Tải bản đầy đủ

Đề học sinh giỏi hóa 10 có đáp án

SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN HÓA – Khối 10
Thời gian: 150 phút
Câu 1. (4 đ)
1. Hợp chất A được tạo từ cation X+ và anion Y-. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm
3 nguyên tố phi kim, tỉ lệ nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A là
42 và trong anion Y- chứa 2 nguyên tố cùng chu kì nhưng thuộc 2 phân nhóm chính liên
tiếp.
* Viết CTPT, CTCT, gọi tên?
* Cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm trong cation X+ , Y- ?
* Nêu bản chất các dạng liên kết trong phân tử A?
2. So sánh có giải thích?
* Độ lớn của góc liên kết:
+ CH4, NH3, H2O
+ H2O, H2S

* Nhiệt độ sôi của các chất: C2H5Cl, C2H5OH, CH3COOH
* Ở điều kiện thường H2S là chất khí trong khi H2O là chất lỏng
Câu 2.(4 đ)
Cho 3 nguyên tố có kí hiệu A, B, C chưa biết, có đặc điểm:
- A, B, C có tổng (n+l) bằng nhau, trong đó nB, nC < nA < 5
- Tổng đại số của 4 số lượng tử của electron cuối cùng của C là 3,5
- Tổng số electron ở phân lớp cuối cùng của A và B bằng tổng số electron ở phân
lớp cuối cùng của C và ZA - ZC = 1
a) Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng của A, B, C? (Biết các electron
chiếm các AO từ ml có trị số nhỏ nhất trước)
b) Xác định các nguyên tố A, B, C?Xác định vị trí của A, B, C trong bảng tuần
hoàn?
c) Viết cấu hình electron của các ion có thể hình thành từ nguyên tử các nguyên tố
trên? Dự đoán tính chất hóa học cơ bản của A, B, C?
Câu 3 (2 đ)
238
1. Tìm số hạt α và β được phóng xạ ra từ họ phóng xạ 92U thành nguyên tố X. Biết
rằng nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được đặc trưng bởi 4 số lượng tử:
1
2

n=6, l=1, ml=0, ms=+ ; tỉ lệ giữa các hạt không mang điện và hạt mang điện trong hạt
nhân nguyên tử X là 1,5122
2. Một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi 137
có độ phóng xạ
55 Cs
5
H0=0,693.10 Bq, có chu kì bán hủy là 30 năm (biết 1năm = 365 ngày). Tính khối lượng Cs
có trong mẫu quặng đó?
Câu 4: (3 đ)
Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa - khử sau:
t
a) CuFeS2 + H2SO4 đặc 
→ CuSO4 + Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
b) NH4ClO4 + P → N2 + H3PO4 + Cl2 + H2O
c) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + NO + NH4NO3 + H2O
(
nN O : nNO : nNH NO = 1: 2 : 3 )
d) MnO4- + C6H12O6 + H+ → Mn2+ + CO2 + H2O
02

4

3

1


SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN HÓA – Khối 10
Thời gian: 150 phút
Câu 5: (4 đ)
1. Dung dịch A là dung dịch HCl, dung dịch B là dung dịch NaOH
a) Lấy 10ml dung dịch A pha loãng bằng nước thành 1000ml thì thu được dung
dịch HCl có pH = 2. Tính nồng độ mol của dung dịch A?
Để trung hòa 100g dung dịch B cần 150ml dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung
dịch B?
b) Hòa tan hết 9,96g hỗn hợp Al, Fe bằng 1,175 lít dung dịch A, ta thu được dung dịch A1.
Thêm 800g dung dịch B vào dung dịch A1, lọc lấy kết tủa rủa sạch và nung ngoài không khí
đến khối lượng không đổi thì thu được 13,65g chất rắn. Tính khối lượng Al, Fe trong hỗn hợp
đầu?
2. Thực hiện dãy chuyển hóa

Trong đó: A0 là hợp chất của một kim loại và một phi kim
A, A1, A2, C là các hợp chất của lưu huỳnh
B, B1, B2, C là các hợp chất của đồng hoặc đồng kim loại

