Tải bản đầy đủ

Hat giong tam hon 4

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo
ok
.c
om

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/


up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

ce
bo
ok
.c
om
/g
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

upro
Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce

Tỷõ nhỷọng iùỡu bũnh dừ

bo
ok
.c
om

Haọy luửn laõ chủnh mũnh vaõ
ỷõng bao giỳõ tỷõ boó ỷỳỏc mỳ"

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Nhiùỡu taỏc giaó

First News tửớng hỳồp vaõ thỷồc hiùồn

ce
bo
ok
.c
om
/g

4

First News

NHA XUấậT BAN TệẩNG HP TP. HCM
2004

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

Tỷõ nhỷọng iùỡu bũnh dừ


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ce
bo
ok
.c

om

“Thên tùång têët cẫ ngûúâi thên ca chng tưi vâ nhûäng
ngûúâi àang trùn trúã, vûúåt qua nhûäng khố khùn, thûã
thấch tinh thêìn vâ àang êëp niïìm tin trong cåc sưëng
àïí àẩt àûúåc ûúác mú ca mònh”.

/g

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

- First News

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Cấc bâi viïët sấng tấc, bâi dõch cưång tấc ca bẩn àổc vïì
cấc ch àïì Sưëng Àểp (têm hưìn cao thûúång, gûúng vûúåt
khố, tònh bẩn, tònh u, cẫm xc sêu sùỉc vïì cåc sưëng...)
cho cấc têåp Hẩt Giưëng Têm Hưìn tiïëp theo xin gûãi vïì:
HẨT GIƯËNG TÊM HƯÌN - FIRST NEWS
11H Nguỵn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCM
Fax: (08) 8224560 – Email: firstnews@hcmc.netnam.vn


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

Lúâi chc bònh dõ

bo

ok

M

.c

ong bẩn thao thûác àïm dâi àïí qu ấnh nùỉng
ban mai.

om

Mong bẩn gùåp cún mûa àïí qu nhûäng ngây
nùỉng àểp.

/g

ro

Mong bẩn bêån rưån àïí trên trổng giêy pht
thẫnh thúi.

s/

up

Mong bẩn cố lc thêåt bìn àïí cẫm nhêån giấ trõ
niïìm vui.

i
iL
Ta

Mong bẩn nïëm trẫi nưỵi àau àïí biïët chia sễ vúái
nhûäng ngûúâi àưìng cẫnh.
Mong bẩn àưi lêìn vêëp ngậ àïí trẫi nghiïåm thêëy
mònh lúán khưn.

On
eu

Mong bẩn cố lêìn mêët mất àïí biïët ún nhûäng gò
àang cố.

iD
Th

Mong bẩn khốc àûúåc àïí xốa nhôa tưín thûúng
mang theo thúâi gian.

Mong bẩn giûä àûúåc k ûác tònh u qua bậo tưë
cåc àúâi.

- First News

5

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

Mong bẩn sưëng thêåt lông ngây gùåp mùåt àïí
thanh thẫn khi nối lúâi chia tay.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

Àưi khi...

bo
ok

Bẩn sệ khấm phấ ra chđnh mònh
àang úã mưåt bêåc cao hún sau mưỵi lêìn
bẩn vûúåt qua nghõch cẫnh.

.c
om

- Thomas Edison

/g

À

i
iL
Ta

s/

up

ro

ưi khi, cố ai àố vư tònh bûúác vâo cåc àúâi
bẩn, bẩn sệ khưng biïët trûúác àûúåc ngûúâi àố sệ lâ
ai vâ chó àïën khi gùåp hổ, bẩn múái biïët hổ cố
nghơa quan trổng vúái bẩn nhû thïë nâo. Hổ gip
bẩn nhêån ra àûúåc mònh lâ ai vâ ngûúâi mâ bẩn
mën trúã thânh.

