Tải bản đầy đủ

Dam nghi lon

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa
ce
bo
ok
.c
om

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta


s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

ce
bo
ok
.c
om
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta


s/

up

ro

/g
Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

THE MAGIC OF THINKING BIG

fa

by David J. Schwartz, Ph. D.

ce
bo

Copyright © 1959, 1965 by Prentice-Hall, Inc.
All rights reserved.

ok

Vietnamese translation copyright © 2009 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with original publisher, Fireside,
an imprint of Simon & Schuster, Inc.

.c

om
ro

/g
up

THE MAGIC OF THINKING BIG

DẤM NGHƠ LÚÁN!

s/

i
iL
Ta

Cưng ty First News-Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh
êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao
bẫn quìn vúái NXB Fireside, mưåt chi nhấnh ca têåp àoân
Simon & Schuster, Hoa K.

iD
Th

On
eu

Bêët cûá sûå sao chếp nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ
Simon & Schuster àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët
bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå
Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne.
CƯNG TY VÙN HOA
Á SAN
Á G TAO
Å TRĐ VIÏT
Å - FIRST NEWS

c

Ho
ai

11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP. Hưì Chđ Minh
Tel: (84-8) 3822 7979 - 3822 7980 - 3823 3859 - 3823 3860
Fax: (84-8) 3822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

DAVID J. SCHWARTZ, Ph.D.

ce
bo

ok

THE MAGIC OF THINKING BIG
.c

DAM NGHễ L N !
om

up

ro

/g

Biùn dừch:

i
iL
Ta

s/

Nguyùợn Thừ Thanh - Trờỡn Lù Thu Trang Nguyùợn Thừ Thanh Huyùỡn
Hiùồu dủnh:

Nguyùợn Chỷỳng - Vỷỳng Long

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

NHA XUấậT BAN TRE

Ho
ai

iD
Th

On
eu

First News


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU

ce
bo
ok
.c

om

Vò sao tưi lẩi àùåt tûåa cho cën sấch nây lâ DẤM NGHƠ LÚÁN!
khi àậ cố hâng ngân cën sấch àûúåc xët bẫn hâng nùm? Tẩi sao
lẩi cêìn phẫi xët bẫn thïm mưåt cën nûäa?

ro

/g

Cho phếp tưi àûúåc chia sễ vúái bẩn mưåt vâi thưng tin quan trổng.

up

On
eu

i
iL
Ta

s/

Vâi nùm trûúác àêy, tưi tham dûå mưåt hưåi nghõ bấn hâng vư
cng êën tûúång ca mưåt cưng ty nổ. Võ phố ch tõch ph trấch
marketing lc àố rêët hûáng khúãi. Cng àûáng vúái ưng trïn bc diïỵn
thuët lâ ngûúâi àẩi l bấn hâng hâng àêìu ca cưng ty, mưåt ngûúâi
àân ưng vúái vễ ngoâi bònh dõ, nhûng lâ ngûúâi àậ kiïëm àûúåc gêìn
60.000 àư la vâo cëi nùm, trong khi thu nhêåp ca nhûäng àẩi l
khấc chó úã mûác 12.000 àư la.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

5

Ho
ai

iD
Th

Võ phố ch tõch àûa ra dưìn dêåp nhiïìu cêu hỗi dânh cho cûã
tổa: “Tưi mën cấc bẩn hậy nhòn thêåt k Harry. Nâo, hậy nối cho
tưi biïët, Harry kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún gêëp nùm lêìn, cố phẫi do
Harry thưng minh gêëp nùm lêìn cấc anh khưng? Khưng phẫi, đt nhêët
lâ theo nhûäng bâi kiïím tra nhên sûå ca chng tưi. Kïët quẫ ca
nhûäng bâi kiïím tra àố cho thêëy anh êëy cng chó nhû nhûäng ngûúâi
bònh thûúâng khấc àang hiïån diïån trong phông nây mâ thưi.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
THE MAGIC OF THINKING BIG

fa
ce

Cố phẫi Harry lâm viïåc chùm chó gêëp nùm lêìn cấc bẩn khưng?
Khưng, khưng phẫi – đt nhêët lâ theo nhûäng bấo cấo thûåc tïë, sưë
ngây nghó ca anh êëy côn nhiïìu hún àa sưë cấc bẩn ngưìi àêy.

bo

Hay lâ Harry cố nhiïìu tiïìn hún cấc bẩn? Mưåt lêìn nûäa, cêu trẫ
lúâi lẩi lâ khưng. Cấc tâi khoẫn àïìu chó úã mûác trung bònh. Hay lâ
Harry àûúåc hổc hânh nhiïìu hún? Cố sûác khỗe tưët hún? Khưng.
Harry thêåt ra bònh thûúâng nhû mổi ngûúâi bònh thûúâng khấc, ngoẩi
trûâ mưåt àiïìu...”

ok

.c

om

s/

up

ro

/g

Võ phố ch tõch nhêën mẩnh: “… Sûå khấc biïåt duy nhêët giûäa
Harry vâ cấc bẩn lâ Harry dấm nghơ vâ nghơ tấo bẩo hún cấc bẩn
gêëp nùm lêìn”. Ưng phên tđch: thânh cưng thûåc sûå àûúåc quët àõnh
phêìn lúán búãi têìm suy nghơ ca mưåt ngûúâi hún lâ búãi trđ thưng minh
ca ngûúâi àố.

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

Àố quẫ lâ mưåt suy nghơ múái mễ, gêy tô mô. Tưi khùỉc ghi àiïìu
àố. Tưi câng quan sất, câng tiïëp xc, câng trô chuån vúái nhiïìu
ngûúâi, câng àâo sêu nghiïn cûáu nhûäng ëu tưë êín chûáa sau thânh
cưng, cêu trẫ lúâi câng hiïån rộ. Câng nghiïn cûáu nhiïìu trûúâng húåp,
tưi câng nhêån ra tiïìn bẩc, hẩnh phc vâ sûå thỗa mận ca bẩn rưång
lúán àïën àêu àïìu ph thåc vâo têìm suy nghơ ca bẩn. Àố chđnh lâ
àiïìu k diïåu ca tû duy lúán.

c

Ho
ai

“Vêåy tẩi sao DẤM NGHƠ LÚÁN gip bẩn àẩt àûúåc nhiïìu thûá
nhû vêåy, nhûng vêỵn cố rêët đt ngûúâi suy nghơ theo cấch àố?” Àậ rêët
nhiïìu ngûúâi nïu cêu hỗi àố vúái tưi. Vâ, àêy lâ cêu trẫ lúâi. Têìm
nhòn ca àa sưë chng ta thûúâng múâ mõt, phêìn lúán chó lâ nhûäng
nghơ vùåt vậnh vâ khưng khoấng àẩt. Mưi trûúâng xung quanh chng
6
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
DẤM NGHƠ LÚÁN!

fa
ce

bo

ta àêìy rêỵy nhûäng kễ chó mën kếo chng ta xëng trúã thânh
ngûúâi têìm thûúâng. Gêìn nhû ngây nâo cng cố ngûúâi thuët phc
bẩn: “àậ cố quấ nhiïìu ngûúâi lậnh àẩo rưìi, chùèng côn mêëy ngûúâi lâm
‘thûúâng dên’ cẫ”. Hay nối cấch khấc, cú hưåi lậnh àẩo khưng côn,
nhûäng ngûúâi lậnh àẩo quấ dû thûâa rưìi, nïn hậy chõu khố lâm mưåt
nhên viïn nhỗ bế thưi.

