Tải bản đầy đủ

Chương trình nhà trường môn Vật lý THCS

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAK PƠ
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

Đak Pơ, tháng 7 năm 2016
1


CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ; LỚP 6
Cả năm: 37 tuần thực học x 1 tiết/tuần = 37 tiết.
Học kì I: 19 tuần x 1 tiết/tuần = 19 tiết
Tuần

Tiết

1
2
3
4


1
2
3
4

5
6
7
8
9

5
6
7
8
9

10
11

10
11

12
13
14

12
13
14

15
16

15
16

17
18
1917
18

Tên bài dạy/ chủ đề
Ghi chú
Chương I: Cơ học
Chủ đề: Đo các đại lượng vật lý
Bài 1, bài 2: Đo độ dài.
Bài 3: Đo thể tích chất lỏng.
Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước.
Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng.
Chủ đề: Lực
Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng.
Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.
Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực.
Bài 9: Lực đàn hồi.
Chuyển lên từ tiết 10
Bài 10: Lực kế - Phép đo lực. Trọng lượng và
Chuyển lên từ tiết 11
khối lượng.
Ôn tập – Kiểm tra 45 phút
Ôn tập.
Kiểm tra 1 tiết.
Chủ đề : Khối lượng riêng – trọng lượng riêng
Bài 11: Khối lượng riêng. Bài tập.
Bài 11: Trọng lượng riêng. Bài tập.
Bài 12: Thực hành: Xác định khối lượng
riêng của sỏi.
Chủ đề: Máy cơ đơn giản
Bài 13: Máy cơ đơn giản.
Bài 14: Mặt phẳng nghiêng.
Ôn tập và kiểm tra học kỳ I
Ôn tập học kì I.
Kiểm tra học kì I.
Trả và chữa bài kiểm tra HKI, hoặc hệ thống
kiến thức học kì I.
Học kì II: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18tiết

Tuần

Tiết

20
21

19
20

22
23

21
22

Tên bài dạy/chủ đề
Chủ đề: Máy cơ đơn giản (tt)
Bài 15: Đòn bẩy.
Bài 16: Ròng rọc.
Chương II: Nhiệt học
Chủ đề: Sự nở vì nhiệt của các chất
Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn.
Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Ghi chú

2


Tuần
24

Tiết
23

25
26
27

24
25
26

28

27

29
30

28
29

31
32

30
31

33
34

32
33

35
36
37

34
35

Tên bài dạy/chủ đề
Ghi chú
Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí.
Chủ đề: Ứng dụng sự nở vì nhiệt của các chất
Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt.
Bài 22: Nhiệt kế - Nhiệt giai.
Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ.
Chuyển lên từ tiết 28
Kiểm tra 45 phút
Kiểm tra 1 tiết.
Chủ đề: Sự nóng chảy và sự đông đặc
Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc.
Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp
theo).
Chủ đề: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.
Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo).
Chủ đề: Sự sôi
Bài 28: Sự sôi.
Bài 29: Sự sôi (tiếp theo).
Ôn tập – Kiểm tra học kỳ II
Ôn tập học kì II.
Kiểm tra học kì II
Trả và chữa bài kiểm tra HKII, hoặc hệ thống
kiến thức học kì II

3


CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ 7
Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Tuần

Tiết

1

1

2
3

2
3

4
5
6

4
5
6

7
8

7
8

9
10

9
10

11
12
13

11
12
13

14
15
16

14
15
16

17
18
19

17
18

HỌC KÌ I
19 tuần (18 tiết)
Tên bài dạy/chủ đề
Chương I: Cơ học
Chủ đề: Ánh sáng – sự truyền thẳng của ánh sáng
Bài 1: Nhận biết ánh sáng-Nguồn sáng và vật
sáng
Bài 2: Sự truyền ánh sáng
Bài 3: Úng dụng định luật truyền thẳng của ánh
sáng
Chủ đề: Sự phản xạ ánh sáng
Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
Bài 5: Ảnh của một vật tạo bỡi gương phẳng
Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật
tạo bỡi gương phẳng
Chủ đề: Gương cầu
Bài 7: Gương cầu lồi
Bài 8: Gương cầu lõm
Chủ đề: Ôn tập – Kiểm tra 45 phút
Bài 9: Tổng kết chương I: Quang học
Kiểm tra 1 tiết
Chương II: Âm học
Chủ đề: Âm – Tính chất của âm
Bài 10: Nguồn âm
Bài 11: Độ cao của âm
Bài 12: Độ to của âm
Chủ đề: Đặc điểm của âm
Bài 13: Môi trường truyền âm
Bài 14: Phản xạ âm- Tiếng vang
Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn
Chủ đề: Ôn tập – Kiểm tra học kì I
Ôn tập học kì I.
Kiểm tra học kì I.
Trả và chữa bài kiểm tra HKI, hoặc hệ thống kiến
thức học kì I

