Tải bản đầy đủ

Luyện dịch ted vn hay nhất bài (1)

TED video

Unit 1

---------------------------------------------------------------------------------------------

Matt Cutts: Try something new for Matt Cutts: Thử điều mới trong
30 days
30 ngày
ABOUT THE SPEAKER:
Matt Cutts
Matt Cutts is an engineer at Google,
where he fights link spam and helps
webmasters understand how search
works.

VỀ DIỄN GIẢ:
Matt Cutts
Matt Cutts là kĩ sư tin học của hãng
Google, công việc của anh là loại bỏ
những đường link rác và giúp những

nhà quản trị website hiểu công cụ tìm
kiếm hoạt động như thế nào.

ABOUT THIS TALK:
Is there something you've always
meant to do, wanted to do, but just ...
haven't? Matt Cutts suggests: Try it
for 30 days. This short, lighthearted
talk offers a neat way to think about
setting and achieving goals.

VỀ BÀI PHÁT BIỂU:
Có điều gì mà bạn luôn có ý định
làm, mong muốn làm, nhưng chưa
làm hay không? Matt Cutts đề nghị:
Tại sao không thử những điều đó
trong vòng 30 ngày? Bài phát biểu
ngắn gọn và thú vị này đưa ra một
cách rõ ràng nhất để suy nghĩ về việc
đặt ra cũng như đạt được những mục
tiêu trong cuộc sống.

A few years ago, I felt like I was
stuck in a rut, so I decided to follow

Vài năm trước đã có lúc tôi cảm thấy
rất nhàm chán với công việc của

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1


TED video

Unit 1

--------------------------------------------------------------------------------------------in the footsteps of the great
American philosopher, Morgan
Spurlock, and try something new for
30 days. The idea is actually pretty
simple. Think about something

you've always wanted to add to your
life and try it for the next 30 days. It
turns out, 30 days is just about the
right amount of time to add a new
habit or subtract a habit -- like
watching the news -- from your life.

mình, vì thế tôi quyết định sẽ học
theo một triết gia vĩ đại người Mỹ,
Morgan Spurlock, và thử nghiệm điều
gì đó mới mẻ trong vòng 30 ngày.
Ý tưởng này thật ra rất đơn giản.
Hãy suy nghĩ về điều gì đó mà bạn
luôn mong muốn thực hiện trong
cuộc sống và thử nghiệm điều đó
trong vòng 30 ngày tiếp theo.
Và hóa ra, 30 ngày đó chỉ là một
khoảng thời gian hợp lý để thêm hay
bớt đi một thói quen – như việc theo
dõi bản tin thời sự -- từ cuộc sống của
bạn.

There's a few things I learned while
doing these 30-day challenges. The
first was, instead of the months
flying by, forgotten, the time was
much more memorable. This was
part of a challenge I did to take a
picture everyday for a month. And I
remember exactly where I was and
what I was doing that day. I also
noticed that as I started to do more
and harder 30-day challenges, my
self-confidence grew. I went from
desk-dwelling computer nerd to the
kind of guy who bikes to work -- for
fun. Even last year, I ended up hiking
up Mt. Kilimanjaro, the highest
mountain in Africa. I would never
have been that adventurous before I
started my 30-day challenges.

Có một vài điều mà tôi học được
trong khi thực hiện những thử thách
30 ngày đó. Điều đầu tiên là, thay vì
để một tháng trôi vèo đi trong quên
lãng, thời gian lúc này trở nên thật
đáng nhớ. Tôi chụp lại những bức ảnh
về mỗi ngày trong tháng - đó cũng là
một phần của thử thách này. Và vì
thế, tôi ghi nhớ một cách chính xác
ngày hôm đó tôi đã đi đâu, đã làm gì
trong cả một ngày. Tôi cũng nhận ra
rằng, càng thực hiện nhiều những thử
thách 30 khó khăn hơn, sự tự tin
trong tôi càng tăng lên.Tôi từ một
một kẻ nhàm chán suốt ngày chết dí ở
bàn máy tính, trở thành một người
đạp xe tới chỗ làm – chỉ vì sở thích.
Thậm chí năm ngoái, tôi đã chinh
phục thành công đỉnh Kilimanjaro,
đỉnh núi cao nhất Châu Phi. Tôi chắc
chắn không thể ưa phiêu lưu như thế
khi chưa bắt đầu những thử thách 30
ngày của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2


TED video

Unit 1

--------------------------------------------------------------------------------------------I also figured out that if you really
want something badly enough, you
can do anything for 30 days. Have
you ever wanted to write a novel?
Every November, tens of thousands
of people try to write their own
50,000 word novel from scratch in
30 days. It turns out, all you have to
do is write 1,667 words a day for a
month. So I did.