ok

.c

Nhûng kiïën “quấ nhiïìu ngûúâi lậnh àẩo” rộ râng khưng hïì
ph húåp vúái thûåc tïë cht nâo cẫ. Nhûäng ngûúâi lậnh àẩo trong hêìu
hïët cấc ngânh nghïì sệ nối vúái bẩn, cng nhû tûâng nối vúái tưi: “Vêën
àïì àang àùåt ra hiïån nay lâ cố quấ nhiïìu nhên viïn, nhûng chùèng
cố mêëy ngûúâi lậnh àẩo”.

om

ro

/g

i
iL
Ta

s/

up

Nhûäng ngûúâi cố suy nghơ hểp hôi xung quanh bẩn côn nối:
“Cấi gò àïën sệ àïën,” sưë phêån ca bẩn nùçm ngoâi têìm kiïím soất
ca bẩn, àõnh mïånh àậ an bâi. Vò vêåy, hậy qụn ài nhûäng ûúác mú,
qụn ngưi nhâ khang trang, qụn ngưi trûúâng àùåc biïåt cho bổn
trễ vâ mưåt cåc sưëng tưët àểp hún. Hậy cam chõu. Hậy phố mùåc
cho sưë phêån!

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

Hổ cng khuën cấo lâ bẩn phẫi cẩnh tranh vư cng gay gùỉt
thò múái mong ngoi lïn àûúåc võ trđ hâng àêìu. Nhûng liïåu cố àng
nhû vêåy khưng? Mưåt võ giấm àưëc nhên sûå tẩi M cho tưi biïët: sưë
lûúång hưì sú ûáng viïn xin vâo nhûäng võ trđ cố mûác lûúng 10.000
àư la/nùm nhiïìu hún tûâ 50 - 250 lêìn so vúái sưë lûúång hưì sú ûáng
viïn xin cho nhûäng cưng viïåc cố mûác lûúng 50.000 àư la/nùm.
Àiïìu nây chûáng tỗ sûå cẩnh tranh cho mưåt cưng viïåc bònh thûúâng
nhiïìu gêëp 50 lêìn trúã lïn so vúái sûå cẩnh tranh cho mưåt cưng viïåc

7
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
THE MAGIC OF THINKING BIG

fa

cao cêëp. Nhûäng cưng viïåc cao cêëp àố àang rêët thiïëu ngûúâi. Vêỵn côn
rêët nhiïìu chưỵ trưëng dânh cho nhûäng ngûúâi dấm nghơ lúán.

ce

bo

Cấc ngun tùỉc vâ khấi niïåm cú bẫn hưỵ trúå cho cën sấch
DẤM NGHƠ LÚÁN! àûúåc lêëy tûâ nhiïìu ngìn cưí xûa nhêët ca
nhûäng bưå ốc thưng minh vâ vơ àẩi nhêët tûâng sưëng trïn trấi àêët.
Nhâ tiïn tri David àậ tûâng viïët: “Khi mưåt ngûúâi nghơ anh ta lâ kễ
thûá ba, thò anh ta àng lâ kễ thûá ba”; hay triïët gia Emerson:
“Nhûäng ngûúâi vơ àẩi lâ nhûäng ngûúâi hiïíu àûúåc rùçng chđnh suy nghơ
múái thưëng trõ thïë giúái”; hay Milton, tấc giẫ ca Thiïn àûúâng àậ mêët:
“Tûå trong têm trđ bẩn cố thïí tẩo ra thiïn àûúâng ca àõa ngc,
hóåc àõa ngc ca thiïn àûúâng”. Shakespeare, bưå ốc thưng minh
sêu sùỉc àấng kđnh nïí, cng tûâng viïët: “Khưng cố gò lâ tưët hay xêëu
cẫ, trûâ phi bẩn nghơ nhû vêåy”.

ok

.c

om

s/

up

ro

/g

On
eu

i
iL
Ta

Nhûng côn chûáng cúá hay vđ d thûåc tiïỵn thò àûúåc lêëy tûâ àêu? Cố
gò bẫo àẫm sûå àng àùỉn ca nhûäng ngûúâi DẤM NGHƠ LÚÁN!? Àêy lâ
nhûäng cêu hỗi hoân toân húåp l. Nhiïìu dêỵn chûáng àûúåc lêëy tûâ cåc
sưëng ca nhûäng ngûúâi xung quanh chng ta, nhûäng ngûúâi mâ thưng
qua viïåc àẩt àûúåc thânh cưng, thânh tđch vâ hẩnh phc àậ chûáng minh
têìm suy nghơ lúán lao thûåc sûå mang àïën biïët bao àiïìu k diïåu.

c

Ho
ai

iD
Th

Nhûäng hûúáng dêỵn àún giẫn mâ chng tưi àûa ra dûúái àêy
khưng phẫi lâ nhûäng l thuët chûa àûúåc kiïím nghiïåm. Àố khưng
phẫi lâ sûå phỗng àoấn vâ kiïën ca mưåt ngûúâi. Mâ àố lâ nhûäng
cấch tiïëp cêån vúái vư vân tònh hëng ca cåc sưëng àậ àûúåc chûáng
minh, trúã thânh nhûäng hûúáng dêỵn cố thïí ấp dng phưí biïën vâ tẩo
ra tấc dng k diïåu.

8
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
DẤM NGHƠ LÚÁN!

fa
ce

bo

Viïåc bẩn àổc nhûäng trang sấch nây, trûúác hïët àậ chûáng tỗ
bẩn àang mong mën àẩt àûúåc thânh cưng lúán hún. Bẩn mën
thûåc hiïån nhûäng ûúác mú. Bẩn mën cố mưåt cåc sưëng àêìy à
hún. Bẩn mën cåc sưëng nây dânh cho mònh nhûäng àiïìu àấng
àûúåc th hûúãng. Tưi xin nhêën mẩnh: ûúác mën àẩt àûúåc thânh
cưng lâ mưåt phêím chêët àấng qu!

ok

.c

Bẩn côn cố mưåt phêím chêët àấng ngûúäng mưå khấc nûäa. Viïåc
bẩn cêìm quín sấch nây trong tay chûáng tỗ bẩn àậ tòm thêëy cưng
c gip bẩn àẩt àûúåc thânh cưng. Àïí tẩo ra bêët cûá vêåt gò - ư tư,
cêy cêìu hay tïn lûãa - cng àïìu cêìn cưng c. Rêët nhiïìu ngûúâi cưë
gùỉng vûún àïën mưåt cåc sưëng thânh cưng nhûng qụn ài nhûäng
cưng c àïí gip àúä hổ. Nhûng bẩn thò khưng. Bẩn àang cố à hai
phêím chêët cêìn thiïët àïí nhêån ra àûúåc lúåi đch thûåc sûå ca cën
sấch nây: mong mën cố àûúåc thânh cưng lúán hún, vâ sûå nhẩy bến
àïí chổn lûåa mưåt cưng c hûäu đch gip bẩn nhêån diïån àûúåc mong
mën àố.

om

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

Vúái DẤM NGHƠ LÚÁN!, bẩn sệ sưëng tûå tin hún, giâu cố hún,
hẩnh phc hún, àẩt àûúåc nhûäng thânh tûåu to lúán, kiïëm àûúåc
nhiïìu tiïìn, cố nhiïìu bẩn vâ àûúåc mổi ngûúâi tưn trổng. Bẩn sệ
hiïíu tû duy tấo bẩo mang àïën àiïìu k diïåu cho bẩn nhû thïë nâo.
Hậy bùỉt àêìu vúái cêu nối ca nhâ hiïìn triïët vơ àẩi Disraeli: “Cåc
àúâi thêåt ngùỉn ngi, do vêåy, àûâng sưëng nhỗ nhoi”.

