Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm sóng điện từ (có đáp án)

ÔN TẬP CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN :
I. MẠCH DAO ĐỘNG :
1. Định nghĩa: Mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp
với một tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín.
2. Điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng:
+ Điện tích: q = q0 cos ( ωt + ϕ )

L
C

π

+ Cường độ dòng điện: i = I 0 cos  ωt + ϕ + ÷
2


Trong đó : I0 = q0ω
Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hồ theo thời
π
gian; i sớm pha

so với q.
2
3. Định nghĩa dao động điện từ tự do: Sự biến thiên điều hồ
r theo thời gian của
r điện tích q của một bản tụ
điện và cường độ dòng điện i (hoặc cường độ điện trường E và cảm ứng từ B ) trong mạch dao động được
gọi là dao động điện từ tự do.
4. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động:
1
- Chu kì: T = 2 π LC
- Tần số: f =
2 π LC
5. Năng lượng điện từ: Tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm
của mạch gọi là năng lượng điện từ.
II. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG:
1. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường:
- Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức
của từ trường bao giờ cũng khép kín (trường xốy).
- Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện điện trường xốy.
Điện trường xốy là điện trường có đường sức là đường cong kín.
2. Điện từ trường: là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là
điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.
III. SĨNG ĐIỆN TỪ:
1. Định nghĩa: Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong khơng gian.
2. Đặc điểm của sóng điện từ:
- Sóng điện từ lan truyền được trong chân khơng và trong các điện mơi.
- Khi gặp mặt phân cách giữa hai mơi trường thì sóng điện từr bị phản xạ và khúc xạ.r
- Sóng điện từ là sóng ngang: Vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B ln vng góc với
nhau và vng góc với phương truyền sóng.
- Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm ln đồng pha với nhau.
- Sóng điện từ mang năng lượng.
c
Bước sóng của sóng điện từ trong chân khơng: λ = c.T = ; với c = 3.108 m/s.
f
3. Sóng vơ tuyến:
- Sóng vơ tuyến là các sóng điện từ dùng trong thơng tin liên lạc vơ tuyến, có bước sóng từ vài mét đến vài
kilơmét.
- Người ta chia các sóng vơ tuyến thành: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung và sóng dài.
10
100


1000
10000 λ(m)
3.10-4
sóng ngắn

sóng ngắn sóng trung

1

sóng dài


- Những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển:
+ Trong khí quyển, các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn không thể truyền đi xa.
+ Các sóng ngắn vô tuyến phản xạ rất tốt trên tầng điện li cũng như trên mặt đất và mặt nước biển nên
chúng có thể truyền đi rất xa trên mặt đất.
IV. NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN:
- Dùng các sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) để tải các thông tin về âm thanh, hình ảnh.
- Phải biến điệu sóng mang. Tức là phải làm sao cho sóng mang truyền tải được những thông tin có tần số
âm.
Người ta thường nói biến điệu một sóng điện từ cao tần là 'trộn" sóng âm tần với sóng cao tần.
- Ở nơi thu phải tách được dao động điện từ âm tần khỏi dao động điện từ cao tần.
- Phải khuếch đại tín hiệu (nếu tín hiệu thu được có cường độ nhỏ).
- Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản

(1): micrô; (2): mạch phát sóng điện từ cao tần; (3): mạch biến điệu; (4): mạch khuếch đại; (5): anten phát.
- Sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản

(1): Anten thu; (2): Mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần; (3): Mạch tách sóng; (4): Mạch khuếch đại
dao động điện từ âm tần; (5): Loa
B. CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM :
1. Mạch dao động điện từ tự do là mạch kín gồm:
A. Nguồn điện một chiều và tụ điện.
B. Nguồn điện một chiều và cuộn cảm
C. Nguồn điện một chiều , tụ điện và cuộn cảm.
D. Tụ C và cuộn cảm L
2. Trong một mạch dao động, sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện lệch pha như thế nào so với
cường độ dòng điện biến thiên i?
A. q cùng pha với i
B. q cùng pha với i
π
π
C. q sớm pha
so với i
D. q trể pha
so với i
2
2
3. Một mạch dao động LC đamg có dao động điện từ tự do với tần số góc ω và điện tích trên bản tụ điện có
giá trị cực đại Q0. Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại là
ω
Q
A.
B. 0
C. ωQ0
D. Q0 2
Q0
ω
4. Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số:
q = Q0 cos ωt . Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
A. i = Q0 ω cos ωt .
B. i = Q0 ω cos( ωt + π ).
π
π
C. i = Q0 ω cos( ωt + ).
D. i = Q0 ω cos( ωt - ).
2
2
5. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây.
A. T = 2π

