Tải bản đầy đủ

Hat giong tam hon 5

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo
ok
.c
om

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/


up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

ce
bo
ok
.c
om
/g
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up


ro
Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce

Daânh cho phuå nûä

bo
ok
.c
om

“Haäy luön laâ chñnh mònh vaâ
àûâng bao giúâ tûâ boã ûúác mú"

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Nhiùỡu taỏc giaó

First News tửớng hỳồp vaõ thỷồc hiùồn

ce
bo
ok
.c
om
/g

5

FIRST NEWS

NHA XUấậT BAN TệNG HP TP. HCM

2004

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

Daõnh cho phuồ nỷọ


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo

ok

“Thên tùång têët cẫ ngûúâi thên ca chng tưi vâ nhûäng
ngûúâi àang trùn trúã, vûúåt qua nhûäng khố khùn, thûã
thấch tinh thêìn vâ àang êëp niïìm tin trong cåc sưëng
àïí àẩt àûúåc ûúác mú ca mònh”.

.c

om

- First News

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Cấc bâi viïët sấng tấc, bâi dõch cưång tấc ca bẩn àổc vïì
cấc ch àïì Sưëng Àểp (têm hưìn cao thûúång, gûúng vûúåt
khố, tònh bẩn, tònh u, cẫm xc sêu sùỉc vïì cåc sưëng...)
cho cấc têåp Hẩt Giưëng Têm Hưìn tiïëp theo xin gûãi vïì:
HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN - FIRST NEWS
11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCM
Fax: (08) 8224560 – Email: firstnews@hcmc.netnam.vn


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Lúâi giúái thiïåu

ce
bo
ok

B

.c

ẩn àổc thên mïën,

om

Cën sấch mâ cấc bẩn àang cêìm trïn tay àậ “thay
cho nhûäng lúâi mën nối ca chng tưi” trên trổng gúãi
àïën mưåt nûãa ca nhên loẩi trïn trấi àêët nây: Àố lâ giúái
ph nûä. Lâ nhûäng ngûúâi lâm sấch, hún ai hïët, chng
tưi biïët rộ giấ trõ ca ngûúâi ph nûä vâ biïët rùçng hổ àang
àûúåc tưn vinh mưỵi ngây. Trïn cấc trang bấo, trong
nhûäng dông thú cêu vùn, chng ta àïìu thêëy hònh ẫnh
ca nûä doanh nhên, nûä bấc sơ, têåp thïí nûä cưng nhên
ca nhâ mấy nây, nhâ mấy nổ... Nhûng trong cën
sấch mỗng nây, chng tưi xin ài sêu vâo mưåt khđa cẩnh
hoân toân khấc ca ngûúâi ph nûä, àố lâ cåc àúâi
thûúâng ca hổ.

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

5

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Qua nhûäng trang giêëy, bẩn àổc sệ thêëy ph nûä lâ
nhûäng con ngûúâi thêåt bònh dõ trong cåc sưëng. Dûúâng
nhû ph nûä àûúåc sinh ra lâ àïí u, àïí cưëng hiïën, vâ àïí
hy sinh têët cẫ cho mấi êëm gia àònh ca hổ. Hổ àậ sưëng
nhûäng cåc àúâi thêåm lùång, vư danh, nhûng rêët cao
thûúång. Hònh ẫnh ngûúâi ph nûä trong cën sấch nây
thêåt àa dẩng. Àố lâ nhûäng ngûúâi vúå, ngûúâi mể trễ cng
vúái khất vổng u thûúng vâ khất vổng sưëng. Àố lâ
nhûäng bâ nưåi bâ ngoẩi tuy tốc bẩc da mưìi, vêỵn mën


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

dânh dm thúâi gian côn sốt lẩi cho con chấu. Àố lâ
nhûäng ngûúâi àang mùỉc bïånh nan y (ung thû) nhûng
sùén sâng chiïën àêëu vúái thêìn chïët vâ khưng chõu àêìu
hâng sưë phêån.

bo

ok

Mưỵi cêu chuån lâ mưåt cåc àúâi riïng cêìn àïí chng
ta suy nghơ. Mưỵi cêu chuån lâ mưåt thưng àiïåp àêìy
nghơa mâ chng tưi thêåt sûå mën gúãi àïën bẩn àổc.
Chng tưi mën chia sễ vúái cấc bẩn lông tin mậnh liïåt
vâo cåc sưëng. Hậy tin rùçng cåc sưëng nây tưët àểp vâ cố
giấ trõ hún nhûäng gò bẩn tûúãng. Do àố, bẩn úi, d trong
lông àang cố têm sûå bìn phiïìn hay chấn nẫn, xin bẩn
nến lẩi nưỵi niïìm riïng vâ bùỉt àêìu àổc tûâng cêu chuån
mưåt. Àổc thêåt chêåm rậi. Àïí bẩn bûúác vâo cåc àúâi ca
tûâng nhên vêåt cố thêåt trong cêu chuån. Àïí bẩn thêëy
rùçng “nưỵi sêìu nhên thïë” ca bẩn cng chó lâ mẫnh àêåu
phổng nhỗ nùçm trïn lúáp sưcưla mâu nêu sêỵm mâ thưi.