9
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa
ce
bo
ok
.c
om

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

fa

CHÛÚNG 1

ce

bo

THÂNH CƯNG
BÙỈT NGÌN TÛÂ NIÏÌM TIN
ÚÃ BẪN THÊN

ok

.c

om
s/

up

ro

/g
i
iL
Ta

THÂNH CƯNG CHĐNH LÂ ÀẨT ÀÛÚÅC THÂNH

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

11

Ho
ai

iD
Th

On
eu

QUẪ nhû mong àúåi, lâ chinh phc àûúåc mc tiïu àậ àïì ra. Àố
cố thïí lâ sûå giâu cố vïì mùåt vêåt chêët nhû súã hûäu mưåt ngưi nhâ
àểp, têån hûúãng nhûäng k nghó th võ, cố àûúåc sûå an toân vïì
mùåt tâi chđnh vâ khẫ nùng dânh nhûäng àiïìu kiïån hổc têåp tưët
nhêët cho con cấi; cng cố thïí àố lâ sûå dưìi dâo ca nhûäng giấ trõ
tinh thêìn nhû quìn lậnh àẩo, sûå ngûúäng mưå vâ tưn trổng ca
nhûäng ngûúâi xung quanh, d trong tưí chûác, gia àònh hay ngoâi
xậ hưåi. Thânh cưng gip giẫi tỗa mổi êu lo, súå hậi, thêët vổng
hay cẫm giấc bõ thêët bẩi, àưìng thúâi gip ta thïm tûå tin, hâi lông
vïì bẫn thên vâ ln tòm thêëy hẩnh phc trong cåc sưëng.
Khưng nhûäng vêåy, ngûúâi thânh cưng côn cố thïí mang àïën
nhiïìu àiïìu tưët àểp hún cho nhûäng ngûúâi àang cêìn àïën sûå trúå
gip ca hổ.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
THE MAGIC OF THINKING BIG

fa
ce

Ai cng mong mën àûúåc thânh cưng, àûúåc têån hûúãng
nhûäng àiïìu tưët àểp nhêët ca cåc sưëng. Khưng ai thđch phẫi lìn
ci, sưëng mưåt cåc àúâi tễ nhẩt vâ cng khưng ai mën mònh trúã
nïn thêëp kếm hóåc trúã thânh nhûäng cưng dên hẩng hai.

bo

ok

Tûâ Kinh thấnh, chng ta cố thïí tòm thêëy nhiïìu quan niïåm
rêët gêìn gi vúái thûåc tiïỵn trong viïåc tẩo dûång thânh cưng - tûåu
trung àïìu nhêën mẩnh rùçng: niïìm tin cố thïí gip chng ta lâm
àûúåc nhûäng àiïìu tûúãng chûâng nhû khưng thïí. Hậy tin vâ thûåc sûå
tin lâ mònh cố thïí àẩt àûúåc nhûäng àiïìu bẫn thên chûa tûâng
lâm, rưìi ta sệ lâm àûúåc. Nhiïìu ngûúâi khưng dấm tin rùçng hổ
cố thïí, vâ thïë lâ hổ chùèng àẩt àûúåc àiïìu gò cẫ!

.c

om

/g

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

Àưi khi chng ta nghe ai àố nối: “Thêåt vúá vêín khi nghơ
rùçng con ngûúâi cố thïí dõch chuín cẫ ngổn ni chó bùçng cêu
nối ‘Ni úi, hậy dúâi ài’.” Àún giẫn chó vò ta cho rùçng àố lâ àiïìu
khưng thïí. Cố lệ nhûäng ngûúâi nối cêu “Ni úi, hậy dúâi ài” àậ
nhêìm lêỵn giûäa niïìm tin vúái sûå mú tûúãng. Rộ râng chng ta
khưng thïí chó ûúác mâ cố thïí di chuín àûúåc ngổn ni. Hay
chng ta khưng thïí chó ûúác mâ cố àûúåc mưåt cùn hưå cao cêëp,
mưåt ngưi nhâ cố nùm phông ng, ba phông tùỉm hay mưåt mûác
thu nhêåp cố thïí àûa mònh vâo têìng lúáp thûúång lûu trong xậ
hưåi. Vâ chng ta cng khưng thïí chó ûúác mâ ngưìi àûúåc vâo võ
trđ lậnh àẩo.

Sûác mẩnh ca niïìm tin khưng cố gò lâ ma thåt hay bđ êín
cẫ. Niïìm tin, tûác thấi àưå “Tưi-tin-lâ-tưi-cố-thïí”, ln lan tỗa
mưåt sûác mẩnh, khúi dêåy nhûäng khẫ nùng tiïìm êín vâ tiïëp thïm
12
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Ho
ai

iD
Th

Nhûng nïëu cố niïìm tin, chng ta cố thïí lâm àûúåc têët cẫ.
Chng ta cố thïí àẩt àûúåc thânh cưng nïëu tin rùçng mònh sệ
thânh cưng.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
DẤM NGHƠ LÚÁN!

fa

nghõ lûåc cho ta. Khi bẩn tin rùçng tưi-cố-thïí-lâm-àûúåc thò cấchthûác-thûåc-hiïån sệ xët hiïån.

ce

bo

Cố khưng đt bẩn trễ bùỉt àêìu mưåt cưng viïåc múái mưỵi ngây
trïn khùỉp thïë giúái. Mưỵi ngûúâi àïìu “mú ûúác” mưåt ngây nâo àố,
mònh sệ vûún àïën àónh cao ca sûå nghiïåp. Àiïìu àấng tiïëc lâ
phêìn lúán nhûäng bẩn trễ nây lẩi chûa tin hùèn vâo bẫn thên
mònh. Chđnh nïëp nghơ “tưi-khưng-thïí” àậ hẩn chïë khẫ nùng
sấng tẩo vâ khiïën hổ khưng tòm ra àûúåc con àûúâng thđch húåp
àïí vûún lïn. Àêy lâ lïì thối suy nghơ thûúâng thêëy úã nhûäng
ngûúâi “bònh thûúâng”.

ok

.c

om

/g

i
iL
Ta

s/

up

ro

Tuy nhiïn, vêỵn cố mưåt sưë đt bẩn trễ dấm tin rùçng hổ sệ
thânh cưng. Hổ bùỉt tay vâo cưng viïåc bùçng mưåt thấi àưå tđch
cûåc: “Tưi àang-vûún-àïën-àónh-cao àêy!”. Vâ vúái niïìm tin lúán
lao êëy, hổ àậ thânh cưng. Bùçng suy nghơ khưng-gò-lâ-khưngthïí, nhûäng ngûúâi trễ nây quan sất vâ hổc hỗi cấch lâm viïåc ca
thïë hïå ài trûúác. Hổ tòm hiïíu cấch tiïëp cêån vêën àïì, cấch ra
quët àõnh cng nhû thấi àưå lâm viïåc ca nhûäng ngûúâi thânh
àẩt. Thêåt vêåy, bđ quët cêìn-phẫi-thûåc-hiïån-nhû-thïë-nâo ln àïën
vúái nhûäng ai tin rùçng mònh cố thïí lâm àûúåc.

Vúái khoẫn tiïët kiïåm chûa àïën 3.000 àư la, mổi ngûúâi
khun cư nïn tûâ bỗ àõnh búãi sưë vưën àêìu tû tưëi thiïíu àïí kinh
doanh nhâ lûu àưång lúán gêëp nhiïìu lêìn khoẫn vưën đt ỗi kia.

