Tải bản đầy đủ

De duoc trong dung va dai ngo

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

.c

ok

bo

ce

fa

w.

ww
up

ro

/g


om
ie

iL

Ta

s/
01

oc

iH

Da

hi

nT

uO
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

ce
ok

bo
om

.c
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Ho
ai

iD

Th
On
eu

Li

i
Ta

s/

up

ro

/g
Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

GET PAID MORE AND PROMOTED FASTER:

fa

21 Great Ways to Get Ahead in Your Career

ce

By Brian Tracy

bo

Copyright © 2001 Brian Tracy. All rights reserved.

ok

First published by Berrett-Koehler Publishers, Inc.,
San Francisco, CA 94104-2916, USA. All rights reserved.

.c

om

Published in Vietnamese by arrangement with
Berrett-Koehler Publishers, Inc.

ro

/g

Copyright © 2007 by First News - Tri Viet. All rights reserved.

s/

up

GET PAID MORE AND PROMOTED FASTER ÀÏÍ ÀÛÚÅC TRỔNG DNG VÂ ÀẬI NGƯÅ

i
iL
Ta

Cưng ty First News -Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh
êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao
bẫn quìn vúái Berrett-Koehler Publishers, Inc., Hoa K.

iD
Th

On
eu

Bêët cûá sûå sao chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First
News vâ Berrett-Koehler àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët
bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn
quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne.
CƯNG TY VÙN HOA
Á SAN
Á G TAO
Å TRĐ VIÏT
Å - FIRST NEWS

c

Ho
ai

11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP. Hưì Chđ Minh
Tel: (84-8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84-8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Brian Tracy

fa
ce
bo
ok
.c
om
up

ro

/g
Bẹ QUYẽậT THC Tẽậ ẽ

s/

21

i
iL
Ta

AT C THANH CệNG VA
THNG TIẽậN TRONG S NGHIẽP

On
eu

Biùn dừch: THU HA - THAO HIẽèN - NGOC HấN

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

NHA XUấậT BAN TệNG HP TP. Hệè CHẹ MINH

Ho
ai

iD
Th

FIRST NEWS


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa
ce
bo
ok
.c
om

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

Lúâi giúái thiïåu

ce
bo
ok

.c

“Àïí àûúåc trổng dng vâ àậi ngưå” lâ quín sấch thêåt sûå
cêìn thiïët cho nhûäng ai mën kiïím soất hoân toân sûå nghiïåp ca
mònh. Quín sấch sệ cung cêëp cho bẩn mưåt sưë k nùng thiïët thûåc
mâ bẩn cố thïí ấp dng ngay vâo thûåc tïë àïí àẩt àûúåc thânh cưng vâ
thùng tiïën nhanh hún.

om

ro

/g

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

Nhûäng ngun tùỉc vâ k nùng nây àậ àûúåc àc kïët tûâ kinh
nghiïåm lâm viïåc hún ba mûúi nùm ca tưi úã mổi võ trđ, mổi cêëp bêåc.
Tưi bùỉt àêìu kiïëm sưëng bùçng cưng viïåc rûãa chến bất vâ sau àố lâ mưåt
chên chẩy viïåc vùåt trong mưåt tôa nhâ vùn phông. Sau àố, tiïën thïm
mưåt bûúác lâm nhên viïn bấn hâng, nhên viïn quẫn l vâ giấm àưëc
àiïìu hânh. Tưi àậ lâm qua hún hai mûúi cưng viïåc khấc nhau thåc
nhiïìu lơnh vûåc vâ úã nhiïìu qëc gia khấc nhau, àc kïët àûúåc nhûäng
ngun tùỉc nây àôi hỗi cẫ mưåt quấ trònh nưỵ lûåc lâm viïåc lêu dâi ca
cấ nhên tưi.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

5

Ho
ai

iD
Th

Thưng qua cưng viïåc ca mònh, tưi thûúâng xun quan sất mổi
ngûúâi xung quanh vâ thûúâng hay tûå hỗi: “Tẩi sao ngûúâi nây lẩi thânh
cưng hún ngûúâi khấc?” Àùåc biïåt lâ, tẩi sao lẩi cố nhûäng ngûúâi àûúåc
trẫ lûúng cao hún vâ thùng tiïën nhanh hún ngûúâi khấc? Vâ quín
sấch nây cng lâ cêu trẫ lúâi mâ tưi dânh cho chđnh nhûäng thùỉc mùỉc
êëy ca mònh.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GET PAID MORE AND PROMOTED FASTER

fa
ce

bo

ÚÃ nhiïìu võ trđ lâm viïåc khấc nhau, tưi àậ tuín dng, hën luån,
àâo tẩo, quët àõnh thùng chûác, vâ sa thẫi khưng biïët bao nhiïu
ngûúâi, tûâ cêëp nhên viïn cho túái cêëp ch tõch cưng ty. Tưi àậ thiïët kïë
vâ tưí chûác nhûäng bíi hưåi thẫo cho hâng ngân ngûúâi ni tham vổng
tiïën xa hún vâ nhanh hún trong sûå nghiïåp ca mònh.

