Tải bản đầy đủ

Hat giong tam hon 7

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo
ok
.c
om

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/


up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

ce
bo
ok
.c
om
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up


ro

/g
Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo
ok

“Haäy luön laâ chñnh mònh vaâ
àûâng bao giúâ tûâ boã ûúác mú.”

.c
om

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Nhiùỡu taỏc giaó

First News tửớng hỳồp vaõ thỷồc hiùồn

ce
bo
ok
.c
om
s/

up

ro

/g

ai

iD
Th

First News

On
eu

i
iL
Ta

7

NHA XUấậT BAN TệNG HP TP. Hệè CHẹ MINH

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo

“Thên tùång têët cẫ nhûäng ngûúâi àang trùn trúã, àang
vûúåt qua nhûäng khố khùn, thûã thấch tinh thêìn vâ ln
giûä vûäng niïìm tin àïí tòm àûúåc hẩnh phc cåc sưëng,
àïí àẩt àûúåc ûúác mú ca mònh.”

ok

- First News

.c
om
i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Cấc sấng tấc, bâi dõch cưång tấc ca bẩn àổc vïì cấc ch
àïì Sưëng Àểp (têm hưìn cao thûúång, gûúng vûúåt khố,
nhûäng cẫm xc sêu sùỉc vïì cåc sưëng, tònh bẩn, tònh
u...) cho cấc têåp Hẩt Giưëng Têm Hưìn tiïëp theo xin
gûãi vïì:
HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN - FIRST NEWS
11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCM
Tel: 8227979 - 8227980
Fax: (08) 8224560
Email: firstnews@firstnews.com.vn
Web: www.firstnews.com.vn


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo

K diïåu tûâ nhûäng
àiïìu giẫn dõ...

ok
.c
om
ro

/g

T

Nhûng cåc sưëng ln tiïìm êín nhûäng trúã ngẩi, khố khùn,
vâ thûã thấch bêët ngúâ - con àûúâng ài àïën nhûäng ûúác mú êëy
khưng hïì bùçng phùèng. Bao khố khùn, trúã ngẩi vâ cẫ bêët hẩnh

5
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

rong cåc sưëng chng ta ai cng cố mưåt ûúác mú cho
mưåt ngây mai thêåt àểp, d bònh dõ hay phi thûúâng - àố cố thïí
lâ ûúác mú ca mưåt cêåu bế mưì cưi mong cố ngây àûúåc chùm
sốc trong vông tay ngûúâi mể, àố lâ ûúác mú rêët àưỵi giẫn dõ ca
mưåt ch bế têåt nguìn àûúåc bûúác ài bònh thûúâng nhû bao
ngûúâi khấc, ûúác mú nhòn thêëy ấnh sấng ca mưåt ngûúâi khưng
côn nhòn thêëy àûúåc, ûúác mú tòm àûúåc viïåc lâm mâ mònh u
thđch ca mưåt châng trai thêët nghiïåp, ûúác mú tòm àûúåc mưåt tònh
u àểp, àûúåc sưëng n vui hẩnh phc, hóåc cố thïí lâ nhûäng
ûúác mú chinh phc, vûúåt qua nhûäng thûã thấch, vûún lïn khùèng
àõnh mònh vâ trúã thânh nhûäng gò mâ mònh tûâng ao ûúác. Nhûäng
ûúác mú àấng qu, àấng trên trổng àố ln lâ niïìm hy vổng, lâ
ngìn àưång lûåc vâ niïìm tin lúán nhêët cho mưỵi ngûúâi àïí sưëng,
àïí cẫm nhêån vâ hûúáng àïën ngây mai.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

cố thïí xẫy ra vâo nhûäng lc khưng mong chúâ nhêët nhû àïí thûã
thấch lông dng cẫm ca con ngûúâi. Àố cố thïí lâ nhûäng trúã
ngẩi nhỗ ta vêëp phẫi vâo mưåt thúâi àiïím nâo àố trûúác khi tûå
àûáng thùèng trïn àưi chên ca mònh. Cố thïí nố nhû nhûäng àấm
mêy àen kõt bấo hiïåu cún dưng, khiïën ngay cẫ nhûäng têm hưìn
dng cẫm nhêët cng phẫi tòm kiïëm chúã che. Cng cố thïí do
khấch quan hay lâ nhûäng ngc t mâ chđnh ta tûå àûa mònh
vâo... khiïën ta tưín thûúng, mêët niïìm tin, vâ cố lc tûúãng nhû
khưng côn àiïím tûåa hay nghõ lûåc àïí vûúåt qua. Trûúác nhûäng
khố khùn thûã thấch êëy, mưỵi ngûúâi sệ tûå chổn cho mònh cấch
àốn nhêån, àưëi àêìu àïí cố mưåt hûúáng ài riïng. Cố ngûúâi phố
thấc cho sưë phêån, cố ngûúâi trưën chẩy ài tòm núi tr êín, cố
ngûúâi tûå thay àưíi àïí thđch nghi vúái hoân cẫnh múái, cng cố
ngûúâi chòm vâo biïín tûå thûúng thên, trấch phêån àïí rưìi ngậ gc
trong cún giưng tưë cåc àúâi...