Câu 6:(3 đ)
a. Xác định bậc phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng ở pha khí (3000k) của phản ứng:
A(k) + B(k) → C(k)
Dựa trên kết quả thực nghiệm sau đây:
Thí nghiệm
[A] mol/l
[B] mol/l
Tốc độ mol.l-1.s-1
1
0,010
0,010
1,2.10-4
2
0,010
0,020
2,4.10-4
3
0,020
0,020
9,6.10-4
b. Người ta trộn CO và hơi H2O tại nhiệt độ 1000k với tỉ lệ 1 : 1. Tính thành phần của hệ
lúc cân bằng, biết rằng:
2H 2 O ƒ 2H 2 + O 2 có pkp,1 = 20,113
2CO 2 ƒ 2CO + O 2 có pkp,2 = 20,400
c. Cho các dữ kiện dưới đây:
C2 H 4 + H 2 → C2 H 6

∆H a = −136,951 KJ / mol

7
C 2 H 6 + O 2 → 2CO 2 + 3H 2 O(l) ∆H b = −1559,837 KJ / mol
2
C + O 2 → CO 2
∆H c = −393,514 KJ / mol
1
H 2 + O 2 → H 2 O(l) ∆H d = −285,838 KJ / mol
2

Hãy xác định: Nhiệt hình thành và nhiệt đốt cháy của etylen C 2H4

2


SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN HÓA – Khối 10
Thời gian: 150 phút
Câu 1. (4 đ)
1. Hợp chất A được tạo từ cation X+ và anion Y-. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm
3 nguyên tố phi kim, tỉ lệ nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A là
42 và trong anion Y- chứa 2 nguyên tố cùng chu kì nhưng thuộc 2 phân nhóm chính liên
tiếp.
* Viết CTPT, CTCT, gọi tên?
* Cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm trong cation X+ , Y- ?
* Nêu bản chất các dạng liên kết trong phân tử A?
2. So sánh có giải thích?
* Độ lớn của góc liên kết:
+ CH4, NH3, H2O
+ H2O, H2S
* Nhiệt độ sôi của các chất: C2H5Cl, C2H5OH, CH3COOH
* Ở điều kiện thường H2S là chất khí trong khi H2O là chất lỏng
ĐÁP ÁN
1. * Số proton trung bình của 3 nguyên tố Z =

42
= 4, 67
9

→ Phải có một nguyên tố phi kim Z < 4,67 → H (hidro)
→ Hai phi kim còn lại có trong Y- ở một chu kì và hai phân nhóm chính liên tiếp nên số
proton tương ứng Z và Z + 1
Xét 3 trường hợp:
- A có 2 nguyên tử H
36
(loại)
7
38
Hoặc 2 + 4Z + 3(Z + 1) = 42 → Z=
(loại)
7

Hoặc 2 + 3Z + 4(Z + 1) = 42 → Z=

- A có 3 nguyên tử H
35
(loại)
6
37
Hoặc 3 + 4Z + 2(Z + 1) = 42 → Z=
(loại)
6

Hoặc 3 + 2Z + 4(Z + 1) = 42 → Z=

- A có 4 nguyên tử H
Hoặc 4 + 3Z + 2(Z + 1) = 42 → Z=

36
(loại)
5

Hoặc 4 + 2Z + 3(Z + 1) = 42 → Z= 7 (nhận) - nguyên tố nitơ
→ Z + 1 = 8 (nguyên tố oxi) → A: H4N2O3 hay NH4NO3 (Amoni nitrat)
Công thức electron A

