Tải bản đầy đủ

Phân tích truyện Kiều của Nguyễn Du đoạn mở đầu :Chị em Thúy Kiều

/ M ỞBÀI
“ Ch ị em Thúy ki ều” là đo ạn trích t ừtruy ện Ki ều c ủa Nguy ễn Du. Đo ạn trích miêu t ảb ức chân dung xinh đ
ẹ p c ủa hai
ch ị em Thúy Ki ều và Thúy Vân. Nh ững b ức chân dung ấy th ểhi ện tài n ăng ngh ệthu ật t ảng ư
ờ i c ủa Nguy ễn Du.
II/ THÂN BÀI:
Đo ạn th ơđầy tính sáng t ạo, cách miêu t ảphong phú. Đâ y là b ức chân dung c ủa hai nhân v ật chính mà Nguy ễn Du
đã dành cho t ất c ảs ựưu ái trân tr ọng.
Trình t ựgi ới thi ệu, miêu t ảc ủa nhà th ơr ất c ổđi ển: m ởđ
ầ u gi ới thi ệu chung, sau đó miêu t ảriêng và cu ối cùng k ết
lu ận chung.
M ởđ
ầ u đo ạn trích, tác gi ảvi ết : “ Đ
ầ u lòng hai ả… Thúy Vân”
Cách gi ới thi ệu c ủa nhà th ơth ật tài tình, ch ỉ b ằng hai câu l ục bát ng ư
ời đ
ọ c hi ểu đ
ư
ợ c lai l ịch, vai v ếc ủa hai ch ị em.
Đó là hai ng ười con gái xinh đẹp “t ốnga” c ủa gia đì nh V ươn g Viên Ngo ại: Thúy Ki ều là ch ị; Thúy Vân là em.
Ch ỉ b ằng vài nét phác h ọa, tác gi ảđã g ợi đ

ư
ợ c m ối thi ện c ảm cho ng ư
ời đ
ọ c “ Mai c ốt cách…v ẹn m ư
ời” / Đ
ừ n g ngh ĩ
r ằng h ễb ắt tay vào v ẻchân dung là ng ư
ờ i ta v ẻm ặt, m ắt, mi ệng … ỞNguy ễn Du, nhà th ơchú ý tr ư
ớ c h ết đ
ế n “ c ốt
cách” và “ tinh th ần”. B ằng bi ện pháp đ
ả o ng ữ, k ết h ợp t ư
ơ n g tr ưng và ẩn d ụng ư
ời đ
ọ c hình dung vóc dáng thanh
tao, m ảnh d ẻduyên dáng và tâm h ồn trong sáng tinh s ạch c ủa h ọ. v ẻđ
ẹ p c ủa m ỗi ng ư
ời đ
ề u có nh ững nét riêng và
đều đạt đến độ hoàn m ĩ “ m ười phân v ẹn m ười ”
Chân dung c ủa Thúy Vân đ
ư
ợ c nhà th ơmiêu t ảch ỉ b ốn câu “ Vân xem …màu da”
Ở b ốn câu th ơng ười đọc th ấy được s ựmiêu t ảtinh t ếvà toàn v ẹn t ừkhuôn m ặt, nét mày, màu da, mái tóc đến n ụ

ờ i , ti ếng nói và phong thái ứn g x ử. Nàng có khuôn m ặt xinh đ
ẹ p, đ
ầy đ
ặn t ư
ơ i sáng nh ưv ầng tr ăng tròn, lông
mày thanh tú nh ưnét mày ngài, mi ệng nàng c ư
ời t ư
ơ i nh ưđó a hoa m ới n ở, ti ếng nàng th ốt ra nh ẹnhàng đ
ằ m th ắm
trong tr ẻo nh ưviên ng ọc qúy sáng l ấp lánh , tóc nàng là làn mây b ồng b ềnh nh ẹtênh trên n ền tr ời xanh th ắm, làn da

ợ t mà m ịn màng t ắng sáng. B ằng cách s ửd ụng sáng t ạo nh ững bi ện pháp có tính ư
ớ c l ệ, tác gi ảđã kh ắc h ọa
m ột Thúy Vân thùy m ị đo an trang phúc h ậu, khiêm nh ư
ờ n g…M ột v ẻđ