ok

.c

Trong nhûäng chûúng trònh hën luån vïì khẫ nùng tiïën bưå cấ
nhên, tưi àậ lâm viïåc vúái nhûäng nhâ quẫn l vâ doanh nhên thânh
àẩt àïí gip hổ hoẩch àõnh chiïën lûúåc vâ nhêån thûác lẩi bẫn thên àïí
cố thïí hânh àưång hiïåu quẫ hún, tûâ àố hổ cố thïí nêng thu nhêåp lïn
mûác cao nhêët.

om

ro

/g

i
iL
Ta

s/

up

Bêët kïí nghïì nghiïåp ca bẩn lâ gò, bẩn àïìu cố thïí ấp dng
nhûäng ngun tùỉc vâ k nùng nây. Vâ kïët quẫ chùỉc chùỉn lâ bẩn sệ
nhêån àûúåc mưåt mûác lûúng cao hún gêëp hai, gêëp nùm hay mûúâi lêìn
so vúái mûác lûúng hiïån tẩi. Nhûng phẫi nhúá rùçng kïët quẫ hoân toân
ph thåc vâo sûå quët têm hânh àưång àïí phất huy hïët tiïìm nùng
ca bẩn trong cưng viïåc.

6

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Thưng thûúâng ngûúâi ta phẫi mêët rêët nhiïìu nùm àïí cố thïí àẩt
àûúåc thânh cưng lúán trong cưng viïåc. Nhûng vêỵn cố trûúâng húåp ngoẩi
lïå chó mêët khoẫng vâi nùm. Bẩn hoân toân cố thïí lâm àûúåc àiïìu àố.

Ho
ai

iD
Th

On
eu

Bẩn lâ ngûúâi chõu trấch nhiïåm, lâ ngûúâi quët àõnh sûå nghiïåp ca
mònh. Bẩn tûå do àõnh àoẩt mổi chuån xẫy àïën vúái mònh, àùåc biïåt lâ
nhûäng chuån trong tûúng lai lêu dâi. Trấch nhiïåm chđnh ca bẩn lâ
lâm tùng ROE (Return On Energy) - lúåi nhån thu àûúåc tûâ nùng
lûåc bỗ ra. Bẩn hậy hûúáng túái mc tiïu thu àûúåc lúåi nhån cao nhêët
tûâ sûå àêìu tû cưng sûác ca bẩn vâo cưng viïåc.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
ÀÏÍ ÀÛÚÅC TRỔNG DNG VÂ ÀẬI NGƯÅ

fa
ce

bo

Hậy tin rùçng bẩn cố nùng lûåc àïí àẩt àûúåc nhûäng “k tđch”, búãi lệ
trong bẩn àang tiïìm êín rêët nhiïìu khẫ nùng mâ chùỉc chùỉn bẩn chûa
bao giúâ sûã dng àïën. Nhiïåm v ca bẩn chó lâ khấm phấ nhûäng
nùng lûåc àùåc biïåt ca mònh vâ sûã dng nố àïí àẩt àûúåc nhûäng thânh
quẫ tưët nhêët cho cåc sưëng cấ nhên vâ sûå nghiïåp.

ok

.c

Mc àđch duy nhêët ca quín sấch nây lâ gip bẩn àẩt àûúåc
thânh cưng trong sûå nghiïåp. Mưỵi mưåt tûúãng, mưåt phûúng phấp,
mưåt chiïën lûúåc hay mưåt k nùng àûúåc trònh bây trong quín sấch
nây àïìu àậ àûúåc thûã nghiïåm vâ chûáng minh qua nhûäng trẫi nghiïåm
thûåc tiïỵn vâ thûã thấch gùỉt gao. Rêët nhiïìu ngûúâi thûåc hiïån nhûäng
ngun tùỉc nây vâ àậ nhanh chống àẩt àûúåc nhûäng thânh quẫ cao
trong cưng viïåc.

om

up

ro

/g

i
iL
Ta

s/

Viïåc vêån dng thûúâng xun 21 lúâi khun trong quín sấch nây
sệ gip bẩn tiïët kiïåm àûúåc nhiïìu nùm lâm viïåc miïåt mâi mâ vêỵn àẩt
àûúåc mưåt mûác thu nhêåp vâ thânh cưng tûúng àûúng.