.c

om

s/

up

ro

/g

On
eu

i
iL
Ta

Thïë nhûng, bêët kïí lâ ai, tûå àấy lông ca mưỵi con ngûúâi
àïìu tưìn tẩi mưåt khất vổng mậnh liïåt - àố lâ khất vổng sưëng - vâ
àûúåc ln lâ chđnh mònh. Chđnh khất vổng êëy àậ khiïën bao trấi
tim trùn trúã, thao thûác tòm cho mònh mưåt cấch nghơ, mưåt sûác
mẩnh tinh thêìn, mưåt hûúáng ài àïí theo àíi nhûäng hoâi bậo,
ûúác mú ca mònh.

Hai têåp "Nhûäng cêu chuån cåc sưëng" trong bưå Hẩt
Giưëng Têm Hưìn do First News thûåc hiïån nây sệ lâ ngûúâi bẩn
àưìng hânh cng àưåc giẫ vûúåt qua nhûäng khố khùn thûã thấch
trong cåc sưëng thûúâng ngây nhû nưỵi mêët mất, nưỵi àau tưín

6
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Cåc sưëng chng ta ra sao, ln ngêåp trân súå hậi vâ oấn
húân hay chêëp nhêån vâ vui sưëng àïí vûún lïn sệ ty thåc vâo
cấch ta àưëi mùåt nhû thïë nâo vúái nhûäng khố khùn thûã thấch ta
gùåp phẫi trïn con àûúâng ài túái.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng cêu chuån cåc sưëng

thûúng tinh thêìn, tònh cẫm, niïìm tin, bïånh têåt, nhûäng thùng
trêìm trïn bûúác àûúâng theo àíi ûúác mú ca cåc àúâi hay
vûún lïn cho cåc sưëng tưët àểp hún.

ce
bo

ok

Qua nhûäng sûå kiïån bêët hẩnh, nhûäng cêu chuån bònh
thûúâng, nhûäng ngûúâi bònh dõ, cấc cêu chuån àïìu nhêën mẩnh
àïën tinh thêìn vûúåt lïn, chiïën thùỉng chûá khưng phẫi nhûäng àiïìu
lẩ thûúâng. Bẩn cố thïí bùỉt gùåp cêu chuån ca chđnh mònh, ca
nhûäng ngûúâi xung quanh hay ca nhûäng ngûúâi hoân toân xa
lẩ... àïí rưìi suy gêỵm, chiïm nghiïåm, khấm phấ vâ tòm thêëy cêu
chêm ngưn cåc sưëng ca mònh!

.c

om

/g

i
iL
Ta

s/

up

ro

Chng tưi hy vổng nhûäng cêu chuån nây sệ lâ àưång lûåc
khuën khđch bẩn àûa tay cho ngûúâi khấc cng nhû múã rưång
lông vúái nhûäng ai cêìn búâ vai àïí chia sễ nưỵi àau. Hy vổng rùçng
chng sệ mang àïën cho bẩn thïm niïìm lẩc quan, niïìm tin vâ
tònh u cåc sưëng àïí thêëy mưỵi trúã ngẩi, thûã thấch trong cåc
sưëng nhû mưåt hôn àấ cêìn cố vâ dïỵ dâng bûúác qua, àïí bẩn cố
thïí móm cûúâi vâ trên trổng nhûäng gò bẩn àậ vâ àang cố.

Chng tưi xin gûãi àïën bẩn àổc nhûäng tònh cẫm chên tònh
nhêët vò àậ àưìng cẫm vâ chia sễ vúái chng tưi qua cấc têåp sấch
Hẩt Giưëng Têm Hưìn trong nhûäng nùm qua.
- First News

7
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Nhûäng trang sấch nây chng tưi xin gûãi àïën bẩn àổc nhû
mưåt mốn quâ tùång ca têm hưìn. Mong rùçng cấc bẩn sệ nhêån
thêëy nố nhû mưåt ngìn tiïëp thïm sûác mẩnh, niïìm tin vâ lông
dng cẫm - nhû mưåt lúâi nhùỉc nhúã khưng ngûâng rùçng bẩn ln
cố à sûác mẩnh vûúåt qua têët cẫ àïí àẩt àûúåc nhûäng ûúác mú
ca mònh cho d cåc sưëng cố thïë nâo ài nûäa.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Haåt giöëng têm höìn

ce
bo
ok
.c
om

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
8
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce

Cåc sưëng
tûúi àểp!

bo
ok
.c

om

“Nïëu nhû chng ta khưng biïët mònh
sệ phẫi lâm gò, hậy nghơ túái nhûäng àiïìu tưët àểp
vâ th võ trong cåc sưëng.”

up

ro

/g

À

i
iL
Ta

s/

ố lâ mưåt ngây hê oi bûác vúái cấi nùỉng àưí
lûãa. Nùỉng nống khiïën ngûúâi ta thïm bûác bưëi vâ cố
thïí giêån dûä bêët cûá lc nâo.

- Rộ chấn. Nùỉng gò mâ nhû thiïu thïë nây!
Nghe nhûäng lúâi êëy, ngûúâi àân ưng chó móm
9
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Cẩnh hưì búi ca mưåt khấch sẩn lúán, ngûúâi
àân ưng àậ lëng tíi àang nùçm dâi trïn chiïëc
ghïë dûåa, cùåp kiïëng rêm lúán che gêìn hïët gûúng
mùåt. Trưng ưng rêët àưỵi thû thấi, tûåa nhû àang têån
hûúãng nhûäng giêy pht dïỵ chõu nhêët trong ngây.
Ngay lc àố, cố mưåt cư gấi trễ bûúác túái chiïëc ghïë
cẩnh ưng, qúng phõch ti àưì trïn vai xëng àêët
rưìi bûåc dổc kïu ca:


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

cûúâi rưìi nhể nhâng nối:

ce
bo

ok

- Trúâi nùỉng thêåt àêëy, nhûng nố àểp thïë kia mâ.
Chđnh nùỉng àậ lâm mâu hoa thïm àỗ thùỉm, nùỉng
àấnh thûác l ve dêåy ca hất, nhúâ thïë chng ta múái
àûúåc thûúãng thûác nhûäng thanh êm tuåt vúâi ca
chng, phẫi khưng?

.c

om

Thoấng ngẩc nhiïn trûúác lúâi nối ca ưng, cư
gấi lùång im khưng kïu ca nûäa. Cố lệ cư cng àang
lùỉng nghe tiïëng ve rêm ran àêu àố trïn vôm lấ.

/g

s/

up

ro

Nhûng chùèng mêëy chưëc, mûa bùỉt àêìu rúi lùỉc
rùỉc. Cư gấi quay sang ngûúâi àân ưng, vễ tinh
nghõch:

i
iL
Ta

- Nhûng mûa thò rộ lâ chấn thêåt, phẫi khưng
bấc? Giúâ thò bấc nối cho chấu l do àïí khưng chấn
ghết trúâi mûa, khi phẫi nùçm l mưåt chưỵ, thêåm chđ
chùèng thïí nâo ra khỗi chiïëc d nây àûúåc.

On
eu

Ngûúâi àân ưng lẩi móm cûúâi:

Cùåp vúå chưìng àang ngưìi trïn chiïëc ghïë bïn
trấi ngûúâi àân ưng bưỵng nhiïn to tiïëng vúái nhau.
Ngûúâi chưìng nhùn nhố:
10

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

- Nây cư gấi, cư khưng thêëy nhûäng khốm cêy
àang núã rưå vâ cẫ bậi cỗ múái cùỉt kia àang rêët cêìn
mûa àêëy û? Mûa sệ cho chng mưåt sûác sưëng múái.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng cêu chuån cåc sưëng

- Chấn em thêåt àêëy, cố cấi chòa khốa phông
cng qụn mang theo!

ce
bo

- Côn anh thò sao cú chûá? Mang mấy hònh mâ
qụn lùỉp pin thò lâm àûúåc gò? - Ngûúâi vúå cng hêåm
hûåc kïí tưåi chưìng.

ok

.c

- Anh chõ àang cêìn pin chp hònh â? Cûá lêëy
ca tưi mâ dng nây! - Ngûúâi àân ưng quay sang
hổ, thên tònh bẫo, - Nhûng nây, chòa khốa dûå
phông thò úã ngay qìy tiïëp tên êëy, côn pin thò cố
thïí mua úã bêët cûá àêu cú mâ. Cậi nhau sệ lâm mêët
vui trong khi chuën du lõch ca hai ngûúâi àang
tuåt vúâi thïë nây cú mâ!

om

s/

up

ro

/g

i
iL
Ta

Cêìm lêëy viïn pin, ngûúâi chưìng bưỵng ngûúång
ngng nhòn vúå mònh. Àấp lẩi, chõ vúå trao cho
ngûúâi chưìng mưåt ấnh mùỉt êu ëm. Mưëi bêët hôa
bưỵng chưëc tan biïën.