.c

om

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

ai

iD
Th

On
eu

Àïí kïët lúâi, chng tưi xin trđch lẩi mưåt cêu nối ca tấc
giẫ Judith Fraser – mưåt ph nûä kïí lẩi chuån bâ bõ ung
thû trong cën sấch nây. Ngay khi biïët tin mònh bõ ung
thû, bâ nghe bấc sơ phấn rùçng chó cố thïí dng xẩ trõ
hóåc hốa trõ àïí chûäa cùn bïånh nan y nây. Mưåt thúâi gian
sau, lc quay trúã lẩi tấi khấm, bâ àậ trẫ lúâi bấc sơ rùçng:
“Tưi côn biïët mưåt cấch chûäa trõ khấc cố thïí gip tưi vûúåt
qua. Àố lâ tònh u. u thûúng cåc sưëng nây, vâ u
thûúng lêỵn nhau”.

6

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

ok

Tưi mú thêëy
Shawna

.c
om

/g

Cội lông thanh thẫn khưng phẫi lâ sûå tûå do
ngoâi bậo tưë, mâ lâ bònh n trong bậo tưë.

i
iL
Ta

H

s/

up

ro

—Khuët danh

Thêåt tưi khưng thïí nâo tin àûúåc. Jake ca chng
tưi, châng trai trễ cố thên hònh cao mưåt mết tấm
7

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

ưm àố lâ tưëi thûá Nùm, vâ chùèng bao lêu nûäa,
cẫ nhâ àûúåc nghó hai ngây cëi tìn thêåt tuåt
vúâi. Thïë nhûng, khưí thên chng tưi, thay vò àûúåc
nùçm dâi ra ghïë xem tivi nhû mổi ngây thò cẫ nhâ
tưi nấo loẩn lïn trong cưng viïåc chín bõ: Lau chi
tûâng xùngtimết trïn sân nhâ, trang trđ tûâng gốc
cûãa sưí, vâ mua sùỉm hâng àưëng thûác ùn ngon àïí
àố. Mûác àưå hoẩt àưång tùng cao vò chng tưi chín
bõ àốn Shawna, àûáa bẩn gấi qua mẩng Internet
ca thùçng con trai mûúâi sấu tíi ca tưi.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

chó toân xûúng vâ gên, hiïíu biïët khấ sú sâi vïì giao
tiïëp xậ hưåi vâ rêët tiïët kiïåm lúâi nối, nhûng chùèng
hiïíu sao khưng nhûäng nố kiïëm àûúåc bẩn gấi mâ
côn thuët phc hai cha con cư nâng lấi xe ài sấu
trùm dùåm àïí gùåp gúä chng tưi bùçng da bùçng thõt.

ok

Tưëi hưm àố, Jake cố vễ húi hưìi hưåp mùåc d nố
tun bưë rùçng nố biïët vïì Shawna rêët rộ sau nùm
thấng “chat” qua mẩng Internet. Hai àûáa trao àưíi
hònh ẫnh, thû tûâ... qua mấy tđnh. Qua ẫnh,
Shawna lâ mưåt thiïëu nûä quën r vúái mấi tốc sêỵm
mâu vâ mưåt phong cấch khấ mưët. Thẫo nâo cu
cêåu rêët mën lâm à mổi cấch àïí gêy êën tûúång
vúái cư nâng.

.c

om

ro

/g

- Jake, cố chuån gò vêåy?

iD
Th

Nố trẫ lúâi:

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

Bíi tưëi dêìn trưi qua. Sau khi ài ài lẩi lẩi hâng
dùåm giûäa nhâ bïëp vâ phông khấch, Jake àưët mưåt
cêy nïën thúm vâ hỗi tưi xem mi ca nố cố àûúåc
hay khưng. Cu cêåu bõ ấm ẫnh búãi cấi mi. Nố tùỉm
rûãa sẩch sệ, giùåt qìn ấo chùn mïìn rưët rấo, àấnh
rùng vâ dng chó nha khoa hai lêìn, lẩi côn nhúâ tưi
ra tiïåm mua mưåt chai nûúác sc miïång cố mi
thúm hún. Cëi cng, tưi phẫi lïn tiïëng:

- Mể, con khưng mën mang cấi mi giưëng mưåt
thùçng nhốc!

8

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

Tưëi hưm àố, khưng khđ trong nhâ giưëng hïåt mưåt
àïm trûúác Giấng Sinh. Tưi kiïåt sûác sau mưåt ngây
hoẩt àưång cùng thùèng vâ vêët vẫ. Ngưi nhâ ngùn


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

nùỉp hùèn. Qìn ấo giùåt sẩch àûúåc gêëp lẩi vâ cêët ài.
Sân nhâ àûúåc lau bống àïën mûác cố thïí soi mùåt vâo
àố. Mi thúm ca bấnh quy nûúáng lan tỗa khùỉp
nhâ bïëp. Tưi vûâa ngưìi phõch xëng chiïëc ghïë thò
Jake àûáng bêåt dêåy. Nố nối:

ok

- Con ài ng àêy.

.c

- Gò súám vêåy? Múái cố chđn giúâ thưi mâ?

om

Nố nhòn tưi bùçng ấnh mùỉt nhẩo bấng rưìi bûúác
ài. Mưåt lất sau, tưi nghe tiïëng nûúác vôi sen chẫy
râo râo trong nhâ tùỉm.

/g

Khi nghơ ngúåi vïì àiïìu nây, tưi bõ sưëc vò biïët
rùçng mònh àang bûúác vâo mưåt lùçn ranh giûäa sûå
ghen tng vâ thiïëu niïìm tin. Ghen vúái tíi trễ vâ

9

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

Khi nùçm nghó ngúi trïn ghïë sư pha, tưi múái
nhêån ra cẫm giấc àang qëy rêìy àêìu ốc tưi sët
ngây hưm àố. Tưi thêåt sûå lo lùỉng. Lo rùçng cư thiïëu
nûä nây (mưåt ngûúâi mâ chng tưi khưng biïët gò hïët)
sệ lâm tan nất trấi tim con trai tưi. Lo rùçng cư nâng
chó nhòn con tưi mưåt cấi vâ cho rùçng àêy lâ mưåt
quët àõnh sai lêìm. Hay tïå hún, cư nâng sệ mï
hóåc nố vâ trúã thânh mưëi ẫnh hûúãng duy nhêët àïën
cåc sưëng côn thiïëu kinh nghiïåm ca nố. Nố sệ trúã
thânh nư lïå ca tònh u, khưng côn mën nghe
lúâi khun nh ca bẫn thên hóåc bêët cûá ai khấc.
Nhû tưi, chùèng hẩn. Tưi vưåi vâng ngùn chùån trđ
tûúãng tûúång ca mònh lẩi, biïët rùçng nïëu tưi tiïëp
tc thïu dïåt cêu chuån, nố sệ khiïën tưi trúã nïn
tuåt vổng.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

sûå àam mï ca chng, vâ thiïëu lông tin vâo khẫ
nùng cố thïí duy trò mưåt mưëi quan hïå ca con trai
tưi. Tưi khưng biïët àiïìu gò qëy rêìy tưi nhiïìu hún.
Lâm cha lâm mể lâ mưåt nhiïåm v bẩc bệo, lâ mưåt
cưng viïåc nùång nïì, vâ túái lc nghơ mònh cố thïí
chêëm dûát gấnh nùång thò nố bùỉt àêìu quay lẩi têën
cưng tưi, nố lâm tưi thêëy rộ bẫn thên mònh chó lâ
mưåt ngûúâi mể àưåc àoấn vâ hay xen vâo viïåc ca
kễ khấc. Tưi nối to suy nghơ thânh lúâi:

.c

om

/g

- Nhûng mònh chó mën nố hẩnh phc. Miïỵn lâ
mònh côn cố thïí kiïím soất àûúåc mổi viïåc.

i
iL
Ta

s/

up

ro

Cẫm thêëy thïí xấc lêỵn tinh thêìn quấ mïåt mỗi, tưi
cng lïn giûúâng súám. Tưi ng chêåp chúân, trong
àïm thûác giêëc nhiïìu lêìn vâ ngẩc nhiïn vò têm
trẩng lo lùỉng ca mònh. Nïëu tưi bưìn chưìn lo lùỉng
nhû vêåy, thûã hỗi cẫm giấc ca Jake côn lïn túái mûác
àưå nâo nûäa?

10

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Gêìn sấng, tưi chòm vâo giêëc ng thêåt sêu vâ bùỉt
àêìu nùçm mú. Trong mú, tưi thêëy Shawna àậ àïën
vâ àang àûáng trûúác cûãa. Cư nâng Shawna nây
khưng giưëng trong têëm hònh cht nâo. Dấng nố
cao dong dỗng vâ khn mùåt chùèng cố gò dïỵ coi.
Mấi tốc nêu cûáng công ca nố dûång àûáng lïn, vâ
nố àeo mưåt cùåp kđnh gổng sûâng dây cưåp. Khi tưi
bûúác túái ưm nố, thò nố co rt ngûúâi lẩi vúái vễ khố
chõu. Thấi àưå ca nố lâm tưi vûâa bûåc mònh vûâa tưåi
nghiïåp. Rưìi Jake xët hiïån vúái mưåt cư bẩn gấi múái
– vâ àêy àng lâ bẫn sao thu nhỗ ca Jake: mấi tốc
hung àỗ dúån sống, nhiïìu tân nhang, ấnh mùỉt sưëng


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

ok

àưång, nết mùåt xinh xùỉn. Trong giêëc mú, tưi biïët rộ
thiïëu nûä nây. Nố lâ àûáa bẩn thúâi thú êëu ca Jake.
Tưi hoân toân bõ sưëc vò àưåt nhiïn hai àûáa “kïët” vúái
nhau, trong khi múái hưm trûúác chng chó lâ bẩn
bê àng nghơa. Cố lệ sau khi àưëi mùåt vúái Shawna,
con trai tưi nhêån ra rùçng tònh u àđch thûåc ca nố
chđnh lâ cư bẩn tốc hung àỗ.

.c

Giêëc mú chêëm dûát vúái cẫnh bưën ngûúâi chng
tưi àûáng trong cùn phông àố: Shawna, mùỉt dấn
chùåt xëng nïn nhâ; Jake vâ ngûúâi u múái ca
nố àûáng sất vâo nhau móm cûúâi, chùèng thêm
quan têm àïën ai khấc; côn tưi àûáng giûäa, vui
mûâng cho Jake nhûng bùn khón khưng biïët phẫi
lâm gò vúái Shawna.

om

up

ro

/g

Phêìn côn lẩi ca bíi sấng dânh cho nhûäng chi
tiïët cëi cng: Àấnh bống lẩi chêåu rûãa chến vâ
qìy bïëp, gom nhûäng túâ giêëy vn trïn bân lâm
11

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

Tưi thûác dêåy, ngú ngêín trûúác cẫm xc mậnh
liïåt ca giêëc mú, biïët rùçng àêy lâ àiïìu gò àố rêët
quan trổng. Sau àố, khi tưi àûáng trûúác chêåu rûãa
chến, bân tay nhng vâo lân nûúác êëm thò chúåt
nghơ ra. Trong giêëc mú, Shawna giưëng hïåt Jake –
mưåt thiïëu nûä tíi múái lúán côn lống ngống vng
vïì, chûa cố cẫm giấc thoẫi mấi lùỉm. Côn àûáa con
gấi tốc àỗ cng giưëng hïåt Jake – thưng minh, tưët
bng, tònh tònh vui vễ, sùén sâng u vâ àûúåc u.
Chùèng hiïíu sao tưi bùỉt àêìu khốc tht thđt, vâ tưi
àûáng lùång ngûúâi trûúác chêåu rûãa chến, nûúác mùỉt
chẫy rông rông.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

viïåc rưìi nhết vâo hưåc t, quết mẩng nhïån côn sốt
trong phông khấch. Vâ rưìi thúâi gian chúâ àúåi bêët
chúåt chêëm dûát. Cố tiïëng gộ cưëc cưëc ngoâi cûãa
trûúác. Ưng bưë – mưåt nhên vêåt cố bưå mùåt dïỵ thûúng
vâ àêìy rêu – xët hiïån, vâ àûáng sau lûng ưng lâ cư
gấi Shawna thêåt sûå mâ chng tưi àang mong àúåi.

.c

Cư gấi hoẩt bất vâ thên thiïån, mấi tốc sêỵm mâu
sấng bống, àưi mùỉt long lanh vâ trung thûåc. Tưi
quan sất Jake khi nố múã miïång cêët tiïëng châo hỗi.
Nố giưëng nhû àang lú lûãng trïn thiïn àâng. Vâ
mùåc d biïët rùçng nố sệ àau khưí vò mưëi tònh àêìu,
rùçng àêy chó lâ mưåt trong nhûäng bûúác sệ kếo nố
thoất ra khỗi vông tay ca tưi, tưi cng biïët àêy sệ
lâ lâ sûå khúãi àêìu ca mưåt hânh trònh biïën nố thânh
ngûúâi àân ưng thêåt sûå.

om

s/

up

ro

/g

i
iL
Ta

Tưi àûáng li ra sau trong sët thúâi gian diïỵn ra
nhûäng cấi ưm hưn châo àốn àêìy lng tng. Vâ rưìi
túái lûúåt tưi. Tưi bûúác lïn trûúác, cêìm lêëy tay
Shawna vâ nối vúái nố:

On
eu

-Shawna, tưi rêët vui khi chấu cố mùåt úã àêy.

Lẩ lng lâm sao, tưi thêëy mònh vui sûúáng thêåt
sûå.

ai

iD
Th

12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

ok

Cẫm xc gổi
u thûúng

.c
om
/g

ro

Chng ta chó cố thïí hiïíu thêëu bâi hổc u
thûúng qua viïåc u thûúng ngûúâi khấc.

i
iL
Ta

s/

up

—Iris Murdock

K

13

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

hi con gấi tưi hậnh diïån trao cấi bổc nhỗ qën
àêìy khùn mïìn cho tưi, àiïìu duy nhêët tưi cố thïí
cẫm nhêån lâ sûå cùng thùèng lan dổc theo sưëng lûng.
Nhòn vâo khn mùåt bế tđ xđu àûúåc che khët
bùçng múá tốc dây sêỵm mâu, tưi thêìm nghơ: Mònh lâ
mưåt bâ ngoẩi thêåt û? Tẩi sao mònh cẫm thêëy mònh
chùèng giưëng bâ ngoẩi cht nâo? Châ, chuån gò
xẫy ra vúái tưi vêåy? Sao tưi khưng cố àûúåc niïìm vui
thđch mâ tưi tûâng nghe cấc bâ ngoẩi khấc kïí lẩi?
Thay vâo àố, tưi lẩi run rêíy vâ tay chên lống
ngống khi ưm àûáa chấu ngoẩi vâo lông?


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

Thúâi gian trưi qua, Brad câng lc câng lúán dêìn
lïn, tưi múái bùỉt àêìu thêëy mònh nhể nhộm àưi cht
d tưi vêỵn thûúâng xun kiïím tra nố mưỵi khi nố
ng àïm lẩi nhâ tưi. Nố thò khưng sao. Chó cố tưi,
tưi ln cẫm thêëy mònh chûa thđch húåp lâm bâ
ngoẩi. Chûâng nâo tưi múái vui sûúáng vúái sûå thay
àưíi nây?

.c

Chùèng bao lêu, Brad biïët ài lûäng chûäng vâ biïët
nối chuån bi bư. Lc nây nố sưëng chung vúái vúå
chưìng chng tưi nhiïìu hún trûúác. Tưi cố thïí thêëy
tđnh cấch ca nố phất triïín khi nố àấnh vêåt vúái tûâ
ngûä. Chng tưi àổc nhûäng cën sấch mâ nố thđch
nhêët, xêy nhûäng lêu àâi tûâ cấc têëm bòa cûáng, lâm
nhâ cho Ra Ninja úã, vâ mua vïì àấm quấi vêåt
bùçng nhûåa mâ nố u cêìu.

om

s/

up

ro

/g

- Àûâng ai ngưìi trïn Mogli nha.
- Ngoẩi úi, Mogli cng àối bng nûäa.

Thónh thoẫng Mogli phẫi chõu trấch nhiïåm cho
mưåt trô àa qåy phấ nâo àố. Nhûng thûúâng,
Mogli rêët im lùång vâ rêët ngoan.

