Tải bản đầy đủ

MA TRAN DE HKI VAT LY 12 CB+NC

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN
LĨNH VỰC KIẾN THỨC

Nhận
biết
1

1. Dao động điều hòa

Thông
hiểu

MