Tải bản đầy đủ

Bài giảng xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Chương 8
X©y dùng vµ qu¶n lý
danh môc ®Çu t­ CK


DMĐTCK và quản lý DMĐTCK

LOGO

(1) DMĐTCK là các khoản đầu tư của một cá nhân hoặc
một tổ chức vào nhiều hơn một loại CK
(2) Quản lý DMĐTCK là hoạt động quản lý vốn, tài sản
của khách hàng thông qua việc giao dịch và nắm giữ
các CK theo những mục tiêu nhất định.


Về bản chất: QLDMĐTCK được thực hiện trên cơ
sở định lượng mối quan hệ giữa rủi ro và lợi tức
thu được và nguyên tắc đa dạng hoá.
2I. Lý thuyết về danh mục đầu tư

LOGO

1.1. Mức ngại rủi ro (risk aversion) (A):
Phản ánh khả năng chấp nhận rủi ro của nhà
đầu tư
Khả năng chấp nhận rủi ro càng cao mức
ngại rủi ro càng thấp
Ví dụ:Bất cứ một nhà đầu tư hợp lý nào cũng có
một mức ngại rủi ro nhất định khi đầu tư
3


Ph©n biÖt ba lo¹i nhµ ®Çu t­ _

Ng¹i rñi ro
(A>0)

Trung dung
(A=0)

LOGO

ThÝch rñi ro
(A<0)

C©n nh¾c gi÷a lîi ChØ quan t©m ®Õn LN ChØ quan t©m ®Õn RR
nhuËn vµ rñi ro
(cµng cao cµng tèt)
(cµng cao cµng tèt)

4LOGO
1.1.2 Hàm hữu dụng (Utility function)

U = E(r) - 0.005A2
Trong đó:
U: Giá trị hữu dụng
A: Mức ngại rủi ro của nhà đầu tư (A phụ thuộc?)
E(r): Lợi suất ước tính
: Độ lệch chuẩn của lợi suất ước tính (rủi ro)
0.005: Hằng số quy ước
0.005A 2: Yêu cầu bù đắp rủi ro của nhà đầu tư

5


LOGO

Tr­êng hîp DM§T kh«ng cã rñi ro (σ= 0)


U = E(r) = Rf

Tiªu chuÈn ®Ó lùa chän gi÷a mét DM§T cã
rñi ro vµ mét DM§T an toµn?


VÝ dô: Mét nhµ ®Çu t­ X (A=3) ®ang lùa chän
®Çu t­ vµo mét trong hai danh môc:
DM1: DM§T rñi ro víi E(r) = 22%; σ = 34%
DM2: DM§T phi rñi ro víi Rf = 5%
Lêi khuyªn cho nhµ ®Çu t­ X?
6


Giải

LOGO

Giá trị hữu dụng của DMĐT có rủi ro là:

U1 = 22 - 0.005x3x34 = 4.66(%)
U1 < Rf lựa chọn đầu tư vào DM2
(Đầu tư vào tín phiếu kho bạc)
Quyết định thay đổi như thế nào nếu
A=2?
7


Nhận xét

LOGO

1. Lựa chọn đầu tư giữa DMĐTRR và CK phi
rủi ro
+ U Rf
+ U > Rf
Chọn CK phi rủi ro
Chọn DMĐT rủi ro2. Lựa chọn giữa các DMĐTRR
DMĐT nào có U lớn hơn

8

Chọn


LOGO

VÝ dô vÒ hµm h÷u dông
Rf = 5(%)
A=2
CK

X

Y

Z

E(r) (%)

8

14

16

σ (%)

20

25

30

U (%)

4 (< Rf)

7,75 (> Rf)

7 (>Rf)

Kh«ng mua,
®Çu t­ vµo Rf

Mua

Mua

9


ThÕ nµo lµ mét DM§T tèi ­u h¬n?

DM§T A sÏ tèi ­u h¬n DM§T B
nÕu:
E(rA)>E(rB)
Vµ σ A<= σ B
HoÆc
E(rA)>=E(rB)
Vµ σ A< σ B
10

LOGO


LOGO

§å thÞ 1
E(r)
I

II

III P

IV
σp

σ

C©u hái: DM§T n»m trong vïng nµo ®­îc ­a thÝch h¬n?
11


1.2 Lîi suÊt ®Çu t­

LOGO

Là phần chênh lệch giữa kết quả
thu được sau một khoảng thời
gian đầu tư và vốn gốc mà nhà
đầu tư phải bỏ ra ban đầu.