On
eu

Àưi khi cố nhûäng viïåc xẫy àïën vúái bẩn dûúâng
nhû thêåt àau àúán vâ quấ sûác chõu àûång. Nhûng khi
vûúåt qua rưìi, bẩn múái nhêån ra rùçng nïëu khưng cố
nhûäng biïën cưë àố, bẩn àậ khưng thïí trûúãng thânh
hún vâ biïët àûúåc sûác mẩnh ca chđnh mònh.

6

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Mổi viïåc xẫy ra àïìu cố l do ca nố, khưng cố
àiïìu gò lâ tònh cúâ hay may mùỉn cẫ. Têët cẫ mổi bïånh
têåt, mêët mất hay nhûäng giêy pht khố khùn chđnh
lâ thûã thấch ca cåc sưëng. Khưng cố nhûäng thûã
thấch nây, bẩn sệ khưng cố cú hưåi àïí nhêån ra àêu
lâ àiïìu thûåc sûå quan trổng vâ cố nghơa àưëi vúái
bẩn.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

ok

Àưi khi, chđnh nhûäng trẫi nghiïåm cay àùỉng sệ
gip bẩn chiïm nghiïåm cåc sưëng mònh mưåt cấch
rộ râng vâ chđnh xấc hún. Mưåt thêët bẩi ln chûáa
àûång niïìm hy vổng. Mưåt sûå kïët thc bao giúâ cng
ài liïìn vúái mưåt sûå khúãi àêìu, nïëu bẩn nhêån ra.

.c

Nïëu ai àố lâm bẩn tưín thûúng, àau bìn hay
lâm tan nất trấi tim bẩn, hậy tha thûá cho hổ vò chđnh
hổ sệ gip bẩn nhêån ra giấ trõ ca niïìm tin.

om

ro

/g

Hậy thûã nối chuån vúái nhûäng ngûúâi trûúác giúâ
bẩn chûa tûâng trô chuån vâ nïn lùỉng nghe hổ
mưåt cấch chên tònh.

i
iL
Ta

s/

up

Hậy tûå nh rùçng mònh lâ mưåt ngûúâi vûäng vâng.
Vò nïëu bẩn khưng tin vâo chđnh bẩn, sệ rêët khố
khiïën ngûúâi khấc tin vâo bẩn àûúåc. Bẩn cố thïí tẩo
nïn cåc sưëng ca mònh vúái bêët cûá àiïìu gò bẩn
mën, vâ sưëng trổn vển vúái nố.

On
eu

Nïëu ai àố u bẩn thêåt sûå, hậy trên trổng tònh
cẫm êëy vâ múã lông ra vúái hổ, khưng chó búãi hổ u
bẩn, mâ côn búãi hổ àang gip bẩn biïët cẫm nhêån
vâ nhòn cåc sưëng bùçng mưåt têm hưìn sêu sùỉc.

- First News
Theo Internet

7

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Bẩn khưng bao giúâ biïët trûúác àiïìu gò àang chúâ
àốn bẩn ngây mai. Hậy sưëng hïët mònh cho ngây
hưm nay vâ tin tûúãng vâo ngây mai cho d bêët k
àiïìu gò xẫy ra ài nûäa.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

Àêu lâ
hẩnh phc
bẩn àang cố

.c

om
/g

up

ro

Chng ta chó cẫm thêëy giấ trõ thêåt sûå
ca hẩnh phc cho àïën khi chng ta àậ àấnh
mêët hóåc sùỉp sûãa mêët nố.
- Khuët danh

i
iL
Ta

s/

V

- Cố ai úã àêy cố thïí lâm cho tïn hên nhất kia
cêm miïång lẩi àûúåc khưng?