13
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Mổi ngûúâi khun: “Cư hậy nhòn xem, thõ trûúâng bêy giúâ
cẩnh tranh gay gùỉt àïën mûác nâo. Trong khi àố, cư chùèng cố

Ho
ai

iD
Th

On
eu

Hai nùm trûúác, mưåt cư gấi trễ mâ tưi quen quët àõnh múã
mưåt cưng ty chun kinh doanh nhâ lûu àưång. Khi êëy cư nhêån
àûúåc rêët nhiïìu lúâi khun rùçng cư khưng nïn - vâ cng khưng
thïí - lâm viïåc àố.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
THE MAGIC OF THINKING BIG

fa

kinh nghiïåm gò nhiïìu trong viïåc kinh doanh nhâ lûu àưång,
nối chi àïën viïåc àiïìu hânh cẫ mưåt doanh nghiïåp”.

ce

bo

Nhûng cư gấi trễ êëy vêỵn trân àêìy niïìm tin vâo bẫn thên,
tin vâo khẫ nùng thânh cưng ca cưng viïåc kinh doanh nây.
Cư thûâa nhêån lâ mònh thiïëu vưën, thiïëu kinh nghiïåm, vâ mûác
àưå cẩnh tranh trong ngânh nây àang ngây câng khưëc liïåt hún.

ok

.c

Nhûng cư vêỵn quẫ quët: “Qua tòm hiïíu, tưi nhêån thêëy
ngânh kinh doanh nhâ lûu àưång àang ngây câng phất triïín.
Khưng nhûäng vêåy, sau khi nghiïn cûáu thõ trûúâng, tưi tin mònh
cố thïí lâm tưët cưng viïåc kinh doanh nây hún bêët cûá ai. ÙỈt hùèn
tưi sệ mùỉc phẫi mưåt sưë sai lêìm nâo àố, nhûng tưi sệ ài àïën
thânh cưng nhanh thưi”. Vâ cư àậ thûåc hiïån àng nhû lúâi
mònh nối. Cư hêìu nhû chùèng gùåp cht khố khùn nâo trong
viïåc huy àưång vưën. Niïìm tin tuåt àưëi vâo sûå thânh cưng àậ
gip cư chiïëm àûúåc lông tin ca hai nhâ àêìu tû. Vúái niïìm tin
tuåt àưëi àố, cư gấi àậ lâm àûúåc “àiïìu khưng thïí” – cư àậ
thuët phc àûúåc mưåt cưng ty chïë tẩo nhâ lûu àưång cho cư
mưåt hẩn mûác cung cêëp mâ khưng phẫi trẫ tiïìn trûúác.

om

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

On
eu

Cư cho biïët: “Nùm ngoấi doanh thu bấn hâng ca chng
tưi àẩt 1 triïåu àư la”. Cư hy vổng nùm túái sệ àẩt àûúåc hún 2
triïåu àư la.

Chùèng mêëy ai dấm nghơ rùçng chó cêìn cố niïìm tin lâ sệ lâm
àûúåc mổi viïåc. Nhûng bêët cûá ngûúâi nâo cố niïìm tin mẩnh mệ
vâo bẫn thên, chùỉc chùỉn hổ sệ àẩt àûúåc thânh cưng. Ngay sau
14
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Ho
ai

iD
Th

Niïìm tin, mưåt niïìm tin mậnh liïåt, sệ thc àêíy chng ta suy
nghơ àïën cng àïí tòm ra phûúng hûúáng, phûúng tiïån vâ
phûúng phấp thûåc hiïån. Chó khi bẩn tin vâo chđnh mònh thò
ngûúâi khấc múái cố thïí àùåt niïìm tin vâo bẩn!


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
DẤM NGHƠ LÚÁN!

fa
ce

bo

àêy tưi sệ kïí mưåt cêu chuån àïí minh chûáng cho khẫ nùng
“lâm nïn nhûäng àiïìu tûúãng chûâng khưng thïí” ca con ngûúâi.
Àố lâ cêu chuån vïì mưåt cưng ty xêy dûång cêìu àûúâng nhâ
nûúác, núi mưåt ngûúâi bẩn ca tưi àang lâm viïåc, thåc mưåt
bang vng trung têm phđa Bùỉc Hoa K.

ok

Ngûúâi bẩn àố kïí: “Thấng trûúác, cưng ty chng tưi gûãi
thưng bấo àïën nhiïìu núi cho biïët chng tưi àang cêìn tòm mưåt
àưëi tấc thđch húåp àïí àẫm nhiïåm viïåc thiïët kïë tấm cêy cêìu
thåc mưåt dûå ấn xêy dûång àûúâng qëc lưå. Kinh phđ xêy cêìu lâ
5 triïåu àư la. Doanh nghiïåp thiïët kïë sệ nhêån th lao trõ giấ 4%
húåp àưìng, tûúng àûúng vúái 200.000 àư la.

.c

om

/g

i
iL
Ta

s/

up

ro

Tưi àậ trao àưíi vúái 21 cưng ty cố khẫ nùng thiïët kïë dûå ấn
àố. Bưën cưng ty mẩnh nhêët khưng ngêìn ngẩi quët àõnh nưåp
hưì sú dûå thêìu, 17 cưng ty côn lẩi àïìu cố quy mư khấ nhỗ (mưỵi
cưng ty chó cố tûâ 3 àïën 7 k sû). Chđnh vò thïë, chng tưi khưng
lêëy lâm ngẩc nhiïn khi 16 trong sưë 17 cưng ty àố chêëp nhêån
àûáng ngoâi cåc chúi. Hổ xem qua dûå ấn vâ lùỉc àêìu : ‘Dûå ấn
nây quấ lúán àưëi vúái chng tưi’.

Chó nhûäng ai dấm tin mònh cố thïí lâm àûúåc nhûäng viïåc
tûúãng chûâng bêët khẫ thò múái thûåc sûå cấng àấng àûúåc cưng
viïåc! Trấi lẩi, nhûäng ngûúâi thiïëu niïìm tin thò chùèng bao giúâ
àẩt àûúåc gò cẫ. Niïìm tin cho ta sûác mẩnh àïí thûåc hiïån mổi
àiïìu d khố khùn nhêët.

c

Ho
ai

iD
Th

Hổ àậ nưåp hưì sú vâ àậ àûúåc chổn.”

On
eu

Tuy nhiïn, cưng ty côn lẩi trong sưë 17 cưng ty nhỗ êëy, vúái
vỗn vển 3 k sû, sau khi nghiïn cûáu dûå ấn àậ khùèng àõnh:
Chng tưi cố thïí lâm àûúåc! Chng tưi sệ nưåp hưì sú dûå thêìu ngay.

