Tải bản đầy đủ

Luyện dịch ted vn hay nhất bài (2)

TED video

Unit 2

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ric Elias: 3 things I learned while
my plane crashed

Ric Elias: Ba điều tôi học được khi
máy bay rơi

ABOUT TED:
TED is a nonprofit devoted to Ideas
Worth Spreading. It started out (in
1984) as a conference bringing
together people from three worlds:
Technology, Entertainment, Design.
Since then its scope has become ever
broader. Along with two annual
conferences -- the TED Conference

in Long Beach and Palm Springs
each spring, and the TEDGlobal
conference in Edinburgh UK each
summer.

VỀ TED
TED là chương trình phi lợi nhuận
hướng tới những ‘Ý tưởng cần được
nhân rộng’. TED khởi đầu (năm
1984) là một hội nghị kết nối những
nhà hoạt động trong ba lĩnh vực:
Công nghệ, giải trí và thiết kế.
Kể từ đó, quy mô của chương trình
ngày càng được mở rộng. Cùng với
hai hội nghị hằng năm – Hội nghị
TED ở bãi biển Long Beach và Palm
Springs mỗi mùa xuân, và một hội
nghị TED toàn cầu ở Edinburgh
Vương quốc Anh vào mỗi mùa hè.

ABOUT THE SPEAKER:
Ric Elias
Ric Elias is the CEO of Red
Ventures, a marketing services
company that grew out of Elias' long
experience in business.

VỀ DIỄN GIẢ:
Ric Elias
Ric Elias là Giám đốc điều hành của
Red Ventures, một công ty cung cấp
dịch vụ quảng cáo không ngừng phát
triển nhờ vào kinh nghiệm kinh
doanh của Elias.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1


TED video


Unit 2

--------------------------------------------------------------------------------------------ABOUT THIS TALK:
Ric Elias had a front-row seat on
Flight 1549, the plane that crashlanded in the Hudson River in New
York in January 2009. What went
through his mind as the doomed
plane went down? At TED, he tells
his story publicly for the first time.
……………………………………..

VỀ BÀI PHÁT BIỂU:
Ric Elias là hành khách ngồi ở hàng
ghế đầu trong chuyến bay số 1549,
máy bay đã rơi xuống con sông
Hudson ở thành phố New York vào
tháng năm 2009. Điều gì đã ở trong
tâm trí anh khi chiếc máy bay định
mệnh ấy rơi xuống? Đến với TED,
anh đã lần đầu tiên kể lại câu chuyện
này trước công chúng.
……………………………………….

Imagine a big explosion as you climb
through 3,000 ft. Imagine a plane full
of smoke. Imagine an engine going
clack, clack, clack, clack, clack,
clack, clack. It sounds scary. Well I
had a unique seat that day. I was
sitting in 1D. I was the only one who
could talk to the flight attendants. So
I looked at them right away, and they
said, "No problem. We probably hit
some birds." The pilot had already
turned the plane around, and we
weren't that far. You could see
Manhattan. Two minutes later, three
things happened at the same time.
The pilot lines up the plane with the
Hudson River. That's usually not the
route.

Hãy thử tưởng tượng có một tiếng nổ
lớn khi bạn đang ở trên độ cao 000 ft
(khoảng 3000m). Tưởng tượng một
chiếc máy bay đầy khói. Tưởng tượng
động cơ liên tục phát ra những tiếng
clack, clack, clack, clack, clack,
clack, clack. Nghe thật đáng sợ.
Vâng, ngày hôm đó, tôi ngồi ở một
hàng ghế đặc biệt. Tôi ngồi ở ghế D.
Tôi là người duy nhất có thể nói
chuyện với những tiếp viên hàng
không. Vì thế tôi nhìn họ ngay lập
tức, và họ nói, “Không sao đâu. Chắc
là chúng ta đã đâm phải vài chú
chim.” Phi công đã cho máy bay quay
vòng (như khi chuẩn bị hạ cánh),
nhưng chúng tôi chưa đi được xa đến
thế. Bạn vẫn có thể nhìn thấy thành
phố Manhattan. Hai phút sau, có ba
điều xảy ra cùng một lúc. Phi công
cho máy bay lao xuống sông Hudson.
Đó thường không phải là lộ trình bay.

