
 T 
Cho sơ đồ chuyển hóa: CH 4 1500
Pd/ PbCO , t
xt,t
xt , t
0

2

2
0

0

3

2
0

ie

Biết X, Y, Z, T, M là các hợp chất hữu cơ. Các chất Z, M lần lượt là

B. C2H2 và CH3COOH.

C. C2H5OH và CH3COOC2H3.

D. CH3CHO và CH3COOC2H3.

Ta

iL

A. CH3CHO và C2H3COOC2H3

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh
Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axetilen, propanđial và vinyl fomat (trong đó số mol của axit oxalic

s/

Câu 139.

/g

ro

up

và axetilen bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 1,125 mol O2,
thu được H2O và 55 gam CO2. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư
thì thu được tối đa bao nhiêu lít CO2 (ở đktc)?
A. 2,8 lít.

B. 8,6 lít.

C. 5,6 lít.

D. 11,2 lít.

om

Đề thi thử THPT Quốc Gia- Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Cho các dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong

.c

Câu 140.

ok

các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là
B. 4.

C. 2.

D. 5.

bo

A. 3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia- Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Cho các chất: saccarozơ, vinyl axetat, đimetylamin, glyxylglyxin (gly-gly), axit glutamic,

ce

Câu 141.

w.

fa

phenol, glixerol; metylamoni clorua. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Đề thi thử THPT Quốc Gia- Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá

ww

Câu 142.

hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được
hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Ychứa hai anđehit. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch
AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Công thức hai anđehit là
A. CH3CHO, C2H5CHO

B. C2H5CHO, C3H7CHO

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×