Tải bản đầy đủ

de thi violympic toan lop 7 vong 5 nam 2015 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5 năm 2015 - 2016
Bài 1: Đi tìm kho báu
Câu 1.1: Viết số 0,(5) dưới dạng phân số tối giản ta được: ..............
Dùng dấu "/" để ngăn cách tử số và mẫu số
Câu 1.2: Tìm x thỏa mãn: x/2 = 1 + 2/3
Câu 1.3: Nếu IxI = 0,25 thì x2 = .............
Câu 1.4: Trong các phân số: {1/9; 1/4; 1/3; 8/7} phân số viết được dưới dạng số thập
phân hữu hạn là: .............
Câu 1.5: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 227 ......... 318
Câu 1.6: Giá trị x > 0 thỏa mãn:là: x

2 = ..................
x
3
Câu 1.7: Trong các phân số: {1/9; 1/4; 3 = x 1/2; 8/5} phân số viết được dưới dạng
số thập phân vô hạn tuần hoàn 50
là: ...............
Câu 1.8: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 200m 2. Chiều dài gấp đôi chiều
rộng. Chu vi của khu vườn đó là: ................... m.
Câu 1.9: Viết 3,(18) dưới dạng phân số tối giản ta được: .............
Câu 1.10: Giá trị của biểu thức A = (60,192 : 2,4 - 1,08)2 - 0,24 . 1400 là:

Câu 1.11: Số giá trị của x thỏa mãn: I2x - 5I = x + 2 là: ................
Câu 1.12: Trường Dịch Vọng có số học sinh 4 khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ với 9; 8; 7; 6. Biết số
học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 20 học sinh. Số học sinh khối 6 trường Dịch
Vọng là: ............... học sinh.
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 2.1: Giá trị của biểu thức: ((14,3)2 + 205,92 + (7,2)2 + 437,75) : 102 là: ..............
Câu 2.2: Cho x; y thỏa mãn: . Khi x − 2015 y − 2014
=
2015
2014
đó x/y = ................
Câu 2.3: Hai số a; b thỏa mãn: a/19 = b/21 và 2a - b = 34. Khi đó a + b = ................
Câu 2.4: Cho các số x1; x2; x3 x1 − 1 x2 − 2 x3 − 3
=
=
2
1
thỏa mãn: và x1 + x2 + x3 = 30. 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Khi đó x1.x2 - x2.x3 = ...............
Câu 2.5: Nếu y = 0,3(18) thì 22.y = ...............
Câu 2.6: Viết số 2,(18) dưới dạng phân số tối giản ta được kết quả là: ................
Câu 2.7: Số 0,1(23) được viết dưới dạng phân số tối giản là: ...............
Câu 2.8: Biết: . Với a + b + c + d # 0. a + b c + d
=
c+b d +a
Khi đó: a ........... c
Câu 2.9: Cho x; y; z thỏa mãn:và x − 1 y − 2 z − 3
=
=
3
4
x - 2y + 3z = 14. Khi đó: x + y + 2
z= ..............
Câu 2.10: Cho ba số nguyên dương tỉ lệ lần lượt với các số 2; 3 và 5. Biết hiệu của số lớn
nhất với số bé nhất trong ba số đó là 24. Số lớn nhất trong ba số đó là: ............
ĐÁP ÁN
Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: 5/9

Câu 1.2: 10/3

Câu 1.3: 0,0625 hoặc 1/16

Câu 1.4: 1/4

Câu 1.5: <

Câu 1.6: 1/5

Câu 1.7: 1/9

Câu 1.8: 60

Câu 1.9: 35/1

Câu 1.10: 240

Câu 1.11: 2

Câu 1.12: 90

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 2.1: 9

Câu 2.2: 2015/2014

Câu 2.3: 80

Câu 2.5: 5

Câu 2.6: 24/11

Câu 2.7: 61/495

Câu 2.8: =

Câu 2.9: 15

Câu 2.10: 40

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 2.4: 60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×