Tải bản đầy đủ

Định Vị Thị Trường 7 Cách Định Vị MARKETING

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÔN HỌC
Marketing

Đề Tài
“ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG”
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
Nguyễn Sơn Tùng


DANH SÁCH NHÓM 7
 NGUYỄN BÌNH PHƯỚC
 HUỲNH THỊ THANH THI
 NGUYỄN THỊ PHI YẾN
 NGUYỄN THỊ ÁNH QUÝ
 NGUYỄN THỊ HOÀI THANH


G
N


Ư
R
T

H
T

V
H
ỊN
Đ
g
n

ư
tr

th

v
h
ịn
đ
m
iệ
1. Khái n
ường
tr

th

v
h
ịn
đ
i

h
p

o
d
ý
2.L

ợc

n
iế
h
c
a

c
m

g
n

tr
3. Các hoạt động
định vị
g.
n

ư
tr

th
i
v
h
ịn
đ
a

c
g
4. Tầm quan trọn
g
n

ư
tr

th

v
h
ịn
đ
p
á
h
p
5. Phương

v
h
ịn
đ
h
ìn
tr
n
ế
ti
a

c
c
6. Các bướ

v
h
ịn
đ
c
iệ
v
g
n
o
tr
u
ế
y
7. Bốn sai lầm chủ


1. Khái niệm định vị thị
trường
Thiết kế sản phẩm và hình
ảnh của các doanh nghiệp
nhằm chiến lược được vị trí
đặc biệc và có giá trị trong
tâm trí khách hàng mục tiêu2.Lý do phải định vị thị trường

1

Quá trình nhận thức của khách hàng

2

Yêu cầu tất yếu để cạnh tranh

3

Hiệu quả của hoạt động truyền thông


3.Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị

 Tốt hơn

Đối Với
Người Làm
MARKETING

 Mới hơn
 Nhanh hơn

 Rẻ hơn


3.Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị

Tạo điểm khác biệt về sản phẩm
Tạo điểm khác biệt cho dịch vụ
Tạo sự khác biệt về nhân sự
Tạo điểm khác biệt về hình ảnh


4.Tầm quan trọng của định vi thị trường
Định vị tốt tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp
Đưa ra được những chương trình marketing và chương
trình truyền thông một cách rỏ ràng, nhất quán
Giúp hình ảnh của doanh nghiệp thâm nhập vào nhận
thức của khách hàng
Giúp khách hàng nhận thức rỏ ràng về sự khác biệt về
sản phẩm của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh


Định vị dựa vào các đặc tính của
sản phẩm

5.
Bảy
cách
định vị

Định vị dựa trên lợi ích của sản
phẩm
Định vị theo thói quen tiêu dùng
và công dụng
Định vị theo đối thủ cạnh tranh
Định bằng giá cả và chất lượng
Định vị theo nhóm khách hàng
mục tiêu
Định vị tách biệt hẳn các đối thủ
cạnh tranh


Định vị dựa vào các đặc tính của
sản phẩm


Định vị dựa trên lợi ích của sản
phẩm


Định vị theo thói quen tiêu dùng
và công dụng


Định vị theo đối thủ cạnh tranh


Định bằng giá cả và chất lượng

GÍA:20.000Đ

GIÁ:18.000Đ

GIÁ:13.000Đ

GIÁ:11.000Đ


Định vị theo nhóm khách hàng
mục tiêu


Định vị tách biệt hẳn các đối thủ
cạnh tranh


6.Các bước của tiến trình định vị
B1

Phân khúc thị trường, lựa chọn khúc thị trường
mục tiêu

B2

Vẽ biểu đồ định vị, đánh giá thực trạng của
những định vị hiện có trên thị trường mục tiêu

B3

Xây dựng các phương án định vị

B4

Soạn thảo chương trình Marketing Mix để
thực hiện chiến lược định vị đã chọn.


 Định vị quá thấp

7.Bốn sai lầm
chủ yếu trong
việc định vị

 Định vị quá cao

 Định vị không rỏ ràng

 Định vị quá bất ngờ


HỒ HUY
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×