Tải bản đầy đủ

Mon vat li n01

r4o
of rm cHixn rgrlc

xi, rur cHeN Hec sINH ct0t eu6c

Be crAo DUC vA oAo

ffiAFI

nAnn zoro

I

q)

THil{ffi

GIA THPT

MOn:
I


V$T Li

Thoi gian: 180 phtit (khing kA thdt gian giao
Ngdy thi tht ntr6t: oolot t2016
(Di thi c6 03 trang, gim 05 cdu)

dA)

Ciu I

1l,O a#m2.
Tr0n m{t phEog

nim ngang, cho mQt co hQ g6m mQt v4t nh6 c6 kh6i lugng m dugc gin voi hai
ld xo c6 d0 crmg iuong tmg ld kr vi kz. Hai sqi ddy m6nh dt dai, k}O"g ae" vi vit qua mQt rdng rgc (Hinh 1).
fhOi tuqngcic ld xo, d6y n6i virdng rgc khdng d6ng k6. Ban
rl
J
! r
^
ddu h0 n[m y0n,
rdng rgc dugc git sao cho c6c ld xo kh6ng bi6n
dqng vi lu6n song song v6i mflt phAng nim ngang. Coi lgc cin
kh6ng khi, ma s6t gitia rdng rgc vd tryc khOng dang k6, d6y
A

g.

kh6ng bi truqt trOn rdng rgc. Gia ti5c trgng trucmg ld
Hinh 1.
1. 86 qua ma s6t gita v4t vi mflt ph[ng. K6o vflt dgc theo tryc
ld xo tcri vitri sao cho ld xo kr bi dfln mQt do4n nh6 rdi thd nhe. Tinh khoing thoi gian tC ttl fni *ra
v4t tdi khi cric ld xo kh6ng bi6n dqng hn tht nhAt trong hai trudmg hqp:
a) Gift rdng roc
Oirf,.
b) Gif tryc rdng"O
rgc c5 dinh, rdng rgc c6 thiS quay.
2. Cho hQ sd ma s6t nghi vd hQ sO ma s6t trugt gitfa vpt voi mat pleng tuong fng 1A Fr vd lrz

(pr > pz). T?i thdi di6m ban dAu to:0 vflt dimg ydn, c6c ld xo kh6ng biiSn dqng vi d6y niSi qua rdng
rgc kh6ng bi chirng, nguni ta k6o rdng rgc chuy6n dQng song song v6i tryc ctra ld xo theo phuong
ngffig, hudrng sang phii. Qu6 trinh k6o rdng rgc dugc thUc hiQn sao cho rdng rgc c6 th6 quay Qr do
quanh trpc cira n6.
a) Rong roc dugc k6o vdi v4n t5c kh6ng OOi. Xac dinh thdi ditim tr khi vat m c6 vfln t6c
beng n lAn thri ntr6t. finn nhiQt luqng sinh ra trong qu6 trinh chuy6n dQng d6.

i

b) Ngay t4i thcri cli6m tr rdng rgc dugc t6c dung hIc d€ c6 gia t6c kh6ng d6i d0 cirng hudng

v6i V. X6c dinh gia tdc d0 de vft lu6n truqt tr6n m{t ngang vd c6ch rdng rgc mQt khoang khdng
AOi. giist

ring trong qu6 trinh chuyOn

dQng, bO mat

v{t ludn titip xric v6i mflt phdng nim

ngang.

Cfiu II (4,0 di€m).
MQt mol khi li tu&ng dcrn nguy6n tu thgc hiQn mQt chu trtnh
ABCDA dusc bi6u di6n tr6n giin d6 p - V c6 dang hinhL binh
henh (Hinh 2). Cho: pn =pe = 3po, pc =po =po, Ve =Vo,
= V, - 7Yo, tong d6 ps vi Vs ld c6c th6ng s6 coi nhu da bi6t.
1. Tim phucrng trinh ctra mOi ten hQ gifta nhiQt ttQ ve thti tich
trong qu6 trinh BC.
2. Tim nhiet dO lon nh6t T** vdL nhiet dO nhO nh6t T,n6 ctra khi
trong chu trinh trOn.
3. Chung minh rdng trung di6m M cira doqn BC chinh ln di6m
chuy6n d6i nhAn nhiet - nha nhiet cira khi trong qu6 trinh BC.
4. Tinh hiQu suAt cta chu trinh dd cho.
CAu III (4,0 diA@.
Xdt he giao,thoa Y-6ng, hai khe song song Sr, Sz c6ch nhau mQt khoang a:2 mm, min quan siit
m. HO th6ng khe - min dtrgc E c6ch mat phAng chta hai khe mQt khoang D
Ngu6n s6ng S ln ddy t6c thdng hinh trp c6 dudng kinh r6t nho cira mQt b6ng ddn diQn duqc d6t
trudc hai khe Sr, 52. Trong thi nghiQm ddy t6c lu6n du-ry. c d{t song song v6i hai khe Sr, Sz. Ban dAu
S d{t tai So cdch dAu Sr, Sz.
1. EFt tru6c hai khe mQt dm kinh lqc s6c, chi de lqt qua brlc x4 c6 bu6c s6ng 0,500 pm. MiAn
quan s6t dugc hinh 6nh giao thoa c6 dang d6i *fug, khoang c6ch gita hai v6n ngoii ctng ld 20 mm.
a) X6c dinh hiQu khoang c6ch tt khe Sz vd khe Sl t6i vi tri vdn sang bflc 3 tr6n min.
b) X6c dinh sO vdn s6ng, v6n t6i quan s6t du-o. c tr6n mdn.