Tôi cũng nhận ra rằng bất cứ điều gì,
chỉ cần bạn thực sực mong muốn, bạn
cũng có thể thực hiện trong vòng 30
ngày. Bạn đã bao giờ mong muốn tự
tay mình viết được một cuốn tiểu
thuyết chưa? Vào mỗi tháng 11, hàng
chục ngàn người thử bắt đầu viết
cuốn tiểu thuyết 50,000 từ của họ
trong vòng 1 tháng. Như vậy là tất cả
những gì bạn cần làm là viết 1667 từ
mỗi ngày trong một tháng. Thế là tôi
đã thực hiện như vậy.

By the way, the secret is not to go to
sleep until you've written your words
for the day. You might be sleepdeprived, but you'll finish your
novel. Now is my book the next
great American novel? No. I wrote it
in a month. It's awful. But for the rest
of my life, if I meet John Hodgman
at a TED party, I don't have to say,
"I'm a computer scientist." No, no, if
I want to I can say, "I'm a novelist."

Nhân tiện, bí quyết đó là không đi
ngủ cho đến khi hoàn thành số lượng
từ bạn cần phải viết trong một ngày.
Bạn có thể rơi vào tình trạng thiếu
ngủ trầm trọng, nhưng bạn sẽ hoàn
thành cuốn tiểu thuyết của chính
mình. Giờ thì có phải sách của tôi sẽ
là cuốn tiểu thuyết vĩ đại tiếp theo của
Hoa Kỳ hay không? Không. Tôi đã
viết nó trong vòng 1 tháng. Và nó rất
tệ. Nhưng từ giờ đến cuối đời, nếu có
gặp John Hodgman trong một bữa
tiệc nào đó của TED, thì tôi sẽ không
phải nói rằng, “Tôi là một nhà nghiên
cứu tin học.” Không, không đâu, nếu
muốn, tôi có thể nói rằng, “Tôi là một
tiểu thuyết gia.”

So here's one last thing I'd like to
mention. I learned that when I made
small, sustainable changes, things I
could keep doing, they were more
likely to stick. There's nothing wrong
with big, crazy challenges. In fact,
they're a ton of fun. But they're less
likely to stick. When I gave up sugar
for 30 days, day 31 looked like this.

Và đây là điều cuối cùng tôi muốn đề
cập. Tôi đã học được một điều nếu tôi
chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ
nhặt, dễ dàng, những điều mà tôi có
thể lặp đi lặp lại, chúng có vẻ như gắn
liền với tôi hơn. Thử trải nghiệm
những thử thách lớn lao và điên
cuồng cũng chẳng có gì sai cả. Mà
thực ra, lại cực kì thú vị. Nhưng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 3


TED video

Unit 1

--------------------------------------------------------------------------------------------chúng có vẻ kém gắn bó với bạn hơn.
Giống như khi tôi thử kiêng đường
trong vòng 30 ngày, ngày thứ 31 sẽ
như thế này.
So here's my question to you: What
are you waiting for? I guarantee you
the next 30 days are going to pass
whether you like it or not, so why not
think about something you have
always wanted to try and give it a
shot for the next 30 days.
Thanks.

Vậy, đây là câu hỏi dành cho bạn:
Bạn còn chần chừ gì nữa? Tôi cam
đoan rằng 30 ngày nữa sẽ trôi qua bất
kể bạn có thích nó hay không, vậy tại
sao không nghĩ đến một điều gì đó
mà bạn luôn muốn làm và hãy thử cố
gắng làm điều đó trong vòng 30 ngày
nữa.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×