Tải bản đầy đủ

BỘ đề THI GIẢI TOÁN TRÊN máy CASIO và VINACAL cấp THCS TOÀN QUỐC

Bg GIAo DUC vA o,4.o r+g

cugc rnr cr*& roANrnnx mAy rlrvn cAu ray
Nau zora
M6n ToSn Lop 9 CAp THCS

DE TrU CrfiruIl TITIIC

Thoi gian thi: 90 phtttghbng ru *rAf gian giao
Ngdy thi
ti\tzOru

:

DIEM CUA TOAN BAI THI

C6c gi6m khdo

SO PHACH
(Do Chn tich HOi d6ng thi khu wc ghi)


(Hg, t€n vd chf k0

Bing

sd

dA)

B5.ng chfr

*-"t
r*;=*'
-srr*et,'ii'E
F r"r t 1',T r

t

i

f'; i ibl i*r
it* i*****
ur:'*..i-q: * _f .1 .r. ,i.J'u,r n !
ii

i: - ai m gam 6 tuang, 5 bdi, n di bdt 10 dient. Thi sinh ldnt bdi nqc riep vdo bdn

c.!(

de tlTt nay,'
- t\/€u de bai kitSttg co y?u cdu ri€ng tlti k€t qzid ldni *-dn din 4 ch*

Bli

si thip

phdn.

1" (10 di6ni)

Cdu 1. (a di6m) Tinh giatricria bi6u thirc sau:


n

_

l, z, 3,

1.3 3.5 5.7 ""'

too4z 1005,

cf,u 2. (6 dicm) cho dathirc p(x) :6x4
-7x3 -12x2*

a) xilc dlnh a, b {daoi

b) vdi a tim

ducvc hdy

dqtng sd nguy€n hofic

tim

ax

* 2 vd e(x) :x, +bx-Z.

phdnsa; ac da thfic p(x) chia hiit

tat chc6c nghiQm cria da thric p(x).

Trinh bAy r6m 'tgt cech

Ciu

1006,

2007.2009' 200g.n11- 201L20r3.

giAi vdo phAn

dudi d6y.

1.

,.

KCt qufr

:

Download tại: maytinhbotui.vn

1


Cfiu 2,

Bei 2. (10 dicm).

e4u

i

1s dicni) Trdn,hai

i4nh'BC, AC cria tam giacddu ABC, lAy tucrng img hai
diQ M,vg N sao'cho BM :'C\, Tim vi tri cfi-alr11 dC dO ddi dopn thang IvIIrl co giit
tri nhd nnAL Tfnh gi:i tri nh6 nh6t cria MN, bi6t dA ddi canh cria tam gi6c d6u ABC
ld Jno:zotq cm.

cau 2. (5 diem) MOt l&oi 96 rrintr lap phuong canh x (cm). o chfnh gina m6i m6t
cria h]nh l0p phucnrg, nguoi ta dpc mQt I5 hrn! vrr6ng thdng sang m{t diii dign, te*
cria 16 hinh vudng ld t6m cria mflt hinh lflp phucrng, c6c canh 16 hinh vu6ng song
song v6:i c4qh cfia hinh lflp phuqng (nhu hinh yQ. Timthe tfch V vA t6ng diQn tich
s c6c mgt (ngodi vd trong) theo x vd y cria kaoi g5 sau khi duc xong. Ap dung v6i
x -56,7'' cm;r y =1 1,4cm.

Download tại: maytinhbotui.vn

2


Trinh bdy t6m
Cf;u

tlt cdchgiAi vdo phAn du6i d6y.

X".

KCt

qui

:

K6t ouf,:

Download tại: maytinhbotui.vn


|

2 L. v6'in : 1,2,3,...
Bei 3. (10 di€m) Cho day s6t xr= xr= 1;r: = 2,x,*= x,*z-1x,*t***,,
5l

Vi0t quy trinh bdm rn6y tinh

x,.,

r6i sft dpng quy trinh d6 tinh

tom

t|t circh

x15,x2s7x25.

dn dusi dd

tsii 4. (10 diem). Cho tam gi6c ABC vudng tqi.A.6 AF ld dudng cao vi BH:

:

4cm, CH 9cm. Gqi D vd F. l6n luqt la hinh chi6u cira di6m H tr0n AB vd AC. Gqi
M vA N iAn iuqt ld trung di6m cria BH vd HC. Gqi O ld tdm vd R ld bdn kinh cira
duong trdn nQi ti0p tam gi6c ABC .HIy tinh :
Cdu 1. (2 diem) E0 dei DE?
Cf,u 2. (2 digm) Cliu vi tam gi6s 4FC?
Cdu 3. (Z AiCm; SO do (ldm trdn den phrit) g6c.ABC vd goc ACB?