On
eu

Nhûng sûå n tơnh lẩi mưåt lêìn nûäa bõ xấo trưån.
Mưåt cêåu thiïëu niïn àang àỗ mùåt tûác giêån:

Nối rưìi, cêåu quay mùåt sang mưåt bïn àïí trấnh
ấnh mùỉt àêìy ngẩc nhiïn ca ngûúâi mể tưåi nghiïåp.
11
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

- Con khưng côn lâ con nđt nûäa, mể â. Con cố
cåc sưëng riïng ca con, con khưng thđch mể lc
nâo cng kê kê theo con chó àïí bẫo con phẫi lâm
àiïìu nây, khưng àûúåc lâm àiïìu kia nhû thïë!


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

Àúåi mưåt lc cho cún giêån ca cêåu bế lùỉng xëng,
ngûúâi àân ưng nhỗ nhể:

ce
bo

ok

- Chấu sai rưìi, châng trai trễ â. Dêỵu cố giêån dûä
thïë nâo ài nûäa, chấu cng khưng àûúåc phếp nối
vúái mể mònh nhû thïë. Cố thïí bêy giúâ chấu khưng
nhòn thêëy àêu, nhûng trïn thïë giúái cố nhiïìu ngûúâi
sùén sâng àấnh àưíi têët cẫ àïí cố mể úã bïn cẩnh,
chấu ẩ!

.c

om

i
iL
Ta

cưíng.

s/

up

ro

/g

Ngay lc àố, mưåt ngûúâi ph nûä tûâ trong sẫnh
khấch sẩn àêíy chiïëc xe lùn àïën bïn ngûúâi àân
ưng. Rêët nhể nhâng, bâ nhêëc chưìng mònh - ngûúâi
àân ưng m lôa vâ bõ liïåt cẫ hai chên - lïn xe, sûãa
lẩi cùåp kiïëng rêm cho ưng, rưìi cêín thêån àêíy xe ra
- Ngun Thẫo
Theo See

ai

iD
Th

On
eu
12
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Gieo vâ gùåt

ce
bo
ok

“Hậy lâm nhûäng àiïìu mâ bẩn cố thïí lâm vúái
têët cẫ nhûäng gò bẩn àang cố.”

.c

- Theodore Roosevelt

om
/g

B

ÚÃ cấi thânh phưë bế nhỗ nây, mưåt khi trúã thânh
ngûúâi vư gia cû, sệ khưng cố nhiïìu con àûúâng àïí
chổn lûåa. Chùèng nhûäng mêët nhâ, bâ côn mêët ln
tđnh lõch sûå vâ lông tûå trổng nûäa. Cấi àối, rết lêỵn sûå
13

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

â àậ khưí súã cẫ àïm qua. Vâ àïm nay chùỉc
bâ côn phẫi khưí súã nhiïìu hún nûäa. Cún mûa phn
thấng mûúâi hai lẩnh thêëu xûúng khiïën ngûúâi bâ run
lïn, àưi mùỉt thò cûá nhûác bët mưỵi khi nhòn sang hai
bïn. Bâ biïët mònh àang sưët cao. Tûâ chưỵ bâ àang
àûáng
dûúái cêy cưåt àên cao ấp mang lẩi cht cẫm giấc êëm
ấp
giẫ
tẩo
àïën phông cêëp cûáu ca bïånh viïån phẫi dâi àïën bưën
kilưmết. Vưën lâ ngûúâi cûáng rùỉn vâ nhiïìu nghõ lûåc,
nhûng àïm nay, bâ biïët mònh khưng thïí ài bưå hïët
àoẩn àûúâng nây.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

khùỉc nghiïåt ca cåc sưëng khiïën ngûúâi ta khưng
cêìn vâ cng chùèng thïí nghơ àïën nhûäng thûá nây.
Nhûng oấi óm thay, sûå cưåc cùçn thư lưỵ câng lâm bâ
thïm khưën khố. Ngûúâi ta nhúá mùåt, nhúá cấch cû xûã
ca bâ, chó cêìn thoấng thêëy bâ tûâ xa, hổ àậ vưåi
vâng bùng qua bïn kia àûúâng àïí trấnh. Bâ àûa mùỉt
nhòn dông ngûúâi qua lẩi, mong mưåt ai àố tûã tïë sệ
gip mònh, nhûng àiïìu bâ nhòn thêëy chó toân lâ
nhûäng khn mùåt mïåt mỗi. Cố mưåt ngûúâi ph nûä
tay xấch nhûäng ti àưì cùng phưìng bûúác ra khỗi
cûãa hâng bấch hốa vâ di vâi túâ tiïìn lễ vâo tay bâ.
Chùèng nối chùèng rùçng, cng chùèng thêm nhòn mùåt
bâ, ngûúâi ph nûä êëy vưåi vậ bûúác ài..

