Tải bản đầy đủ

Luyện dịch ted vn hay nhất bài (3)

TED video

Unit 3

---------------------------------------------------------------------------------------------

JOK CHURCH: A CIRCLE OF JOK CHURCH: VÒNG LUÂN
HỒI CỦA LÒNG TỐT
CARING
ABOUT THE SPEAKER:

VỀ DIỄN GIẢ:

Jok Church is the creator of the
science-education comic strip "You
Can With Beakman and Jax" and the
zany TV series "Beakman's World."

Jok Church là người sáng lập ra bộ
truyện tranh hài mang tính giáo dục
khoa học tên là “Bạn có thể với

Beakman và Jax” và loạt chương
trình hài hước trên TV “Thế giới của
Beakman”.

ABOUT THIS TALK:

VỀ BÀI PHÁT BIỂU:

In this 3-minute talk, cartoonist and
educator Jok Church tells a moving
story of the teacher who cared for
him when no one else did -- and how
he returned the favor.

Trong bài phát biểu dài 3 phút này,
Jok Church nhà giáo dục kiêm nghệ
sĩ vẽ tranh hoạt hình đã kể lại một câu
chuyện cảm động về người giáo viên
đã chăm sóc ông khi ông bị bỏ rơi –
và quá trình mà ông đã đền đáp công
lao đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1


TED video

Unit 3

--------------------------------------------------------------------------------------------You know, what I do is write for
children, and I'm probably America's
most widely read children's author,
in fact. And I always tell people that
I don't want to show up looking like
a scientist. You can have me as a
farmer, or in leathers, and no one has
ever chose farmer I'm here today to
talk to you about circles and
epiphanies. And you know, an
epiphany is usually something you

find that you dropped someplace.
You've just got to go around the
block to see it as an epiphany.

Bạn biết đấy, công việc của tôi là
viết truyện cho thiếu nhi, và thực tế,
tôi chắc chắn là tác giả viết truyện
thiếu nhi được biết đến nhiều nhất.
Tôi luôn luôn nói với mọi người rằng
tôi không muốn xuất hiện mà trông
giống như một nhà khoa học. Bạn có
thể nhìn thấy tôi trong bộ dạng của
một nông dân, hay trong một bộ đồ
da mà không ai nghĩ rằng trông
giống một nông dân. Tôi ở đây ngày
hôm nay để nói với các bạn về vòng
luân hồi và sự hiển linh của Chúa. Và
bạn biết đấy, lòng tin vào sự hiển
linh của Chúa là một điều gì đó mà
bạn luôn nhận ra rằng bạn đã đánh rơi
ở đâu đó. Bạn chỉ cần đi vòng quanh
tòa nhà và ngắm nó thì đó cũng đã là
sự hiển linh của Chúa rồi.

That's a painting of a circle. A friend
of mine did that -- Richard
Bollingbroke. It's the kind of
complicated circle that I'm going to
tell you about. My circle began back
in the 60s in high school in Stow,
Ohio where I was the class queer. I
was the guy beaten up bloody every
week in the boys' room, until one
teacher saved my life. She saved my
life by letting me go to the bathroom
in the teachers' lounge. She did it in
secret, she did it for three years, and
I had to get out of town. I had a
thumb, I had $85, and I ended up in
San Francisco, California -- met a
lover -- and back in the 80s, found it
necessary to begin work on AIDS
organizations.

Đó là một vòng tròn trong hội họa.
Một người bạn của tôi đã vẽ nó -Richard Bollingbroke. Đó là một
vòng tròn phức tạp mà sau đây tôi sẽ
kể cho các bạn nghe. Vòng tròn của
tôi bắt đầu từ những năm 1960 ở một
trường trung học của thị trấn Stow,
bang Ohio, khi đó, tôi là một đứa trẻ
bị ghẻ lạnh. Tuần nào cũng vậy, tôi
bị đánh đến chảy máu trong phòng
nam sinh, cho đến khi một giáo viên
đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Cô đã cứu tôi
bằng cách cho phép tôi sử dụng
buồng tắm trong phòng nghỉ của giáo
viên. Cô đã làm điều này một cách bí
mật trong vòng 3 năm cho đến khi tôi
phải rời khỏi thị trấn. Lúc đó, tôi
vụng về, trong túi chỉ có 85 đô-la và
tôi đã dừng chân ở San Francisco,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2