8

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

Trong cún giêån dûä nhâ vua hết lïn:

iD
Th

On
eu

õ vua nổ àang ài cưng du trïn mưåt chiïëc tâu
thò gùåp cún bậo lúán. Giố to, sống dûä gêìm thết nhû
mën qåt àưí nhûäng cưåt bìm vâ nët chûãng con
tâu. Mưåt ngûúâi trong àoân ty tng nhâ vua trûúác
àêy chûa tûâng ra biïín nïn vư cng hoẫng súå. Anh
ta khốc thết lïn trong nưỵi súå hậi vâ mưỵi lc mưåt to
hún. Khưng ai trïn tâu cố thïí trêën an anh ta àûúåc.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

Ngâi hỗi àïën lêìn thûá ba, vêỵn khưng mưåt ai
trong àấm cêån thêìn lïn tiïëng. Cëi cng, cố mưåt
ngûúâi bûúác ra – ưng ta lâ mưåt hânh khấch trïn tâu.

bo

ok

- Tưi nghơ lâ tưi cố thïí khiïën cho anh ta im lùång
nïëu tưi àûúåc toân quìn lâm àiïìu àố.

.c

Mưåt thoấng do dûå, nhûng vò nống lông mën
biïët cấch ca ngûúâi hânh khấch àố nïn nhâ vua ra
lïånh:

om

/g

- Lâm ngay ài! Ta cho phếp nhâ ngûúi.

i
iL
Ta

s/

up

ro

Ngûúâi khấch liïìn ra lïånh nhûäng ngûúâi lđnh
nếm anh ta xëng biïín. Rúi xëng biïín lẩnh giấ
àêìy sống lúán, anh ta gâo lïn khiïëp súå vâ vng vêỵy
trong hoẫng loẩn, cưë tòm mổi cấch ngoi lïn mùåt
nûúác. Đt giêy sau, ngûúâi khấch cho thẫ phao kếo
anh ta lïn. Khi bấm àûúåc thânh tâu, d mïåt r
rûúåi vâ nết mùåt lưå rộ vễ kinh hoâng, nhûng anh ta
àậ hoân toân im lùång.

On
eu

Quấ ngẩc nhiïn vâ êën tûúång vïì nhûäng gò vûâa
diïỵn ra, nhâ vua bên hỗi ngûúâi khấch lẩ tẩi sao anh
ta cố thïí biïët trûúác àûúåc nhû vêåy. Ngûúâi khấch àấp:

- First News
Theo Internet

9

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

- Chng ta khưng bao giúâ nhêån ra nhûäng àiïìu
bònh dõ mâ qu giấ àang cố trong mổi tònh hëng,
cho àïën khi chng ta rúi vâo mưåt tònh trẩng thûåc
sûå tưìi tïå hún.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

Cấi giấ ca
sûå thưng thấi

ok

.c

R

om

êët lêu rưìi, cố mưåt nhâ vua mën hiïíu biïët thêåt
nhiïìu nhûng lẩi lûúâi. Mưåt ngây nổ nhâ vua triïåu
têåp nhûäng nhâ thưng thấi ca vûúng qëc lẩi vâ ra
lïånh cho hổ phẫi thu thêåp têët cẫ nhûäng hiïíu biïët
vâ sûå thưng thấi trïn thïë gian àùåt vâo mưåt chưỵ àïí
ưng ta cố thïí hổc chng.

up

ro

/g

i
iL
Ta

s/

Theo lïånh nhâ vua, cấc nhâ thưng thấi àïìu lâm
viïåc cêåt lûåc. Sau hún mưåt nùm, hổ dêng lïn ngâi
mưåt trùm cën sấch chûáa àûång mổi sûå hiïíu biïët úã
àúâi. Nhûng khi nhòn qua cấc chưìng sấch, nhâ vua
ngấn ngêím nối:

Mưåt nùm sau, cấc nhâ thưng thấi quay lẩi vúái
mưåt cën sấch duy nhêët. Cën sấch to vâ dây cẫ
ngân trang. Nhâ vua nhòn thêëy liïìn la lïn:
- Khưng! Cën sấch nây dây quấ! Ta sệ mêët rêët
nhiïìu thúâi gian múái àổc hïët àûúåc.
10

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

- Khưng! Ta cêìn mưåt cấch dïỵ dâng hún. Biïët bao
giúâ ta múái àổc xong vâ nhúá àûúåc ngêìn nây cën
sấch. Rưìi nhâ vua lïånh cho hổ phẫi tốm lûúåc hâng
trùm cën sấch àố vâo mưåt cën duy nhêët.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

