Tải bản đầy đủ

giáo trình fpt aptech xây dựng maketing

1

Bài th c hành s 1
Khái ni m th ng hi u và quy trình
thi t k th ng hi u

M c tiêu
Trong bài th c hành này, chúng ta s th c hành:
• tìm hi u quy trình thi t k th
• sáng t o thi t k l i th

MUL113_ Xây d ng th

ng hi u

ng thi u

u ng
và Marketing
hi


Lab1


2

Bài 1
Sinh viên tìm hi u và đ a ra hình nh logo c a Pepsi theo giai đo n t n m 1898 t i nay.
Trình bày câu h i “Vì sao Pepsi l i l a ch n ho hình ch trên logo đó?”
Sinh viên l u file theo tên: lab1_ex1.doc

Bài 2
V i đáp án tìm hi u đ c bài t p s 1, sinh viên s d ng k n ng thi t k v i Illustrator k t h p làm
vi c v i các ch t li u đ ho , thi t k l i logo cho Pepsi
Yêu c u v file:Kích th

c file: 900x600px

phân gi i: 72dpiThi t k trên màu đen tr ngKhông s d ng hình nh trang trí bên ngoài

L u file s n ph m theo tên: lab1_pepsi_redesign.ai

Bài 3 (bài t p nhóm)
C l p chia thành các nhóm t 4-5 sinh viên. M i nhóm ch n m t th ng hi u mà mình s đ i di n và
th o lu n đ đ a ra B n tóm l c yêu c u sáng t o (creative brief) cho th ng hi u c a mình. B n tóm
l c này ph i đ c p c th nguyên nhân đ a ra yêu c u sáng t o này (Ví d : th ng hi u Panasonic tung
dòng s n ph m đi u hòa Inverter m i cho mùa hè).
Các nhóm s trình bày tóm t t yêu c u sáng t o c a nhóm mình tr c c l p. M t nhóm khác trong l p s
đóng vai trò agency và đ a ra Concept và


xu t th c hi n Yêu c u sáng t o đó.
Yêu c u v file và thuy t trình:
c yêu c u sáng t o và l u file theo tên: lab1_ex3_brief.docM i nhóm n p 1 b n tóm lThuy t trình yêu c u sáng t o: 3 phút/nhóm, 2 phút cho Q&ANhóm agency n p 1 b n đ xu t concept và th c hi n, l u file theo tên: lab1_ex3_plan.doc

MUL113_ Xây d ng th

u ng
và Marketing
hi

Lab1


3Thuy t trình ý t

ng đ xu t: 5 phút/nhóm, 3 phút cho Q&A

Yêu c u n p bài
Cu i gi th c hành, sinh viên t o th m c theo tên _Lab1, ch a t t c s n ph m
c a nh ng bài lab trên, nén l i thành file zip và upload lên m c n p bài t ng ng trên LMS.

MUL113_ Xây d ng th

u ng
và Marketing
hi

Lab1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×