15
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
THE MAGIC OF THINKING BIG

fa
ce

bo

Trong cåc sưëng hiïån àẩi ngây nay, niïìm tin cố thïí gip
ta lâm àûúåc nhiïìu viïåc lúán hún cẫ dõch chuín mưåt ngổn ni.
Chùèng hẩn nhû trong thấm hiïím v tr, ëu tưë quan trổng
nhêët, cng lâ ëu tưë cêìn thiïët nhêët, chđnh lâ niïìm tin vâo khẫ
nùng nhên loẩi cố thïí lâm ch àûúåc khoẫng khưng bao la êëy.
Nïëu khưng cố niïìm tin vûäng chùỉc vâo khẫ nùng con ngûúâi du
hânh trong khưng gian, cấc nhâ khoa hổc àậ khưng thïí cố à
lông dng cẫm, niïìm àam mï vâ sûå nhiïåt tònh àïí biïën àiïìu
àố thânh sûå thêåt. Trong viïåc àưëi diïån vúái ung thû cng vêåy,
niïìm tin vâo khẫ nùng chûäa khỗi cùn bïånh nan y nây àậ tẩo
àưång lûåc lúán lao gip con ngûúâi tòm ra nhiïìu phấc àưì àiïìu
trõ. Hóåc vâo trûúác nùm 1994, ngûúâi ta bân lån xưn xao
chung quanh viïåc xêy dûång àûúâng hêìm xun biïín Manche
nưëi liïìn nûúác Anh vúái lc àõa chêu Êu, dâi trïn 50 km, vúái e
ngẩi àố lâ mưåt àẩi dûå ấn viïín vưng. Quẫ thûåc, dûå ấn xun
biïín Manche àûúåc khúãi àêìu vúái khưng đt sai lêìm, nhûng cëi
cng àậ thânh cưng vâo nùm 1994, trúã thânh àûúâng hêìm dûúái
biïín dâi nhêët thïë giúái. Chđnh niïìm tin kiïn trò lâ àưång lûåc
quan trổng dêỵn àïën sûå ra àúâi ca àûúâng hêìm biïín Manche,
mâ Hiïåp hưåi K sû Dên dng M gổi àố lâ mưåt trong bẫy k
quan thïë giúái hiïån àẩi.

ok

.c

om

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

c

Ho
ai

iD
Th

Niïìm tin vâo nhûäng thânh quẫ tưët àểp chđnh lâ àưång lûåc,
lâ sûác mẩnh gip con ngûúâi sấng tẩo ra nhûäng tấc phêím vùn
hổc àïí àúâi, nhûäng vúã kõch kinh àiïín hay nhûäng phất minh
khoa hổc vơ àẩi. Khưng chó àưëi vúái cấ nhên, niïìm tin mậnh liïåt
vâo tûúng lai côn lâ mưåt nhên tưë quan trổng ln êín chûáa sau
thânh cưng ca cấc doanh nghiïåp lúán, cấc tưí chûác chđnh trõ
hay tưn giấo tïn tíi. Cố thïí khùèng àõnh: niïìm tin thûåc sûå lâ
ëu tưë cú bẫn vâ cêìn thiïët àïí vûún túái thânh cưng.
16
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
DẤM NGHƠ LÚÁN!

Hậy tin tûúãng vâo thânh cưng, rưìi bẩn sệ thânh cưng!

fa
ce

bo

Trong nhiïìu nùm qua, tưi àậ nghe khưng đt ngûúâi têm sûå
vïì thêët bẩi ca hổ, khưng chó trong kinh doanh mâ cẫ trong
cấc lơnh vûåc, ngânh nghïì khấc. Hổ àûa ra vư vân l do hay
nhûäng lúâi bâo chûäa cho thêët bẩi ca mònh. Tưi nhêån ra trong
nhûäng lúâi bâo chûäa êëy, bao giúâ cng xët hiïån nhûäng suy nghơ
kiïíu nhû “Thûåc tònh, tưi àậ khưng nghơ viïåc nây cố thïí thânh
cưng”, hóåc “Ngay trûúác khi bùỉt tay vâo viïåc, tưi àậ khưng
thûåc sûå tin rùçng mònh sệ thânh cưng”, hóåc “Tưi khưng lêëy gò
lâm bêët ngúâ khi viïåc àố khưng thânh cưng”.

ok

.c

om

/g

i
iL
Ta

s/

up

ro

Nhûäng suy nghơ kiïíu nây chđnh lâ biïíu hiïån ca thấi àưå
tiïu cûåc: “Àûúåc-tưi-sệ-thûã-xem-sao-nhûng-tưi-khưng-nghơ-lâsệ-thânh-cưng”… Chđnh vò thïë, hêìu hïët khưng thïí àẩt àûúåc
mc tiïu ca mònh. Sûå hoâi nghi, ngúâ vûåc vâo bẫn thên, nưỵi lo
lùỉng sệ thêët bẩi vâ thấi àưå khưng thûåc sûå khao khất thânh cưng
chđnh lâ ngun nhên dêỵn àïën hêìu hïët mổi thêët bẩi.
Vêỵn côn hoâi nghi thò vêỵn côn thêët bẩi.

On
eu

Thânh cưng chó àïën vúái nhûäng ai tin tûúãng hoân toân vâo
chiïën thùỉng sau cng.

Thấi àưå ca cư gấi trễ êëy khiïën tưi vư cng thêët vổng, búãi
lệ tưi biïët khấ rộ vïì nhâ vùn mâ chng tưi àang nối túái. Ưng êëy
chó lâ mưåt nhâ vùn bònh thûúâng nhû mổi nhâ vùn khấc, nhûng

c

Ho
ai

iD
Th

Gêìn àêy, mưåt nûä vùn sơ trễ cố têm sûå vúái tưi vïì nhûäng
tham vổng ca cư trong sûå nghiïåp cêìm bt ca mònh. Khi
nhùỉc àïën mưåt cêy bt nưíi tiïëng trïn vùn àân, cư àậ thưët lïn:
“Ưi, ưng êëy lâ mưåt cêy bt quấ àưỵi tâi hoa, tưi cố mú cng
chùèng bao giúâ àûúåc nhû thïë àêu”.

17
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
THE MAGIC OF THINKING BIG

fa
ce

ưng êëy xët sùỉc hún ngûúâi khấc úã sûå tûå tin. Ưng êëy ln tin
rùçng mònh lâ mưåt trong sưë nhûäng ngûúâi giỗi nhêët, vò thïë ưng
suy nghơ vâ hânh àưång theo cấch ca ngûúâi giỗi nhêët.

bo

Tưn trổng nhûäng ngûúâi giỗi hún mònh lâ viïåc nïn lâm.
Tuy nhiïn, chng ta chó nïn hổc hỗi tûâ hổ, chûá khưng nïn tưn
sng hổ quấ mûác. Hậy tûå tin bẩn cng cố thïí vûúåt trưåi. Hậy tûå
tin bẩn sệ côn tiïën xa. Nhûäng ngûúâi khưng cố niïìm tin sệ chó
ln lâ kễ theo ài ngûúâi khấc.

ok

.c

om

Hậy thûã nhòn nhêån vêën àïì theo cấch khấc xem sao. Niïìm
tin giưëng nhû mưåt cưỵ mấy tûå àưång àiïìu chónh nhûäng gò ta sệ àẩt
àûúåc trong cåc sưëng. Hậy quan sất mưåt ngûúâi àang cưë vng
vêỵy thoất ra khỗi cẫnh sưëng têìm thûúâng. Anh ta khưng tin
mònh àấng àûúåc nhêån nhiïìu hún, do àố nhûäng gò anh ta nhêån
àûúåc thêåt đt ỗi. Anh ta khưng tin mònh lâm àûúåc viïåc gò to tất
cẫ, vâ àng lâ anh ta khưng thïí. Anh ta khưng tin rùçng mònh
quan trổng, búãi vêåy nhûäng gò anh ta lâm àïìu bõ gùỉn cấi mấc
“khưng quan trổng”. Dêìn dêìn, thấi àưå thiïëu niïìm tin vâo bẫn
thên sệ thïí hiïån qua cấch nối nùng, ài àûáng hay cấch anh ta
àưëi xûã vúái mổi ngûúâi xung quanh. Nïëu khưng súám xêy dûång
àûúåc niïìm tin vâo tûúng lai thò anh ta sệ ngây câng tht li,
ngây câng thêëy mònh nhỗ bế. Vâ trong mùỉt nhûäng ngûúâi xung
quanh, anh ta cng sệ ngây câng trúã nïn múâ nhẩt hún.