ẹ p khi ến cho m ọi ng ư
ờ i kính n ể, ch ấp nh ận
m ột cách êm đ
ề m . Th ật v ậ
y, c ư
ờ i nói đo an trang trang là ngay th ật, đú ng m ực, không quanh co châm ch ọc làm
ng ư
ờ i ta ph ật lòng, T ừnh ững thông đi ệp ngh ệthu ật” mây thua” , “tuy ết nh ư
ờ n g” Thúy Vân t ất s ẽcó m ột t ư
ơ n g lai
h ạnh phúc, m ột cu ộc s ống yên vui.
Vân là v ậy còn Ki ều ? B ức chân dung c ủa cô ch ị đ
ư
ợ c nhà th ơkh ắc h ọa trong m ư
ờ i hai dòng th ơti ếp theo trên hai
bình di ện tài và s ắc . V ới Ki ều nhà th ơv ẻ: “ Ki ều càng …kém xanh” / Nàng có đô i m ắt sáng trong veo th ăm th ẳm
nh ưlàn n ư
ớ c mùa thu . C ửa s ổtâm h ồn Ki ều là th ế- là th ăm th ẳm nh ững n ỗi ni ềm ch ất ch ứa . Nét mày c ủa đô i m ắt
ấy xanh t ươi nh ẹnhàng nh ưdáng núi mùa xuân. V ẻđẹp s ắc s ảo m ặn mà c ủa nàng làm cho hoa, li ễu ph ải ghen
h ờn, n ư
ớ c thành nghiêng đ
ổ. Đ
ẹ p nh ưth ếlà tuy ệt th ếgiai nhân trên đ
ờ i kh6ng ai sánh b ằng. r ất khác và h ơn h ẳn v ẻ
đẹp đo an trang phúc h ậu c ủa Vân.
Có s ắc, Ki ều còn là m ột cô gái thông minh và r ất m ực tài hoa “ Thông minh…não nhân”/ Tài c ủa Ki ều đ
ư
ợ c gi ới thi ệu
l ần l ư
ợ t theo l ối li ệt kê: tài th ơ, tài h ọa, tài đà n , tài hát ca…tài nào c ũng c ũng siêu tuy ệt . Đá ng chú ý là các t ừ“v ốn
s ẵn tính tr ời” , “ pha ngh ề, đ
ủ mùi, ăn đ
ứ t ”…làm cho tài nào c ũng đ
ầy đ
ủ và tr ọn v ẹn. Ngoài ra Ki ều còn sáng tác
nh ạc, m ột bài đà n ai oán “ Thiên b ạc m ệnh” ai nghe c ũng bu ồn th ảm đ
ớ n đa u. V ới s ắc đ
ẹ p “ chim sa cá l ặn” , r ồi tài
hoa trí tu ệthiên b ẩm, m ột tâm h ồn đa s ầu đa c ảm c ủa nàng làm sao tránh kh ỏi s ựh ủy di ệt c ủa đ
ị nh m ệnh nghi ệt ngã
. C ũng nh ưđo ạn t ảThúy Vân, đo ạn t ảKi ều ch ức n ăng d ựbáo còn phong phú và rõ r ệt h ơn : d ựbáo t ấn bi k ịch “
h ồng nhan b ạc m ệnh” không tránh kh ỏi su ốt m ư
ờ i l ăm n ăm l ưu l ạc chìm n ổi c ủa nàng.
B ốn câu th ơcu ối c ủa đo ạn trích, Nguy ễn Du k ết lu ận l ại ph ẩm h ạnh c ủa h ọ: “ Phong l ưu…m ặc ai” / Tu ổi tuy đã đ
ến
độ l ấy ch ồng nh ưng hai nàng s ống r ất k ỉ c ươn g , l ễgiáo “Êm đềm ” ch ỉ t ưth ếđà i các, “ m ặc ai” là thái độ đi ềm t ĩnh ,
cao giá c ủa ng ư
ời đ
ẹ p . Đâ y c ũng là cách ng ợi ca kín đá o c ủa nhà th ơ.
C ảv ẻđ
ẹ p l ẫn tài n ăng c ủa nhân v ật tuy đ
ều đ
ư
ợ c v ẽr ất khéo, bút pháp đa d ạng nh ưng v ẫn n ằm trong khuôn kh ổ
c ủa ngh ệthu ật trung đ
ạ i v ới nh ững đ
ư
ờ n g nét ư
ớ c l ệ, cao quý, hoàn h ảo, lí t ư
ở n g. Đá ng chú ý là d ụng ý c ủa tác gi ả
khi phân bi ệt nét khác nhau c ủa hai nhân v ật là nh ấn m ạng nét này, b ỏqua nét kia làm hi ện rõ hai b ức chân dung ,
d ựbáo s ốph ận v ềsau c ủa m ỗi ng ư
ờ i . nàng Vân r ồi s ẽh ư
ởng đ
ầ y h ạnh phúc, còn nàng Ki ều s ẽb ị t ạo hóa đ
ố k ị,
ghen ghét. Đó là ngh ệthu ật “t ảý” tinh vi, thâm thúy c ủa Nguy ễn Du. Đi ều mà không m ột tác gi ảnào có th ểv ư
ợ t qua
là m ỗi nhân v ật ng ư
ời đ
ọ c c ảm nh ận đ
ư
ợ c v ẻđ
ẹ p bên ngoài hi ểu đ
ư
ợ c ph ẩm ch ật, đ
ạo đ
ứ c , tâm h ồn h ọ, và đ
ặc
bi ệt là d ựbáo t ư
ơ n g lai s ốph ận v ềsau. Chính s ựtài ti2ng đó Nguy ễn Du đ
ư
ợ c tôn vinh là “ b ậc th ầy c ủa ngh ệt t ả
ng ư
ời”
III. K ẾT BÀI:
Tóm l ại, b ằng ngh ệthu ật t ảđ
ộ c đá o và nh ất là v ới t ấm lòng ưu ái c ủa tác gi ảdành cho nhân v ật, Nguy ễn Du đã giúp
ng ư
ời đ
ọ c c ảm nh ận v ẻđ
ẹ p c ủa hai ch ị em Thúy VâTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×