Tải bản đầy đủ

công tác bê tông bê tông nhựa

1. BÊ TÔNG NHỰA THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG

Bao gồm các công tác chủ yếu:
a. Sản xuất bê tông nhựa: Phối hợp 2 định mức:
- Thành phần bê tông nhựa (trang 207 định mức 1776):
- Sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn (AD26000): Chú ý giá ca máy chỉ có nhiên
liệu là điện.
b. Vận chuyển bê tông nhựa
c. Thực hiện công tác bê tông nhựa
Các phương pháp tính toán
Phương pháp 1: Gộp chung cả 2 công tác (a) ở trên vào định mức sản xuất bê
tông nhựa trạm trộn (AD26000) trong bảng PTĐGCT.
CHÚ Ý 1: Định mức thành phần bê tông nhựa nhân với 100 do chênh lệch đơn vị
tính.
Đơn giá tính được sẽ coi như đơn giá độc lập và nhân với khối lượng BTN
cần sản xuất trong bảng dự toán (dự thầu) chi tiết.
CHÚ Ý 2: Trong bảng dự toán (dự thầu) chi tiết: Khối lượng BTN cần sản xuất =
khối lượng BT cần rải (bản tiên lượng) x định mức BTN trong công tác rải
(AD.23200) / 100
CHÚ Ý 3: Đơn giá vật liệu trong công tác rải thảm sẽ bằng 0
Phương pháp 2: Đưa công tác sản xuất BT nhựa ra phần phụ lục BTN riêng. Có

đầy đủ cả công tác sản xuất BTN và thành phần bê tông. Định mức thành phần bê
tông nhân với 100 do chênh lệch đơn vị tính. Tính đơn giá cấp phối bê tông riêng
Đơn giá cấp phối bê tông này sau khi chia cho 100 sẽ được đưa vào đơn giá
vật liệu trong công tác rải thảm bê tông nhựa (AD23200) ở bảng phân tích đơn
giá.
CHÚ Ý: Công tác sản xuất BTN sẽ không đưa vào bảng Dự toán (dự thầu) chi
tiết.
Phương pháp 3: tương tự cách 2 nhưng có một số khác biệt:
Khác biệt 1: Trong cấp phối vật liệu BTN ở bảng cấp phối chỉ có thành phần vật
liệu. Tỉnh tổng chi phí các vật liệu đấy
Khác biệt 2: Trong bảng PTĐG và dự toán (dự thầu chi tiết) vẫn có công tác sản
xuất BTN (AD26000) nhưng trong đơn giá vật liệu không có thành phần vật liệu.
Khác biệt 3: Trong bảng phân tích đơn giá của công tác rải tham BTN (AD23200),
Đơn giá vật liệu chính là giá trị tính trong bảng cấp phối chỉ có thành phần vật
liệu.
Khác biệt 4: Trong bảng dự toán (dự thầu) chi tiết: Khối lượng BTN cần sản xuất
= khối lượng BT cần rải x định mức BTN trong công tác rải / 100


2. CÔNG TÁC BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG

Bao gồm các công tác chủ yếu:
a. Sản xuất bê tông (AF51100): Phối hợp 2 định mức:
- Thành phần bê tông (trang 407 định mức 1776)
- Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường (AF51100)
b. Vận chuyển bê tông
c. Thực hiện công tác Bê tông
Các phương pháp tính toán: Tương tự như bê tông nhựa sản xuất đườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×