Tải bản đầy đủ

de thi violympic toan lop 7 vong 17 nam 2015 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2015 - 2016
Bài 1: Cóc vàng tài ba
Câu 1.1: Nếu tam giác ABC có góc A = 50o và AB = AC thì góc B = .......o.
a. 50o

b. 55o

c. 75o

d. 65o

Câu 1.2: Hai lớp 7A và 7B có tất cả 65 học sinh. Biết rằng số học sinh của hai lớp lần
lượt tỉ lê với 6 và 7. Số học sinh lớp 7A là:
a. 35 học sinh

b. 36 học sinh

c. 24 học sinh

d. 30 học sinh


Câu 1.3: Tam giác ABC có góc A = 70o; góc B lớn hớn góc C là 50o. Số đo góc C bằng:
a. 50o

b. 40o

c. 30o

d. 80o

Câu 1.4: Tính: (23)2 = ............
a. 512

b. 36

c. 128

d. 64

Câu 1.5: Tìm x biết: x + 2x + 3x + .... = 2016x = 2017.2018
a. 1009/504

b. 1009//1008

c. 505/504

d. 2017/2016

Câu 1.6: Biết: (2x - 1)2016 + (3y + 6)2014 + (z - 1)2012 = 0. Vậy 4x + y - 3z = .........
a. 0

b. 3

c. 1

d. -3

Câu 1.7: Cho hai số x; y biết x/y = 5/7 và x + y = 72. Vậy 2x - 3y = .....
a. 30

b. -66


c. -44

d. 40

Câu 1.8: Với x nguyên, giá trị lớn
nhất của biểu thức là:
a. 2013

b. 2016
c. 2015

d. 2011

Câu 1.9: Số giá trị của x thỏa mãn 2015.Ι1 - xΙ + (x - 1) = 2016.Ιx - 1Ι là ......
a. 0

b. 1

c. 3

d. 2

Câu 1.10: Số dư của A = 3n + 3 + 2n + 3 + 3n + 1 + 2n + 2 khi chia cho 6 là:
a. 0

b. 2

c. 1

d. 3

Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 2.1: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn x2 - 4x = 0 là {.....}
Câu 2.2: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn x2 - 3 < 0 là {.......}
Câu 2.3: Cho đa thức f(x) = ax + bx + c trong đó a, b, c là các số cho trước. Nếu f(1) = 0
thì ta có a + b + c + 3 = ...........
Câu 2.4: Rút gọn biểu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


thức:
Câu 2.5: Tập hợp các số nguyên a sao cho 3 chia hết cho a - 2 là {..........}
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 3.1: Số các giá trị nguyên của x thỏa mãn ΙxΙ ≤ 5 là ........
Câu 3.2: Phân số có giá trị bằng phân số 4/6 và có tổng tử và mẫu bằng 15 thì phân số đó
có mẫu bằng ........
Câu 3.3: Tập hợp các số nguyên x để
là: {........}
Câu 3.4: Số các số hữu tỉ âm có mẫu
bằng 9 và lớn hơn -1 là ..........
Câu 3.5: Tam giác ABC có AB = 2cm; AC = 2cm; BC = 2√2cm thì góc C bằng .........o.
Câu 3.6: Số các giá trị của x để (x - 4)(x2 + 16)(x2 - 16)(x + 1) = 0 là ..........
Câu 3.7: Số các số nguyên m để giá trị của biểu thức m - 1 chia hết cho giá trị của biểu
thức 2m + 1 là: ..........
Câu 3.8: Giá trị lớn nhất của biểu thức P = -2x2 + 17 là ........
Câu 3.9: Ba nhóm học sinh có 39 em. Mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Nhóm
1 trồng trong 2 ngày, nhóm 2 trồng trong 3 ngày, nhóm 3 trồng trong 4 ngày. Số học sinh
nhóm 1 là .......... học sinh.
Câu 3.10: Cho x; y là các số thỏa mãn (x + 2y - 3) 2016 + Ι2x + 3y - 5Ι = 0. Vậy (x; y)
= ..........
Đáp án
Bài 1: Cóc vàng tài ba
Câu 1.1: d
Câu 1.2: d
Câu 1.3: c
Câu 1.4: a
Câu 1.5: a
Câu 1.6: d
Câu 1.7: b
Câu 1.8: d
Câu 1.9: c

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 1.10: a
Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 2.1: 0; 4
Câu 2.2: -1; 0; 1
Câu 2.3: 3
Câu 2.4: 11/2
Câu 2.5: -1; 1; 3; 5
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 3.1: 9
Câu 3.2: 9
Câu 3.3: -3; -2
Câu 3.4: 8
Câu 3.5: 45
Câu 3.6: 3
Câu 3.7: 4
Câu 3.8: 17
Câu 3.9: 18
Câu 3.10: 1; 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×