On
eu

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

c

Ho
ai

iD
Th

Côn bêy giúâ, hậy àïën vúái mưåt ngûúâi àang tûå tin vûún túái
thânh cưng. Anh ta tin tûúãng mònh xûáng àấng gùåt hấi àûúåc
nhiïìu quẫ ngổt, quẫ nhiïn anh ta gùåt hấi àûúåc khưng đt. Anh
ta tin mònh hoân toân cấng àấng àûúåc nhûäng trổng trấch lúán
lao, vâ anh ta thûåc sûå lâm àûúåc. Mổi thûá anh ta lâm, cấch anh
ta àưëi xûã vúái mổi ngûúâi, nhûäng suy nghơ, quan àiïím, tđnh

18
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
DẤM NGHƠ LÚÁN!

fa

cấch, têët cẫ àïìu thïí hiïån rùçng: “Anh ta thêåt nưíi bêåt. Àố quẫ lâ
mưåt ngûúâi quan trổng”.

ce

bo

Mưỵi cấ nhên lâ sẫn phêím tûâ chđ ca chđnh mònh. Hậy tûå tin
vâo bẫn thên, tin vâo nhûäng àiïìu k diïåu. Hậy lao vâo cåc
chinh phc thânh cưng vúái niïìm tin tuåt àưëi rùçng bẩn cố thïí.
Chùỉc chùỉn bẩn sệ lâm àûúåc.

ok

.c

Vâi nùm trûúác, sau mưåt bíi diïỵn thuët trûúác giúái doanh
nhên tẩi Detroit, tưi cố cú hưåi trô chuån vúái mưåt ngûúâi trong
sưë hổ. Anh ta ch àưång àïën gùåp tưi, tûå giúái thiïåu vïì mònh vâ
bây tỗ lông ngûúäng mưå: “Tưi thûåc sûå rêët thđch bâi diïỵn vùn ca
ưng. Ưng cố thïí dânh cho tưi đt pht àûúåc khưng? Tưi rêët
mën àûúåc chia sễ vúái ưng vïì nhûäng trẫi nghiïåm ca chđnh
bẫn thên tưi”.

om

up

ro

/g

19
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

“Vêng, múái chó 5 nùm trûúác, tưi côn lâ mưåt k sû quên
trong mưåt xûúãng chïë tẩo dng c vâ khn cùỉt. Cåc sưëng
ca chng tưi cng khấ àêìy à, tuy nhiïn vêỵn côn kếm xa so
vúái nhûäng gò mâ tưi hùçng mú ûúác. Ngưi nhâ quấ nhỗ vâ cêìn cố
quấ nhiïìu thûá phẫi sùỉm sûãa nhûng chng tưi lẩi khưng à
tiïìn. Thêåt may lâ vúå tưi rêët tuåt vúâi, cư êëy chùèng hïì phân nân

Ho
ai

iD
Th

“Tưi rêët sùén lông nghe àêy.” - Tưi nối.

On
eu

i
iL
Ta

s/

Chng tưi nhanh chống tòm àûúåc mưåt quấn câ phï nhỗ.
Trong khi chúâ vâi mốn ùn nhể, anh ta vâo chuån ngay: “Tưi
rêët têm àùỉc vúái nhûäng àiïìu ưng àậ trònh bây tưëi nay. Nố rêët
giưëng vúái nhûäng àiïìu tưi hổc àûúåc tûâ cåc sưëng: Àố lâ hậy
khiïën chđ hưỵ trúå, thay vò cẫn trúã chng ta. Trûúác àêy, tưi
chûa tûâng kïí cho ai nghe vïì cấch tưi lâm thïë nâo àïí cố àûúåc
cåc sưëng nhû ngây hưm nay, nhûng giúâ tưi rêët mën chia sễ
vúái ưng”.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
THE MAGIC OF THINKING BIG

fa
ce

hay kïu ca gò. Mùåc d vêåy, tưi vêỵn cẫm nhêån úã cư êëy toất lïn vễ
cam chõu sưë phêån. Tưi thûåc sûå rêët àau lông mưỵi khi tûå nhòn lẩi,
biïët rùçng mònh àậ khưng thïí chùm lo tưët cho vúå vâ hai àûáa con
u qu”.

bo

ok

“Thïë nhûng bêy giúâ mổi viïåc àậ hoân toân khấc trûúác”,
anh êëy hưì húãi kïí tiïëp. “Hiïån chng tưi àang sưëng trong mưåt
ngưi nhâ múái rêët àểp trïn mẫnh àêët rưång gêìn mưåt hếc-ta,
ngoâi ra côn cố mưåt ngưi nhâ nhỗ cấch àêy hún 300 km vïì
phđa bùỉc nûäa. Chng tưi khưng côn phẫi lo lùỉng chuån tiïìn
nong sao cho cấc con cố thïí theo hổc nhûäng trûúâng àẩi hổc
uy tđn, vúå tưi cng khưng côn phẫi ấy nấy mưỵi khi sùỉm sûãa cho
mònh vâi bưå qìn ấo múái. K nghó hê túái, cẫ gia àònh sệ ài du
lõch chêu Êu. Bêy giúâ, chng tưi múái thûåc sûå cẫm thêëy mònh
àang sưëng”.

.c

om

up

ro

/g

i
iL
Ta

s/

Tưi vư cng ngẩc nhiïn hỗi: “ƯÌ, lâm sao têët cẫ nhûäng àiïìu
àố lẩi xẫy ra àûúåc?”.

Sau bûäa tưëi, tưi ngưìi mưåt mònh trong cùn phông ca
khấch sẩn vâ suy ngêỵm. Chùèng hiïíu sao, tưi bưỵng thêëy chấn
ghết bẫn thên mònh. Tưi tûå hỗi ‘Tẩi sao mònh mậi chó lâ mưåt
20
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

Anh tûâ tưën trẫ lúâi: “Vêng, nhûäng àiïìu àố àang thûåc sûå xẫy
àïën vúái tưi àêëy. Àng nhû lúâi ưng nối tưëi nay, ‘Tưi àậ cưë gùỉng
phất huy hïët sûác mẩnh niïìm tin ca mònh’. Nùm nùm trûúác,
tưi tònh cúâ biïët mưåt xûúãng chïë tẩo dng c vâ khn cùỉt úã
Detroit nây àang tuín ngûúâi. Lc àố, d chng tưi vêỵn àang
sưëng tẩi Cleveland nhûng tưi quët àõnh thûã vêån may ca
mònh vúái hy vổng sệ kiïëm àûúåc mưåt cưng viïåc múái cố khoẫn
thu nhêåp khấ hún. Tưi àïën àêy vâo mưåt tưëi Ch nhêåt àïí
chín bõ cho bíi phỗng vêën vâo ngây hưm sau.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
DẤM NGHƠ LÚÁN!

fa
ce

anh k sû quên? Tẩi sao mònh lẩi phẫi cưë gùỉng àïí cố àûúåc
mưåt cưng viïåc mâ tûúng lai cng chùỉc gò khêëm khấ hún so
vúái chưỵ c?’

bo

Chùèng hiïíu àiïìu gò xui khiïën, tưi lêëy ra mưåt mẫnh giêëy vâ
ghi hổ tïn ca nùm ngûúâi tưi biïët rêët rộ lêu nay. Hổ àïìu lâ
nhûäng ngûúâi cố àûúåc võ trđ cưng viïåc vâ quìn lûåc hún hùèn tưi.
Hai ngûúâi trong sưë àố lâ hâng xốm c ca tưi. Sau mưåt thúâi
gian lâm viïåc chùm chó, vúái mûác lûúng khấ, hổ àậ chuín àïën
núi úã khấc tưët hún. Hai ngûúâi khấc tûâng lâ ưng ch c ca tưi,
vâ ngûúâi cëi cng lâ ưng anh rïí tưi.

ok

.c

om

/g

s/

up

ro

Rưìi tưi lẩi tûå chêët vêën bẫn thên: ngoâi mưåt cưng viïåc tưët
hún, nhûäng ngûúâi àố cố gò hún tưi chûá? Hổ thưng minh hún
tưi chùng? Hay hổ hún tưi vïì hổc vêën, vïì phêím chêët cấ nhên?
Tưi ngêìm so sấnh vâ tûå nhêån thêëy, vïì nhûäng mùåt êëy, thûåc tònh,
hổ chùèng hún gò tưi cẫ.

