Tải bản đầy đủ

de thi violympic toan lop 7 vong 12

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2015 - 2016
Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 2.1: Đồ thị của hàm số y = ax (khác 0) luôn đi qua điểm:
A. B(0; 1)
B. C(1; 1)
C. A(1; 0)
D. O(0; 0)
Câu 2.2: Cho x và y thỏa mãn 7x = 8y. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới
đây.
A. x = 7/8 . y

B. x/y = 7/8

C. x/8 = y/7
D. x/7 = y/8
Câu 2.3: Cho hàm số y = f(x) = 3 - x2. Khẳng định nào sau đây là không đúng.
A. f(2) = -1

B. f(1) = 2


C. f(-4) = -13
D. f(-1) = 4
Câu 2.4: Hàm số y = f(x) = 1/2015 . x nhận giá trị âm khi:
A. Với mọi x
B. x = 0
C. x > 0
D. x < 0
Câu 2.5: Biết x : y = 6 : 7 và y - x = 2. Vậy giá trị của x, y là:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


A. x = 12; y = 14
B. x = 18; y = 20
C. x = 10; y = 12
D. x = 14; y = 16
Câu 2.6: Chọn khẳng định không đúng trong các khẳng định dưới đây.
A. 252.24 > 38

B.

25 - 16 = 25 − 16

C. (1/2)2 > (1/3)2
D. xm.xn = xm + n
Câu 2.7: Kết quả của phép tính: (3/5)2003 : (9/25)1000 bằng:
A. 9/25
B. (3/5)1003
C. (3/5)3
D. (5/3)3
Câu 2.8: Cho tam giác ABC, góc A = 50o; số đo góc B : số đo góc C = 2 : 3. Khi đó số
đo các góc B và C lần lượt là:
A. 60o và 90o

B. 52o và 78o

C. 48o và 82o
D. 54o và 76o
Câu 2.9: Giá trị x, y để biểu thức A = (x - y)2 + (2x + 3y - 10)2 - 2 đạt giá trị nhỏ nhất là:

A. x = 1; y = 2
B. x = -1; y = 1
C. x = 2; y = 2
D. x = 1; y = 1
Câu 2.10: Số các giá trị nguyên của x
x−2
P
=
để nguyên là:
x +1
A. 4
B. 3
C. 5
D. 2
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 3.1: Cho hàm số: y = f(x) = 5 - 3x. Giá trị của x khi y = 26 là: ..............
Câu 3.2: Cho tam giác OAB có OA = OB, AB = 10cm. Tia phân giác của góc O cắt AB
tại D. Độ dài AD = .............. cm.
Câu 3.3: Cho hàm số y = f(x) = -3x + 8. Khi đó f(-5) = ...............
Câu 3.4: Tam giác ABC có AB = AC, góc A = 140o thì góc B = .................o
Câu 3.5: Tìm A biết rằng:
a
b
c
Câu 3.6: Cho hai góc xOy và A = b + c = a + c = a + b
yOz kề bù; biết số đo góc yOz =
120o. Vậy số đo góc xOy = ..............o.
Câu 3.7: Tìm x, biết:
x2 x + 2 = x
Câu 3.8: Tam giác ABC có góc A =
40o. Các đường cao cắt nhau tại H. Khi đó số đo góc BHC = ............. o.
Câu 3.9: Kí hiệu [x] là số
1 1 1
1
nguyên lớn nhất không vượt A = 2 2 + 32 + 4 2 + .... + 2014 2
quá x. Tìm [A] biết
Câu 3.10: Số dư của A = 20 + 21 + 22 + .......... + 22012 khi chia cho 7 là: ..................

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Đáp án
Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần
(10) < (9) < (7) < (6) < (3) < (4) < (1) < (8) < (2) < (5)
Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 2.1: D
Câu 2.2: C
Câu 2.3: D
Câu 2.4: D
Câu 2.5: A
Câu 2.6: B
Câu 2.7: C
Câu 2.8: B
Câu 2.9: C
Câu 2.10: A
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 3.1: -7
Câu 3.2: 5
Câu 3.3: 23
Câu 3.4: 20
Câu 3.5: 0,5
Câu 3.6: 60
Câu 3.7: 0
Câu 3.8: 140
Câu 3.9: 0
Câu 3.10: 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×