Mưåt lêìn nûäa, cấc nhâ thưng thấi bõ båc phẫi tốm
lûúåc thêåt sc tđch cën sấch êëy vâo chó mưåt trang
giêëy àïí nhâ vua dïỵ dâng mang theo vâ nhúá àûúåc.

bo

ok

Mổi ngûúâi xưn xao vâ than trúâi. Sao cố thïí lâm
àûúåc nhû vêåy? Nhûng hổ khưng cố sûå lûåa chổn
nâo khấc cẫ. Hổ biïët hóåc lâ mïånh lïånh phẫi àûúåc
thi hânh, hóåc lâ àêìu hổ sệ rúi. Cëi cng, nhâ
thưng thấi lúán tíi nhêët hổp têët cẫ mổi ngûúâi lẩi
àïí tòm ra cấch giẫi quët. Cåc hưåi diïỵn ra trong
nhiïìu àïm liïìn. Cëi cng, hổ àậ hoân thânh
trang giêëy chûáa àûång mổi sûå hiïíu biïët trïn àúâi.

.c

om

ro

/g

i
iL
Ta

s/

up

Àûúåc tin, nhâ vua rêët àưỵi vui mûâng. “Cëi
cng thò ta cng sùỉp biïët àûúåc têët cẫ mổi sûå khưn
ngoan nhêët trïn àúâi mâ chó cêìn mưåt trang giêëy
thưi!”. – Nhâ vua àùỉc chđ nh thêìm vâ ra lïånh
dêng trang giêëy lïn trong thúâi gian súám nhêët.

“KHƯNG CỐ SÛÅ THƯNG THẤI NÂO
MÂ KHƯNG PHẪI TRẪ GIẤ”.

- First News
Theo Internet

11

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Vâ ngây àố àậ túái. Nhâ vua khêëp khúãi mûâng
thêìm. Cẫ vûúng qëc àïìu t têåp vïì quanh triïìu
àònh àïí àûúåc biïët vïì àiïìu àùåc biïåt àố. Nhâ vua
hấo hûác múã trang giêëy chûáa àûång toân bưå sûå
thưng thấi ca thïë gian. Trong àố chó duy nhêët
mưåt cêu:


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

Cẫm nhêån
vâ niïìm tin

ok
.c
om

- Khuỉt danh

i
iL
Ta

M

s/

up

ro

/g

Nhiïåm v úã phđa trûúác khưng bao giúâ
tuåt vúâi bùçng sûác mẩnh tiïìm êín
bïn trong mưỵi chng ta.

On
eu

ưåt cêåu bế theo cha àïën thùm mưåt ngưi
trûúâng núi cố nhûäng ngûúâi m àang ngưìi àan ấo
len. Cêåu bế ghế vâo tai cha, khệ hỗi:
- Tẩi sao mổi ngûúâi cố thïí àan ấo khi mâ hổ
khưng nhòn thêëy àûúåc gò húã cha?

iD
Th

Sau mưåt hưìi im lùång, ngûúâi cha chêåm rậi trẫ lúâi:

- Khưng nhòn thêëy nhûng mổi ngûúâi cẫm nhêån
àûúåc vâ cố niïìm tin, con ẩ!

12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

- First News


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

Cấi giấ ca
sûå trung thûåc

ok
.c
om
/g

Lông trung thûåc lâ chûúng àêìu tiïn
ca cën sấch trđ tụå.
- Thomas Jefferson

s/

up

ro

M

On
eu

i
iL
Ta

ưåt bíi chiïìu thûá bẫy àêìy nùỉng úã thânh phưë
Oklahama, tưi cng mưåt ngûúâi bẩn vâ hai àûáa con
ca anh àïën vui chúi tẩi mưåt cêu lẩc bưå. Bẩn tưi
tiïën àïën qìy vế vâ hỗi:
- Vế vâo cûãa lâ bao nhiïu? Bấn cho tưi bưën vế.
Ngûúâi bấn vế trẫ lúâi:

- Àûáa lúán bẫy tíi vâ àûáa nhỗ thò lïn bưën. – Bẩn
tưi trẫ lúâi. – Nhû vêåy tưi phẫi trẫ cho ưng 9 àưla têët
cẫ.