On
eu

i
iL
Ta

Nhûng rưìi, tưi nhúá túái mưåt phêím chêët àïí thânh cưng mâ
ngûúâi ta vêỵn thûúâng nhùỉc àïën. Àố lâ sûå tiïn phong ch àưång.
Vïì àiïìu nây, d chùèng vui vễ gò nhûng tưi båc phẫi thûâa nhêån
lâ mònh kếm xa nhûäng ngûúâi bẩn thânh àẩt nây.

21
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Sët cẫ àïm, tưi chó ngưìi vâ suy ngêỵm xem trong sët thúâi
gian qua, cẫm giấc mêët tûå tin êëy àậ chi phưëi bẫn thên mònh

Ho
ai

iD
Th

D lc àố àậ quấ nûãa àïm, khoẫng 3 giúâ sấng, nhûng thêåt
ngẩc nhiïn lâ têm trđ tưi vêỵn hoân toân minh mêỵn. Lêìn àêìu
tiïn, tưi nhêån ra àiïím ëu ca chđnh mònh. Tûâ trûúác àïën nay
tưi àậ ln do dûå, àïí rưìi bao cú hưåi tưët våt khỗi têìm tay.
Câng suy nghơ, tưi câng hiïíu ra mưåt àiïìu: tưi khưng cố àûúåc
sûå ch àưång, búãi vò trong thêm têm, tưi àậ khưng dấm tin
mònh xûáng àấng cố àûúåc nhiïìu thûá.


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
THE MAGIC OF THINKING BIG

fa
ce

bo

nhû thïë nâo. Nhûäng nùm qua, tưi khưng hïì tin tûúãng hay
àưång viïn bẫn thên mâ chó lín qín trong nghơ mònh
chùèng thïí lâm nïn trô trưëng gò. Lc nâo tưi cng àấnh giấ
thêëp bẫn thên mònh. Giúâ àêy, mổi àiïìu trúã nïn sấng tỗ hún
bao giúâ hïët. Sệ khưng ai trao tùång niïìm tin cho tưi, nïëu tưi
khưng biïët tin vâo chđnh mònh!

ok

.c

Lc êëy, ngay lêåp tûác tưi quët àõnh, ‘Bao lêu nay mònh vêỵn
nghơ sệ mậi lâ mưåt anh k sû quên mâ thưi. Tûâ bêy giúâ mònh
khưng hẩ thêëp bẫn thên nhû vêåy nûäa. Mònh xûáng àấng àûúåc
nhiïìu hún thïë’.

om

/g

i
iL
Ta

s/

up

ro

Sấng hưm sau, tưi àïën dûå bíi phỗng vêën vúái sûå tûå tin cao
nhêët mâ trûúác nay tưi chûa tûâng cố. Trûúác bíi sấng àố, tưi
chó hy vổng mònh cố à can àẫm àïí u cêìu mưåt mûác lûúng
cao hún trûúác mưåt cht, khoẫng 750 àư la, hay cao nhêët cng
chó lâ 1.000 àư la. Nhûng giúâ àêy, sau mưåt àïm dâi suy nghơ vâ
thûác àûúåc rộ hún giấ trõ ca bẫn thên, tưi àậ khưng ngêìn ngẩi
u cêìu mûác lûúng 3.500 àư la. Vâ tưi àậ àûúåc tuín dng.

Àố lâ toân bưå cêu chuån ca ngûúâi bẩn tưi. Chùèng cố gò
bđ êín cẫ. Àiïím mêëu chưët chđnh lâ viïåc anh êëy àậ nhêån ra mưåt
22
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Ho
ai

iD
Th

On
eu

Sau hai nùm nưỵ lûåc lâm viïåc, tưi àậ tẩo dûång àûúåc uy tđn
cho riïng mònh. Tưi àậ thïí hiïån vâ khùèng àõnh vúái mổi ngûúâi
rùçng tưi lâ mưåt ngûúâi cố khẫ nùng kinh doanh. Thïë rưìi tònh
hònh hoẩt àưång ca cưng ty rúi vâo suy thoấi, trong bưëi cẫnh
àố giấ trõ ca tưi câng àûúåc xem trổng hún bao giúâ hïët, búãi tưi
vưën àûúåc àấnh giấ lâ mưåt trong nhûäng ngûúâi cố tâi nùng kinh
doanh nhêët trong ngânh nây. Sau àố, khi cưng ty àûúåc cẫi tưí,
tưi nhêån àûúåc mưåt lûúång cưí phiïëu àấng kïí cng vúái mûác
lûúng cao hún.”


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
DẤM NGHƠ LÚÁN!

fa

chên l: Trûúác tiïn hậy tin vâo bẫn thên mònh, rưìi nhûäng àiïìu
tưët àểp múái cố thïí bùỉt àêìu àïën vúái bẩn.

ce

bo

Thûåc ra, cố thïí vđ têm trđ chng ta nhû mưåt “nhâ mấy sẫn
xët nhûäng tûúãng”. Nhâ mấy àố hoẩt àưång khưng ngûâng
nghó, sẫn sinh ra vư sưë tûúãng mưỵi ngây.

ok

Nhâ mấy àố cng lc àûúåc àiïìu hânh búãi hai ngûúâi quẫn
àưëc. Chng ta tẩm gổi hổ lâ ưng Chiïën Thùỉng vâ ưng Thêët Bẩi.
Ưng Chiïën Thùỉng chõu trấch nhiïåm tẩo ra nhûäng suy nghơ
tđch cûåc. Chun mưn ca ưng lâ àûa ra nhûäng l lệ cho thêëy
chng ta cố àêìy à nùng lûåc, giẫi thđch l do tẩi sao chng ta
nïn gấnh lêëy cưng viïåc vâ tin chùỉc chng ta sệ lâm àûúåc.

.c

om

ro

/g

i
iL
Ta

s/

up

Trấi lẩi, ưng Thêët Bẩi chun sẫn xët nhûäng suy nghơ tiïu
cûåc, nhûäng l do cho thêëy chng ta khưng thïí lâm àûúåc hay
nhûäng biïíu hiïån chó rộ chng ta ëu kếm àïën mûác nâo.
Chun mưn ca ưng ta lâ tẩo ra mưåt chỵi nhûäng nghơ “tẩisao-chng-ta-sệ-thêët-bẩi”.