.c

om

s/

up

ro

/g

i
iL
Ta

- Cẫm ún! - Bâ nối vúái theo - Cẫm ún nhiïìu, xin
lâm ún gip tưi…

On
eu

Nhûng lúâi cëi cng chó côn thïìu thâo cho
chđnh bâ. “Bêy giúâ mònh phẫi lâm gò àêy?” - Bâ tûå
hỗi, cưë nến tiïëng thúã dâi.

- Xin lưỵi cêåu! Xin cêåu thûúng gip! Tưi àang bõ
14
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Bưỵng bâ nhòn thêëy mưåt anh thanh niïn trễ ngûúâi mâ bâ biïët lâ dïỵ mïìm lông trûúác nhûäng bêët
hẩnh ca ngûúâi khấc nhêët trong thânh phưë. Anh
àậ tûâng gip bâ vâi lêìn nïn bâ nghơ thïí nâo mònh
cng sệ àûúåc ài nhúâ xe vâ biïët àêu lẩi àûúåc gip
cho cht đt tiïìn nûäa.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng cêu chuån cåc sưëng

bïånh, phẫi ài bấc sơ. Cêåu lâm ún àûa tưi àïën bïånh
viïån àûúåc khưng?

ce

Ngûúâi thanh niïn cau mây lùỉc àêìu.

bo

ok

- Xin lưỵi bấc. Vúái chấu, ngây hưm nay àậ dâi
lùỉm rưìi. Chấu àang thêët nghiïåp. Cẫ ngây nay chấu
ài tòm viïåc mâ… Â, bêy giúâ trïỵ rưìi, bấc cng
chùèng mën nghe kïí àêu. Chấu xin lưỵi. Hưm nay
chấu khưng gip gò àûúåc cho ai àêu.

.c

om

s/

up

ro

/g

Châng trai êëy chûa ùn tưëi, ngay cẫ bûäa trûa
cng chûa. Anh mïåt mỗi, lẩnh lệo vâ chấn nẫn.
Cẫm giấc trong lông anh lc nây côn tưìi tïå hún cẫ
cấi lẩnh àang qët vâo ngûúâi. Anh gc àêìu hùèn

i
iL
Ta

xëng vâ r bûúác ra bậi àưỵ xe. Nhûng khưng ài
àûúåc quấ nûãa dậy nhâ, anh quay lẩi. “Ưi, mònh trúã
nïn đch k tûâ bao giúâ vêåy?” - Anh tûå nh khi nưí
mấy xe.

Bâ lậo im lùång lâm theo. Bưỵng nhiïn, ngûúâi
thanh niïn lẩi thoấng hưëi hêån. Mưåt ngây mïåt mỗi,
lẩi thïm àïm nay nûäa, anh biïët nố sệ dâi lùỉm.
Àïën phông cêëp cûáu, anh ngưìi cẩnh bâ c vâ
cng chúâ vúái bâ. Lc nâo vâo bïånh viïån cng
15

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

- Bấc lïn xe ài. Chấu nghơ mònh cố thïí cho bấc
xëng úã chưỵ bïånh viïån trïn àûúâng vïì nhâ. - Anh
nối lc àậ àíi kõp bâ.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

chúâ, d lâ phẫi cêëp cûáu. Àïí giïët thúâi gian, anh ra
chiïëc mấy bấn hâng tûå àưång trong hânh lang àïí
tiïu nhûäng àưìng xu cëi cng ca mònh vâo gối
kểo M&M. Rưìi anh quay trúã lẩi vâ ngưìi sp
xëng chiïëc ghïë cố lûng dûåa thêëp. “Sao ngûúâi ta
khưng thiïët kïë nhûäng chiïëc ghïë ngưìi dïỵ chõu hún
chiïëc nây nhó?” - Anh chấn chûúâng tûå hỗi.

.c

om

Chûa tûâng cố ai vâo vâ ra khỗi phông cêëp cûáu
trong mưåt khoẫng thúâi gian ngùỉn àûúåc. Anh àoấn
đt nhêët cng phẫi lâ ba tiïëng àưìng hưì. Thêëy bâ cố
vễ kiïåt sûác, anh àûa bâ gối kểo, nhûng bâ xua tay
tûâ chưëi vò àang mẫi suy nghơ vïì bïånh têåt ca mònh.
Anh mïåt mỗi nhòn vâo khoẫng khưng vư àõnh
trûúác mùỉt, thêåm chđ khưng nhêån ra lâ àậ àïën lûúåt
bâ vâo khấm.