14

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

ÚÃ nhâ chng tưi, nố cố mưåt cấi giûúâng riïng vâ
nố thûúâng ưm theo Bob – con thỗ bưng tai dâi, gêìy
gô ca nố – mưỵi khi ài ng. Khi àûúåc ba tíi rûúäi,
Brad khưng côn thđch th nhưìi bưng nûäa, mâ nố
àôi ng chung vúái Mogli, ngûúâi bẩn tûúãng tûúång
ca nố. Trong sët sấu thấng tiïëp theo, Mogli vâ
Brad lâ hai anh em sinh àưi. Hïỵ múã miïång ra, nố
lẩi nhùỉc àïën Mogli. Nố thûúâng nối:


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

ok

Tưi bùỉt àêìu mong àúåi thúâi gian nûång nõu Brad
nhiïìu hún, nïn àậ sùỉp xïëp cưng viïåc sao cho tưi cố
thïí àốn nố vïì nhâ vâo mưỵi tưëi thûá Sấu. Lc nây nố
lïn bưën vâ tđnh tô mô ca nố àang phất triïín.
Chng tưi thûúâng àûa cấc tûúãng múái lẩ vâo cêu
chuån. Thđ d, nố nối: “Ngoẩi úi, mònh cho con
rưìng xët hiïån ài. Chấu vâ Bob sệ àấnh nhau vúái
nố àïí cûáu thõ trêën”.

.c

om

Sau khi trẫ nố vïì vúái mể nố, tưi ngưìi vâo mấy
tđnh vâ vêån dng hïët khẫ nùng àïí biïën tûâ ngûä
thânh nhûäng cêu chuån th võ mâ Brad mong àúåi
àûúåc àổc. Nố gổi lâ “cêu chuån ca chng ta”.
Trấi tim tưi thûúâng êëm lẩi mưỵi khi ghế vâo nhâ con
gấi tưi, thêëy nố lon ton chẩy ài lêëy mưåt “cën sấch
ca chng ta” nùçm úã trïn kïå àïí nhúâ tưi àổc.

s/

up

ro

/g

- Mể úi? Nhòn xem con lâm cấi gò àêy. Con lâm
àïí tùång cho mể.
15

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

Chùèng bao lêu, Brad bùỉt àêìu ài mêỵu giấo. Sau
àố, chng tưi nhêån thêëy cåc trô chuån giûäa nố
vâ ngûúâi bẩn tûúãng tûúång Mogli trúã nïn thûa thúát
dêìn. Cëi cng, nố khưng nhùỉc túái Mogli nûäa. Nố
àưåt ngưåt quan têm àïën viïåc lâm ra àưì àẩc; nhûng
sûå chùm ch ca mưåt àûáa trễ bưën tíi kếo dâi
khưng bao lêu, thânh ra bâ ngoẩi ca nố phẫi
hoân thânh mốn àưì àố cho nố. Àïí trấnh tònh trẩng
nây, tưi tòm kiïëm mưn th cưng àún giẫn rưìi cng
lâm vúái nố, cho nố mưåt cẫm giấc thỗa mận khi
hoân têët mưåt cưng viïåc. Cố lêìn nố hên hoan nối
vúái mể nố:


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

Nghe vêåy tưi móm cûúâi. Trấi tim tưi ngêåp trân
u thûúng àưëi vúái àûáa chấu ngoẩi bế nhỗ, àậ
àem lẩi niïìm vui cho cåc àúâi tưi.

bo

ok

Ma hê àïën, tưi bùỉt àêìu nghơ àïën chuån ài
cùỉm trẩi úã núi tưi rêët thđch. ÚÃ àố cố bêìu trúâi xanh
biïëc, dông sëi mất lẩnh chẫy rốc rấch, vâ khưng
khđ thoang thoẫng mi nhûåa thưng. Chên tay tưi
ngûáa ngấy chó mën lïn àûúâng ài ngay. Tưi nghơ,
khưng cố gò tuåt vúâi hún khi tưi chúã Brad vïì nhâ
sau chuën ài chúi ngoâi trúâi, sau nhûäng khoẫnh
khùỉc àùåc biïåt ca chng tưi.

.c

om

/g

ro

Vïì túái nhâ, Brad liïën thóỉng nối:

up

- Ngoẩi úi, con thđch àïën nhâ ngoẩi lùỉm. Ngoẩi
lâ bâ ngoẩi tưët nhêët trïn khùỉp thïë giúái nây.

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

Tưi toết miïång cûúâi, chúm chúáp àưi mùỉt àïí
ngùn dông lïå chó chûåc trâo ra. Vêng. Mưåt àiïìu gò
àố vïì àûáa chấu trai thêåt sûå lâm têm hưìn tưi rung
àưång. Vâ cẫm xc kïu gổi u thûúng àố choấng
ngúåp con ngûúâi tưi mưåt lêìn nûäa. Nhûng... chùèng
phẫi têët cẫ cấc bâ ngoẩi àïìu cố cẫm xc nây sao?

16

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

Nết àểp thêåt sûå

bo
ok
.c
om

Àiïìu tưët cêìn cố thúâi gian àïí xẫy ra.
Côn àiïìu vơ àẩi thò xẫy ra tûác thúâi.

/g
up

ro

T

—Khuët danh

i
iL
Ta

s/

ưi àang ngưìi trong mưåt quấn ùn nhỗ, têån
hûúãng cẫm giấc cư àưåc vâ àùỉm chòm trong suy
tûúãng vïì cha tưi. Hưm àố lâ ngây giưỵ àêìu tiïn ca
ưng vâ tưi nhúá nhung ưng vư cng.