CSu

5.

(2 diem) B6n kinh R?
Trinh bdy t6m tht cdchgidi vdo phan auOi Oay.

Download tại: maytinhbotui.vn

4


Bili 5. (10 diem)
Anh A mua nhd tri gi6300000000 cl6ng (ba trdm triQu d6ng) theo phucrng
thrlc trh g6p.
Cflu 1. (5 die@ NOu cu6i m6i th6ng bdt d6u tu thrlng thf nhat anh A trA
5.500.000 chiu 15i xudt sO ti6n chua trd ld 0,5%olth6ng thi sao bao 16u anh Atrh
tr6t s5 ti6n trOn.
Ciu2. (5 di6m) Ni5u anh A mudn trih€tng trong vdng 5 ndm vdphhitrh
ldi v6i mitc |ohlndm thi m6i th6ng anh A phhi trdbao nhi6u ti6n. (ldm trdn dtin
nghin d6ng).
Trinh bdy t6m tht cilch gi6i vdo phAn du6i c16y

K6t quf,:

Download tại: maytinhbotui.vn


Ciru 2.

KGt

qui:

Download tại: maytinhbotui.vn


Bq GrAO

CUQC TI{I GIAI TOANTRf,N MAY TTNH CAM TAY
NAM 2014
LW 9 CAp TIICS
M6n

DrJC VA DAO TAO

Toin

I{UdNG DAN GI,dI IIOAC NAP

SO

Bhi L. (10 ditlm)
CAu 1. (a diem) Tinh gi5 tri cria bi6u thric sau:

ioo4'z 1005'z 10062
,l- 12' -2' + 3' +...+-*---:-:--*---:---:--2007.2009 2A09.2011 2all-20r3
1.3 3.5 5"1
-+

c6u 2. (6 dicm) cho da thirc P(x) : 6*

a) x1cdinh

*7f - 12* * ax * 2 ve Q(x) : x' + bx-2'

a, b (daoi dqng s6 nguyan hofic

phdn"a; ac da thirc P(x) chia h6t

cho Q(x).

b) Vdi a tim dugc

Ciu

hdy tim tdt chc6c nghiQm cira da thric P(x).

1.

7a042 10052 10062
!2 22 32
' 2009.2011 2011.2013
"" ' 2\A7.2AA9 T-T- 1.3 ' 3.5 ' 5.7 -T-...T
t( t' f 22 z' 32 32 ...-i-- 10052 10052T----10062 1006'? )
=-l
----r- 3 3 s
s 7 zooe 2011 zort 2013)
2[1
r[t', ( z' -1'), f 3' -2'\,, (t00s'-10042) (tooo'-toos']-Uq(l

r =-

'^

I

=ilr.[ , J.[ ,

J*

rl

*[

2ooe

J.[ zorr f ,* )

l,

l-sooszt =z5r.6z4s3is
=ll2l-, n(zott-z
t 2 *r)_tooe'
) 20131 2or3
l\-l

l-

rdng cric

sdi

l

K6t qun t A--251,6249
Cf,u 2.

a)Tac6P(x):Q(x).(6x2 '

(7

+6b)x+ 7b+6b21+ (a-

6b3

14b+2

-7bz -lzb-14)x +

ocr1xl i Q(x) <+(a-6b3- l*-na-14)x +labz + 14b *2:0v6i Vx
[a - 6b3 -7b2 -tzb-14 = o(i)

el-

[tzu'+14b+z=0(2)
GiAi phucrng trinh

(2) tadugc hai nghiQm b :

-

1 'rra b =

-l6

l^-73
Thay

b:-

1

vd

b=-+vio

6

(1) a,rq. I ?=t,ho+c

lb=-l

L"--o
lu=T

-c
-' . ; ]
lllb=-l'l,
'
lD=-;
(^

K6t qu6:

6
]*l.__1

1

Lb

Download tại: maytinhbotui.vn

.