3


Công thức cấu tạo A

* N (NH4+) lai hóa sp3, N (NO3-) lai hóa sp2
* Liên kết ion, 2 liên kết cho nhận, còn lại là liên kết cộng hóa trị có cực
2. * Góc liên kết
+ CH4 > NH3 > H2O (Cùng trạng thái lai hóa sp3, số cặp e chưa tham gia liên kết càng
nhiều càng đẩy nhau → góc liên kết càng nhỏ )
+ H2O > H2S (Cùng trạng thái lai hóa sp 3, độ âm điện của O > S, độ âm điện của nguyên
tử trung tâm càng lớn sẽ kéo mây của đôi e liên kết về phía nó nhiều hơn và lực đẩy của
cặp e không liên kết lên cặp e liên kết giảm làm tăng độ lớn góc liên kết)
* Nhiệt độ sôi các chất: C2H5Cl < C2H5OH< CH3COOH (vì C2H5Cl không có liên kết
hidro, trong phân tử axit có khả năng tạo được 2 liên kết hidro nên bền hơn trong phân tử
rượu tạo được một liên kết hidro)
* Các phân tử H2O và H2S có khả năng tạo được liên kết hidro liên phân tử, nhưng độ âm
điện của O > S nên khả năng tạo thành liên kết hidro giữa các phân tử H 2S là yếu hơn
nhiều so với giữa các phân tử H2O, do đó cần năng lượng khá cao dưới dạng nhiệt để phá
vỡ các liên kết hidro của H2O trước khi chuyển nước từ lỏng sang hơi.

4


SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN HÓA – Khối 10
Thời gian: 150 phút
Câu 2.(4 đ)
Cho 3 nguyên tố có kí hiệu A, B, C chưa biết, có đặc điểm:
- A, B, C có tổng (n+l) bằng nhau, trong đó nB, nC < nA < 5
- Tổng đại số của 4 số lượng tử của electron cuối cùng của C là 3,5
- Tổng số electron ở phân lớp cuối cùng của A và B bằng tổng số electron ở phân
lớp cuối cùng của C và ZA - ZC = 1
a) Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng của A, B, C? (Biết các electron
chiếm các AO từ ml có trị số nhỏ nhất trước)
b) Xác định các nguyên tố A, B, C?Xác định vị trí của A, B, C trong bảng tuần
hoàn?
c) Viết cấu hình electron của các ion có thể hình thành từ nguyên tử các nguyên tố
trên? Dự đoán tính chất hóa học cơ bản của A, B, C?
ĐÁP ÁN
+ A, B, C có tổng (n+l) bằng nhau
+ nB, n C < n A < 5
+ A và C đứng kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn
→ Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng
C: np6

-1

0

+1

A: (n+1)s1
Electron cuối cùng của C có giá trị các số lượng tử sau:
l = 1, ml =+1, ms=-

1
2

Theo bài ra ta có: n + 1 + 1 -

1
= 3,5 → n = 2
2

→ bộ 4 số lượng tử của e cuối cùng của C: n = 2, l = 1, ml =+1, ms=-

1
2

→ cấu hình electron của C: 1s22s22p6 (Ne), ô thứ 10, chu kì 2, nhóm VIIIA
bộ 4 số lượng tử của e cuối cùng của A: n = 3, l = 0, ml =0, ms=+

1
2

cấu hình electron của A: 1s22s22p63s1 (Na), ô thứ 11, chu kì 3, nhóm IA
Gọi x là số e của phân lớp cuối cùng của B, ta có:
1+x=6
→ x= 5
n A = 3 > nB
-1

0

+1

→ Phân lớp cuối cùng của B chỉ có thể là 2p5
2p

bộ 4 số lượng tử của e cuối cùng của B: n = 2, l = 1, ml =0, ms=-

1
2

cấu hình electron của B: 1s22s22p5 (F), ô thứ 9, chu kì 2, nhóm VIIA
c) Cấu hình electron của các ion:
5


A →
A+ + 1e
6
1
2
1s 2s 2p 3s 1s 2s22p6
B
+ 1e →
B1s22s22p5
1s22s22p6
A là kim loại kiềm → tính khử mạnh
B là phi kim điển hình → tính oxi hóa mạnh
C là nguyên tố khí hiếm, bền vững và trơ về mặt hóa học
2

