Tải bản đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Sao y bản chính
1. Tên đơn vị (cá nhân): .......................................................................................................
2. Điện thoại: ........................................ Fax: .......................................................................
STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

(1)

(2)

(3)

1


Giấy đề nghị sao y (theo mẫu, 01 bản)

2
3
Ngày trả kết quả: ............../................/.............
.................., ngày....tháng....năm...
Cán bộ TNHS

Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×