L
C

B. T = 2π

C
L

C. T = 2π LC
2

D. T =


LC


6. Tần số dao động riêng trong mạch LC xác định bởi công thức:
1
1
L
C. f =
D. f =
LC
2π LC

C
7. Tần số dao động riêng của một mạch dao động lí tưởng
A. tỉ lệ thuận với độ tự cảm L.
B. tỉ lệ nghịch với độ tự cảm L.
C. tỉ lệ thuận với căn bậc hai độ tự cảm L. D. tỉ lệ nghịch với căn bậc hai độ tự cảm L.
8. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C (điện trở thuần không đáng kể). Khi giảm điện dung
của tụ điện 4 lần thì tần số dao động của mạch
A. giảm 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. tăng 4 lần.
9. Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây:?
A. Năng lượng rất lớn.
B. Chu kỳ rất lớn
C. Tần số rất lớn.
D. Cường độ rất lớn.
A. f = 2π LC

B. f = 2π

10. Chọn câu SAI khi nói về năng lượng trong mạch dao động tự do LC.
A. Năng lượng phát sinh trong mạch dao động tự do LC là năng lượng điện trường
B. Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch gọi là năng lượng điện từ.
C. Khi có dòng điện chạy qua cuộn cảm, từ trường cuộn dự trữ một năng lượng gọi là năng lượng từ
trường.
D. Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch được bảo toàn.
11. Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?
A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
B. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.
C. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong không khép kín.
D. Điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, lan truyền trong không gian với vận tốc ánh
sáng.
12. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường?
A. Điện trường và từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau.
B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ
trường.
C. Vận tốc lan truyền của điện từ trường trong chất rắn lớn nhất, trong chất khí bé nhất và không lan
truyền được trong chân không.
D. Điện trường xoáy là điện trường không đổi.
13. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn:
A. cùng phương, ngược chiều
B. cùng phương, cùng chiều.
C. có phương vuông góc với nhau.
D. Có phương hợp với nhau một góc 450.
14. Trong thiết bị nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến?
A. Máy vi tính.
B. Cái điều khiển tivi.
C. Máy thu hình.
D. Chiếc điện thoại di động.
15. Trong “máy bắn tốc độ” xe cộ trên đường
A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.
B. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.
C. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến. D. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.
16. Sóng cơ và sóng điện từ không có cùng tính chất nào sau đây?
A. Mang năng lượng.
B. Là sóng ngang.
C. Phản xạ, khúc xạ.
D. Truyền được trong chân không.
17. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng tần số.
3


B. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.
C. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.
D. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π / 2 .
18. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng
A. bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở. B. giao thoa sóng điện từ.
C. cộng hưởng điện trong mạch LC. D. phản xạ sóng điện từ ở tầng điện li.
19. Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn tự cảm L đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực đại
trên một bản tụ điện là: q0 = 10-6C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I 0 = 10 A. Tính chu kì dao
động điện từ tự do trong khung.
A. 5 10-7
B. 6 10-5
C. 5,5 10-7
D. 6,28 10-7
20. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = 4,5.10 -6H và tụ có C = 2.10 -6F . Chu kì dao động điện từ
trong mạch là:
A. 1,885.10-5 s
B. 5,3.10-4 s
C. 1,5.10-6 s
D. 2.10-11 s
21. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = 2/π mH và tụ có C =
động là:
A. 20KHz

B. 12,5 KHz

0,8
µF thì tần số riêng của mạch dao
π

C. 1,25KHz

D. 125KHz

2 -3
10 F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động điện từ trong
π
mạch bằng 500Hz thì L phải có giá trị là
π
10 −3
10 −3
A.
H
B.
H
C. 5.10-4 H
D.
H
500

π
23. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,1H. Cường độ dòng điện qua mạch
có biểu thức I = I0cos2000πt (A) , Lấy π2 = 10. Tụ điện trong mạch có điện dung C bằng.
A. 25 µF
B. 0,25 µF
C. 4 µF
D. 4pF
24. Một trạm vô tuyến định vị phát sóng vô tuyến có bước sóng 15cm. Hỏi tần số sóng bằng bao nhiêu ?
A. 2.106 KHz
B. 2.106 Hz
C. 5.103 KHz
D. 5.106 Hz
25. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm có độ tự cảm biến đổi từ 0,5 µ H đến
10 µ H và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10pF đến 500pF. Dải sóng mà máy thu được là
A. 4m đến 130m
B. 8m đến 65m.
C. 4,2m đến 133m. D. 42m đến 1330m.
22. Một mạch dao động có tụ điện C =

ÑAÙP AÙN TRAÉC NGHIEÄM CHÖÔNG IV.
1
2
3
4
5

D
D
C
C
C

6
7
8
9
10

D
D
C
C
A

11
12
13
14
15

C
B
C
D
C

4

16
17
18
19
20

D
D
C
D
A

21
22
23
24
25

B
A
B
A
CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×