%

:2


2. Anh sang phdt ra tt d6y t6c b6ng dai 0,400 p* {i" < 0,750 pm dugc chiiSu vdo hai khe Y-6ng. X6c dinh sO bric x4 vd bu6c s6ng ctra
timg brlc x4 cho vdn s6ng trung nhau tpi vi tri vdn sring bflc 5 cira anh sSng tl6 c6 l, = 0,750 pm.
3. Tai vi tri vdn s6ng trung t6m ban dAu O tr6n min E, d{t mQt m6y thu quang diQn c6 d0 nh+y
cao. Cho ngudn sSng S dfch chuyCn trong mat phAng P
song song v6i mflt phing chira hai khe Sr, Sz v6i t6c
dQ khdng dt5i
1 cm/s nhu hinh 3. H6y x6c tlinh tAn
s6 dao dQng ctra ddng quang diQn. trgng m6y thu k:hi
ngudn s6ng cdn o gAn truc SoO. Bi6t ring nhd kinh lgc
sic, 6nh s6ng tdi hai khe c6 bu6c s6ng )" = 0,400 pm,
ngu6n sang S c6ch m{t phIng chira hai khe Sr, Sz ld
(. =lm.Coi cucmg dQ ddng quang iliQn ti lQ vdi cu&ng dQ s6ng tai O.
Cf,u IV (4,0 di\@.
Trong bdi ndy chring ta x6t mQt he tliQn tich du-o. c d{t trong m6i trudmg chin kh6ne A6 ffi d6 thi6t

v:

gita hdng s5 Aien eo, hing s6 tir po vi tdc dO 6nh s6ng c trong chdn kh6ng.
Trong hg quy chi6u phdng thi nghiQm K, giA sri c6
mQt chu6i dii v6 hpn c6c ttiQn tfch ducrng gi6ng hQt vd
c6ch d0u nhau chuyiSn dQng sang b6n phii voi v4n t6c i.
Coi ring c6c diQn tich ndy phdn bO r6t gan nhau ddn mtlc
c6 th6 coi nhu chring t4o thanh mQt ddy diQn tich li6n tpc
v6i mft dQ diQn tich dAi +),. Song song vA r6t gAn ddy
A
grong hQt
4.
co mflt
mAt d0
dQ iliQn
dl9n ttcn
Hinrl4.
Hinh
hgt nhmg
nhlmg c6
nay c6
ndy
co mQt ddy
khac giSng
dai -1. chria c6c diQn tich 6m chuy6n dQng v6i vfln t6c
-i. Chc diQn tich 6m vd ducrng lu6n lu6n chuy6n dQng 6n dinh dqc theo c6c ddy dd cho vcvi tdc d0
d6j..! s.ons
kh6ng doi v. \aQt diQn tich di6m q (q > 0) chuy6n dQng v1v0n t6c
\lOre
Yng Y-"i lr"i
ddy n6i tr6n vA phfa b6n phf,i. Gqi s li khoang cdch gita diQn tich q dOn tryc ddi ximg n6m gita hai
ddy (Hinh 4). KhoAng c6ch s lcrn hcrn nhi6u lAn kho6ng c6ch giiia hai ddy. Hai ddy diqn tich +1" vir
-1, le r6t gAn nhau n-6n tir vi tri cua diQn tich q c6 thO coi hai ddy d6 nhu ld mQt d6y d6n trung hda
c6 chi0u ddi v6 h4n v6i cudng dQ ddng diQn I =2)"v.
1. X6c dinh dO l6n lyc tir, lpc 2.X6tbdi toin trong hQ quy chitiu K' gin vdi diQn tich q. Gqi vAn t6c ctra diQn tich 6m vi ttiQn
tich ducrng tr6n hai dAy khi d6 tucmg tmg ld in vi Ve (Hinh 5). Do hiQu rmg tuong d6i tinh, hai ddy

lfp m6i li6n

he

zffi
tich ) \''

tuong ducrng vcri mQt d6y kh6ng trung hda vdi
mat d0 diQn t(ch ddi t6ng cQng 1", =l.o +1"n. Trong d6
t16 cho