17

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Tûâ khốe mùỉt, tưi àïí thêëy mưåt cùåp vúå chưìng trễ
tíi cố dấng vễ lõch sûå àang ngưìi úã chiïëc bân gêìn
àố. Bâ vúå cûåc k xinh àểp vúái cùåp mùỉt to, àen, àêìy
quën r; vúái mấi tốc àen dây àûúåc búái gổn trïn
àêìu; vâ mưåt lân da trùỉng nộn mõn mâng nhû trûáng
gâ bốc. Cûã chó ca bâ dun dấng vâ uín chuín.
Dấng vễ ca bâ àiïìm àẩm vâ dûúâng nhû hoân
toân thúâ ú trûúác mổi viïåc chung quanh. Tưi quan
sất bâ húáp mưåt ngm câ phï, vâ nhêån ra rùçng vễ
àểp ca bâ lâ vễ àểp mâ tưi hùçng mong mën.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

Ưng chưìng cng thanh lõch mưåt cấch tuåt
vúâi. Tưi trú trấo nhòn ưng vâ rưìi tûå chïë nhẩo
mònh khi cho phếp trđ tûúãng tûúång ca tưi bay
bưíng. Nûúác da ưng mâu bấnh mêåt, vâ àùåc àiïím
nưíi bêåt núi ưng lâ cấi cùçm chệ nam tđnh vâ mâu
mùỉt xanh biïëc, trong veo. Bưå cưm-plï àùỉt tiïìn
àûúåc cùỉt thêåt khếo àïí nhêën mẩnh phêìn ngûåc vâ
phêìn vai ca ưng.

.c

om

Ưng chưìng im lùång àang àổc túâ bấo. Bâ vúå lùång
lệ nhêëp câ phï. Chùèng ai nối nùng vúái ai.

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

Tưi nghe lông mònh thúã dâi, cưë gùỉng nđu kếo
tûúãng trong àêìu quay trúã vïì chưën c – trûúác lc
nố bõ cùỉt ngang – nhûng sao mâ khố quấ. Tưi hoân
toân bõ thu ht búãi nhûäng chuín àưång thêåt mấy
mốc ca hai vúå chưìng: lêåt trang bấo, nêng tấch câ
phï. Khưng trô chuån. Khưng móm cûúâi. Khưng
giao tiïëp.

Ưng chưìng khoẫng sấu mûúi lùm vâ mấi tốc àậ
ngậ sang mâu xấm tro. Phêìn trïn, ưng mùåc chiïëc
ấo sú mi thïí thao kễ ngang; côn phêìn dûúái, ưng
mùåc chiïëc qìn sooc rưång thng thònh, lûng qìn
húi trïỵ xëng mùåc tònh cho cấi bng trưëng phúi ra
dûúái lúáp vẫi ấo. Àêìu ưng àưåi chiïëc nốn mâu àỗ,
18

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Têm trđ ca tưi câng bõ xấo trưån hún khi ngûúâi
ch quấn àûa mưåt cùåp vúå chưìng khấc túái chiïëc bân
àùåt phđa trûúác bân ca tưi. Hổ cố vễ lâ khấch quen
ca quấn ùn nây búãi hổ àang bưng àa vúái cư hêìu
bân, ngûúâi vûâa hỗi hổ cố mën dng mốn
“thûúâng lïå” hay khưng.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

chên ưng mang àưi giây mâu àen. Àưi bđt têët mâu
àen ngùỉn ngn khưng che nưíi àưi chên vông
kiïìng vâ trùỉng nhấch ca ưng.

bo

ok

Bâ vúå khoẫng nùm mûúi lùm, cố mấi tốc ngùỉn
mâu nêu àûúåc ën qún vâ núi chên tốc àậ bẩc
trùỉng ài nhiïìu. Bâ cng mùåc qìn sooc, vâ chiïëc
ấo sú mi ngùỉn tay cố nhûäng chêëm bi nhỗ nhùỉn
xinh xùỉn. Bâ mang giây sùng àan vúái súåi dêy
chuìn mâu trùỉng quanh cưí chên. Mưåt ti xấch
nhỗ bùçng da mâu trùỉng àûúåc àeo lng lùèng trïn
vai. Àiïím àùåc biïåt lâ bâ khưng hïì cố cùèng tay, chó
cố nhûäng mêíu thõt dû ngo ngoe giưëng nhû nhûäng
ngốn tay nhỗ àang mổc ra tûâ àêìu ci chỗ.

.c

om

ro

/g

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

Tưi cưë gùỉng phúát lúâ vễ dõ dẩng ca bâ, nhûng
vêỵn bùỉt gùåp mònh liïëc vâo hònh ẫnh phẫn chiïëu ca
bâ trïn khung cûãa sưí bïn cẩnh. Khoẫng cấch xa
khiïën tưi khưng nghe rộ cåc trô chuån ca hổ,
nhûng nhûäng lúâi àưëi àấp khưng dûát, tiïëng cûúâi rưå
lïn vâ cûã chó ngưå nghơnh ca hổ biïíu lưå rộ sûå êëm
ấp vâ sêu sùỉc mâ tònh cẫm ca hổ dânh cho nhau.

