Tải bản đầy đủ

SV chuong 5 PTich CK

Ch­¬ng­5­­
­nh÷ng­vÊn­®Ò­c¬­b¶n­vÒ­
ph©n­tÝch­chøng­kho¸n

1


Néi dung ch¬ng 5
 Môc tiªu, néi dung vµ qui trình
 C¬ së dữ liÖu cña ph©n tÝch CK
 Ph©n tÝch tr¸i phiÕu
 Ph©n tÝch cæ phiÕu

2


L·i ®¬n vµ l·i kÐp
l·i

(I p
k)


L·i

l·i ®¬n
(Iđ)
I = n.i.V
đ
0

n

I = V (1+i)n – V = V [(1+i)n - 1]
k
0
0
0

3


Gi¸ trÞ t¬ng lai vµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i
Tính theo lãi đơ n: FV = V(1+n.r)

n

Tính theo lãi kép: FV = V (1+r)n

n

NÕu cã nhiÒu kú trong 1 n¨m
FV = V(1 + r/m)m.n
n

4


Gi¸ trÞ hiÖn t¹i
A
PV =
n

(1 + i )
NÕu FV1 = FV2 = – = FVn = A thì:

n

Hoặc:

PV = A∑
t =1

1
t
(1 + i )

1 − (1 + i )
PV = A
i

−n

5


Phân tích trái phiếu
Phân tích trái phiếu là gỡ?
Tại sao phi phân tích trái phiếu?
Có nhiều loại trái phiếu khác nhau nhng trong khuôn khổ chơng trỡnh, chỉ
phân tích loại trái phiếu có lãi suất cố định tr lãi định kỳ vào cuối nm

6


Ước định giá trái phiếu
Dới góc độ tài chính: Giá trái phiếu ớc tính tại một thời điểm là giá trị hiện tại
của các khoản thu từ trái phiếu quy về thời điểm tính toán

Giá?

lợi tức

lợi tức

lợi tức &
vốn gốc

7


2.1 ¦íc ®Þnh gi¸ tr¸i phiÕu
0

1

2

C

C

C
(1 + r )

P
C«ng thøc:

n

C&M

C
(1 + r ) 2

C + M
(1 + r ) n

C
C
C
M ( Pn)
P=
+
+ ... +
+
2
n
n
(1 + r ) (1 + r )
(1 + r )
(1 + r )
8


T¹i sao phải íc ®Þnh gi¸ tr¸i phiÕu?
§Ó tr¶ lêi c©u hái: Nªn hay kh«ng mua tr¸i phiÕu?
So s¸nh gi¸ íc ®Þnh víi gi¸ thÞ trêng cña TP:
NÕu P > P
®
TT

→ nªn mua

NÕu P < P
®
TT

→ kh«ng nªn mua

NÕu P = P
®
TT

→ cã thÓ mua

T¹i sao?

9


Ví dụ
Một loại trái phiếu có các thông tin sau:
- Mệnh giá 100.000 VND
- Thời hạn 5năm
- Lãi suất 10%/năm, trả lãi cuối mỗi năm & đã trả lãi 2 lần.
- Vào đầu năm thứ 3, khi giá thị trờng hiện hành của trái phiếu đang là 96.200VND/TP,
một ngời đầu t dự định đầu t vào loại TP này với lãi suất kỳ vọng 12%/năm.
Hãy đa ra lời khuyên đối với nhà đầu t trên?

10


Gi¶i
- §Ó ®a ra lêi khuyªn ta ph¶i íc ®Þnh gi¸ tr¸i phiÕu
n
C
M
P=∑
+
n
n
(
1
+
r
)
(
1
+
r
)
t =1
Víi M = 100.000; C = 100.000*10%=10.000; r=12%
N = 3 (v× tr¸i phiÕu cßn 3 n¨m n÷a th× ®¸o h¹n)

10.000
10.000
10.000
100.000
P=
+
+
+
1
2
3
(1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) 3

P = 95.199 < 96.200 → kh«ng nªn
mua

11


Các đại lợng chủ yếu đo lờng mức
sinh lời của trái phiếu
(1)Lãi suất danh nghĩa

Là mức lãi suất đợc xác định trên cơ sở lãi trái phiếu hàng năm và
mệnh giá trái phiếu
Công thức

Tiền lãi trái phiếu hàng năm
Lãi suất danh nghĩa

=

(%)
Mệnh giá trái phiếu
12


(2) Lãi suất hiện hành
Là mức độ sinh lời của trái phiếu đợc xác định trên cơ sở lãi trái phiếu
hàng năm và giá trái phiếu hiện hành trên thị trờng
Công thức

