Tải bản đầy đủ

đề kiểm tra giữa kì khối 11

Trang 2412/3 - Mã đề: 2241200,02241200,0150

TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Năm học 2016-2017

MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

---------------------------

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 11A . . .
Mã đề: 150
Câu 1. Khẳng định nào sai:
A. Nếu M' là ảnh của M qua phép quay Q( O ,α ) thì ( OM '; OM ) = α .
B. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
C. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

D. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.
Câu 2. Cho tam giác đều ABC, O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Với giá trị nào sau đây của góc
ϕ thì phép quay Q( O;ϕ ) biến tam giác đều ABC thành chính nó ?
A.

ϕ=

π
6.

B.

ϕ=

π
3

C.

ϕ=

π
2.

D.

ϕ=


3

.

ur

2
2
Câu 3. Cho v ( −1; 2 ) và đường tròn ( C ) : x + y − 6 x + 4 y − 4 = 0 . Ảnh của ( C ) qua qua phép

đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O với tỉ số k = 2 và phép Tvur là


( C ') :
A. ( x + 4 ) + ( y + 1) = 4 .

B. ( x − 4 ) + ( y − 1) = 9 .

C. ( x + 4 ) + ( y + 1) = 9 .

D. ( x − 4 ) + ( y − 1) = 36 .

2

2

2

2

2

2

2

2

Câu 4. Trong Oxy, cho điểm M(3; -2). Phép vị tự tâm I (2;1) tỉ số k = -2 biến điểm M thành
điểm nào sau đây?.
A. B(6; 2)
B. C(-6; -2)
C. A(-2; 6)
D. D(2; -6)
Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M ( 3; −2 ) qua phép quay Q( O ,90 ) là:
o

A.

M ' ( 2; −3)

.

B.

M ' ( 2;3)

.

C.

M ' ( −3; −2 )

.

D.

M ' ( 3; −2 )

ur
v
Câu 6. Cho ( 0;3) và đường thẳng ∆ : x − 2 y − 4 = 0 . Hỏi ảnh của đường thẳng ∆ qua Tvur là

đường thẳng nào sau đây
A. ∆ ' : 2 x − y − 13 = 0
B. ∆ ' : x − 2 y + 2 = 0 . C. ∆ ' : x − 2 y − 9 = 0 .

D. ∆ ' : 2 x − y − 15 = 0 .
ur
Câu 7. Cho v ( 4;1) và đường tròn x 2 + y 2 − 4 x − 2 y − 4 = 0 . Ảnh của ( C ) qua Tvur là ( C ') :
A. ( x − 6 ) + ( y − 2 ) = 9 .

B. ( x + 4 ) + ( y + 1) = 4

C. ( x + 3) + ( y − 1) = 25 .

D. ( x + 4 ) + ( y + 1) = 9 .

2

2

2

2

2

2

2

2

Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M ( 4; 2 ) qua phép quay Q( O ,45 ) là:
o

A.

M'

(

2; −3 2

).

B..

M'

(

2;3 2

)

C.

(

M ' −3 2; 2

).

D.

(

M ' 3 2; 2

)


Trang 2412/3 - Mã đề: 2241200,02241200,0150
r uuur
Câu 9. Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến Tuuu
AB + AD biến điểm A thành điểm:
A. A' đối xứng với A qua C
B. A' đối xứng với D qua C
C. Điểm C
D. O là giao điểm của AC và BD

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay Q( O ,−135 ) , M ( 3;1) là ảnh của điểm :
o

A.

M

(

2; − 2

)

B.

(

M − 2; −2 2

).

C.

(

M − 2; − 2

).

D.

(

M 2 2; − 2

).

Câu 11. Cho đường tròn ( C ) có tâm O và đường kính AB. Gọi ∆ là tiếp tuyến của ( C ) tại
r
điểm A. Phép tịnh tiến Tuuu
AB biến ∆ thành:
A. Đường kính của ( C ) song song với ∆ .
B. Tiếp tuyến của ( C ) tại điểm B
C. Tiếp tuyến của ( C ) song song với AB
D. Cả 3 đường trên đều không phải.
Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d : x -2 y +1 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số
k = 2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A.x-2y-6=0
B. 4x - 2y - 3 = 0
C. x - 2y +2= 0
D. 3x -2 y +3 = 0
Câu 13. Trong Oxy, cho điểm M(3; -2). Phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến điểm M thành điểm
nào sau đây?.
A. C(-6; -4)
B(6;
C. D(6; -4)
D. A(-6; 4)
uuur B.
uuuu
r 4)
Câu 14. Hệ thức 4ON = 7OM biểu thị phép vị tự tâm O, biến điểm M thành điểm N có tỉ số k
bằng:
−4
−4
−7
4
A. 7
B. 7
C. 4
D. 7
Câu 15. Phép vị tự tâm A, tỉ số
mãn?. uuur uuur
A. 4 AB = 3 AC

4
, biến điểm B thành điểm C. Hệ thức nào sau đây thoả
3

uuur uuur
3
B. AB = 4 AC

uuur uuur
4
C. AC = 3 AB

uuur uuur
3
D. AC = 4 AB

r
Câu 16. Trong Oxy Phép tịnh tiến theo vectơ v ( 1;2 ) biến M(1; 5) thành điểm nào trong các
điểm sau:
A. B(2; 7)
B. C(1; 7)
C. D(4; 7)
D. A(2; 7)
Câu 17. Cho đường tròn x 2 + y 2 − 8 x − 2 y − 8 = 0 . Ảnh của ( C ) qua V( o ,2) là ( C ') là:
A. ( x − 8 ) + ( y − 2 ) = 100 .

B. ( x + 4 ) + ( y + 1) = 100

C. ( x + 8 )

D. ( x − 4 )

2

2

2

+ ( y + 4 ) = 36
2

.

2

2

2

+ ( y − 1) = 100
2

ur

Câu 18. Cho v ( 3; 2 ) và điểm M ' ( 2;3) . Biết M' là ảnh của M qua phép tịnh tiến Tvur . Tìm M.
A. M ( −1;1) .

B. M ( −2;5 ) .

C. M ( −1;5) .

r
Câu 19. Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến Tuuu
AD biến:
A. C thành B
B. A thành D
C. B thành C

D. M ( 5; 2 ) .
D. C thành A


Trang 2412/3 - Mã đề: 2241200,02241200,0150

Câu 20. Khẳng định nào sai:
A.Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
B. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó.
C. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó


Trang 2412/3 - Mã đề: 2241200,02241200,0150

D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
Đáp án mã đề: 150
01. ; - - -

06. - / - -

11. - / - -

16. - - - ~

02. - - - ~

07. ; - - -

12. - - =

17. ; - - -

03. - - - ~

08. - / - -

13. - - - ~

18. ; - - -

04. - - = -

09. - - = -

14. - - - ~

19. - - = -

05. - / - -

10. - / - -

15. ; - -

20. - - = -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×