13

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

- 3 àưla mưåt vế. Chng tưi àùåc biïåt miïỵn phđ
cho trễ em dûúái sấu tíi. Cấc cêåu bế nây bao
nhiïu tíi?


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

Ngûúâi àân ưng ngûúác lïn vúái cùåp mùỉt ngẩc
nhiïn:

bo

ok

- Sao ưng khưng nối rùçng àûáa lúán chó múái sấu
tíi? Nhû thïë cố phẫi lâ tiïët kiïåm àûúåc 3 àưla
khưng?

.c

Bẩn tưi nhòn ngûúâi bấn vế rưìi chêåm rậi nối:

om

- Dơ nhiïn, tưi cố thïí nối nhû vêåy vâ ưng cng
sệ khưng nhêån ra. Nhûng bổn trễ thò biïët àêëy. Tưi
khưng mën bấn ài sûå kđnh trổng ca nhûäng àûáa
con vâ lông trung thûåc ca mònh chó vúái 3 àưla.

ro

/g

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

- Hưìng Diïỵm
Theo The Stories of Life

14

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

Khi giố àưíi hûúáng

bo
ok

.c

M

om

ưåt con thuìn àang trïn àûúâng vûúåt biïín
nhiïìu ngây. Bưỵng mưåt hưm mêy àen êåp túái vâ giố
àưåt ngưåt àưíi hûúáng. Con thuìn lúán khưng thïí
tiïën lïn phđa trûúác àûúåc vâ rệ theo mưåt hûúáng
khấc. Mổi ngûúâi trïn thuìn bưëi rưëi chûa biïët xûã
trđ ra sao. Sau cng, mưåt ngûúâi thy th giâ leo lïn
cưåt bìm. Tûâ trïn cao, ưng hư lúán:

up

ro

/g

s/

- Hậy xem hûúáng giố vâ cùng lẩi bìm!

i
iL
Ta

Vâ con thuìn tûâ tûâ ngûúåc sống thùèng tiïën theo
hûúáng àậ àõnh.

- First News
Theo Inspirations

15

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Trong cåc sưëng, sệ cố lc nhûäng nghõch cẫnh,
khố khùn hay giưng tưë bêët ngúâ àïën vúái chng ta.
Àưi khi, d àậ cưë gùỉng, chng ta vêỵn khưng thïí
thay àưíi àûúåc hoân cẫnh. Cố ngûúâi thay àưíi
hûúáng ài hay bỗ cåc, nhûng cng cố ngûúâi
chưëng chổi àïí vûúåt qua mổi nghõch cẫnh mưåt cấch
thưng minh, khưn khếo vâ quẫ cẫm. Sau bậo
giưng, giố sệ xi chiïìu.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

Trúã thânh
mưåt ngûúâi
nhû thïë

.c

om
/g

- Khuët danh

i
iL
Ta

s/

up

ro

Hẩnh phc khưng chó lâ nhêån
mâ côn biïët cho ài.

T

- Chiïëc xe nây ca bẩn àêëy â? - Cêåu bế hỗi.

- Anh mònh àậ tùång nhên dõp sinh nhêåt ca
mònh àêëy. - Tưi trẫ lúâi, khưng giêëu vễ tûå hâo vâ
mận nguån.
- ƯÌ, ûúác gò tưi... – Cêåu bế ngêåp ngûâng.
16

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

ưi àûúåc tùång mưåt chiïëc xe àẩp leo ni rêët àểp
nhên dõp sinh nhêåt ca mònh. Trong mưåt lêìn tưi
àẩp xe ra cưng viïn chúi, mưåt cêåu bế cûá qín
quanh ngùỉm nhòn chiïëc xe vúái vễ thđch th vâ
ngûúäng mưå thûåc sûå.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