On
eu

Khưng cố giúái hẩn nâo cho nhûäng gò bẩn cố thïí àẩt àûúåc, ngoẩi
trûâ giúái hẩn do chđnh bẩn àùåt ra cho mònh. Chc cấc bẩn thânh cưng!

- Brian Tracy

c

Ho
ai

iD
Th

7

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa
ce
bo
ok
.c
om

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

Lúâi tûåa ca tấc giẫ

ce

bo

BẨN CHĐNH LÂ NGÛÚÂI QUËT
ÀÕNH CON ÀÛÚÂNG SÛÅ NGHIÏÅP VÂ
TÛÚNG LAI CA CHĐNH MỊNH

ok

.c

om
up

ro

/g

C

9

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Vâ quín sấch mâ bẩn àang cêìm trïn tay sệ cung cêëp giẫi
phấp cho bẩn, sệ chó cho bẩn cấch thûåc hiïån vâ àẩt àûúåc tham
vổng nghïì nghiïåp ca mònh.

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

åc sưëng ln mang àïën cho chng ta rêët nhiïìu cú
hưåi vâ vêën àïì lâ chng ta cố biïët cấch nùỉm bùỉt vâ têån dng
hiïåu quẫ nhûäng cú hưåi àố hay khưng? Con ngûúâi d úã bêët k
thúâi àẩi nâo cng ln nung nêëu tham vổng vûún àïën nhûäng
têìm cao múái trong sûå nghiïåp vâ trong cåc sưëng. Tham vổng
àố àôi hỗi mưỵi ngûúâi phẫi biïët têån dng mổi cú hưåi vâ múã
toang mổi cấnh cûãa xung quanh mònh àïí vûún àïën thânh cưng
bùçng têët cẫ khẫ nùng vâ nghõ lûåc, àùåc biïåt lâ trong thúâi àẩi ngây
nay - thúâi àẩi mâ cấc chun gia kinh tïë gổi lâ “Thúâi àẩi vâng
ca loâi ngûúâi”.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GET PAID MORE AND PROMOTED FASTER

fa
ce

bo

Àố lâ nhûäng phûúng phấp àún giẫn, hiïåu quẫ vâ àậ àûúåc
kiïím chûáng trïn thûåc tïë nhùçm gip bẩn nêng cao thu nhêåp vâ
thùng tiïën nhanh hún. Àố cng lâ nhûäng phûúng phấp gip
bẩn kiïím soất con àûúâng sûå nghiïåp ca mònh vâ àùåt mònh vâo
bïå phống àïí vûún cao vâ xa hún nûäa.

ok

.c

Nhûäng ngûúâi àûúåc trẫ lûúng cao nhêët vâ thânh cưng nhêët
trong thúâi àiïím hiïån tẩi cng àậ tûâng ấp dng nhûäng phûúng
phấp nây. Vò vêåy, nïëu tđch cûåc ấp dng, bẩn cng sệ àùåt chên
lïn àûúâng àua cåc àúâi vâ bùỉt àêìu tùng tưëc vïì phđa trûúác. Chó
trong vâi nùm, bẩn sệ àẩt àûúåc nhûäng thânh cưng mâ mưåt
ngûúâi bònh thûúâng phẫi lâm viïåc cêåt lûåc trong mûúâi hóåc hai
mûúi nùm múái cố àûúåc.

om

up

ro

/g

Hêìu hïët nhûäng ngûúâi thânh àẩt àïìu lâ nhûäng ngûúâi biïët
lâm ch cưng viïåc ca mònh. Chđnh thûác tûå lâm ch vâ hoân

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

Chng ta àang chuín tûâ thúâi mâ khẫ nùng lâm viïåc chó
àún giẫn lâ lâm thụ cho ai àố trong sët thúâi gian bẩn úã àưå
tíi lao àưång sang thúâi mâ khẫ nùng lâm viïåc lâ sẫn phêím mâ
bẩn cố thïí bấn sët àúâi cho bêët cûá ai. Àiïìu nây cố nghơa lâ
ngay tûâ bêy giúâ, bẩn phẫi hoân toân chõu trấch nhiïåm vïì mổi
mùåt trong cưng viïåc cng nhû trong cåc sưëng ca mònh. Sai
lêìm lúán nhêët mâ mổi ngûúâi hay mùỉc phẫi lâ cûá nghơ rùçng mònh
lâm viïåc cho ngûúâi khấc chûá khưng phẫi cho chđnh mònh. Cho
d ai lâ ngûúâi k bẫn lûúng cho bẩn thò bẩn cng ln lâ “ưng
ch” ca mònh. Bẩn lâ ngûúâi quët àõnh bẩn sệ àûúåc trẫ bao
nhiïu, thùng tiïën ra sao vâ thânh cưng nhû thïë nâo.