12bz

+


b)
+ Vdi

Giii

:

a:3

-l* - tz* + 3x+ 2

c6 P(x) 6xa
phucrng trinh duoc
KrSt

+ V6i

qu6: xr:2)x2:

-4l1

u: a co P(x) :6x4
6"5

-7x3

- t; or:l
'2 :

-

12x2

0,5;

+ !x+

*: -l3 = -0,3333.

2

GiAi phucrng trinh dugc

--R.,L?
qu6: x1:1,1455; ve: -0,1455; n,
K6t

:-i

=

-1,3333,xq:1 =7,5

Bei 2. (10 dicm).

C6u 1. (5 di€m) Tr€n hai canh BC, AC cria tam gi6c dOu ABC, lAy,tuong tmg hai
di€m M vd N sao cho BM : CN. Tim vi tri cria M de dO ddi doan thlng MN c6 gi6
tri nh6 ntrAt. finn gi6 tri nhO nhat cta MN, bi6t canh cta tam gi6c dAu ABC ld
Jzaolzou cm"
Cffu 2. (5 diCm) Mqt kh6i 96 hhh lpp phucmg c?nh x (cm). O chinh gita m6i m6t
cria hinh lflp phuong, ngudi ta dpc m6t 16 hinh vu6ng th6ng sang mflt d6i diQn, tam
cria l5 hinh vu6ng ld t6m cria m{t hinh lflp phucrng, c6c c4nh 15 hinh vu6ng song
song v6i cpnh cria hinh lQp phucrng (nha hinh yd). Tlm th6 tich V vd t6ng diQn tich
S c6c mgt (ngodi vd trong) theo x vd y cria tctrOi 96 sau khi dpc xong. Ap dung vdi
x:56,'7 cm, y:11,4cm.

BM

c

K.

AB);NH LAB (HeAB )vd MGINH (GeNH).
Tir gi6c MGHK la hinh cht nhflt vi c6 ba g6c vudng
+ MG=KHmd MN>MG =) MN>KH
CSctamgi6c AHN, BKM d€u ld tam gi6c vu6ng c6 mQt g6c nhgn bing 60o

CduL.Ke MKLAB (

=+ AH=N
22;BK=BM
'2

: AB-AN

+ NC

=

AB-

AC

22-

. ra: * ,42,,, min (,aDl)
\ ./= S2 o

Suy

*

2u
AB

MN Lilducrng trung binh cria AABC

IvrN:AB -JitrC82o14 =2237.856899
22
K6t qu6:

MN:

2237,8569 cm

2

Download tại: maytinhbotui.vn


C6u 2.

th6 ticfr hinh c6n tinh bdng the tich ttr6i t6p phuong ban dAu ffi di th0 tich 6 kh6i hinh hQp chft
fa 1x-yi:Z; rOi tru di thd tich ttr6i t6p phucrng canh
nhat d6y ld hinh w6ng .ait y cm, chidu
"uo

y cm.

v: x3 - o.[]J)r'-r'

\2

)"

-f}

Di0n tich 6 m4t ngodi lit:6(x2
Diqn tich c6c m6t trong ldL: 6.[(x-y) :2.y.4]

Vay diqn tich c6c mflt

16

:,S = 6(x'

- y')*t

v=153 14i,155

-[?r)

cm3

S= 24 706,62 cmz

Bni 3. (10 diem) Cho ddy s6: ,, = x2=l;xr=Z)x,*z=**r-1**r*f,.*,, vdi n

Vi€t quy trinh b6m m6y tinh

xn

r6i sir dpng quy trinh d6 tinh

Thuc hi€n tr€n m6v fx-570MS:

r@@E

@E H 3@

lffi@E

EE

i@

E@@E

:

1,2,3,"'

x151x2s,xs5.

2@@E
(duqc xa)

@ " E ;@EE ;@E@ @E (dusc x5)
@E ?@EE ;E@E ffi mE (duqc x6)
H

ffi@E(duqcxz)
@@E(ctuscxr)

ffi"fiffiip
*u

I 109

=ffi,
-

ddu bing, trdn mdn hinh m6y tinh xu6t hiQn:
x?o

= 0.1978507786

,

xzs = 0'1060976856 '

