Tải bản đầy đủ

trắc nghiệm chương sắc ký lỏng hiệu nâng cao

1. Đại lượng SK nói lên chất nào ra trước chất nào ra sau?

A.
B.
C.
D.

Hệ số dung lượng k’
Hệ số chọn lọc alpha
Thời gian lưu tR
Hệ số phân bố K

C


2. Thông số SK nói lên 2 đỉnh của pic tách
nhau hoàn toàn?
A.
B.
C.
D.


Hệ số kéo đuôi As
Độ phân giải Rs
Số đĩa lý thuyết N
Hệ số phân bố K

B


3. Trang thiết bị của HPLC lần lượt theo thứ
tự?

1

2

3

4

8

7

6

5

?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bình chứa dung môi pha động
Bộ phận khử khí
Hệ thống bơm cao áp

Bộ phận tiêm mẫu
Lọc tiền cột
Cột sắc ký


4. Độ phân giải giữa 2 pic kế nhau đạt yêu
cầu định lượng?

A.
B.
C.
D.

1≤ Rs ≤1,5
Rs< 1,5
1,5≤ Rs
0,75≤ Rs < 1

C


5. Điền vào chỗ trống?
HPLC ra đời năm 1960 đến nay được sử dụng rộng rãi
trong PTN, áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau là do
có___ và dễ ___ với___và___đáp ứng các yêu cầu về
định lượng và định tính
Độ nhạy cao/ dễ dàng áp dụng/ độ đúng và độ chính xác


6. Sử dụng lọc tiền cột trong HPLC để?

A. Giarm thời gian chạy SK
B. Tăng độ phân giải
C. Bảo vệ cột SK, loại bỏ tạp chất gây
nghẽn cột
D. Tăng khả năng tách của các phân tử

C


7. HPLC là viết tắt của?

Hight pressure liquid chromatography
Hight performance liquid chromatography


8. Chọn màng lọc thích hợp đối với mỗi dung môi sau?
1. Dung môi là nước
2. Dung môi hữu cơ và nước
3. Dung môi hữu cơ

1. Dùng màng lọc cellulose nitrat/ cellulose acetat
2. Dùng màng lọc RC (regenerated cellulose; cellulose tái sinh),
polyamide, nylon
3. Dùng màng lọc teflon


9. Chất A có thời gian lưu là 4 phút,chất B có
thời gian lưu là 10 phút. Chất nào ra trước?
Giải thích?
Thời gian lưu càng lớn chất bị giữ lại càng mạnh,
tốc độ di chuyển của nó càng chậm
Chất A ra trước


10. HPLC thích hợp với chất có đặc điểm
như thế nào?
A.Chất dễ bay hơi và chịu nhiệt
B.Chất không bay hơi và chịu nhiệt
C.Chất rắn và chịu nhiệt
D.Chất lỏng và ko chịu nhiệt

B


11. Dựa vào cơ chế tách chiết SKLHNC được chia làm mấy loại
chính? Kể tên? Loại nào được ứng dụng nhiều nhất

4 loại
- Sk phân bố: lỏng-lỏng
- Sk ion
- Sk hấp phụ/ lỏng rắn
- Sk dây phân tử


12. SKLHNC pha đảo (reversed phase chromatography) là?

A. được dùng trong SK rây phân tử
B. Được dùng trong SK trao đổi ion
C. Phân bố mà trong đó pha tĩnh phân cực và pha động
là dung môi không phân cực
D. Phân bố mà trong đó pha tĩnh ít phân cực và pha động
là dung môi phân cực

D


13. Hệ số phân bố là tỷ số giữa?
A. Nồng độ các dạng khác nhau của chất tan ở pha hữu cơ và pha nước
B. Nồng độ chất tan ở pha hữu cơ và pha nước
C. Nồng độ chất tan ở pha nước và pha hữu cơ
D. Nồng độ các dạng khác nhau của chất tan ở pha nước và pha hữu cơ

Chưa có
đ.án


14. HPLC là kỹ thuật sắc ký?
A. Tách hỗn hợp được triển khai trên màng lỏng GF254
B. Tách hỗn hợp trên cột được nhồi bằng các hạt nhựa cationit và anionnit
C. Tách hỗn hợp trên cột được nhồi đầy bằng các hạt có kích thước nhỏ hơn
hoạc bằng 10 micro m
D. Tách hỗn hợp trên cột mao quản có kích thước rất nhỏ

C


15. Trong HPLC để định lượng các chất
người ta dựa vào?
A. thời gian lưu tuyệt đối
B. Hệ số dung lượng K’
C. Thời gian lưu và thể tích bơm mẫu
D. Chiều cao của pic và diện tích của pic

D


16. Trong HPLC để định tính các chất
người ta dựa vào?
A. thời gian lưu tuyệt đối
B. Hệ số dung lượng K’
C. Thời gian lưu và thể tích bơm mẫu
D. Chiều cao của pic và diện tích của pic

C


17. Số đĩa lý thuyết của 1 cột sắc ký là?

A. Đại lượng đánh giá khả năng tách của cột đó đối với 1 chất cần xác định
B. Đại lượng cần thay đổi khi cần tách nhiều chất
C. Đại lượng đánh giá quá trình động học và nhiệt động lực học xảy ra trong cột
D. Số lần chiết ngược dòng liên tục

A


18. Có bao nhiêu cách khử khí trong
HPLC
1. Lọc qua màng lọc
2. Siêu âm
3. Bộ phận lọc khi chưa vào máy
4. Ngay trong hệ thống có buồng chân không
5. Sục khí helium


Áp suất tối đa của hplc thông thường từ?
A. 5000-6000psi
B. 5000-6000atm
C. 5000-6000bar
D. 4000-5000atm

A


Có mấy loại cột SK, loại thường dùng
trong PTN
• A. 2 loại: cột phân tích và cột chế hóa. Cột chế hóa
• B. 2 loại: cột thủy tinh và cột bằng thép không rỉ. Cột 2
• C. 2 loại: cột phân tích và cột chế hóa. Cột 1
• D. 2 loại: cột bằng ống nhựa polyethylene, cột bằng thủy tinh đặc
biệt. Cột 2
C


Cột phân tích được dùng nhiều nhất có
bao nhiêu đĩa lý thuyết/mét?
A. 50.000-60.000
B. 40.000-50.000
C. 40.000-60.000
D. 100.000
C
Câu D là của cột sk gần đây


Các loại cột HPLC thường gặp ngoại trừ
A. Novapak C18
B. Nucleosil C18
C. Zorbax, microbax
D. Spherisorb
E. RP-18,RP8
F. Cột mao quản

F

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×