TED video

Unit 3

--------------------------------------------------------------------------------------------California – tôi gặp được người mình
yêu – và trong những năm 1980, tôi
nhận thấy mình cần phải bắt đầu làm
việc cho một tổ chức từ thiện về căn
bệnh AIDS.

About three or four years ago, I got a
phone call in the middle of the night
from that teacher, Mrs. Posten who
said, "I need to see you. I'm
disappointed that we never got to
know each other as adults. Could you
please come to Ohio, and please
bring that man that I know you have
found by now. And I should mention
that I have pancreatic cancer, and I'd
like you to please be quick about
this."

Vào khoảng3 hay 4 năm trước, tôi
nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa
đêm từ giáo viên của tôi, cô Posten,
cô nói: “Cô muốn gặp em. Cô rất
buồn vì chúng ta chưa gặp nhau lần
nào kể tự khi em trưởng thành. Em có
thể đến Ohio chứ, và làm ơn hãy
mang theo người đàn ông mà cô tin
rằng giờ đây em đã tìm ra. Chắc cô
nên báo với em, cô đang bị ung thư
tuyến tụy và cô mong rằng em hãy
đến Ohio thật nhanh.

Well, the next day we were in
Cleveland. We took a look at her, we
laughed, we cried, and we knew that
she needed to be in a hospice. We
found her one, we got her there, and
we took care of her and watched over
her family, because it was necessary,
it's something we knew how to do.
And just as the woman who wanted
to know me as an adult got to know
me, she turned into a box of ashes
and was placed in my hands. And
what had happened was the circle
had closed, it had become a circle -and that epiphany I talked about
presented itself.

Ngày hôm sau chúng tôi đã ở
Cleveland. Chúng tôi tới thăm cô,
chúng tôi cười và khóc, và chúng tôi
biết cô cần phải đến bệnh viện dành
cho bệnh nhân hấp hối. Chúng tôi tìm
được một bệnh viện cho cô và đưa cô
tới đó, chúng tôi chăm sóc cô và
trông nom gia đình cô bởi vì điều đó
cần thiết và cũng là điều gì đó mà
chúng tôi có thể làm giúp cô. Và rồi
người phụ nữ mong muốn gặp lại tôi
với cương vị là một người trưởng
thành, cô đã an nghỉ và trở thành hũ
tro trên tay tôi. Và điều xảy ra đó là
vòng tròn đã khép lại, vòng luân hồi
đã hoàn thành – và sự hiển linh mà
tôi nói đến đã hiển hiện.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 3


TED video

Unit 3

--------------------------------------------------------------------------------------------The epiphany is that death is a part
of life. She saved my life, I and my
partner saved hers. And you know,
that part of life needs everything that
the rest of life does. It needs truth
and beauty, and I'm so happy it's
been mentioned so much here today.
It also needs -- it needs dignity, love
and pleasure. And it's our job to hand
those things out.
Thank you.

Sự hiển linh đó là cái chết cũng là
một phần của cuộc sống. Cô giáo của
tôi đã giúp đỡ tôi, tôi và bạn gái của
tôi lại giúp đỡ cô. Và bạn biết đấy,
vòng luân hồi của cuộc sống cần mọi
thứ mà phần còn lại của cuộc sống
này cần. Nó cần cái đẹp và sự chân
thật. Tôi rất hạnh phúc vì điều này
được nhắc đến rất nhiều ở đây ngày
hôm nay. Và nó cũng cần – nó thực
sự cần phẩm giá, tình yêu và niềm
vui. Và sứ mệnh của chúng ta đó là
trao những điều ấy cho nhau.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 4x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×