Tải bản đầy đủ

de thi violympic toan lop 7 vong 14

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2015 - 2016
Bài 1: Vượt chướng ngại vật
Câu 1.1: Biết x thỏa mãn:

3,8 : (0,5x) = 2

Khi đó x = ...........

2
3

Câu 1.2: Số nghịch đảo của số 0,625 là: ........
Câu 1.3: Cho hàm số: y = -√5(x - 2). Với x < ....... thì y nhận giá trị dương.
Câu 1.4: Chu vi của một hình chữ nhật là 96cm. Biết tỉ lệ của chiều dài và chiều rộng là
5/3. Diện tích của hình chữ nhật là: .......... cm2.
Câu 1.5: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB/AC = 0,75 và BC = 15cm. Khi đó chu vi
của tam giác ABC là ........ cm.
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 2.1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: √5 + √11 ........ √6 + 5
Câu 2.2: Số -135/4000 khi viết dưới dạng thập phân sẽ là ..........
Câu 2.3: Ba tổ học sinh trồng được 179 cây. Số cây tổ 1 trồng bằng 6/11 so với số cây tổ

2 và bằng 7/10 so với tổ 3. Vậy tổng số cây tổ 2 và tổ 3 đã trồng là ........ cây.
Câu 2.4: Biết (24 : 4).2n = 128. Vậy n = ..........
Câu 2.5: 10 chàng trai câu được 10 con cá trong 5 phút. Vậy 50 chàng trai câu được 50
con cá trong ....... phút.
Câu 2.6: Hai con gà trong 1,5 ngày đẻ 2 quả trứng. Vậy 4 con gà trong 1,5 tuần đẻ được
số quả trứng là .......... quả.
Câu 2.7: Cho tỷ lệ thức: khi đó x/y 3x - y 3
=
= ...........
x+y 4
Câu 2.8: Biết Ix - 5I - x = 3. Vậy giá trị của x thỏa mãn điều kiện trên là: x = .........
Câu 2.9: Cho ΔABC = ΔDEF. Biết góc B = 50o, góc D = 70o. Vậy số đo góc C là ......... o.
Câu 2.10: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB + AC = 49cm, AB - AC = 7cm. Khi
đó độ dài cạnh BC = ........ cm.
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Câu 3.1: Biết a/2 = b/3 = c/4 và a + 2b - 3c = -20. Khi đó a + b + c = .........
Câu 3.2: Số dư của phép chia 3n + 2 - 2n + 2 + 3n - 2n (với n là số nguyên dương) cho 10
là ..........
Câu 3.3: Biết lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9.
Tổng số học sinh của hai lớp là ......... học sinh.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 3.4: Số dư của phép chia 55 - 54 + 53 + 52 cho 7 là: .........
Câu 3.5: Biết a : b = 5 : 7. Trong đó a = 40. Khi đó a2 + b2 = ..........
Câu 3.6: Giá trị của biểu
(11,81 + 8,19).2,25
A
=
thức:khi được làm tròn đến hàng
7,65
đơn vị là: ..........
Câu 3.7: Để thỏa mãn điều kiện (2x + 5)2016 + (5y - 4)2016 ≤ 0 thì x = 2,5 và y = ..........
Câu 3.8: Ta có thể lập được tất cả ......... tỉ lệ thức từ bốn trong năm số: 5; 25; 125; 625;
3125.
Câu 3.9: Cho hàm số y = f(x), xác định bởi công thức y = -18/(2x -1). Khi đó f(-7)
= ..........
Câu 3.10: Biết M là điểm thuộc đồ thị hàm số y = -5x + 1. Nếu hoành độ của nó bằng 0,2
thì tung độ của nó là .............
Đáp án

Bài 1: Vượt chướng ngại vật
Câu 1.1: 2,85
Câu 1.2: 1,6
Câu 1.3: 2
Câu 1.4: 540
Câu 1.5: 36
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 2.1: <
Câu 2.2: -0,03375
Câu 2.3: 137
Câu 2.4: 5
Câu 2.5: 5
Câu 2.6: 28
Câu 2.7: 7/9
Câu 2.8: 1
Câu 2.9: 60
Câu 2.10: 35
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 3.1: 45
Câu 3.2: 0
Câu 3.3: 85
Câu 3.4: 4
Câu 3.5: 4736
Câu 3.6: 6
Câu 3.7: 0,8
Câu 3.8: 12
Câu 3.9: 1,2
Câu 3.10: 0

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×