Ghi chú

HỌC KÌ II
18 tuần (17 tiết)
Tuần

Tiết

20

19

Tên bài dạy/chủ đề
Chương III: Điện học
Chủ đề: Sự tạo thành dòng điện
Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

Ghi chú

4


Tuần
21
22

Tiết
20
21

23

22

24

23

25

24

26

25

27
28

26
27

29
30
31

28
29
30

32

31

33

32

34

33

35
36
37

34
35

Tên bài dạy/chủ đề
Bài 18: Hai loại điện tích
Bài 19: Dòng điện-Nguồn điện
Chủ đề: Đặc điểm và quy ước dòng điện
Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện-Dòng
điện trong kim loại
Bài 21: Sơ đồ mạch điện
Chủ đề: Các tác dụng của dòng điện
Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của
dòng điện
Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng
sinh lí của dòng điện
Chủ đề: Ôn tập – kiểm tra 45 phút
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Chủ đề: Đặc trưng của dòng điện
Bài 24: Cường độ dòng điện
Bài 25: Hiệu điện thế
Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng
điện
Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và
hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
Bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ
dòng điện đối với đoạn mạch song song
Bài 29: An toàn điện
Chủ đề: Ôn tập – kiểm tra học kỳ II
Ôn tập học kì II.
Kiểm tra học kì II.
Trả và chữa bài kiểm tra HKII, hoặc hệ thống
kiến thức học kì II

Ghi chú

5


CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ 8
Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Tuần

Tiết

1
2
3

1
2
3

4
5
6

4
5
6

7

7

8
9
10
11

8
9
10
11

12
13
14

12
13
14

15
16

15
16

17
18
19

17
18

Tuần

Tiết

20
21
22

19
20
21

23
24

22
23

HỌC KÌ I
19 tuần (18 tiết)
Tên bài dạy
Chương I: Cơ học
Chủ đề: Chuyển động
Bài 1: Chuyển động cơ học.
Bài 2: Vận tốc.
Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều.
Chủ đề: Lực
Bài 4: Biểu diễn lực.
Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính.
Bài 6: Lực ma sát.
Kiểm tra 45 phút
Kiểm tra 1 tiết.
Chủ đề: Áp suất
Bài 7: Áp suất.
Bài 8: Áp suất chất lỏng.
Bài 8: Bình thông nhau – Máy nén thủy lực.
Bài 9: Áp suất khí quyển.
Chủ đề: Lực đẩy Acsimet
Bài 10: Lực đẩy Ác – si – mét.
Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác – si – mét.
Bài 12: Sự nổi.
Chủ đề: Công
Bài 13: Công cơ học.
Bài 14: Định luật về công.
Chủ đề: Ôn tập – kiểm tra học kỳ I
Ôn tập học kì I.
Kiểm tra học kì I.
Trả và chữa bài kiểm tra HKI, hoặc hệ thống kiến
thức học kì I
HỌC KÌ II
18 tuần (17 tiết)
Tên bài dạy/chủ đề
Chủ đề: Công (tt)
Bài 15: Công suất.
Bài 16: Cơ năng.
Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học.
Chương II: Nhiệt học.
Chủ đề: Cấu tạo chất
Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?
Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng

Ghi chú

Ghi chú

6


Tuần
25

Tiết
24

Tên bài dạy/chủ đề

Ghi chú

yên.
Bài 21: Nhiệt năng.
Kiểm tra 45 phút

26

25

27
28

26
27

29
30
31

28
29
30

32
33
34

31
32
33

34
36
37

34
35

Kiểm tra 1 tiết.
Chủ đề: Các hình thức truyền nhiệt
Bài 22: Dẫn nhiệt.
Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt
Chủ đề: Công thức tính nhiệt lượng
Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng.
Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng (tiếp theo)
Bài tập công thức tính nhiệt lượng.
Chủ đề: Phương trình cân bằng nhiệt
Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt.
Bài tập phương trình cân bằng nhiệt.
Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt
học.
Chủ đề: Ôn tập – Kiểm tra học kì II
Ôn tập học kì II.
Kiểm tra học kì II
Trả và chữa bài kiểm tra HKII, hoặc hệ thống kiến
thức học kì II

7


CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ 9
Cả năm: 37 tuần (70tiết)