Tiền lãi trái phiếu hàng năm
Lãi suất hiện hành

=

(%)
Giá trái phiếu hiện hành

13


(3) LS hoàn vốn – IRR
 Là lãi suất mà nếu lấy nó làm lãi suất chiết khấu, nó sẽ làm cho giá trị hi ện t ại c ủa các
khoản thu do trái phiếu đư a lại bằng với khoản vốn đầ u tư vào trái phi ếu
 Cách tính IRR:
 PP thử và xử lý sai số
 PP nội suy:

n

Pmua

CFt
=∑
t
t =1 (1 + IRR)
14


(3) LS hoàn vốn – IRR
n

CFt
NPV = ∑
− Pmua
t
t =1 (1 + r)
 r1 → NPV1 > 0
 r2 → NPV2 < 0

NPV1 (r2 − r1 )
IRR = r1 +
NPV1 − NPV2
15


(4) LS đáo hạn: YTM
 LS đáo hạn: YTM - Yield To Maturity - là lãi suất hoàn vốn trung
bình của một trái phiếu tính kể từ khi mua TP đó cho đế n khi TP
đáo hạn
 So sánh lãi suất hoàn vốn và lãi suất đáo hạn?

16


(5) Lãi suất kỳ hạn (Re)
Là mức sinh lời khi nắm giữ trái phiếu trong một kỳ hạn nhất định
Công thức:

Lãi trái phiếu + Mức lời/lỗ về vốn
R =

Nếu kỳ đầu t là 1 năm thì:
e

Re =

C + Pt+1 - Pt
Pt

Giá mua trái phiếu
Trong đó:
C: Lãi trái phiếu hàng năm
Pt: Giá mua TP (Giá TP thời điểm t)
Pt+1: Giá bán TP (Giá TP thời điểm t+1
17


(5) Lãi suất kỳ hạn (Re)
Viết lại công thức ta đợc:

Pt +1 Pt
C
Re =
+
Pt
Pt
Hay

Re = I c + R g

(L/s kỳ hạn = L/s hiện hành + Mức lời/lỗ về vốn)
Hỏi: 1. Lãi suất thị trờng ảnh hởng nh thế nào đến lãi suất
kỳ hạn của trái phiếu ?
2. Lãi suất kỳ hạn có thể âm đợc không?

18


Mối quan hệ giữa lãi suất thị trờng, giá
TP và các lãi suất của TP
Giá TP hình thành dựa trên quan hệ cung cầu. Một trong những nhân tố có ảnh hởng lớn đến
cung cầu TP trên thị trờng là lãi suất thị trờng. Tại sao?
Lãi suất thị trờng và giá trái phiếu biến động ngợc chiều. Tại sao?
Khi LSTT < LSDN P > MG LSHH < LSDN
Khi LSTT = LSDN P = MG LSHH = LSDN
Khi LSTT > LSDN P LSDN

19


Các nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến
giá thị trờng của trái phiếu
(1) Lãi suất thị trờng
(2) Những thay đổi về tình trạng tài chính của ngời phát
hành trái phiếu
(3) Lạm phát dự tính

20


III. Ph©n tÝch cæ phiÕu
TiÕp cËn c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch cæ phiÕu

21


III. Ph©n tÝch cæ phiÕu
TiÕp cËn c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch cæ phiÕu

Phân tích cơ bản

Ph©n tÝch tõ díi lªn

Ph©n tÝch ngµnh
Ph©n tÝch doanh nghiệp

Ph©n tÝch tõ trªn xuèng

Ph©n tÝch nÒn kinh tế

Giá
trị DN
& cổ
phiếu

Ra quyết định
đầu tư

22


Tiếp cận các phơng pháp phân tích cổ phiếu

Phõn tớch k thut
đồ thị, dạng thức đồ thị
Khối lợng giao dịch
Chỉ số
Thông tin
cơ bản

Nhận định xu thế giá
23


So sánh phân tích cơ bản &
phân tích kỹ thuật
Chỉ tiêu

Phân tích cơ bản

Phân tích kỹ
thuật
Phương Sử dụng các dữ kiện Sử dụng dữ liệu từ
pháp luận kinh tế thường tách chính bản thân thị
rời với thị trường
trường
Thông tin
Xác định giá trị
Xác định xu hướng
Điểm tựa

Kiến thức DN

Kinh nghiệm

Ứng dụng

Chọn CP nào?

Khi nào?

24


3.1 Tiếp cận các phơng pháp phân tích
cổ phiếu (tiếp)
(2)Phân tích kỹ thuật

Khái niệm:
Luận điểm cơ bản:
Nội dung:
xác định thời điểm đầu t đợc coi là hiệu quả

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×