2

6


SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN HÓA – Khối 10
Thời gian: 150 phút
Câu 3 (2 đ)
238
1. Tìm số hạt α và β được phóng xạ ra từ họ phóng xạ 92U thành nguyên tố X. Biết
rằng nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được đặc trưng bởi 4 số lượng tử:
1
2

n=6, l=1, ml=0, ms=+ ; tỉ lệ giữa các hạt không mang điện và hạt mang điện trong hạt
nhân nguyên tử X là 1,5122
137
2. Một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi 55 Cs có độ phóng xạ
H0=0,693.105Bq, có chu kì bán hủy là 30 năm (biết 1năm = 365 ngày). Tính khối lượng Cs
có trong mẫu quặng đó?
ĐÁP ÁN
1. X có e cuối cùng được đặc trưng bằng 4 số lượng tử: n=6, l=1, ml=0, ms=+
→ cấu hình e theo AO là

-1

0

1
2

+1

6p
→ cấu hình e của X là 1s 2s 2p 3s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s26p2 → Z = 82
206
→ N = 1,5122 . 82 = 124 → A = 82 + 124 = 206 → X là 82 Pb
0
238
206
Gọi x, y lần lượt là số hạt α và β ( −1 e ) sinh ra từ sự biến đổi phóng xạ 92 U → 82 Pb
ta có
206 + 4x = 238
x=8

82 + 2x - y = 92
y=6
2.
2

2

6

ln 2 m0 .N A
-8
A → m0 = 2,15.10 (g)

H0 = k.N0 = T .
1
2

7


SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN HÓA – Khối 10
Thời gian: 150 phút
Câu 4: (3 đ)
Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa - khử sau:
t
a) CuFeS2 + H2SO4 đặc 
→ CuSO4 + Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
b) NH4ClO4 + P → N2 + H3PO4 + Cl2 + H2O
c) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + NO + NH4NO3 + H2O
nN O : nNO : nNH NO = 1: 2 : 3 )
0

2

4

(

3

-

d) MnO4 + C6H12O6 + H+ → Mn2+ + CO2 + H2O

ĐÁP ÁN

0

t
a) CuFeS2 + H2SO4 đặc 
→ CuSO4 + Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
+
2
+3
+4
x2
(CuFeS2)0 → Cu + Fe + 4 S + 13e
+6

+4

S + 2e → S
t0
2CuFeS2 + 18H2SO4 đặc 
→ 2CuSO4 + Fe2(SO4)3 + 17SO2 + 18H2O

x13

b) NH4ClO4 + P → N2 + H3PO4 + Cl2 + H2O
0

−3

2 N → N 2 + 6e
0

+7

2 Cl + 14e → Cl2
x5

−3

0

+7

0

2 N + 2 Cl + 8e → N 2 + Cl2
+5

0

x8
P → P + 5e
10NH4ClO4 + 8P → 5N2 + 8H3PO4 + 5Cl2 + 8H2O
c) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + NO + NH4NO3 + H2O
nN O : nNO : nNH NO = 1: 2 : 3 )
2

4

3

+5

+1

+5

+2

2 N + 8e → 2 N
2 N + 6e → 2 N
+5

−3

+5

−3

3 N + 24e → 3 N

+2

+1

7 N + 38e → 3 N + 2 N + 2 N
0
+3
x38 Al → Al + 3e
38Al + 144HNO3 → 38Al(NO3)3 + 3N2O + 6NO + 9NH4NO3 + 54H2O
d) MnO −4 + C6 H12O6 + H + → Mn 2+ + CO 2 ↑ +H 2O
x3

+7

+2

( MnO −4 : chất oxi hóa)

x 24

Mn + 5e 
→ Mn

x5

6 C− 6.4e 
→ 6 C ( C6H12O6: chất khử)

0

+4

24MnO −4 + 5C6 H12 O6 + 72H + → 24Mn 2+ + 30CO 2 + 66H 2 O

Phương trình dưới dạng phân tử:
8

(


24KMnO4 + C6H12O6 + 36 H2SO4 → 24 MnSO4 + 30 CO2 + 66 H2O + 12 K2SO4

SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN HÓA – Khối 10
Thời gian: 150 phút
Câu 5: (4 đ)
1. Dung dịch A là dung dịch HCl, dung dịch B là dung dịch NaOH
a) Lấy 10ml dung dịch A pha loãng bằng nước thành 1000ml thì thu được dung
dịch HCl có pH = 2. Tính nồng độ mol của dung dịch A?
Để trung hòa 100g dung dịch B cần 150ml dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung
dịch B?
b) Hòa tan hết 9,96g hỗn hợp Al, Fe bằng 1,175 lít dung dịch A, ta thu được dung dịch A1.
Thêm 800g dung dịch B vào dung dịch A1, lọc lấy kết tủa rủa sạch và nung ngoài không khí
đến khối lượng không đổi thì thu được 13,65g chất rắn. Tính khối lượng Al, Fe trong hỗn hợp
đầu?
2. Thực hiện dãy chuyển hóa