Tuần

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

HỌC KÌ I
19 tuần (36 tiết)
Tiết
Tên bài dạy/chủ đề
Chương I: Điện học
Chủ đề: Điện trở dây dẫn – Định luật Ôm
Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu
1
điện thế giữa hai đầu dây dẫn
2
Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm
Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn
3
bằng ampe kế và vôn kế
Chủ đề: Các loại đoạn mạch
4
Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp
5
Bài 5: Đoạn mạch song song
6
Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm
Chủ đề: Sự phụ thuộc của điện trở vào l, S, ρ
7
Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây
dẫn
8
Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
9
Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây
dẫn
10 Bài 10: Điện trở- Điện trở dùng trong kĩ thuật
Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức
11
tính điện trở của dây dẫn
Chủ đề: Công – công suất điện
12 Bài 12: Công suất điện
13 Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện
14 Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử
dụng
15 Bài 15: Thực hành Xác định công suất của các dụng
cụ điện
Chủ đề: Định luật Jun – Len – xơ
16 Bài 16: Định luật Jun-Len-xơ
17 Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun-Len-xơ
18 Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun-Len-xơ
19 Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
Chủ đề: Ôn tập – Kiểm tra 45 phút
20 Bài 20: Tổng kết chương I: Điện học
Kiểm tra 1tiết
21
Chương II: Điện từ học
Chủ đề: Từ trường
22 Bài 21: Nam châm vĩnh cửu
23 Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện-Từ trường
24 Bài 23: Từ phổ-Đường sức từ

Ghi chú

8


25
13

26

14

27
28

15

29
30
31

16
32
33
17
18
19

34
35
36

Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy
qua
Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy
qua
Chủ đề: Nam châm điện - ứng dụng
Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép-Nam châm điện
Bài 26: Ứng dụng của nam châm
Chủ đề: Lực điện từ - ứng dụng
Bài 27: Lực điện từ
Bài 28: Động cơ điện một chiều
Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và
quy tắc bàn tay trái
Chủ đề: Cảm ứng điện từ
Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
Chủ đề: Ôn tập – kiểm tra học kì I
Ôn tập học kì I
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I
Trả và chữa bài kiểm tra học kì I, hoặc hệ thống kiến
thức học kì I

HỌC KÌ II
18 tuần (34 tiết)
Tuần Tiết
Tên bài dạy/chủ đề
Chủ đề: Điện xoay chiều
20
37 Bài 33: Dòng điện xoay chiều
38 Bài 34: Máy phát điện xoay chiều
Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều-Đo
39
cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
21
Chủ đề: Truyền tải điện năng
40 Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa
41 Bài 37: Máy biến thế
22
42 Bài 39: Tổng kết chương II: Điện từ học
Chương II: Quang học
Chủ đề: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
43 Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
23
Chủ đề: Các loại thấu kính
44 Bài 42: Thấu kính hội tụ
45 Bài 43: Ảnh của một vật tạo bỡi thấu kính hội tụ
24
46 Bài 44: Thấu kính phân kỳ
47 Bài 45: Ảnh của một vật tạo bỡi thấu kính phân kì
25
48 Bài 46: Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
Chủ đề: Ôn tập – kiểm tra 45 phút
26
49
Ôn tập
50
Kiểm tra 1tiết

Ghi chú

9


Tên bài dạy/chủ đề
Ghi chú
Chủ đề: Ứng dụng của các loại thấu kính
27
51 Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh
52 Bài 48: Mắt
53 Bài 49: Mắt cận và mắt lão
28
54 Bài 50: Kính lúp
Chủ đề: Bài tập quang hình học
55 Bài 51: Bài tập quang hình học
29
Chủ đề: Ánh sáng trắng – ánh sáng màu
56 Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
57 Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
30
58 Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới
ánh sáng màu
Chủ đề: Các tác dụng của ánh sáng
59 Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng
31
Chủ đề: Nhận biết ánh sáng
60 Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và
ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD
Chủ đề: Tổng kết chương III: Quang học
32
61 Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học
62 Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học
Chương IV: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Chủ đề: Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
63 Bài 59: Năng lượng và chuyển hóa năng lượng
33
64 Bài 27: (SGK. Vật lí lớp 8 hiện hành).Sự bảo toàn
năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
65 Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng
Chủ đề: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
34
66 Bài 26: (SGK. Vật lí lớp 8 hiện hành). Năng suất tỏa
nhiệt của nhiên liệu
Chủ đề: Động cơ nhiệt
67 Bài 28: (SGK. Vật lí lớp 8 hiện hành). Động cơ nhiệt
35
Chủ đề: Ôn tập học kì II
68
Ôn tập học kì II
69
Ôn tập học kì II
36
70
Kiểm tra học kì II
Trả và chữa bài kiểm tra học kì II
37
Hoặc hệ thống kiến thức năm học
Ngày . . . .tháng . . . .năm 2016
Ngày . . . .tháng . . . .năm 2016
TỔ/NHÓM TRƯỞNG CM
PHÓ HIỆU TRƯỞNG CM

Tuần Tiết

Ngày . . . .tháng . . . .năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×