1.,

vi \

diQn

tucrng tmg ln mat dO diQn tfch ddi cira ddy

tich ducrng

vi

dAy diQn tich 6m trong h0 quy chii5u

K'. Bitit rine, dign tich

Udt Ui6n vcri phdp bitin d6i

Lorentz.
a) Chung

2)uuv

minh 1", =

b) X6c dinh do l6n lpc ru, lyc iliQn t6c dung 16n diQn tich q trong hQ quy chi6u K'.
3. Theo thuydt tucrng dtii hgp, lyc tOng cQng F t6c dung l6n diQn tich q trong he K li6n he v6i lUc

F:

F'
tdng cgng F' t6c dgng 16n r1iQn tich q trong K', b6ng c6ng thirc
, , A.
nay va cac Ker qua d5 tinh & trdn h6y rirt ra mOi li6n hQ giiia t6, pq vd c.
Cho biiit:
- Cdc hQ quy chilu K vd

K'

c6 cdc

.trttc

taong *ng"song song. Khi

[-

K'

u'

lC. Tt m6i li6n h0

chnydn d\ng dOc phuong
c6ng th*c c$ng vQn t6c

0x crta K voi tiic dA u khdng d6i, tu cd thA sir &/ng cdc
,t'x - .--v,:!,/
q gdy ra tqi di€m dqt cdch nd m\t
, ))'v =yr,r,i =v,. DiAn iladng E do dien ttch diAn
l-vxu

I c-


lrlndng

r trong chdn kltdng cd bidu thric

E

=

Q
;4fi€or'
i.

Cdm img tb B cfia tir ffudng do ddng diQn

khdng dbi t. chqy ffAn ddy ddn thdng ddi vd hq,n gAy ra tsi didm ddt cdch nd m$t khodng
chdn khbng cd bidu thilrc B =

r trong

#*.

Cfru V (4,A didm). Xdc dinh chiiu ddi cila vQt vd chidt suiit c{ta chiit ldm thiiu kinh.
nA xac dinh chidu dii cria mQt vft md ta khdng th6 do.tr.uc ti6p c6 nhiAu c6ch kh6c nhau. Trong
bii todn ndyta x6c rlinh chiAu aii aay t6c b6ng ttdn sqi tlOt va xai Oinfr chi6t su6t cira ch6t ldm th6u
kinh hQi ts th6ng qua phdp do quang hgc.
Cho cdc dgng cp sau:
- MOt tfr6u d*LfrOi tg m6ng hai m6t cAu c6 ctng ban klnh (chua bi€t ti6u c1r, chi6t suAt chAt lam
th6u kinh vi bdn kinh cong ctra th6u kinh);
- MOt b6ng ttdn sqi ddiduqc che phfi'b&i kinh lBc sic mdu do c6 d6y t6c dang hinh try cAn x6c
dinh chidu aa] n. Vi tri dey t6c ta cO Ainn trong ddn nhrmg ta kh6ng th6 x6c dinh truc ti6p duqc
bOn ngodi;
- 01 min chdn;
- 01 ngu6n diQn mQt chiAu 6rr diuh, 01 bi6n tr6;
- Thudc do chiAu ddi, thu6c kgp;
- D6y n6i, kh6a K, gi6 ttO cAn tfri6t.

tt

Hdv:
f . irinh bdy co s& lf thuytit x6c dinh chiAu ddi h cria d6y t6c b6ng ddn vi chi6t su6t n ctia chAt
lim th6u kinh d6i vdi anh s6ng phdt ra tir ddn sqi d6t.
2. Trinh bdy so dd thi rrgnle*, c6c budc ti6n hanh, bang bi6u can tfriiSt vd c6ch xr? lf s6 Ueu e6
x6c dinh h, n.

c
o

Thi sinh kh6ng ilaqc s* dltng tdi liQu.
Gidm thi kh1ng gidi thich gi thlm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×