10

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
ÀÏÍ ÀÛÚÅC TRỔNG DNG VÂ ÀẬI NGƯÅ

fa
ce

bo

toân chõu trấch nhiïåm vïì kïët quẫ cưng viïåc àậ biïën hổ trúã
thânh ngûúâi quan trổng vâ sấng giấ trong cưng ty. Vò thïë, cú
hưåi ln rưång múã àưëi vúái hổ. Hổ àûúåc trẫ lûúng nhiïìu hún vâ
thùng tiïën nhanh hún.

ok

Tûâ bêy giúâ, bẩn hậy tûå xem mònh lâ giấm àưëc ca mưåt
cưng ty cố mưåt nhên viïn - ngûúâi nhên viïn àố cng chđnh lâ
bẩn. Vâ bẩn àang chõu trấch nhiïåm bấn mưåt sẫn phêím trïn
mưåt thõ trûúâng cẩnh tranh - àố chđnh lâ dõch v cấ nhên ca
bẩn. Hậy xem bẩn nhû mưåt nhâ tû vêën cho cưng ty ca mònh
vâ xấc àõnh khoẫn lúåi nhån thu àûúåc hâng thấng khi bấn ài
“dõch v cấ nhên ca bẩn”.

.c

om

ro

/g

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

Sau àố, hậy bùỉt àêìu thûåc hiïån 21 bđ quët àûúåc trònh bây
trong cën sấch nây àïí cẫi thiïån mûác thu nhêåp, tẩo ra cú hưåi
thùng tiïën nhanh hún vâ cao hún.

11

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa
ce
bo
ok
.c
om

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

1

ce
bo
ok

XẤC ÀÕNH CHĐNH XẤC
ÀIÏÌU BẨN MËN

.c
om

- Napoleon Hill

s/

T

up

ro

/g

Cåc sưëng thûúâng ûu ấi ngûúâi nâo biïët rộ
mònh thûåc sûå mong mën àiïìu gò.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

13

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

rẫi qua hâng triïåu nùm tiïën hốa, con ngûúâi chđnh lâ
k tđch vơ àẩi nhêët ca tẩo hốa. Vâ câng diïåu k hún khi tẩo
hốa lẩi sinh ra mưỵi ngûúâi mưỵi khấc. Trong mậ di truìn ca
mưỵi ngûúâi àïìu àûúåc “lêåp trònh” nhûäng khẫ nùng tiïìm êín rêët
àùåc biïåt mâ mưỵi ngûúâi hoân toân cố thïí phất triïín nố àïí
thûåc hiïån tưët cẫ nhûäng sûá mïånh phi thûúâng. D rùçng khẫ
nùng àùåc biïåt àố àậ tưìn tẩi trong bẫn thên mưỵi ngûúâi ngay
tûâ lc múái sinh ra nhûng cố rêët đt ngûúâi biïët khúi dêåy vâ vêån
dng nố àïí àẩt àûúåc nhûäng àiïìu mònh mong mën. Vâ àiïìu
trûúác tiïn mâ bẩn cêìn phẫi lâm lâ xấc àõnh àiïìu mònh thûåc
sûå mong mën, sau àố têët cẫ nhûäng viïåc côn lẩi lâ dưìn hïët
têm sûác àïí thûåc hiïån chng.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GET PAID MORE AND PROMOTED FASTER

fa
ce

bo

Àïí xấc àõnh àiïìu mâ bẫn thên thûåc sûå mong mën, bẩn
cêìn phẫi nhêån biïët nùng lûåc cng nhû nhûäng khẫ nùng àùåc
biïåt ca bẫn thên, phẫi hiïíu rộ nhûäng nhu cêìu vâ ûúác mën
ca chđnh mònh, biïët àûúåc cưng viïåc vâ hoẩt àưång nâo lâm
cho bẩn cẫm thêëy thđch th vâ cố thïí khiïën bẩn lûu têm
nhiïìu nhêët.

ok

.c

Mưåt lc nâo àố, bẩn nïn nhòn lẩi nhûäng cưng viïåc mâ
mònh àậ lâm àïí tòm hiïíu xem trẫi nghiïåm nâo lâm cho bẩn
cẫm thêëy th võ nhêët àïí hiïíu hún vïì bẫn thên mònh. Hay thûã
hònh dung vïì tûúng lai ca bẩn, tûúãng tûúång rùçng khi êëy bẩn
àang lâm mưåt cưng viïåc l tûúãng, vúái nhûäng con ngûúâi l
tûúãng, cố mưåt mûác lûúng l tûúãng vâ trong nhûäng àiïìu kiïån
lâm viïåc l tûúãng. Hậy xấc àõnh rộ àưëi vúái bẩn, nhûäng àiïìu
“l tûúãng” àố lâ gò vâ quët àõnh xem ngay tûâ bêy giúâ bẩn
phẫi lâm gò àïí biïën nhûäng àiïìu l tûúãng àố thânh hiïån thûåc.