Trong đó: A0 là hợp chất của một kim loại và một phi kim
A, A1, A2, C là các hợp chất của lưu huỳnh
B, B1, B2, C là các hợp chất của đồng hoặc đồng kim loại

ĐÁP ÁN
1.

a) Dung dịch HCl có pH = 2 → [H+] = 10-2M
phương trình điện li: HCl → H+ + Cl10-2 M ← 10-2 M
-2
-2
nHCl = 10 . 1 = 10 mol → CM (A) = 10-2 . 102 = 1M
Trung hòa dung dịch B bằng A:
NaOH + HCl → NaCl + H2O
(1)
Đặt C% (NaOH) = x
x
= 0,15 → x = 6%
Theo (1): nNaOH = 0,15 . 1 →
40
b) Các phương trình phản ứng
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑
(2)
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑
(3)
NaOH + HCl dư → NaCl + H2O
(4)
3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3↓
(5)
2NaOH + FeCl2 → 2NaCl + Fe(OH)2↓
(6)
NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O(7)
t0
4Fe(OH)2 + O2 
(8)
→ 2Fe2O3 + 4H2O
0
t
2Al(OH)3 
(9)
→ Al2O3 + 3H2O
nHCl = 1,175 . 1 = 1,175 mol
800.6
= 1, 2 mol
nNaOH =
100.40
Từ (2), (3), (4), (5), (6): nNaOH phản ứng = nHCl đem dùng
9


→nNaOH dư =1,2 - 1,175 = 0,025 mol
Gọi a, b là số mol Al và Fe đem hòa tan. Vì có phản ứng (7) xảy ra nên có hai trường hợp
TH1: a < 0,025 (nNaOH dư > nAl (OH )3 ) thì Al(OH)3 tan hết, chất rắn sau khi nung chỉ là Fe2O3 và
bằng 13,65g
b
Khi đó .160 = 13,65 → b = 0,1706 mol
2
→ mFe = 9,555g; mAl = 0,405g
TH2: a > 0,025 (nNaOH dư < nAl (OH )3 ) thì Al(OH)3 tan một phần, nNaOH dư = 0,025 mol
Khi đó: 27a + 56b = 9,96
(a − 0, 025)
b
.102 + .160 = 13,65
2
2
Giải hệ ta có: a = 0,05604 mol; b = 0,15084 mol
→ mFe = 8,447 g; mAl = 1,513g
2.
3
t0
CuS + O2 
→ CuO + SO2
2

(A0)

(B)

(A)

SO2 + H2O2 → H2SO4 ( hoặc SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4)
(Y)
(A1)
t0
H2SO4 + Ag2O → Ag2SO4 + H2O (hoặc 2H2SO4 đặc + 2Ag 
→ Ag2SO4 + SO2 + 2H2O)
(Z)
(A2)
t0
t0
CuO + H2 
→ Cu + H2O (hoặc CuO + CO 
→ Cu + CO2)

(T)
(B1)
t
Cu + Cl2 
→ CuCl2
(U)
(B2)
t
2H2SO4 đặc + Cu 
→ CuSO4 + SO2 + 2H2O
Ag2SO4 + CuCl2 → CuSO4 + 2 AgCl↓
(C)
CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4
0