Dơ nhiïn lâ tưi biïët cêåu bế àang nghơ gò rưìi.
Chùỉc chùỉn cêåu êëy ûúác ao cố àûúåc mưåt ngûúâi anh
nhû thïë. Nhûng cêu nối tiïëp theo ca cêåu bế hoân
toân nùçm ngoâi dûå àoấn ca tưi.

ok

- Ûúác gò tưi cố thïí trúã thânh mưåt ngûúâi anh nhû
thïë! – Cêåu êëy nối chêåm rậi vâ gûúng mùåt lưå rộ vễ
quỉt têm. Sau àố, cêåu ài vïì phđa chiïëc ghïë àấ sau
lûng tưi, núi mưåt àûáa em trai nhỗ têåt nguìn àang
ngưìi vâ nối:

.c

om

- First News
Theo The Stories of Life

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

- Àïën sinh nhêåt nâo àố ca em, anh sệ mua
tùång em chiïëc xe lùn lùỉc tay nhế.

17

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

Cấi hưë trïn àûúâng

bo
ok
.c

Chđnh bẩn phẫi ln àưíi múái
nïëu bẩn mën tưìn tẩi.

om

- Gandhi

ro

/g

À

i
iL
Ta

s/

up

ang bûúác ài trïn phưë, vò khưng ch nïn tưi
rúi tộm xëng mưåt cấi hưë sêu. Lông hưë tưëi tùm.
Loay hoay vêët vẫ mậi, tưi múái trêo lïn àûúåc. Vûâa
mïåt vûâa tûác, tưi thêìm ra cấi hưë: “Tẩi mây nùçm
ngay giûäa àûúâng tao ài, lâm tao mêët thúâi giúâ vâ
bêín hïët cẫ ngûúâi, trêìy cẫ tay chên”.

Cng trïn con àûúâng àố, cấi hưë lẩi khiïën tưi
sp xëng mưåt lêìn nûäa. Thêåt tïå vò àậ trúã thânh
thối quen mêët rưìi! Tưi nhanh chống trêo lïn àûúåc
ngay. Lêìn nây cố lệ lâ lưỵi tẩi tưi!
18

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

Lêìn khấc, tưi xëng phưë vâ vêỵn trïn con àûúâng
c. Tûâ xa, tưi àậ trưng thêëy cấi hưë àấng ghết àố.
Thïë nhûng khưng hiïíu sao khi àïën gêìn miïång hưë,
tưi vêỵn sêíy chên àïí lổt xëng. Cấi hưë vêỵn tưëi tùm
àấng ghết nhûng lêìn nây tưi leo lïn nhanh hún.
Vâ têët nhiïn, tưi vêỵn nghơ “Khưng phẫi lưỵi tẩi tưi”.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce

Hưm qua, tưi lẩi ài trïn con àûúâng cố cấi hưë àố.
Têåp trung ch , tưi cêín thêån ài vông qua vâ quay
lẩi nhòn mưåt cấch th võ. “Thïë lâ tao biïët mây rưìi!”.

bo

ok

Hưm nay, tưi dẩo phưë nhûng khưng phẫi trïn
con àûúâng c mâ tòm mưåt con àûúâng múái, bùçng
phùèng, sấng sa hún.

.c

Cåc sưëng ln chûáa àûång nhûäng thûã thấch,
thêët bẩi. Hậy dng cẫm mẩo hiïím, khấm phấ,
nhòn nhêån bâi hổc tûâ thêët bẩi àïí vûúåt qua vâ quët
têm chinh phc nhûäng con àûúâng ca cåc àúâi.

om

ro

/g

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

- Àùång Thõ Hôa
Theo The Stories of Life

19

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

Mưåt ly sûäa

bo
ok
.c
om

M

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

ưåt châng trai nhâ nghêo lâm nghïì giao hâng
àïën tûâng nhâ àïí kiïëm tiïìn trang trẫi hổc phđ. Mưåt
hưm, anh thêëy àối bng trong lc ti chó côn vỗn
vển vâi xu. Anh àõnh sệ àấnh bẩo xin mưåt bûäa ùn
khi àïën ngưi nhâ kïë tiïëp. Nhûng anh hïët sûác bưëi
rưëi khi ngûúâi múã cûãa lâ mưåt thiïëu nûä khẫ ấi. Vò
vêåy, thay vò hỗi xin thûác ùn, anh lẩi hỗi mua mưåt
miïëng nûúác ëng. Thêëy anh cố vễ àối lẫ, cư gấi
chẩy vâo nhâ mang ra cho anh mưåt ly sûäa thêåt to.
Anh chêåm rậi ëng mưåt cấch ngon lânh rưìi hỗi:
“Tưi núå cư bao nhiïu?”

