Tải bản đầy đủ

giáo trình fpt aptech xây dựng maketing

1

Bài th c hành s 4
Thi t k các y u t ngôn ng tr c quan
trong b nh n di n th ng hi u

M c tiêu
Trong bài th c hành này, chúng ta s th c hành:


t tên th

ng hi uThi t k logoXây d ng kh u hi u


MUL1024_ Xây d ng th

u ng
và Marketing
hi

Lab4


2

Bài 1
Dùng m ng Internet đ tìm ki m logo và tên c a các th
đi n đ y đ vào b ng sau:
TT
1
2
3
4
5

Cách đ t tên
Tên ng i sáng l p
Tên gi i thích
Tên bi u c m ho c tên t sáng tác
Tên n d ho c bi u t ng
Tên t vi t t t

Ghi chú, các ví d tìm đ
hi u Vi t Nam.

ng hi u đã đ
Tên th

c đ t theo các cách khác nhau r i

ng hi u

Logoc c n khác v i các ví d đã nêu trong sách. Khuy n khích các ví d th

ng

Sinh viên l u file theo tên: lab4_ex1.doc

Bài 2
Hãy t ng t ng b n đã thành l p m t công ty và mu n đ t tên mình cho công ty đó. D a vào l nh v c
b n mu n kinh doanh, hãy thi t k m t logo công ty theo nhãn t ho c theo các ch cái c a tên b n.
Yêu c u v file:
Kích th

c file: 900x600px

phân gi i: 72dpi
Trên file gi i thích ng n g n v l nh v c kinh doanh và lý do thi t k logo nh v y.

L u file s n ph m theo tên: lab4_ex2.ai

Bài 3
Các sinh viên s nh n đ c logo đã thi t k Bài 2 c a m t sinh viên khác trong l p. D a trên b n thi t
k logo và mô t trong file, hãy giúp công ty đó đ a ra m t câu kh u hi u phù h p.
Kh u hi u s đ

c trình bày trong l p.

MUL1024_ Xây d ng th

u ng
và Marketing
hi

Lab4


3

Yêu c u n p bài
Cu i gi th c hành, sinh viên t o th m c theo tên _Lab4, ch a t t c s n ph m
c a nh ng bài lab trên, nén l i thành file zip và upload lên m c n p bài t ng ng trên LMS.

MUL1024_ Xây d ng th

u ng
và Marketing
hi

Lab4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×