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

On
eu

- Thưi cêåu vïì ài. - Bâ thc vâo tay anh thanh
niïn. - Cêåu khưng phẫi chúâ nûäa. Tưi sệ khỗe thưi.

núi nâo àïí àûúåc gổi nhû vêåy.

Mïåt lûã, anh ng gêåt trong khi chúâ àúåi. Khi cưë
nêng hai mi mùỉt nùång trơu lïn, anh thêëy mưåt ngûúâi
lẩ ngưìi dậy ghïë àưëi diïån àang móm cûúâi vúái mònh.
16

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

- Khưng, chấu sệ úã àêy àïën khi bấc khấm
xong. Bấc sệ cêìn quấ giang àïí vïì àêëy. - Anh
khưng nối lâ "vïì nhâ" vò biïët rùçng, bâ lâm gò côn


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng cêu chuån cåc sưëng

- Khưng nhêån ra mònh â? - Châng thanh niïn
kia hỗi.

ce

Anh lùỉc àêìu.

bo

ok

- Nùm ngoấi chng ta àậ tûâng lâm viïåc chung
vúái nhau tẩi cưng trònh An Sinh, cêåu nhúá chûa?

.c

- A, nhúá rưìi! Châo anh. Anh khỗe chûá. Dẩo nây
anh àang lâm gò? - Anh lõch sûå hỗi thùm.

om

up

ro

/g

- Túá àang lâm mưåt cưng trònh lúán khấc. Àậ
lâm mống rưìi. Bổn túá sệ côn lâm úã àố cho àïën
thấng ba nùm sau, chùỉc khoẫng àố. Côn cêåu sao
rưìi? - Ngûúâi thanh niïn kia hỗi lẩi.

i
iL
Ta

s/

- Em àang thêët nghiïåp. Cẫ ngây nay em ài xin
viïåc mâ… - Giổng anh lẩc ài, àêìu ci xëng.
- Vêåy cêåu thûã nối chuån vúái sïëp túá xem sao.
Bổn túá àang thiïëu bưën ngûúâi. Ưng êëy tòm mậi mâ

Vâi pht sau, hai châng trai bùỉt tay nhau.

- Sấng mai gùåp lẩi nhế! - Anh nối lc châng trai
kia cêìm ấo khoấc lïn vâ cng cư bẩn gấi ca anh
êëy ra vïì. Anh nhòn quanh vâ nhêån ra phông chúâ
17
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

vêỵn chûa àûúåc. Nïëu khưng cố vêën àïì gò, cêåu cố thïí
bùỉt àêìu lâm viïåc ngay sấng mai. Lẩi àêy nâo, túá sệ
gổi àiïån cho ưng êëy ngay. - Ngûúâi thanh niïn cao
lúán ài thùèng túái hưåp àiïån thoẩi. Anh ài theo sau.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

àang vùỉng tanh. Anh ài vïì phđa cư gấi àang ngưìi
trûåc sau chiïëc bân tiïëp tên lúán. Mùỉt anh ngên
ngêën nûúác.

bo

ok

- Cư gò úi, tưëi nay tưi vûâa nhêån ra mưåt bâi hổc
quan trổng vâ àang rêët mën àûúåc chia sễ nố vúái
ngûúâi khấc. Liïåu tưi cố thïí kïí cư nghe chuån
tuåt vúâi vûâa xẫy àïën vúái tưi khưng?

.c

om

- ƯÌ, têët nhiïn. - Cư gấi móm cûúâi nối. - Tưi cng
àang mën nghe mưåt cêu chuån nâo àố mâ.

/g

ro

- Lï Lai

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

Theo Internet

18
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce

Vang vổng
ca àêët trúâi

bo
ok
.c

om
/g

M

i
iL
Ta

s/

up

ro

ưåt ngûúâi thò thêìm: “Cåc sưëng úi, sao
khưng nối gò vúái tưi vêåy?”. Vâ àng lc àố, mưåt ch
sấo cêët tiïëng hốt. Àố chùèng phẫi lâ tiïëng nối ca
cåc sưëng sao? Nhûng anh ta àậ khưng nghe
thêëy.

