Tải bản đầy đủ

giáo trình fpt aptech xây dựng maketing

1

Bài th c hành s 7
Phía sau th

ng hi u

M c tiêu
Trong bài th c hành này, chúng ta s th c hành:
• Thi t k đ h a ch
• Thi t k qu ng cáo

MUL113_ Xây d ng th

u ng
và Marketing
hi

Lab72

Bài 1
Hãng th tín d ng hàng đ u th gi i Visa có m t chi n d ch qu ng cáo toàn c u mang tên Go. Các qu ng
cáo th ng d a trên m t ch đ nào đó, v i các hình nh đ i di n cho ch đ đó s p x p l i thành 2 ch
cái “G” và “o”.
Hãy đ a ra m t thi t k m i cho chi n d ch này c a Visa dành riêng cho th tr

ng Vi t Nam.

Tham kh o m u thi t k t i: http://10steps.sg/inspirations/artworks/visa-campaign-does-amazing-arts-onthe-go/
Yêu c u v file:Kích th

c file: 900x600px

phân gi i: 72dpiCó th thu h p chi n d ch theo s ki n ho c đ i tPh i tuân th các chu n m c v thi t k c a Visa.

ng c th h

ng đ n

L u file s n ph m theo tên: lab7_ex2.ai

Yêu c u n p bài
Cu i gi th c hành, sinh viên t o th m c theo tên _Lab7, ch a t t c s n ph m
c a nh ng bài lab trên, nén l i thành file zip và upload lên m c n p bài t ng ng trên LMS.

MUL113_ Xây d ng th


u ng
và Marketing
hi

Lab7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×