Anh xc àưång: “Vêåy tưi chên thânh cấm ún cư
vâ mể cư”.
Rúâi cùn nhâ, anh cẫm thêëy êëm ấp, niïìm tin vâo
con ngûúâi trong anh trâo dêng. Sau nây anh trúã
thânh bấc sơ.
20

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Cư gấi trẫ lúâi: “Anh búát mïåt chûa? Anh khưng
núå gò tưi cẫ. Mể tưi nối rùçng nïëu lâm vò lông tưët thò
khưng bao giúâ nhêån tiïìn”.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

ok

Nhiïìu nùm sau, cư gấi ngây êëy bêy giúâ àang
mùỉc phẫi mưåt cùn bïånh nùång. Cấc bấc sơ àõa
phûúng bố tay. Hổ phẫi gûãi cư lïn thânh phưë àïí
chûäa trõ. Nhiïìu chun gia àûúåc múâi àïën àïí hưåi
chêín vïì cùn bïånh hiïëm gùåp ca cư, trong àố cố bấc
sơ Howard Kelly. Khi nghe àïën tïn thânh phưë núi
cư sưëng, mưåt tia sấng khấc lẩ ấnh lïn trong mùỉt
anh. Anh àûáng phùỉt dêåy, tòm àïën phông bïånh ca
cư.

.c

om

ro

/g

Anh vâo thùm khi cư àang mï man. Anh nhêån
ra cư ngay lêåp tûác. Tûâ hưm àố, anh àùåc biïåt quan
têm àïën ca bïånh ca cư.

i
iL
Ta

s/

up

Ca bïånh àûúåc àiïìu trõ thânh cưng sau nhiïìu
ngây chiïën àêëu vêët vẫ. Bấc sơ Kelly u cêìu
chuín cho anh duåt hốa àún thanh toấn cëi
cng.

(K tïn) Bấc sơ Howard Kelly.

- Tụå Nûúng
Theo Internet

21

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

“Cư àậ trẫ trûúác bùçng mưåt ly sûäa”.

On
eu

Anh xem hốa àún vâ viïët thïm vâi chûä. Cư gấi
rêët súå phẫi múã hốa àún ra xem, vò cư biïët chùỉc
rùçng cư sệ phẫi mêët cẫ phêìn àúâi côn lẩi àïí trẫ hïët
mốn tiïìn êëy. Cëi cng cư cng phẫi múã ra nhòn
vâo hốa àún, vâ thêëy dông chûä:


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce

Ư cûãa sưí
bïånh viïån

bo
ok
.c

om

/g

Cao thûúång thay nhûäng ngûúâi biïët mang
niïìm vui àïën cho ngûúâi khấc trong thêìm lùång.

up

ro

H

- Khuët danh

Mưỵi trûa, khi ngûúâi àân ưng trïn giûúâng bïånh
gêìn cûãa sưí ngưìi dêåy, ưng ta thûúâng tiïu khiïín
bùçng cấch kïí lẩi cho ngûúâi bẩn cng phông nghe
vïì nhûäng gò mònh nhòn thêëy bïn ngoâi cûãa sưí.
22