Cùåp vúå chưìng trễ tíi àêíy li chiïëc ghïë ca hổ
ra sau, àûáng lïn vâ chín bõ rúâi khỗi quấn. Bâ vúå
cao dong dỗng vâ mẫnh dễ, côn ưng chưìng thò
khưng thêëp dûúái hai mết. Hổ thêåt xûáng àưi vûâa
lûáa, vâ nết àểp ca hổ hïët sûác hoân hẫo, khưng chï
19

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Tưi tòm cấch nấn lẩi bùçng cấch gổi thïm vâi
tấch trâ. Tưi hoân toân bõ thu ht búãi sûå tûúng
phẫn vïì ngoẩi hònh lêỵn cấch cû xûã ca hai cùåp vúå
chưìng nây.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

vâo àêu àûúåc. Bâ vúå lấch ngûúâi ài trûúác, qua mùåt
cư thu ngên vâ bûúác thùèng ra ngoâi. Ưng chưìng trẫ
tiïìn rưìi ài theo sau. Hổ khưng hïì trao àưíi vúái nhau
hóåc tỗ ra biïët àïën sûå hiïån diïån ca nhau. Dûúâng
nhû hổ chó lâ hai tấc phêím àểp toân diïån àûúåc àc
àệo tûâ khưëi àấ cêím thẩch vư tri giấc.

.c

Lc nây tưi àang nhêëp tấch trâ thûá ba vâ cẫm
thêëy khưng thoẫi mấi lùỉm khi cûá ngưìi ò hoâi nhû
vêåy. Cùåp vúå chưìng lúán tíi cng àûáng lïn vâ
chín bõ rúâi quấn. Khi ưng chưìng bûúác àïën gêìn bâ
vúå, ưng nghiïng ngûúâi túái thò thêìm àiïìu gò àố vâo
tai bâ khiïën bâ bêåt cûúâi vâ àưi mấ ûãng hưìng lïn.
Rưìi hổ ưm nhau. Tưi vưåi giêëu mùåt sau têëm thûåc
àún vâ kïu lïn khe khệ.

om

up

ro

/g

i
iL
Ta

s/

Hổ cng ài vïì phđa cư thu ngên thò àưåt nhiïn
ưng chưìng xoay ngûúâi vâ quay trúã lẩi bân ca hổ.
Ưng nhoâi ngûúâi túái, cêìm lïn cấi m àỗ mâ ưng àïí
qụn trïn chiïëc ghïë bïn cẩnh chưỵ ưng àậ ngưìi.

On
eu

Mùỉt tưi vêỵn côn ûún ûúát khi tưi cưë nhoện miïång
cûúâi vâ nối vúái ưng:
- May lâ bấc nhúá túái nố liïìn. Chûá ra túái ngoâi
àûúâng rưìi múái nhúá, thò cng phiïìn.

- Cư nhòn thêëy cấi kểp nây khưng?

Ưng hậnh diïån chó cho tưi xem cấi kểp nhỗ
bùçng àưìng cố hònh trấi tim àûúåc gùỉn trïn vânh
m. Ưng khoe tiïëp:
20

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Ưng nhe rùng cûúâi vâ bûúác vïì phđa tưi. Ưng
chòa cấi m ra vâ hỗi:


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

- Vúå tưi tùång nố cho tưi cấch àêy trïn bưën mûúi
nùm, vâ tưi khưng bao giúâ thiïëu vùỉng nố.

ce
bo

Tưi móm cûúâi, gêåt àêìu àưìng tònh. Ưng quay lẩi
chưỵ cư thu ngên, trẫ tiïìn vâ bûúác ra ngoâi vúái cấnh
tay choâng lïn búâ vai ca bâ vúå.

ok

Khi ấnh mùỉt tưi theo dội hổ ra túái bậi àêåu xe, k
niïåm vïì cha tưi hiïån lïn trong àêìu vâ tưi chúåt nhúá
túái nhûäng àiïìu mâ ưng àậ nối vúái tưi hưìi tưi côn
nhỗ. Mưỵi khi tưi àûáng bïn cẩnh ưng, gip ưng bấn
trấi cêy vâ rau quẫ núi sẩp thò ưng hay th thó rùçng:

.c

om

/g

ro

- Trấi cêy ngổt ngâo nhêët thûúâng lâ nhûäng trấi
cố khuët àiïím vâ khưng àểp toân diïån.

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

Tưi nhû àûúåc sûúãi êëm búãi tûúãng trong cêu nối
ca cha tưi. Vâ tưi biïët rùçng trong khi cùåp vúå
chưìng trễ tíi thu ht ấnh mùỉt ca tưi, thò cùåp vúå
chưìng lúán tíi chinh phc trấi tim ca tưi.

21

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

Nïëu cấc bâ nưåi,
bâ ngoẩi
lậnh àẩo thïë giúái

.c

om
s/

up

ro

/g

À

i
iL
Ta

ưi khi tưi cẫm thêëy dûúâng nhû thïë giúái nây
àang rậ rúâi thânh tûâng mẫnh. Giẫi phấp ca tưi lâ
cûá àïí cấc bâ nưåi, bâ ngoẩi nùỉm quìn lậnh àẩo nố.