om

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

Trong bûác tranh vïì tûúng lai àố, nhûäng cú hưåi nghïì
nghiïåp àang múã ra trûúác mùỉt bẩn vâ bẩn hoân toân cố
quìn lûåa chổn bêët k cưng viïåc nâo mâ bẩn u thđch. Chùỉc
chùỉn bẩn sệ thânh cưng hún vâ cố nhiïìu cú hưåi thùng tiïën
hún khi àûúåc lâm mưåt cưng viïåc mâ bẫn thên cẫm thêëy th
võ – cho d cố gùåp phẫi thûã thấch, trúã ngẩi. Nïëu khưng thûåc
sûå u thđch cưng viïåc thò lông àam mï, sûå hùng say vâ nhiïåt
tònh cưëng hiïën trong bẩn sệ bõ “dêåp tùỉt” vâ bẩn chùèng côn
àưång lûåc nâo àïí vûúåt qua nhûäng khố khùn, thêët bẩi trong
tûâng cưng viïåc mâ bẩn thûåc hiïån mưỵi ngây.

14

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
ÀÏÍ ÀÛÚÅC TRỔNG DNG VÂ ÀẬI NGƯÅ

fa
ce

bo

Àïí xấc àõnh chđnh xấc àiïìu mònh mën, bẩn hậy thûåc
hânh phûúng phấp tû duy bùỉt àêìu tûâ sưë 0. Theo cấch tû duy
nây, bẩn hậy xem xết têët cẫ nhûäng quët àõnh trûúác àêy ca
mònh vâ tûå hỗi: “Nïëu biïët trûúác àûúåc tònh hònh sệ nhû thïë
nây thò liïåu tưi cố tiïëp tc hânh àưång nhû vêåy khưng?”.

ok

.c

Khi ấp dng cấch tû duy bùỉt àêìu tûâ sưë 0 trong cưng viïåc,
bẩn hậy tûå hỗi: Nïëu bẩn biïët trûúác tònh hònh sệ nhû thïë nây
thò liïåu bẩn cố àẫm nhêån cưng viïåc nây mưåt lêìn nûäa khưng?
Liïåu bẩn cố àưìng lâm viïåc vúái ngûúâi ch nhû thïë nây
khưng? Liïåu bẩn cố lâm cho cưng ty nây khưng? Liïåu bẩn cố
chổn lơnh vûåc nây khưng? Cố àưìng vúái mûác lûúng nhû thïë
nây khưng?

om

up

ro

/g

i
iL
Ta

s/

Sệ cố lc bẩn àûa ra cêu trẫ lúâi “cố”, vâ àố cng lâ àiïìu
bònh thûúâng khi bẩn mën tòm sûå ưín àõnh trong thúâi àẩi
ngây nay, thúâi àẩi ca sûå thay àưíi vâ cẩnh tranh khưëc liïåt.

On
eu

Nhûng vúái cêu trẫ lúâi “khưng”, bẩn hậy tiïëp tc tûå hỗi:
“Tưi phẫi thay àưíi tònh hònh nây nhû thïë nâo vâ thay àưíi
trong bao lêu?”. Sau àố, tòm cho mònh nhûäng cêu trẫ lúâi xấc
àấng nhêët.

c

Ho
ai

iD
Th

Cố thïí bẩn sệ mêët rêët nhiïìu thúâi gian vâ cưng sûác, thêåm
chđ lâ phẩm phẫi nhiïìu sai lêìm trûúác khi bẩn cố àûúåc cưng
viïåc l tûúãng. Nhûng d cố thïë nâo thò cng hậy bùỉt àêìu
bùçng viïåc xấc àõnh àiïìu mònh thûåc sûå mong mën, vâ sau àố
lâ dưìn hïët têm sûác àïí thûåc hiïån chng.