On
eu

Cẫ hai àïìu cố khẫ nùng nùỉm bùỉt mïånh lïånh ca chng ta
rêët nhanh. Àïí ra lïånh cho mưåt trong hai ngûúâi nây, chng ta
chó cêìn ra dêëu thêåt kđn àấo. Nïëu dêëu hiïåu àố mang tđnh tđch
cûåc, ưng Chiïën Thùỉng sệ bùỉt tay ngay vâo viïåc. Côn nïëu dêëu
hiïåu àố mang tđnh tiïu cûåc, ưng Thêët Bẩi sệ bûúác túái.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

23

Ho
ai

iD
Th

Àïí hiïíu rộ hún vïì cấch lâm viïåc ca hai ưng quẫn àưëc nây,
chng ta thûã xem xết vđ d sau. Khi mưåt ngây múái bùỉt àêìu, bẩn
cho rùçng: “Hưm nay sệ lâ mưåt ngây tưìi tïå àêy”. Cêu nối ca
bẩn sệ tấc àưång àïën ưng Thêët Bẩi vâ ưng ta sệ àûa àïën cho bẩn
mưåt loẩt dêỵn chûáng àïí chûáng minh rùçng ngây hưm nay ca
bẩn tưìi tïå àïën mûác nâo: thúâi tiïët hưm nay quấ nống hóåc quấ
lẩnh, cưng viïåc kinh doanh bn bấn chùèng ra sao, bẩn cố thïí


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
THE MAGIC OF THINKING BIG

fa
ce

bõ ưëm, hay vúå bẩn sệ lẩi câu nhâu vò vâi chuån khưng àêu.
Ưng Thêët Bẩi lâm viïåc rêët hiïåu quẫ. Chó trong đt pht, ưng àậ
thuët phc àûúåc bẩn rưìi. Vâ hưm àố àng lâ mưåt ngây tïå hẩi,
kïí cẫ khi bẩn chûa biïët rộ nố sệ diïỵn ra nhû thïë nâo.

bo

ok

Nhûng nïëu bẩn cho rùçng: “Hưm nay sệ lâ mưåt ngây tưët
lânh àêy” thò ưng Chiïën Thùỉng sệ bùỉt tay vâo viïåc. Ưng êëy sệ
nhùỉc bẩn: “Hưm nay lâ mưåt ngây tuåt vúâi. Thúâi tiïët thêåt dïỵ
chõu. Bẩn cẫm thêëy mònh thêåt hûáng khúãi, trân àêìy sinh lûåc, vúái
niïìm tin sệ gùåt àûúåc nhiïìu kïët quẫ tưët trong cưng viïåc!”. Quẫ
nhiïn, hưm àố trúã thânh mưåt ngây tưët lânh ca bẩn.

.c

om

/g

i
iL
Ta

s/

up

ro

Bùçng cấch ca mònh, ưng Thêët Bẩi ln gieo nưỵi ấm ẫnh
cho rùçng bẩn chùèng lâm àûúåc gò cẫ, côn ưng Chiïën Thùỉng thò
ngûúåc lẩi. Ưng Thêët Bẩi ln cưë gieo vâo àêìu bẩn sûå lo ngẩi
mònh sệ chëc lêëy thẫm hẩi, trong khi àố, ưng Chiïën Thùỉng sệ
chûáng minh bẩn hoân toân cố thïí thânh cưng. Ưng Thêët Bẩi
ln bây ra cấc l lệ, chûáng cûá àïí chưëng lẩi mưåt nhên vêåt nâo
àố, côn ưng Chiïën Thùỉng sệ cho bẩn thêëy têët cẫ nhûäng ûu
àiïím àấng qu ca ngûúâi êëy.

iD
Th

On
eu

Rộ râng lâ bẩn giao cho bïn nâo nhiïìu viïåc hún, bïn àố sệ
trúã nïn mẩnh hún. Nïëu ưng Thêët Bẩi câng cố nhiïìu viïåc àïí
lâm, ưng ta sệ ngây câng chiïëm ûu thïë trong têm trđ bẩn. Nïëu
cûá tiïëp tc nhû vêåy, chùèng chống thò chêìy ưng ta sệ kiïím soất
toân bưå quấ trònh suy nghơ ca bẩn. Khi àố mổi nghơ àïìu trúã
nïn tiïu cûåc.

24
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

Ho
ai

Tưët nhêët lâ bẩn nïn sa thẫi ngâi Thêët Bẩi ngay lêåp tûác. Bẩn
khưng cêìn àïën ưng ta àêu. Chùỉc chùỉn bẩn cng khưng mën
ưng ta lúãn vúãn quanh mònh, sët ngây lẫi nhẫi: bẩn khưng thïí
lâm nưíi, bẩn khưng cố à khẫ nùng, bẩn sệ thêët bẩi thưi, hay


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
DẤM NGHƠ LÚÁN!

fa

àẩi loẩi nhû thïë. Ưng Thêët Bẩi chùèng thïí gip bẩn thânh cưng
àûúåc àêu, vò vêåy, hậy tưëng cưí ưng ta ài thưi!

ce

bo

Hậy khiïën ưng Chiïën Thùỉng ln ln bêån rưån. Mưỵi khi
mưåt nghơ nâo àố vt lïn trong àêìu, hậy bẫo ưng ta lâm viïåc.
Ưng êëy sệ tòm ra cho bẩn phûúng hûúáng àïí ài túái thânh cưng.

ok

Hiïån nay, tđnh trung bònh cûá mưåt ngây nûúác M lẩi àốn
nhêån thïm 11.500 cû dên múái. Dên sưë tùng lïn vúái tưëc àưå
chống mùåt. Ngûúâi ta dûå àoấn chó trong 10 nùm túái, dên sưë M
sệ tùng thïm khoẫng 35 triïåu ngûúâi, tûúng àûúng vúái tưíng sưë
dên hiïån nay ca nùm thânh phưë lúán nhêët Hoa K: New York,
Chicago, Los Angeles, Detroit vâ Philadelphia. Hậy thûã tûúãng
tûúång xem lc êëy têët cẫ mổi thûá sệ ra sao. Nhûäng ngânh nghïì
múái, nhûäng bûúác àưåt phấ trong khoa hổc, nhûäng thõ trûúâng
àûúåc múã rưång hún so vúái trûúác - têët cẫ àïìu àûa àïën nhiïìu cú
hưåi múái. Àố lâ tđn hiïåu tưët lânh. Vâ àố lâ khoẫng thúâi gian qu
giấ àïí sưëng hïët mònh!

.c

om

i
iL
Ta

s/

up

ro

/g

On
eu

Hiïån nay cố mưåt àiïìu dïỵ thêëy lâ nhu cêìu vïì nhên lûåc cho
cấc võ trđ lậnh àẩo àang rêët lúán trong mổi ngânh nghïì, lơnh
vûåc. Nhûäng ngûúâi sệ àẫm nhiïåm cấc võ trđ àố, khưng ai khấc,
chđnh lâ nhûäng ngûúâi àậ trûúãng thânh hay sùỉp trûúãng thânh.
Rộ râng bẩn lâ mưåt trong sưë àố.

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

c

25

Ho
ai

iD
Th

Tuy nhiïn, sûå phất triïín vïì mổi mùåt ca mưåt qëc gia
khưng cố nghơa rùçng têët cẫ cấc cấ nhên thåc qëc gia àố àïìu
thânh àẩt. Trong sët mưåt thúâi gian dâi, nûúác M àậ khưng
ngûâng àẩt àûúåc nhûäng thânh tûåu àấng kïí, cẫ vïì kinh tïë lêỵn
chđnh trõ, vùn hốa, xậ hưåi. Chó cêìn mưåt cấi nhòn thoấng qua,
bẩn cng thêëy cố àïën hâng triïåu, hâng chc triïåu ngûúâi àậ nưỵ
lûåc nhûng khưng thânh cưng. Hai thêåp niïn qua, nhûäng cú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×