Tải bản đầy đủ

Bảng ghép vần tiếng Việt

© Mẹ Bi bầu

Các phụ âm
khi đọc chỉ thành 1 âm
đơn
b
c
d
ch gh gi
chữ kép
Các nguyên âm

a

Các thanh điệu:

ă

â

đ

kh

g
ng

h
ngh

k
nh

l
ph

m
qu

n
th

p
tr

r

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư


y

s

t

v

x

Ngang ( ), Huyền (`), Sắc (/), Hỏi (?), Ngã (~), Nặng (.)

BẢNG GHÉP VẦN
Một vần có thể là: (1 nguyên âm + 0/1 phụ âm) / (2 nguyên âm + 0/1 phụ âm) / (3 nguyên âm + 0/1 phụ âm)
NÂ a
+NÂ
PÂ "cờ" + vần = âm
tiết (nếu có)
PÂ "gờ", "ngờ" +
vần = âm tiết (nc)

NÂ+0/NÂ
+0/PÂ/NÂ

a

ă

â

e

i

ê

ê
c

k

g, ng

gh, ngh

ă

â

e

ê

a

ô
e

qu

c

i

o
ă

ơ

o

â
c

c

ê

u
ô

ư
ơ

yơ

qu

c

y
ê

c

g, ng


o

a
e
ê
i
o
a
ia
oa
c (sắc, nặng) ac ăc âc ec
iêc oc
ch (sắc, nặng) ach
êch ich
i
ai
oi
m
am ăm âm em êm im iêm om
n
an ăn ân en ên in iên on
ng
ang ăng âng eng
iêng ong
nh
anh
ênh inh
o
ao
eo
p (sắc, nặng) ap ăp âp ep êp ip iêp op
t (sắc, nặng) at ăt ât et
êt it
iêt
ot
u
au
âu
êu iu iêu
y
ay
ây
Còn thêm vần: ôôc, ôông, ôôt?
Một tiếng (âm tiết) là: (0/1 phụ âm + 1 vần) + thanh điệu

oaoa
oac
oach
oai
oam
oan
oang
oanh
oao
oap
oat
oay

oe

oo

oe
oăc

ô
ô

ooc

ơ
ơ

uu
ua
uc

ôcôi
ơi
ôm ơm
ôn ơn
ông

uy

uyê

uơ uy
uôc

ui
um
un uân
ung uâng

ư

ươ

ư

uya
uêch

oăm oem
oăn oen
oăng
oongyy

ưa
ưc

ươc

ưi
ưm
ưn
ưng

ươi
ươm
ươn
ương

yêm
yên
yêng

ưt
ưu

ươp
ươt
ươu

yêt
yêu

uych
uôi
uôm
uôn
uông

uênh

uyn

uyên

uynh

oeo
oăt

oet

ôp
ôt

ơp
ơt

up
ut

uât

uy

uây

uôp
uôt

uyt
uyu

uyêtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×