15

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GET PAID MORE AND PROMOTED FASTER

fa
ce
bo

ok

HÂNH ÀƯÅNG

.c

om

Hậy lêåp mưåt danh sấch nhûäng cưng viïåc l
tûúãng ca bẩn vâ tûúãng tûúång rùçng mổi cú hưåi viïåc
lâm àang múã ra trûúác mùỉt bẩn. Giẫ sûã bẩn cố àêìy
à kiïën thûác, kinh nghiïåm vâ mổi àiïìu kiïån cêìn
thiïët, khi àố bẩn sệ chổn lâm viïåc gò?

up

ro

/g

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

Hậy nghơ àïën nhûäng hânh àưång c thïí nâo àố
mâ bẩn cố thïí thûåc hiïån ngay bêy giúâ. Bẩn sệ lâm
gò àïí trang bõ mổi àiïìu kiïån cho bẫn thên nhùçm
àẩt àûúåc àng cưng viïåc hay võ trđ mâ bẩn thûåc sûå
mong mën? Cho d cêu trẫ lúâi ca bẩn lâ gò ài
nûäa, thò cng hậy bùỉt tay hânh àưång ngay hưm
nay.

16

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

2

ce
bo

CHỔN ÀNG CHƯỴ LÂM

ok
.c

om

Sûå lûåa chổn lâ ca bẩn. Bẩn lâ ngûúâi cêìm lấi.
Bẩn cố thïí lấi con tâu ca mònh túái bêët cûá núi nâo
bẩn mën ngay hưm nay, ngây mai,
hay trong mưåt thúâi gian nûäa.

ro

/g

- W. Clement Stone

i
iL
Ta

s/

up

T

Bïn cẩnh àố, cng cố rêët nhiïìu ngânh khấc phất triïín
chêåm lẩi, thêåm chđ suy giẫm vïì vai trô kinh tïë vâ vêën àïì tẩo
cưng ùn viïåc lâm. Mùåc d vêỵn tiïëp tc thụ ngûúâi àïí thay thïë
nhûäng nhên viïn nghó viïåc hay vïì hûu, nhûng nhûäng ngânh

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

rong thúâi àẩi ngây nay, thúâi àẩi ca sûå biïën chuín
vâ thay àưíi khưng ngûâng, mưåt sưë ngânh kinh tïë àang tiïëp tc
phất triïín vâ trúã nïn chiïëm ûu thïë. Nhûäng ngânh nây múã ra
rêët nhiïìu cú hưåi cho nhûäng ngûúâi cố tham vổng thùng tiïën
nhanh hún vâ xa hún.

17

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GET PAID MORE AND PROMOTED FASTER

fa
ce

bo

nây khố cố cú hưåi phất triïín mẩnh mệ trong tûúng lai dûúái
sûå tấc àưång ca quấ trònh cẩnh tranh khùỉc nghiïåt, sûå thay àưíi
nhu cêìu tiïu dng vâ sûå phất triïín khoa hổc cưng nghïå. Vò
vêåy, cưng viïåc àêìu tiïn ca bẩn trong quấ trònh theo àíi
mc tiïu nghïì nghiïåp lâ phẫi xấc àõnh nhûäng ngânh cố triïín
vổng phất triïín vâ nhûäng ngânh chêåm phất triïín.

ok

.c

Bẩn cố thïí nhanh chống àẩt àûúåc mc tiïu ca mònh àûúåc trẫ lûúng cao vâ àûúåc thùng tiïën nhanh chó trong vâi
nùm nïëu bẩn lâm viïåc trong mưåt lơnh vûåc kinh tïë àang phất
triïín mẩnh. Nhûng nïëu lâm viïåc trong mưåt lơnh vûåc kinh tïë
chêåm phất triïín, bẩn cố thïí phẫi mêët tûâ 5 àïën 10 nùm àïí àẩt
àûúåc àiïìu àố. Cố rêët nhiïìu ngûúâi àậ thay àưíi hoân toân
cåc sưëng ca mònh chó àún giẫn bùçng cấch rệ ngang tòm
mưåt cưng viïåc khấc, trong mưåt cưng ty khấc, thåc mưåt lơnh
vûåc kinh tïë khấc àang rêët phất triïín vâ chiïëm ûu thïë.

om

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

Khi tòm àng cưng viïåc mâ bẩn u thđch tẩi mưåt cưng
ty triïín vổng, bẩn sệ àûúåc khúi dêåy têët cẫ nhiïåt huët àïí
lâm viïåc vúái mưåt hiïåu quẫ cao nhêët. Àiïìu àố cng thưi

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

Hậy xem nùng lûåc vâ tâi nùng ca bẩn lâ mưåt ngìn vưën
àêìu tû àùỉt giấ, vâ xem thõ trûúâng viïåc lâm lâ núi mâ bẩn sệ
àêìu tû ngìn vưën àố àïí thu vïì lúåi nhån cao nhêët. Hậy xem
tinh thêìn, cẫm xc vâ thïí chêët ca bẩn lâ mưåt ngìn lûåc àïí
àõnh hûúáng bẩn àïën àónh cao sûå nghiïåp. Hậy nghơ àïën lúåi đch
ca bẫn thên khi quët àõnh àùåt sûå nghiïåp vâ cẫ cåc sưëng
ca mònh vâo mưåt cưng ty nâo àố hay mưåt ngânh nâo àố.