He turns off the engines. Now
imagine being in a plane with no
sound. And then he says three words
-- the most unemotional three words
I've ever heard. He says, "Brace for

Phi công tắt tất cả động cơ. Và bây
giờ, bạn hãy tưởng tượng mình đang
bay trên một chiếc máy bay không có
bất kì tiếng động nào. Và sau đó, ông
ta nói 3 từ -- từ vô cảm nhất mà tôi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2


TED video

Unit 2

--------------------------------------------------------------------------------------------impact." I didn't have to talk to the
flight attendant anymore. I could see
in her eyes, it was terror. Life was
over.

từng được nghe. Ông ấy nói, “Chuẩn
bị va chạm”. Tôi thực sự không cần
phải nói thêm điều gì với tiếp viên
nữa. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt
cô ấy, đó là nỗi sợ hãi. Thế là hết.

Now I want to share with you three
things I learned about myself that
day. I learned that it all changes in an
instant. We have this bucket list, we
have these things we want to do in
life. and I thought about all the
people I wanted to reach out to that I
didn't, all the fences I wanted to
mend, all the experiences I wanted to
have and I never did. As I thought
about that later on, I came up with a
saying, which is, "I collect bad
wines." Because if the wine is ready
and the person is there, I'm opening
it. I no longer want to postpone
anything in life. And that urgency,
that purpose, has really changed my
life.

Bây giời tôi muốn chia sẻ với bạn
điều mà tôi đã học được từ chuyến
bay đó. Tôi nhận ra rằng, mọi thứ đều
có thể thay đổi trong chốc lát. Chúng
ta có thể có một danh sách bỏ túi,
những điều mà chúng muốn làm
trong cuộc sống, và lúc đó tôi đã nghĩ
đến tất cả những người mà tôi muốn
gặp nhưng chưa gặp, tất cả những
hàng rào mà tôi muốn sửa, tất cả
những trải nghiệm mà tôi muốn thử
nhưng chưa bao giờ làm. Một lúc sau
khi nghĩ đến điều này, tôi đã kết luận
rằng “Tôi sưu tầm những loại rượu
tồi”. Bởi vì nếu rượu đã sẵn sàng và
mọi người đã đến, tôi chắc chắn sẽ
mở nó. Từ đó, tôi không bao giờ
muốn trì hoãn bất cứ điều gì trong
cuộc sống. Và sự cấp bách đó, mục
đích đó đã thực sự thay đổi cuộc sống
của tôi.

The second thing I learned that day -and this is as we clear the George
Washington Bridge, which was by
not a lot -- I thought about, wow, I
really feel one real regret. I've lived a
good life. In my own humanity and
mistakes, I've tried to get better at
everything I tried. But in my
humanity, I also allow my ego to get
in. And I regretted the time I wasted
on things that did not matter with
people that matter. And I thought

Điều thứ hai mà tôi học được - và
điều này giống như chúng ta dọn dẹp
cầu George Washington vậy, cái cầu
không được qua lại nhiều cho lắm Tôi đã nghĩ về một điều, wow, một
điều mà tôi thực sự tiếc nuối. Tôi có
một cuộc sống tốt đẹp. Bằng bản ngã
của riêng mình và bằng những lầm
lỗi, tôi đã cố gắng làm tốt tất cả
những gì tôi thử làm. Nhưng với cá
nhân mình, tôi vẫn để cái tôi xâm
chiếm. Và tôi hối hận về quãng thời

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 3


TED video

Unit 2

--------------------------------------------------------------------------------------------about my relationship with my wife,
with my friends, with people. And
after, as I reflected on that, I decided
to eliminate negative energy from
my life. It's not perfect, but it's a lot
better. I've not had a fight with my
wife in two years. It feels great. I no
longer try to be right; I choose to be
happy.

gian mà tôi phung phí để làm những
điều vô nghĩa với những người mà tôi
quý trọng. Và tôi đã suy nghĩ về mối
quan hệ với vợ, với bạn bè, với mọi
người. Và kể từ đó, vì đã hiểu ra điều
này, tôi quyết định không tiêu phí
năng lượng để làm những điều tiêu
cực. Không phải là đã hoàn hảo,
nhưng đã khá hơn rất nhiều. Tôi đã
không cãi nhau với vợ trong vòng
năm rồi. Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi
không bao giờ cố gắng để luôn đúng
đắn nữa; tôi lựa chọn làm một người
hạnh phúc.