K5t quf,: xr: =0,5705 , x?o=0,1979, xzs=0,1061' '\
BAi 4. (10 diCm). Cho tam gi6c ABC ru6ng tpi A c6 AlI ld ducrng cao vd BH
4cm, CH: 9cm. Gqi D va p lAn luqt ld hinh chi0u cria di0m H trOn AB vi AC. Gqi
M vd N lAn luqt ld trung di6m cria BH vd HC. Gqi O ld t6m vd R ld b6n kinh ctra
dudng trdn nQi ti6p mm gi6c ABC . HAy tinh :
CAu 1. (2 di0m) D9 ddi DE?
Ciu2. (2 di€m) Chu vi tam giSc 4PC?
Ciu 3. (2 di0m) SO <1o (ldm trdn d6n phft) g6c ABC vd g6c ACB?
Cf,u 4. (2 di6m) DiEn tich tfr gi6c EDMN?
CAu 5. (2 diem) B6n kinh R?

:

Download tại: maytinhbotui.vn


4

1) Ta c6

DE: A}I : JEIt.cH

:

6 cn'r

:

:

:Jtl cm.
Z!)Tac6 AB .[7H\ 811' = JT6 +16 =ZJB cm. Tucrng t.u ta c6
Mdi kh6c BC: BH + CH: 13cm. V?y chu vi tam gi6c ABC 5fi3 +13
31,0277 5638
KGt qui: 31,0278 cm
Ta
3)
-r--'

: 4!

c6 sinc:g='^l\'-*7ea
BC 13

*3304t,

>m

:

*56otg'

a) Gqi I ld giao di6m cria AH vd DE
iu i6fr-=1frD vit ffiH =frH-D. MAt l&6c friD+1fii=e00 = ffiH *i6E =eoo (1)
Tuong Ts ta c6 fEE +frEE =eOo(2). Tt (1) vn (2) suy ra MD/NE (vi MD vdNE
cirng vu6ng g6c v6i DE) suy ra tu gi6c EDMN 1A hinh thang ur6ng.

"i

0. = )pDtvfN-

(MD*!E)pL

5) Ta c6

1

.s*r"

Z

:

s aonu

=19,5
--(2+!,5)6
2 ,
K6t qu6: L9,5 cnf

* s oon"* sorr.

t^fiT

o

nc.a
lea.dc =|er.n*L,qc.n*!

lq

o )zJG:Ji5
= (Jtl +
3:' +f)n + n =
L -

78

zJtz

+3fi

eR=2,513878i89cm
+ 13

K6t qun :2,5139 cm

Bei 5. (10 di6m). Anh A mua nhd tri gi5 300000000d (Ba trdm triQu d6ng) theo
phuong thirc tr6 g6p.
ba* f . 1S diem) Neu rrOi m6i thang Uat OAu dr thang thri nhat anh A tra 5500000d vd
chiu ldi xo6t sO tiAn chua tr6 ld O,So/olthang thi sau bao lAu anh A tra h€t s6 ti0n tr0n'
Cdu 2.(5 diem) Nt5u anh A mu5n tr6 h6t ng trong vdng 5 ndm vd phAi tra.lei v6i mric
|o/olndmthi mdi thang anh A ph6i t6 bao nhiOu tidn (dm trdn d6n nghin d6ng).

uau

.{..

Cqira ti6n anh A nq ban dAu le M, 15i xu6t anh ta phii tr6 lit ro/olth6ng,
hdng th6ng anh ta ph6i tri ld x.
- CuOi th6ng thir nh6t anh A ng ld: u +! u = M(r* *) = ptt,

100

s6 tiAn

100'

Anh A ddtrbx dtrng, vay sO tiOn cdn ng ld: Mk-x.
- CuOi th6ng thir hai anh A ng ld: (Mk-x)k* x= Mkz-x(k+ I) = Mk'

Download tại: maytinhbotui.vn

-.+:]
k-1
+A


- CuOi thdngthir 3 anh A cdn ng lit:

(Mk'?-*t:))t -x=Mk'-.#

- CuOi th6ng thir n anh A ng ld:
I 00x
rr-l\k - x : Mkn - . o: -l = k, (M+M - = \-Mk,'r
= (t * *)' (u -100* )*
"n
- - *k"-'
=il
r
100' r
k-l' k-l
k-l
k-l '
(

r .- 100r
- Sau n th6ng anh A trA xong ng, nghia ld Mn: 0 hay: (1+-)"
' 100' =+lj\x-Mr
Duns

Mrcr

voi

M: 3000000ttlir;lf;l;fl?:100,
l\!L

tlu4'

vr

ta dusc n

:64

.