18

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
ÀÏÍ ÀÛÚÅC TRỔNG DNG VÂ ÀẬI NGƯÅ

fa
ce

bo

thc bẩn liïn tc tòm cấch àïí nêng cao vai trô vâ giấ trõ ca
bẩn trong cưng ty. Vúái nưỵ lûåc àố, viïåc bẩn àûúåc àïì bẩt vâo
mưåt võ trđ tuåt vúâi trong mưåt thúâi gian ngùỉn lâ àiïìu
àûúng nhiïn.

ok
.c

om

HÂNH ÀƯÅNG

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

Hậy tòm hiïíu thõ trûúâng lao àưång vâ nghïì
nghiïåp hiïån nay. Xấc àõnh nhûäng cưng ty vâ
nhûäng lơnh vûåc ”nống” nhêët trïn thõ trûúâng dûåa
vâo cấc tiïu chđ nhû sẫn phêím múái, phûúng phấp
sẫn xët vâ tưëc àưå phất triïín. Chổn ra mưåt cưng ty
hay mưåt lơnh vûåc khiïën bẩn quan têm nhêët.

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

Hậy tiïën hânh mưåt cåc khẫo sất nhỗ. Kiïím tra
thưng tin vïì cưng ty, lơnh vûåc bẩn àang quan têm
trïn bấo chđ, trïn mẩng internet, vâ úã nhûäng ngûúâi
àang lâm viïåc hay cố cưng viïåc liïn quan àïën lơnh
vûåc àố. Hậy nhúá rùçng ûu thïë ln thåc vïì ngûúâi
cố àûúåc thưng tin tưët nhêët. Sau àố, nưåp àún vâo
mưåt võ trđ mâ bẩn thđch vâ tòm hiïíu xem cưng viïåc
àố àôi hỗi bẩn phẫi cố nhûäng k nùng hay nùng
lûåc gò àïí gùåt hấi thânh cưng. Quấ trònh lâm cåc
khẫo sất nây cố thïí lâm thay àưíi cẫ cåc àúâi bẩn.

19

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa
ce
bo
ok
.c
om

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

3

ce
bo

CHỔN ÀNG CÊËP TRÏN

ok
.c
om

Sûác mẩnh vơ àẩi nhêët ca con ngûúâi
lâ sûác mẩnh lûåa chổn.

/g

- J. Martin Kohe

s/

up

ro

C

On
eu

i
iL
Ta

hổn àûúåc mưåt ngûúâi cêëp trïn ph húåp vâ tâi giỗi lâ
mưåt trong nhûäng ëu tưë quan trổng gip bẩn cố àûúåc nhûäng
bûúác ài vûäng chùỉc hûúáng àïën mc tiïu nghïì nghiïåp, vâ chùỉc
chùỉn lúåi đch trûúác mùỉt lâ sệ gip bẩn nêng cao thu nhêåp vâ
cố nhiïìu cú hưåi thùng tiïën.

21

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Trong quấ trònh tòm viïåc, bẩn nïn tòm hiïíu thêåt k vïì cêëp
trïn tûúng lai ca mònh àïí biïët àûúåc hổ cố phẫi lâ mêỵu

Ho
ai

iD
Th

Àẫm nhêån mưåt cưng viïåc cng tûúng tûå nhû viïåc thûåc
hiïån mưåt thỗa thån lâm ùn mâ trong àố ngûúâi sïëp chđnh lâ
mưåt àưëi tấc. Àố lâ ngûúâi cố ẫnh hûúãng lúán àïën mûác lûúng
vâ thûúãng, tưëc àưå thùng tiïën cng nhû mổi vêën àïì khấc liïn
quan àïën cưng viïåc ca bẩn.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GET PAID MORE AND PROMOTED FASTER

fa
ce

bo

ngûúâi mâ bẩn mën cưång tấc khưng. Hổ cố phẫi lâ ngûúâi
mâ bẩn cố thïí u mïën, kđnh trổng vâ khêm phc? Hổ cố
phẫi lâ ngûúâi thên thiïån vâ sùén sâng hưỵ trúå àïí gip bẩn
thùng tiïën nhanh trong cưng viïåc?

ok

Cho d hoẩt àưång trong lơnh vûåc kinh doanh hay sẫn
xët thò nhûäng nhâ lậnh àẩo giỗi cng àïìu cố chung mưåt sưë
phêím chêët nhêët àõnh. Trûúác tiïn hổ àïìu lâ nhûäng ngûúâi
chđnh trûåc vâ àấng tin cêåy. Mưåt khi àậ hûáa thò hổ sệ giûä lúâi.
Nïëu hổ àậ hûáa xết àiïìu chónh lûúng cho bẩn thò hổ sệ ln
lâm àng theo àiïìu àố.