Xết cho cng, côn ai khấc ngoâi chïë àưå mêỵu hïå
quët àõnh sưë phêån ca truìn thưëng gia àònh,
quët àõnh ngûúâi nâo mang àïën sûå sum hổp, tun
bưë cấc chi tiïët ca àấm cûúái, àấm ma, ngây hổp
mùåt, lïỵ àùåt tïn thấnh, tiïåc àđnh hưn, tiïåc sinh nhêåt,

22

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Trong gia àònh tưi, bâ nưåi vâ bâ ngoẩi rêët thđch
võ trđ àưåc tưn vâ tưëi thûúång ca hổ. Tưi biïët mònh
khưng thïí lâm bưå àiïëc trûúác nhûäng àiïìu bâ ngoẩi
Mae nối, hóåc khưng thïí chưëi bỗ quìn lûåc rêët
àấng thuët phc ca bâ nưåi Hudson.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

tiïåc mûâng tưët nghiïåp vâ cấc chuën ài nghó ca gia
àònh? Bâ nưåi, hóåc bâ ngoẩi, chûá côn ai nûäa?

ce
bo

ok

Nïëu chđnh ph cấc nûúác chõu khai thấc v khđ
bđ mêåt àêìy quìn lûåc nây, nhên loẩi sệ nhẫy mưåt
bûúác khưíng lưì túái nïìn hôa bònh ca thïë giúái. Chó
cêìn nghơ túái cẫnh cấc bâ giâ tốc bẩc trùỉng ca têët
cẫ chng tưåc, mâu da, tưn giấo, vâ àêët nûúác... gùåp
gúä nhau àïí bân vïì vêën àïì chung, àiïìu àố khiïën
tưi cẫm thêëy êëm ấp hùèn.

.c

om

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

Bâ nưåi, bâ ngoẩi lâ nhûäng ngûúâi rêët can àẫm.
Helen, mể chưìng tưi, tûác bâ nưåi ca cấc con tưi, àậ
chiïën thùỉng nưỵi súå hậi ngưìi mấy bay vâ bay mưåt
mẩch vûúåt àẩi dûúng qua chêu Phi àïí ngùỉm àûáa
chấu nưåi gấi múái sinh ca bâ. Bâ cưë Smith vêỵn
ni khỗe mưåt bêìy con àưng àc sët thúâi k kinh
tïë suy thoấi vâ chiïën tranh thïë giúái. Bâ cố thïí cẫi
àẩo nhâ àưåc tâi Mussolini bùçng mốn gâ rưti theo
kiïíu miïìn nam, mốn bấnh quy nûúáng dôn vâ mốn
mûát lï lâm tẩi nhâ.

23

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Vúái cấc bâ nưåi, bâ ngoẩi trong vai trô kiïím soất
chđnh ph, ngun th cấc nûúác sệ trao àưíi cưng
thûác nêëu ùn ca gia àònh vâ mểo vùåt têíy nhûäng
vïët bêín trïn têëm thẫm – thay vò chùm chùm tòm
kiïëm bổn khng bưë. Búãi vò sệ chùèng côn bổn
khng bưë nâo cẫ. Chđnh ph cấc nûúác cố thïí
tun chiïën trïn mùåt trêån nhâ bïëp – thay vò trïn
chiïën trûúâng. Chng ta sệ chûáng kiïën mưåt thïë
giúái mâ trïn àố phiïëu mua hâng vâ chùn bưng
àûúåc mua bấn trao àưíi – thay vò sng àẩn. Cấc


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

cåc thûúng lûúång hôa bònh cố thïí àûúåc nêng
chêët lûúång lïn bùçng mưåt bûäa ùn trûa thêåt ngon,
kêm theo chûúng trònh biïíu diïỵn thúâi trang. Têët
cẫ bâ nưåi, bâ ngoẩi àïìu àûúåc múâi tham dûå –
nhûng lâm ún nhúá hưìi êm.

ok

Bâ nưåi, bâ ngoẩi lâ nhûäng ngûúâi rêët khưn
ngoan. Bâ ngoẩi Mae ca tưi lâ võ cûáu tinh duy
nhêët ca gia àònh, mưỵi khi cố mưåt àûáa bế múái châo
àúâi, mưåt khng hoẫng hẩnh phc, mưåt ngûúâi thên
qua àúâi... hổ àïìu cêìn sûå gip àúä ca bâ. Mưåt tay
bâ chùm sốc sẫn ph trễ, àưëi phố vúái mưåt cêåu trai
mën nưíi loẩn úã tíi múái lúán, hóåc hêëp bấnh bao
vâ nêëu sp gâ cho ngûúâi bõ cm. Bâ lâ ngûúâi
khưng hïì biïët mïåt mỗi, khùng khùng vúái kiïën àïì
ra, thđch an i kễ khấc, ln tỗa ra mi hoa, àêìy ùỉp
cêu chuån cưí tđch, vâ àûúåc trang bõ bùçng mưåt
cåc sưëng vúái nhûäng lúâi cêìu nguån.

.c

om

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

Vúái trđ tụå khưn ngoan vâ têëm lông bao dung,
bâ nưåi, bâ ngoẩi cố thïí lậnh àẩo thïë giúái nây thêåt
dïỵ dâng. Àõa võ lâm bâ sệ àûúåc nêng cao vâ trúã
thânh mưåt nghïå thåt sưëng cao qu. Ph nûä trễ
khao khất têìm cao àố, vâ mong àûúåc vïì giâ vúái
nết àểp dun dấng nhû vêåy. Chđnh trõ gia bâ nưåi,
24

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Bâ nưåi, bâ ngoẩi trong àúâi tưi lâ nhûäng ngûúâi
tuåt àểp, bêët chêëp tíi tấc vâ hònh dấng. Giâ hay
trễ, mêåp hay ưëm, mùåc bưå àưì in bưng hay mùåc bưå
àưì thïí thao... cấc bâ chó cố mưåt bấu vêåt duy nhêët
lâ tiïëng cûúâi vui vễ thêåt lông vâ vông tay ưm chùåt,
ng rùçng: “Mổi viïåc rưìi sệ tưët àểp”.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×