Tải bản đầy đủ

Phương pháp báo hiệu – Phần 1

Phương pháp báo hiệu – Phần 1


Để thực hiện việc nối mạch, thông tin cần thiết để điều khiển phải được
trao đổi giữa điện thoại và hệ thống chuyển mạch và giữa các hệ thống
chuyển mạch với nhau. Phương pháp báo hiệu là một thủ tục về phương
pháp truyền những thông tin này, ví dụ, giữa điện thoại và hệ thống
chuyển mạch, những yêu cầu tiếp nối và phục hồi, chỉ định lựa chọn
bằng xung quay số, trả lời thông báo bằng âm chủ gọi hoặc âm chuông
trao đổi với nhau.Ngoài ra, những tín hiệu giữa các tổng đài với nhau
như kích hoạt, trả lời, lựa chọn, kết thúc, ngắt và thông tin cước được
trao đổi giữa các hệ thống chuyển mạch trên mạng điện thoại. Trong
hình 2.29 minh hoạ luồng tín hiệu cơ bản.

Hình 2.29. Luồng tín hiệu cơ bản
Phương pháp chuyển báo hiệu lại được phân loại thành phương pháp
báo hiệu kênh kết hợp và báo hiệu kênh chung (CCS). Trong hệ thống
chuyển mạch thông thường, tín hiệu được phát và thu qua một kênh
thoại riêng lẻ. Đó gọi là báo hiệu kênh kết hợp. Trong phương pháp báo
hiệu kênh chung, những kênh gọi tách biệt nhau và do đó các tín hiệu
được thu thập vào những kênh truyền cao tốc đặc biệt trước khi được

truyền và nhận. Phương pháp này có thể chuyển nhiều thông tin theo 2
chiều dù các kênh thoại có bị bận hay không. Do đó nó tǎng cường được
hiệu quả của toàn bộ hệ thống bằng cách kiểm tra toàn bộ mạng tuyến và
nó đủ linh hoạt để đáp ứng những dịch vụ mới. Vì những lí do đó, nó là
điều lý tưởng đối với ISDN. Phương pháp này như trường hợp phương
pháp điều khiển chương trình lưu trữ, phù hợp với hệ thống chuyển
mạch điện tử có các chức nǎng tập trung.


Hình 2.30. Báo hiệu kênh kết hợp (a) và Báo hiệu kênh chung (b)
Báo hiệu kênh kết hợp được chia thành hệ thống báo hiệu trong bǎng sử
dụng dải tần tiếng nói và hệ thống báo hiệu ngoài bǎng sử dụng tần số
báo hiệu khác với dải tần tiếng nói. Mã đa tần dùng để tạo mã bằng cách
kết hợp tần số sử dụng 2 trong số 6 tần số của dải tần tiếng nói. Đó là
một ví dụ điển hình về báo hiệu trong bǎng. Xung quanh số hay đấu
vòng trực tiếp là thí dụ về hệ thống báo hiệu ngoài bǎng. Báo hiệu kênh
chung giúp hệ thống sử dụng các thiết bị báo hiệu; những phương tiện
phức tạp có thể được thiết lập một cách kinh tế và có thể truyền nhiều
thông tin hai chiều với tốc độ cao. Phương pháp báo hiệu số 6 / số 7 theo
khuyến nghị của ITU-T là ví dụ điển hình thuộc về phương pháp này.
A. Phương pháp báo hiệu R2 - MFC
Đây là một cách báo hiệu kênh kết hợp và một ví dụ điển hình là phương
pháp R2 - MFC. Phương pháp này đã được ITU-T tiêu chuẩn hoá nǎm
1968. Nó có thể được phân loại thêm thành báo hiệu giám sát và báo
hiệu chọn lọc như sau:
1/ Báo hiệu giám sát
Những tín hiệu giám sát được chuyển tới hệ thống chuyển mạch tuỳ theo
các trạng thái thay đổi của mạng xảy ra ở cả hai đầu của đường gọi, ví
dụ như sau:
 Rỗi (Idle): đường trung kế sẵn sàng để sử dụng
 Chiếm (Seizure): tín hiệu báo rằng hệ thống chuyển mạch phía chủ
gọi đã chiếm đường trung kế đi tới hệ thống chuyển mạch phía bị gọi
 Chấp nhận chiếm (Seizure acknwledgement): tín hiệu thông báo xác
nhận tín hiệu chiếm của hệ thống chuyển mạch phía chủ gọi.
 Trả lời / Xung đo (Answer/meter): tín hiệu báo trả lời của máy thuê
bao bị gọi cho hệ thống chuyển mạch phía chủ gọi
 Xung tính cước / Chấp nhận chiếm (Metering/Seizue
acknwledgement): tín hiệu liên quan tới xung tính cước của điện thoại
công cộng. Đôi khi dùng làm tín hiệu báo chiếm.
 Xoá về (Clear back): tín hiệu thông báo tới hệ thống chuyển mạch
phía bị gọi rằng thuê bao bị gọi đã đặt máy.
 Xoá đi (Clear forward): tín hiệu thông báo tới hệ thống chuyển mạch
phía bị gọi rằng thuê bao chủ gọi đã đặt máy.
 Khoá: tín hiệu báo rằng tín hiệu tương ứng không thể đưa ra ngoài
được.
2) Tín hiệu lựa chọn:
Tín hiệu lựa chọn xem xét số của máy thuê bao bị gọi. Trên cơ sở đó, có
thể xác định được vị trí của máy thuê bao bị gọi. 15 tín hiệu hướng đi và
15 tín hiệu hướng về được tạo ra bằng cách sử dụng kết hợp tần số của 2
trong số 6 tần số trong bǎng để truyền và nhận các loại thông tin khác
nhau.
Tần số sử dụng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×