.c

om

ro

/g

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

Nhûäng nhâ lậnh àẩo giỗi ln biïët cấch giao viïåc hiïåu
quẫ. Khi giao viïåc, hổ ln dânh thúâi gian àïí mư tẫ cưng
viïåc thêåt rộ râng, c thïí vâ ln àûa ra tiïu chín àấnh giấ
kïët quẫ cưng viïåc cng nhû thúâi hẩn, ngên sấch cho phếp.
Bïn cẩnh àố, hổ cng u cêìu bẩn àûa ra kiïën vâ cấch giẫi
quët riïng ca mònh, vâ khuën khđch bẩn ấp dng nhûäng
cấch tiïën hânh cưng viïåc múái vâ hiïåu quẫ hún.

22

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Bẩn cố thïí biïët àûúåc mưëi quan hïå giûäa sïëp vâ bẩn nhû
thïë nâo bùçng cấch àấnh giấ xem bẩn cố cẫm thêëy dïỵ dâng

Ho
ai

iD
Th

Nhûäng nhâ lậnh àẩo giỗi ln biïët quan têm àïën nhên
viïn khưng chó vïì cưng viïåc hâng ngây mâ côn vïì cåc sưëng
cấ nhên vâ gia àònh ca nhên viïn. Hổ mën biïët nhên viïn
nghơ gò, quan têm àiïìu gò… Nối chung, hổ quan têm àïën têët
cẫ nhûäng gò cố thïí ẫnh hûúãng àïën tinh thêìn vâ tấc phong
lâm viïåc ca nhên viïn.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
ÀÏÍ ÀÛÚÅC TRỔNG DNG VÂ ÀẬI NGƯÅ

fa
ce

khi trao àưíi thùèng thùỉn vâ trûåc tiïëp vúái sïëp vïì bêët k vêën àïì
gò liïn quan àïën bẩn khưng. Mưỵi khi gùåp sïëp, bẩn cẫm thêëy
tûå tin, thoẫi mấi hay ln cùng thùèng, lo lùỉng?

bo

Cố lệ thûúác ào àng nhêët, hiïåu quẫ nhêët chđnh lâ sûå hâi
lông vâ thoẫi mấi ca bẩn. Nïëu lâm viïåc vúái mưåt cêëp trïn tưët,
bẩn sệ ln cẫm thêëy vui vễ vâ tûå tin mònh lâ mưåt ngûúâi hûäu
đch vâ quan trổng.

ok

.c

om

Lâm viïåc cho ngûúâi lậnh àẩo tuåt vúâi lâ mưåt cấch àïí
thânh cưng hún vâ cố cú hưåi thùng tiïën nhanh hún. Nhiïåm
v ca bẩn lâ hậy lûåa chổn cho mònh mưåt ngûúâi lậnh àẩo
nhû thïë.

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

23

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GET PAID MORE AND PROMOTED FASTER

fa
ce
bo

HÂNH ÀƯÅNG

ok

Hậy nghơ vïì võ cêëp trïn hiïån tẩi ca bẩn, vïì
nhûäng ngûúâi sïëp tưët mâ trûúác àêy bẩn àậ tûâng húåp
tấc. Xấc àõnh nhûäng phêím chêët vâ hânh vi ca hổ
mâ bẩn ngûúäng mưå. So sấnh hònh ẫnh ca ngûúâi
sïëp l tûúãng mâ bẩn mong àúåi vúái ngûúâi sïëp hiïån
tẩi ca bẩn.

.c

om

ro

/g

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

Hậy tiïën hânh phất triïín mưëi quan hïå vúái cêëp
trïn ngay tûâ hưm nay. Hậy àïën gùåp cêëp trïn vâ
thùèng thùỉn trònh bây mổi vêën àïì mâ cêëp trïn nïn
hay khưng nïn lâm àïí gip bẩn lâm viïåc hiïåu quẫ
hún. Àưìng thúâi, hậy trònh bây mổi vêën àïì khiïën
bẩn cẫm thêëy hâi lông vâ kđch thđch sûå àống gốp
ca bẩn cho cưng ty nhiïìu hún. Hêìu hïët nhûäng
nhâ lậnh àẩo àïìu rêët sùén lông tiïëp thu kiïën phẫn
hưìi ca nhên viïn nïëu kiïën àố lâ tđch cûåc, nhùçm
mc àđch xêy dûång chûá khưng phẫi lâ àïí cưng kđch
hay chó trđch.

24

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×