Lrrqrr6'

C6u 2. Goi sO ti€n anh A ng ban ddu la M, ldi xu6t anh A ph6i tr6 lir roZlndm, s6
tidn hAng inarg anh A phiitrilld m, Mnld sO tiAn cdn no sau n ndm. Ta c6:
Mt:M(t+r%)-t2rn
tuir: I i,t(l + r%o) - I 2 mJ ( +r%o) - I 2 m: M (] + r%o)2 - I 2 m ( t +r%+ I )
(l+ rYo\z -l
:----=t

:

M( I +r%r)2

-1

2y

ro/o

-

-l
,t\2-r
7n :----":- I 2)*(r+r%)z
M3: I M( 1 + r%o)'
-,:

n + ryo),

M(]+r%o)"-12m\' ;;
rYo

Ap dung v6i M:300.000.000;
0:300000000. 1,065-

J Q + r%o) - I 2

M (] *rrrs-rr*(l+

_l

1

m: -'-- :I :
'*''-'
(1,06'
1.

:

r:6; n: 5 vi M5:0 ta dugc:

n*r'0!0,06
):

SuY
r ra:

m

06'.30rye0009.04q:
-

s9349 1 0.01 r

-l)'12

K6t quf,: 5935000 ddng

Download tại: maytinhbotui.vn

rYo)t

-l


tsg GIAO DUC vA DAo

r'4o

cuQC THI GrAx roAN TREN MAy
nAna zor+
h,{6n

To6n LW 9

riNH caRr uav

Cap THCS

Bap Aiv vA rnaruG DrEM
Eai

1" (10 diem)

Ciu

1. KCIt qu6

Bi6m

[,&'{ si6i
:

A = 251,6249

l^ _tE

(^

C,du2.Kt5t qu6:

4 di6m

6
u)lu=r
' l.b:-1'lr_
']tu--- I

l.6

Ul K
: 2; xz:- 1; x: : 1 : 0,5; xa : -1 = -0,3333
23

K6t qu6: X1:1,1
(10 diem)
Rii 2. (10

1^'^^
455;x2:-0,I455: 4= -t'5
J55t*:,3 _1<
":-J
Ld eifri

Cffu 1. KOt qu6

Di6m

MN : 2237,8569 cm

CAu2.Ki5t qui V=l53 141,155 cm3
(10 di6m)
Rii 3. (10
di6m

5

S:24 706,62

cmz

L&i eifri

Kct qu6:

= 0,5105
Bni 4. (10 di6m)
xrs

6 di6m

di6m

5 di6m

Di6m

, xro =0,1979 , xzs = 0,106i

Lli eiii

-tr

Ei6m

M6iy2

CAU 1. K€t qu6: 6 cm
Cdu 2. KOt qui: 31,A278 cm

di0m

ldB =3304r',78e = 56019'
4. K6t qu6: 19,5 cmz
Cfiu 5. K6t qu6 :2,5139 cm
(i0 di0m)
Bni 5.Ii0
di6m
Cffu 3"

Ciu

L&i ei6i

Cffu 1. KOt qui 64 thang.
Cf,u 2. KOt qu6 5 934 910,011 d6ne

!

Chrt : T6 chtim thi cdn cu vdo hadng ddn gidi d€ chia diAm.chi fidt. Cdc cdch
ndu dilng, gidm khao cdn c*vdo khuig thaig di\m de cho drcm.

Download tại: maytinhbotui.vn

Ei6m
5 diOm

)-

-.4
olem

giai khdc


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO

CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL

NĂM 2012
Môn: TOÁN Lớp: 9 Cấp THCS.
Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi :
10/3/2012( TP HCM )

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI

Các giám khảo
(Họ, tên và chữ kí)

SỐ PHÁCH
(Do Chủ tịch Hội đồng thi khu
vực ghi)

Bằng số

Bằng chữ

Chú ý: - Đề thi gồm 05 trang,06 bài . Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này
- Nếu đề bài không có yêu cầu riêng thì kết quả làm tròn đến 5 chữ số thập phân .
Bài 1 (5 điểm) :
Câu 1 : Tính giá trị của biểu thức: A 

x98  x97  x96  ...  x  1
Khi x = 2
x32  x31  x30  ...  x  1

Câu 2 : Rút gọn :
B

1
1
1
1
1
1 ... 

