Tải bản đầy đủ

DE DU BI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG
ĐỀ DỰ BỊ

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Khóa ngày 22 tháng 6 năm 2011
MÔN THI: VẬT LÝ (CHUYÊN)
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao
đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
Ba người đi bộ từ A đến B với vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ
hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v 1 = 6km/h và v2 = 5km/h.
Người thứ ba xuất phát sau hai người nói trên 15 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần
gặp của người thứ ba với hai người đi trước là ∆t = 30 phút. Tìm vận tốc của người
thứ ba.
Câu 2: (2,0điểm).
Ta đổ vào một nhiệt lượng kế 2kg nước ở nhiệt độ 150C. Nước sẽ nóng lên đến nhiệt
độ nào nếu ta nhúng vào nhiệt lượng kế một quả cân có khối lượng 500gam đã được
nung lên đến 1000C. Nhiệt dung riêng của nước và của quả cân lần lượt là
C1=4200J/kg.K, C2 = 368J/kg.K. Không tính đến nhiệt lượng do nhiệt lượng kế hấp thụ.

Câu 3: (3,0điểm).
Cho mạch điện như hình vẽ: U = 12V; R2 = 3Ω; R1 = 1,5R4;
R3 = 6Ω. Điện trở của các dây nối không đáng kể, điện trở của
vôn kế vô cùng lớn.
a. Biết vôn kế chỉ 2V, tính cường độ dòng điện mạch
chính, cường độ dòng điện qua các điện trở R2 và R3.
b. Tính giá trị các điện trở R1 và R4.
c. Thay vôn kế bằng một ampe kế có điện trở không
đáng kể. Tính số chỉ của ampe kế.
Câu 4: (2,0 điểm)

• U •
+

R4

R1
R2
R3

V

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ, điểm A
nằm trên trục chính, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự là 20cm.
a. Vẽ ảnh của vật sáng AB cho bởi thấu kính.
b. Nêu đặc điểm của ảnh.
c. Tính khoảng cách giữa vật và ảnh.
Câu 5: (1,0 điểm)
Tổng số vòng dây ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế là 24000
vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế nói trên một hiệu điện thế
220V thì hiệu điện thế đo được ở hai đầu cuộn thứ cấp là 3300V. Tính số vòng dây
của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến thế nói trên.
-----Hết-----(Giám thị không giải thích gì thêm).
Họ và tên thí sinh:....................................., SBD: ......................................................


Giám thị 1:................................................, Giám thị 2:..............................................
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×