Tải bản đầy đủ

BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT


BÀI44:
SINH
SẢN

TÍNH

ĐỘNG
VẬT

Ở THỰC VẬT CÓ NHỮNG HÌNH THỨC SINH SẢN NÀO?
SINH SẢN
Ở THỰC VẬT
SINH SẢN VÔ TÍNH
SINH SẢN HỮU TÍNH

VẬY Ở ĐỘNG VẬT CÓ NHỮNG HÌNH THỨC SINH SẢN NÀO?
SINH SẢN
Ở ĐỘNG VẬT
SINH SẢN VÔ TÍNH
SINH SẢN HỮU TÍNH


B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở
ĐỘNG VẬT

Những động vật nào sau đây có hình thức sinh sản vô tính?
I/ SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ?
ONG TRÙNG ROI
KIẾN THUỶ TỨC BÒ

I/ SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ?
Điền dấu X vào ô cho câu đúng nhất về khái niệm
sinh sản vô tính ở động vật:
A - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một
hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa
tinh trùng và tế bào trứng.
B - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra nhiều cá
thể mới giống hệt mình.
C - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một
hoặc nhiều cá thể mới có nhiều sai khác với mình, không có sự kết
hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.
D - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp giữa tinh trùng
và trứng, tạo ra các cá thể giống mình.
X
Sinh sản vô tính ở động vật
dựa trên cơ sở nào?
Ở hầu hết mọi trường hợp, sinh sản vô tính dựa trên
phân bào nguyên nhiễm, các tế bào phân chia và phân
hoá để tạo ra các cá thể mới.

II/ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Đọc thông tin SGK mục II và kết hợp với quan sát H.44.1 &
H.44.2. Hãy hoàn thành phiếu học tập sau:
Hình thức Đại diện Đặc điểm
Phân đôi
Nảy chồi
Phân mảnh
Trinh sản

II/ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT


Hình thức Đại diện Đặc điểm
Phân đôi
1/ Phân đôi:
Động vật
đơn bào,
giun dẹp
_Cơ thể mẹ tự co thắt ở giữa rồi
tách làm 2 phần giống nhau,
mỗi phần lớn lên cho ra cơ thể
mới.
_sự phân đôi tế bào gồm cả chất
nguyên sinh và nhân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×