1 5
2 6
5 9
6  10
2009  2013
2010  2014

(kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân)
1. Tóm tắt cách giải

Kết quả : A =
2. Tóm tắt cách giải

Kết quả : A =
Download tại maytinhbotui.vn

1


Bài 2 (5 điểm) : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có các điểm A và B cùng
2
5
thuộc đồ thị hàm số y 
x  2 , các điểm B và C cùng thuộc đồ thị hàm số y 
x  3 , các
3
3
3
x4
điểm C và A cùng thuộc đồ thị hàm số y  
2
Câu 1 : Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
Câu 2 : Tính số đo các góc trong B , C của tam giác ABC theo “ độ , phút , giây ”.
1. Kết quả:
2. Kết quả :

Bài 3 (5 điểm) :
Câu 1. Cho một hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O.
đường trung trực d của đoạn thẳng AB tại điểm H cắt BD tại điểm M và cắt AC tại điểm N .
Biết NA = a , MB = b. Tính diện tích S của hình thoi ABCD khi a = 2603,1931cm ,
b = 26032,012cm
Câu 2 . Một mảnh đất phẳng có dạng hình thang cân và chiều dài hai đáy là 40m và
100m còn chiều cao của hình thang đó là 35m.
a) Tính độ dài cạnh bên mảnh đất.
b) Trên mảnh đất đó, người ta làm 2 đường đi có chiều rộng bằng nhau, tim của mỗi
đường tương ứng là đường trung bình của hình thang và trục đối xứng của nó. Xác định chiều
1
rộng của đường đi, biết rằng diện tích của đường đi chiếm
diện tích mảnh đất.
25
1. Tóm tắt cách giải

Kết quả S =
Download tại maytinhbotui.vn

2


2. a) Kết quả :

b) Tóm tắt cách giải

Kết quả :
Bài 4 (5 điểm) Cho dãy số U n  với n là số tự nhiên khác 0 , có U1 = 1 , U2 = 2 ,U3= 3 và
Un+3 = 2Un+2 – 3Un+1 + 2Un.
Câu 1. Viết quy trình bấm máy để tính Un+3 rồi tính U19 , U20 , U66, U67 ; U68.
Câu 2. Viết quy trình bấm máy để tính tổng của 20 số hạng đầu tiên của dãy số đó.
1. Viết quy trình bấm máy

Kết quả
2. Viết quy trình bấm máy

Kết quả
Download tại maytinhbotui.vn

3


Bài 5 (5 điểm)
Câu 1. Khi chia đa thức P( x)  x81  ax57  bx 41  cx19  2 x  1 cho (x –1) được
số dư là 5 và khi chia P(x) xho ( x – 2) được số dư là – 4
a) Hãy tìm các số thực A , B biết đa thức Q( x)  x81  ax57  bx 41  cx19  Ax  B
chia hết cho đa thức x 2  3x  2
b) Với giá trị của A và B vừa tìm được , hãy tính giá trị của đa thức
R( x)  Q( x)  P( x)  x81  x57  2 x 41  2 x19  2 x  1 tại x = 1,032012
Câu 2. Tìm hai số dương a , b sao cho phương trình x3  17 x2  ax  b2  0
Có 3 nghiệm nguyên x1 , x2 , x3
Biết rằng nếu phương trình bậc 3 Ax3  Bx2  Cx  D  0 có 3 nghiệm x1 , x2 , x3 thì

B

 x1  x2  x3   A

C

 x1 x2  x1 x3  x2 x3 
A

D

 x1 x2 x3   A

1. a) Tóm tắt cách giải

Kết quả :
b) Kết quả :
2. Tóm tắt cách giải

Download tại maytinhbotui.vn

4


Bài 6. ( 5 điểm)
Một tấm vải hình chữ nhật có chiều rộng 1,2m , chiều dài 350m và được cuộn chặt xung quanh
một lõi gỗ hình trụ có đường kính là 10cm liên tục cho đến hết, sao cho mép vải theo chiều
rộng luôn song song với trục của hình trụ.
Cho biết độ dày của cuộn vải đó sau khi cuộn hết tấm vải , biết rằng tấm vải có độ dày
như nhau là 0,15mm ( kết quả tính theo xăng- ti- mét và làm tròn đến 3 chữ số thập phân )
Tóm tắt cách giải

Kết quả :

Download tại maytinhbotui.vn

5


Download tại maytinhbotui.vn

6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×