On
eu

Mưåt ngûúâi thò thêìm: “Cåc sưëng úi, hậy nối gò
vúái tưi ài chûá!”. Vâ cng lc, mưåt tiïëng sêëm nưí
vang trúâi. Àố chùèng phẫi lâ sûå trẫ lúâi ca cåc
sưëng sao? Nhûng anh ta cng khưng nghe thêëy.

anh ta khưng àïí thêëy.
Mưåt ngûúâi kïu lïn: “Cåc sưëng úi, tưi mën cố
mưåt àiïìu k diïåu!”. Vâ mưåt àûáa trễ àûúåc sinh ra
19
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Mưåt ngûúâi nhòn quanh vâ nối: “Cåc sưëng úi,
sao chùèng bao giúâ tưi nhòn thêëy cåc sưëng?”. Vâ lc
àố bưỵng nhiïn cố mưåt vò sao lốe sấng. Àố chùèng
phẫi lâ ấnh sấng ca cåc sưëng hay sao? Nhûng


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

àúâi. Àố chùèng phẫi lâ mưåt àiïìu k diïåu sao?
Nhûng anh ta khưng hay biïët.

ce
bo

ok

Mưåt ngûúâi thêët vổng thưët lïn: “Cåc sưëng úi,
hậy chẩm vâo tưi. Hậy cho tưi biïët lâ ngûúâi vêỵn úã
àêu àêy vâ cố thïí bẫo vïå tưi”. Mưåt giổt nûúác trïn lấ
cêy rúi xëng vai anh ta. Àố chùèng phẫi lâ cåc
sưëng àậ nhể nhâng chẩm vâo anh ta àố sao?
Nhûng anh ta lau giổt nûúác vâ bỗ ài.

.c

om

s/

up

ro

/g

Hẩnh phc khưng àïën tûâ sûå quan sất vâ lùỉng
nghe thưng thûúâng. Hẩnh phc chó àïën tûâ nhûäng
trấi tim biïët rưång múã àïí cẫm nhêån nhûäng thay àưíi
huìn diïåu ca cåc sưëng. Quẫ thêåt, khi biïët rưång
múã trấi tim mònh, bẩn sệ nhêån thêëy rùçng, hẩnh

On
eu

i
iL
Ta

phc àưi khi rêët bònh dõ. Nố àïën tûâ cåc sưëng, tûâ
thiïn nhiïn, tûâ nhûäng àiïìu tûúãng chûâng nhû vư
hònh. Hẩnh phc àïën, nhûng thûúâng khưng àïën
theo cấch mâ bẩn trưng àúåi.
- Lan Ngun
Theo Internet

ai

iD
Th

20
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

N hưn tẩm biïåt

ce
bo

“Tưi sệ mậi mậi khưng bao giúâ lâ quấ lúán
àïí khưng côn cêìn àïën n hưn àêìy
u thûúng ca bưë.”

ok
.c

om

T

Hònh ẫnh vïì bưë vêỵn côn in àêåm trong têm trđ
tưi. Ưng cao lúán, thên ngûúâi vẩm vúä nhúâ viïåc kếo
lûúái vâ chưëng àúä vúái sống giố biïín khúi. Mưỵi khi
úã bïn cẩnh bưë, tưi côn cố thïí ngûãi thêëy mi võ ca
biïín, ca nùỉng giố àẩi dûúng tỗa ra tûâ ngûúâi ưng.
Bưë ln mùåc bưå àưì vẫi bẩt, chiïëc ấo choâng bẩc
21

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

ưi lúán lïn úã San Pedro, trong mưåt gia
àònh lao àưång bònh thûúâng. Bưë tưi lâm nghïì
àấnh bùỉt cấ. Vúái ưng, biïín lâ cẫ cåc àúâi mònh.
Ưng cố mưåt con thuìn riïng, phûúng tiïån lâm
ùn duy nhêët ca cẫ gia àònh tưi. Nhûng kiïëm
sưëng trïn biïín thêåt chùèng dïỵ dâng gò, nïëu
khưng mën nối lâ rêët gian nan vâ cng àêìy
nguy hiïím. Bưë tưi phẫi lâm viïåc vêët vẫ ngoâi
khúi àïí ni sưëng gia àònh, khưng chó cố mể
con chng tưi, mâ côn cẫ ưng bâ vâ gip àúä
nhûäng ngûúâi hổ hâng nghêo khố ca mònh nûäa.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

mâu vâ cấi tẩp dïì c k. Bêët kïí mể cố chõu khố
giùåt gi chng nhû thïë nâo ài chùng nûäa, chng
vêỵn àêåm mưåt mi biïín khưng lêỵn vâo àêu àûúåc.

bo

ok

Mưỵi khi thúâi tiïët xêëu khưng thïí ra khúi, bưë
thûúâng lấi xe àûa tưi àïën trûúâng. Ưng cố mưåt
chiïëc xe tẫi c dng àïí chúã cấ. Chiïëc xe àố cố khi
côn nhiïìu tíi hún cẫ ngûúâi giâ nhêët trong lâng
tưi. Nhûng dêỵu cố giâ cưỵi vâ ò ẩch àïën thïë nâo, nố
vêỵn ln hoân thânh nhiïåm v àûa bưë àïën núi ưng
cêìn àïën. Chđnh vò vêåy, ưng coi nố nhû mưåt ngûúâi
bẩn, cố khi côn trô chuån vâ vưỵ vïì nố mưåt cấch

.c

om

ro

/g

i
iL
Ta

s/

up

àêìy u thûúng. Àiïìu àố àưëi vúái tưi lc êëy rêët khố
hiïíu, vò tưi chùèng thđch chiïëc xe àố mưåt cht nâo.
Chó cêìn nưí mấy thò úã xa àïën cẫ dùåm cng cố thïí
nghe thêëy tiïëng lẩch cẩch ca nố.

