Tải bản đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi hóa 8 THCS yên mĩ

Trường thcs yên mỹ

Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi
Năm học 2006 2007
Môn : hóa học 8
(Thời gian làm bài 120phút)

Bài tập 1: (4 điểm)
Các khẳng định sau đây đúng hay sai.
1) Tất cả các hợp chất đều do phân tử tạo nên.
2) Trong hỗn hợp có ít nhất là hai loại nguyên tử.
3) Một nguyên tố hóa học có thể tạo nên nhiều loại đơn chất khác nhau.
4) Hỗn hợp nước cất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là H và O.
Bài tập 2: (4 điểm)
Hãy trình bày phương pháp để nhận biết:
a. Các chất rắn: P2O5; SiO2; Al2O3; Zn; Na2O; NaCl.
b. Các chất khí: N2; O2; H2; CO2.
Bài tập 3: (4 điểm)
Thay các chữ cái A, B, C, D, E, G, H, I bằng các công thức hóa học thích hợp và
hoàn thành các phương trình hóa học từ các sơ đồ phản ứng sau.
t

1) A + B
C
t
2) A + D E
t
3) B + D
G
t
4) I + D H
5) G + H
SO3
t
6) E + I
A+H
7) C + HCl
FeCl2 + H2S
t
8) H2S + D
Bài tập 4: (4 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 25,3 gam một hợp chất A trong không khí thì tạo thành 24,64 lít
khí CO2 (đo ở đktc) và 29,7 gam hơi nước.
Hãy lập công thức hóa học của hợp chất A?
Bài tập 5: (4 điểm)
Trên hai đĩa cân A, B có để hai cốc. Cốc ở đĩa A đựng dung dịch axit HCl, cốc ở đĩa
B đựng dung dịch axit H2SO4. Điều chỉnh lượng dung dịch trong hai cốc để cân ở vị trí
thăng bằng (như hình vẽ). Cho 1,15 gam kim loại Na vào cốc ở đĩa A và a gam kim loại
Mg vào cốc ở đĩa B. Cân vẫn ở vị trí thăng bằng. Hãy tính a? (Biết lượng axit HCl và
lượng axit H2SO4 trong hai cốc đủ để phản ứng hết 1,15 gam kim loại Na và a gam kim
loại Mg)
0

0

0

0

0

0A

BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×