Tải bản đầy đủ

DAP AN 321 BAI TAP TRAC NGHIEM BPT MU LOGARIT

NGUYỄN BẢO VƯƠNG
VÀ BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG

ĐÁP ÁN 321 BÀI TẬP TRẮC
NGHIỆM BPT – MŨ -LOGARIT
GIÁO VIÊN MUỐN FILE WORD LIÊN HỆ

0946898489


NGUYỄN XUÂN HIẾU
1B
11C

21D

2C
12E

3A
13E


22C

x

0

x

e

4D
14B

5A
15C

6D
16E 2 X

7C
17E

3
2

23A

24E

X

8B
18C

9B
19A

19 3 17
2


25A

26A

27B

35

36D

37A

10D
20E
0;

28E X

1
2

1 1
;
2 32

29D

30C

38D

39B

40C

47C

48B

49A

50D

13
4;
2
31E

32D

41C

42C

33C

34D

X
0
51C
2

61E

;0
71E

3
;3
4
81D

52E
X

62D

43E
X 9
1

53
B

63C

0

44E
X 9

45 0

54D

55C

56A

57C

58A

59C

64A

65E

66D

67D

68D

69E

1
;
2

X

46C

1
2

; 2

1;2

2

19 3 17
2

74B

75B

76A

77D

78C

79A

80A

82B

83B

84D

85A

86B

87B

88B

89E

90D

92C

93B

94B

101C

102
C

103B

104C

105D

111A

112
C

113D

114D

115A

95E
1 1
;
4 2

96D

97B

98A

106E

0;3

116C

107B
117A

108E

3
;3
4

118B

Họ và tên: Trần Đức Mạnh
P/s: Mọi thắc mắc xin liên hệ https://www.facebook.com/manh.tranleduc
123.B
133
143.B
153.D
163.A

124.C
134.B
144.C
154.C
164.B

125.E
135.D
145.C
155.A
165.C

19 3 17
2
99C,D

100B

4;

TEST ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGA

122.A
132.E
142.A
152.C
162.A

X

1

70B

73C

1
0;
16

121.B
131.B
141.A
151.C
161.B

X

72A

2

91C

X

60E 2

126.A
136.C
146.C
156.B
166.D

127.A
137.C
147.D
157.A
167.C

128.B
138.B
148.B
158.C
168.A

129.D
139.A
149.B
159.C
169.E

130.E
140.B
150.B
160.D
170.B

109B
119C

110C
120E X

3


171.A
181.A
191.B
201.C
211.A
221.A
231.B

172.C
182.B
192.A
202.D
212.A
222.E
232.A

173.A
183.D
193.A
203.A
213.C
223.C
233.D

174.A
184.C
194.A
204.A
214.E
224.C
234.D

175.D
185.A
195.C
205.D
215.B
225.B
235.B

176.C
186.A
196.A
206.A
216.D
226.D
236.D

177.A
187.B
197.E
207.A
217.B
227.A
237.D

178.B
188.E
198.A
208.A
218.B
228.B
238.B

179.C
189.D
199.A
209
219.D
229.C
239.C

x  1

Câu 125: 

 x  1
Câu 130: x  1

1
 0  x  16

1
1
Câu 132:   x 
8
4
1
  x1
 2

Câu 169: x  log 2 3

Câu 188: x   2;  
Câu 197: x   0; e 3 
Câu 209: Sai đề
5
8Câu 214:  ; 2    ;  
Câu 222: S   1;1TEST ĐỀ PT LOGA TỪ 241-321

241 C

242B

243B

244D

245C

246C

247D

248B

249D

250C

251C

252D

253D

254B

255C

256C

257B

258A

259A

260C

180.D
190.A
200.A
210.A
220.B
230.D
240.D


261A

262C

263D

264D

265D

266A

267D

268A

269B

270C

271B

272B

273B

274A

275D

276D

277A

278C

279B

280B

281 B

282 B

283D

284D

285B

286A

287C

288D

289B

290D

291D

292B

293C

294A

295D

296B

297A

298B

299B

300C

301.1B
301.2A

302D

303A

304C

305A

306D

307A

309C

310B

311B

312B

313A

314A

315D

316C

317D

318D

319A

320B
321DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×