12


LOGO

1.2.1 Lợi suất đầu tư vào một tài sản
+ Đánh giá hiệu quả trong quá khứ:
Dt +Pt Pt 1
Rt =
Pt 1
+ Đánh giá hiệu quả trong tương lai:
n

E ( r ) =
Pi * Ri
i=
1

+ Có số liệu trong N thời kỳ:
1
E (r ) =
N

n

R

t=
1

t

13


1.2.2 Lợi suất của một DMĐT

LOGO

Cụng thc:
E(rP) = w1E(r1) + w2 E(r2) + + wnE(rn)
Hay
E(rp) = wiE(ri)
Trong đó:
wi: Tỷ trọng vốn đầu tư vào tài sản thứ i
E(ri): Lợi suất đầu tư của tài sản thứ i (i=1;n)
Ví dụ: Một DMDT gồm 3 CK với tỷ trọng của mỗi
loại trong DM là: 50%, 30% và 20% với lợi suất ư
ớc tính tương đương là: 12%, 10% và 11%. Lợi
suất đầu tư của DM là:
E(rP) = 0.5*12 + 0.3*10 + 0.2*11 = 11.2(%)
14


1.3 Rñi ro cña DM§T

LOGO

1.3.1 Kh¸i niÖm
(1) ThÕ nµo lµ rñi ro cña 1 chøng
kho¸n? §o l­êng?
(2) ThÕ nµo lµ rñi ro cña DM§T?
(3) Ph©n lo¹i rñi ro

15


LOGO

Rủi ro
Rủi ro
hệ thống

Rủi ro
phi hệ thống

16


LOGO

Rñi ro cña DM§T

RR tæng thÓ

RR riªng lÎ

RR hÖ thèng (β)
n
17


Làm thế nào để giảm thiểu được rủi ro?

LOGO

Đa dạng hoá danh mục đầu tư
Không bỏ tất cả trứng vào một rổ
Là kỹ thuật phân tán rủi ro thông qua
việc đầu tư vào nhiều loại CK khác nhau.
Mục đích của đa dạng hoá: Phân tán rủi ro
Đa dạng hoá phân tán được rủi ro gì?
18


LOGO

Ví dụ về đa đạng hoá DMĐT
Tình trạng nền KT

Xác suất

E(rAi)

E(rBi)

Kinh tế thuận lợi

0,5

25%

1%

Kinh tế kém thuận lợi

0,3

10%

-5%

Kinh tế bất thường

0,2

-25%

35%

Có 3 phương án đầu tư: (1) 100% vào A; (2) 100%
vào B và (3): 50% vào A và 50% vào B.
Đánh giá mức sinh lời và rủi ro với mỗi phương án.
Chọn đầu tư vào phương án nào? Giả sử lợi suất phi
rủi ro là 6%
19


LOGO

Trong dù b¸o, rñi ro ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:

n

Var ( A) = σ A = ∑ pi [ E ( r A ) − E (rA )]
2

i

2

i =1

SD = σ = σ 2

Trong ®ã: pi lµ x¸c suÊt xuÊt hiÖn t×nh huèng i

20


LOGO

Tóm tắt kết quả
DMĐT

Lợi suất ước tính

Độ lệch chuẩn

(1) Tất cả CP A

10,5%

18,9%

(2) Tất cả CP B

6%

14,73%

8,25%

4,83%

(3) 50%A và 50%B

Kết luận: Phương án 3 đã giảm được rủi ro còn lợi
suất sẽ phụ thuộc xem lợi suất bao nhiêu là chấp nhận
được (bằng cách thay đổi tỷ trọng đầu tư) ào DM một
chứng khoán rủi ro

21


LOGO

Kết luận:

Rủi ro của những CK riêng lẻ trong
DMĐT cần phải được đo lường trong
hiệu quả tác động của chúng với toàn
bộ DMĐT

22


(1) HÖ sè tÝch sai (Covariance – COV LOGO
- HiÖp ph­¬ng sai)
Cov (rA,rB) = σ AB = ∑ Pi[rAi - E(rA)][rBi - E(rB)

+ Cov > 0: Lợi suất hay gi¸ của hai CK
biÕn ®éng cïng chiÒu
+ Cov < 0: Lợi suất hay gi¸ của hai CK
biến ®éng ng­îc chiều

23


(2) HÖ sè t­¬ng quan (Correlation
coefficient – ρ hay COR)

ρ (r1,r2)

=

Cov(r1,r2)
(8.8)

σ 1σ 2

(-1 ≤ ρ ≤ 1)

24

LOGO


(3) §é lÖch chuÈn cña danh môc

LOGO

TH1: DM§T gåm 2 CK A vµ B
σ P2 = wA2 σ A2 + wB2 σ B2 + 2wAwBCov(rA,rB) (8.9)

§iÒu g× x¶y ra khi ρ = 1, Vµ ρ = -1?
TH2: DM§T gåm nhiÒu chøng kho¸n
n

n

σ =∑w σ +∑
2
P

i =1

2
i

2
i

i =1

n

∑ww
j =1

i

j

cov(ri , r j )
25

Với i ≠ j


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×