The third thing I learned -- and this is
as your mental clock starts going,
"15, 14, 13." You can see the water
coming I'm saying, "Please blow up."
I don't want this thing to break in 20
pieces like you've seen in those
documentaries. And as we're coming
down, I had a sense of, wow, dying
is not scary. It's almost like we've
been preparing for it our whole lives.
But it was very sad. I didn't want to
go; I love my life. And that sadness
really framed in one thought, which
is, I only wish for one thing. I only
wish I could see my kids grow up.
About a month later, I was at a
performance by my daughter -- firstgrader, not much artistic talent ... ...
yet. And I'm balling, I'm crying, like
a little kid. And it made all the sense
in the world to me. I realized at that
point, by connecting those two dots,
that the only thing that matters in my
life is being a great dad. Above all,
above all, the only goal I have in life

Và điều thứ ba mà tôi học được – vào
cái lúc mà trong tâm trí bắt đầu đếm
ngược, “15, 14, 13.” Bạn có thể thấy
mình đang lao xuống nước.
Tôi đã nói thầm trong đầu rằng, “Làm
ơn hãy bay lên đi”. Tôi không muốn
thứ này vỡ tan thành 20 mảnh như
trong những tài liệu mà bạn từng đọc.
Và trong khi rơi xuống, tôi bỗng
nhiên có cảm giác, wow, cái chết thật
ra cũng không đáng sợ. Nó giống như
thể chúng ta đã chuẩn bị cho nó cả
cuộc đời rồi. Nhưng nó thật sự rất
buồn. Tôi không muốn chết; tôi còn
rất yêu cuộc sống của mình. Và sự
đau khổ ấy thực sự bùng lên trong
một suy nghĩ, đó là, tôi chỉ mong ước
duy nhất một điều lúc đó. Tôi chỉ
mong ước rằng có thể chứng kiến
những đứa con của mình lớn lên.
Khoảng một tháng sau hôm đó, tôi
đến một buổi biểu diễn của con gái
tôi – lớp một, cũng chưa có nhiều tài
năng nghệ thuật lắm. Và tôi đã bật
khóc, tôi khóc như một đứa trẻ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 4


TED video

Unit 2

--------------------------------------------------------------------------------------------is to be a good dad.

Khung cảnh đó giống như là cả thế
giới đối với tôi. Thời điểm đó, tôi đã
nhận ra, sau khi kết nối hai sự kiện,
điều duy nhất quan trọng trong cuộc
đời của tôi đó là làm một người cha
tốt. Trên tất cả, mục tiêu duy nhất
trong cuộc sống này đó là trở thành
một người cha tốt.

I was given the gift of a miracle, of
not dying that day. I was given
another gift, which was to be able to
see into the future and come back
and live differently. I challenge you
guys that are flying today, imagine
the same thing happens on your
plane -- and please don't -- but
imagine, and how would you
change? What would you get done
that you're waiting to get done
because you think you'll be here
forever? How would you change
your relationships and the negative
energy in them? And more than
anything, are you being the best
parent you can?

Tôi đã được ban tặng món quà đó là
một điều kì diệu, đó là sống sót sau
ngày hôm đó. Tôi cũng đã được nhận
một món quà khác đó là có thể nhìn
nhận tương lai và quay trở lại hiện tại,
tôi sống theo một cách khác. Tôi đề
nghị những người có chuyến bay
ngày hôm này, hãy tưởng tượng điều
tương tự xảy ra với máy bay của bạn
– vâng, không xảy ra thực – chỉ tưởng
tượng thôi, và nghĩ xem bạn sẽ thay
đổi như thế nào? Bạn sẽ làm gì với
những điều bạn chần chứ chưa làm vì
bạn nghĩ rằng bạn sẽ sống trên đời
này đây mãi mãi. Bạn sẽ thay đổi
những mối quan hệ và những điều
tiêu cực ở trong chúng như thế nào?
Và quan trọng hơn cả, bạn có đang là
những bậc cha mẹ tốt nhất có thể
chưa?
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Thank you.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×