0

10


SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN HÓA – Khối 10
Thời gian: 150 phút
Câu 6:(3 đ)
a. Xác định bậc phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng ở pha khí (3000k) của phản ứng:
A(k) + B(k) → C(k)
Dựa trên kết quả thực nghiệm sau đây:
Thí nghiệm
[A] mol/l
[B] mol/l
Tốc độ mol.l-1.s-1
1
0,010
0,010
1,2.10-4
2
0,010
0,020
2,4.10-4
3
0,020
0,020
9,6.10-4
b. Người ta trộn CO và hơi H2O tại nhiệt độ 1000k với tỉ lệ 1 : 1. Tính thành phần của hệ
lúc cân bằng, biết rằng:
2H 2 O ƒ 2H 2 + O 2 có pkp,1 = 20,113
2CO 2 ƒ 2CO + O 2 có pkp,2 = 20,400
c. Cho các dữ kiện dưới đây:
C2 H 4 + H 2 → C2 H 6

∆H a = −136,951 KJ / mol

7
C 2 H 6 + O 2 → 2CO 2 + 3H 2 O(l) ∆H b = −1559,837 KJ / mol
2
C + O 2 → CO 2
∆H c = −393,514 KJ / mol
1
H 2 + O 2 → H 2 O(l) ∆H d = −285,838 KJ / mol
2

Hãy xác định: Nhiệt hình thành và nhiệt đốt cháy của etylen C 2H4
ĐÁP ÁN
x

y

a.
v = k[A] [B]
Thí nghiệm 1 ⇒ 1,2.10-4 = k.0,01x . 0,01y
Thí nghiệm 2 ⇒ 2,4.10-4 = k.0,01x . 0,02y (2)
Thí nghiệm 3 ⇒ 9,6.10-4 = k.0,02x . 0,02y (3)
Lấy (3) chia cho (2) ⇒2x = 4 ⇒ x = 2
Lấy (2) chia cho (1) ⇒ 2y = 2 ⇒ y = 1

(1)

v = k [ A ] [ B]
2

Bậc phản ứng: x + y = 3
Thí nghiệm 1 ⇒ 1,2.10-4 = k.0,012 . 0,01
⇒ k = 1,20.102mol-2 . l-2.s-1
b. Từ các dữ kiện đề bài ta có:
1
CO + O 2 € CO 2
2

K P,3 =

1
H 2 O € H 2 + O2
2

K P,4 = K P,1

CO + H 2 O € CO 2 + H 2

1
K P,2

K P = K P,3 .K P,4 =
11

K P,1
K P,2

=

10−20,113
= 100,1435 ≈ 1,392
−20,400
10


Giả sử ban đầu lấy 1 mol CO và 1 mol H2O
CO

Ban đầu
Lúc câu bằng

KP =

+

H2 O €

1mol
1mol
1-a(mol) (1-a)mol

PCO2 .PH2
PCO .PH2O

CO 2 + H 2

K P = 1,392

a mol a mol

a a
P. P
a2
2 2
=
=
với P là áp suất chung
2
1− a 1− a
P.
P (1 − a)
2
2

a
= K P = 1,1798
1− a
a ≈ 0,54mol
a x 100%
%H 2 = %CO 2 =
= 27%
2
(1 − a)x100%
%CO = %H 2 O =
= 23%
2

c. Từ các dữ kiện đề bài ta có:
∆H1 = −∆H a = +136,951 KJ / mol
 C2 H 6 → C2 H 4 + H 2

 2CO 2 + 3H 2 O(l) → C 2 H 6 + 7 O 2 ∆H 2 = −∆H b = +1559,837 KJ / mol

2
+
∆H 3 = 2∆H C = −787, 028 KJ / mol
 2C + 2O 2 → 2CO 2

3
∆H 4 = 3∆H d = −857,514 KJ / mol
 3H 2 + O 2 → 3H 2 O(l)
2

2C + 2H2 →C2H4 ΔHht = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 + ΔH4 = +52,246 KJ/mol
 C 2 H 4 → 2C + 2H 2
∆H 5 = −∆H ht = −52, 246 KJ / mol

⇒ +
2C + 2O2 → 2CO 2 ∆H 3 = −787, 028 KJ / mol
2H + O → 2H O ( l )
∆H 6 = 2∆H d = −571, 676KJ / mol
2
2
 2

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2 H2O(l) ∆Hđc = ΔH5 + ΔH3 + ΔH6 = -1410,95 KJ/mol

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×