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

ai ngûúâi àân ưng bõ bïånh nùång cng nùçm
àiïìu trõ chung mưåt phông bïånh. Mưåt ngûúâi bõ
bïånh nûúác trong phưíi, côn ngûúâi kia bõ liïåt nûãa
ngûúâi. Vâo mưỵi bíi trûa, ngûúâi bõ bïånh phưíi phẫi
ngưìi dêåy khoẫng mưåt tiïëng àưìng hưì àïí phưíi àûúåc
khư rấo. Giûúâng ca ưng ta àùåt gêìn ư cûãa sưí duy
nhêët trong phông. Côn ngûúâi bõ liïåt thò sët ngây
phẫi nùçm trïn giûúâng. Hổ thûúâng trô chuån vúái
nhau hâng giúâ vïì gia àònh, bẩn bê, cåc sưëng... vâ
cng nhau ưn lẩi nhûäng k niïåm thúâi côn phc v
trong qn ng.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Nhûäng àiïìu bònh dõ

ce
bo

ok

Qua lúâi kïí ca bẩn, ngûúâi bïånh úã giûúâng bïn
kia nhû àûúåc sưëng lẩi trong thïë giúái mn mâu
mn vễ bïn ngoâi khung cûãa. Núi àố cố mưåt
cưng viïn xanh ngất vúái hưì nûúác trong xanh, thú
mưång cng àân thiïn nga thong thẫ lûúån quanh.
Cẩnh àố, nhûäng àûáa trễ àang thẫ lïn mùåt hưì
phùèng lùång nhûäng chiïëc thuìn bùçng giêëy.
Nhûäng àưi tònh nhên tay trong tay àang dòu nhau
dẩo chúi quanh lëng hoa hưìng àỗ thùỉm... Têët cẫ
nhû mưåt bûác tranh thú mưång àêìy mâu sùỉc. Trong
khi ngûúâi bïånh gêìn cûãa sưí say sûa kïí thò úã giûúâng
bïn kia, bẩn ca ưng àang lim dim àưi mùỉt,
mûúâng tûúång trûúác mùỉt mònh mưåt khung cẫnh
àểp nhû mú.

.c

om

s/

up

ro

/g

Mưåt bíi sấng, nhû thûúâng lïå, cư y tấ trûåc àem
nûúác àïën cho hai ngûúâi, thò phất hiïån ngûúâi bõ
bïånh phưíi àang nùçm bêët àưång trïn chiïëc giûúâng
cẩnh cûãa sưí. Ưng êëy àậ trt húi thúã cëi cng
trong giêëc ng n lânh àïm qua.

23

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ai

iD
Th

Ngây thấng lùång lệ trưi qua.

On
eu

i
iL
Ta

Vâo mưåt bíi chiïìu êëm ấp, ngûúâi bïånh úã
giûúâng gêìn cûãa sưí kïí lẩi cho bẩn mònh nghe vïì
mưåt cåc diïỵu binh àang diïỵn ra bïn ngoâi. Mùåc
d khưng nghe àûúåc dân nhẩc àang têëu khc
qn hânh ngoâi kia nhûng ngûúâi àân ưng bõ
liïåt vêỵn cố thïí hònh dung ra quang cẫnh hng
trấng êëy.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hẩt giưëng têm hưìn

ce
bo

ok

Sau cấi chïët ca bẩn, ngûúâi àân ưng bõ liïåt u
cêìu àûúåc chuín sang chiïëc giûúâng cẩnh cûãa sưí.
Trïn chiïëc giûúâng múái, nến àau àúán, ưng tòm mổi
cấch chưëng tay tûâ tûâ ngưìi dêåy vâ bùỉt àêìu phống
têìm nhòn ra thïë giúái bïn ngoâi. Nhûng trûúác mùỉt
ưng chó lâ mưåt bûác tûúâng trùỉng xốa.

.c

Mậi sau nây ưng múái biïët àûúåc sûå thêåt: ngûúâi
bẩn quấ cưë ca ưng lâ mưåt ngûúâi m, thêåm chđ ưng
êëy côn khưng thïí trưng thêëy àûúåc bûác tûúâng vư
cẫm kia. Àiïìu ưng êëy mën lâ àem lẩi cho bẩn
mònh niïìm vui vâ sûå an i.

om

ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

- Lûu Viïån
Theo Internet

24

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×