22
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Khi bưë àûa tưi àïën trûúâng, tưi cưë ngưìi co rm
vâo mưåt gốc àïí mong àûâng ai nhòn thêëy. Àûúåc
nûãa àûúâng, ưng tùng tưëc, chiïëc xe lẩi nhẫ ra mưåt
àấm khối lúán. Bưë tưi vêỵn tiïën vïì trûúác, hoân toân
chùèng ch àïën ấnh mùỉt hiïëu k ca nhûäng
ngûúâi ài trïn àûúâng. Khi àïën trûúâng tưi rưìi, bưë
khưng bao giúâ qụn nghiïng ngûúâi qua, hưn tưi
mưåt n hưn tẩm biïåt vâo mấ vâ dùån tưi hậy lâ mưåt
cêåu bế ngoan. Thêåt lâ ngûúång mùåt cho tưi quấ! Tưi
vâo lúáp mâ mùåt àỗ bûâng. Lc àố, tưi àậ 12 tíi rưìi


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng cêu chuån cåc sưëng

mâ bưë vêỵn giûä thối quen hưn tẩm biïåt tưi nhû thïë!

ce
bo

ok

Thïë rưìi mưåt ngây, tưi quët àõnh phẫi thïí hiïån
cho bưë thêëy tưi àậ lâ mưåt châng trai. Lêìn àố, khi
bưë chúã tưi túái trûúâng, ưng lẩi núã n cûúâi nhû
thûúâng lïå vâ bùỉt àêìu nghiïng ngûúâi vïì phđa tưi.
Nhûng tưi vưåi giú tay lïn:

.c

- Àûâng, bưë ẩ!

om

/g

Àố lâ lêìn àêìu tiïn tưi nối vúái bưë theo cấch àố.
Sûå ngẩc nhiïn hiïån rộ trïn khn mùåt ưng.

s/

up

ro

- Bưë, con àậ quấ lúán àïí àûúåc hưn tẩm biïåt hay
bêët cûá n hưn nâo nûäa rưìi! - Tưi nối giổng dûát
khoất.

i
iL
Ta

Bưë nhòn tưi mưåt lc lêu, àưi mùỉt sûäng súâ cố vễ
nhû bõ tưín thûúng. Nhûng rêët nhanh, ưng móm
cûúâi:

Thïë rưìi khưng lêu sau àố, bưë tưi ài biïín vâ
khưng bao giúâ trúã vïì nûäa. Àố lâ ngây mâ phêìn
lúán cấc tâu àïìu úã lẩi búâ, trûâ con tâu ca bưë. Ưng
quët têm ài biïín chuën àố búãi cố cẫ mưåt gia
àònh lúán phẫi chùm lo. Sau cún bậo, ngûúâi ta tòm
thêëy tâu ca bưë tưi dẩt vâo mưåt vng cẩn, vúái
23

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

- Con nối àng. Àưi lc bưë qụn mêët lâ con àậ
trúã thânh mưåt châng trai! Cố lệ mưåt n hưn vúái
con bêy giúâ lâ khưng cêìn thiïët nûäa!


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

têëm lûúái nûãa trong nûãa ngoâi. Cố lệ bưë ra ài mâ
trong lông chó nghơ duy nhêët mưåt àiïìu: Chuën
nây vïì sệ cố nhiïìu tiïìn cho chng tưi àûúåc ùn
hổc.

bo

ok

Giúâ àêy, tưi mën àấnh àưíi têët cẫ chó àïí àûúåc
bưë ưm hưn thïm mưåt lêìn nûäa, àïí àûúåc cổ mấ vâo
lân da thư rấp ca ưng, àïí hđt thêåt sêu mi mùçn
mùån ca giố biïín trïn bưå qìn ấo bẩc mâu. Tưi
mën nối lẩi vúái bưë tưi rùçng, tưi sệ mậi mậi khưng
bao giúâ lâ quấ lúán àïí khưng côn cêìn àïën n hưn

.c

om

ro

/g

àêìy u thûúng ca bưë.

up

- Àùång Huy Hiïåp

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

Theo Internet

24
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×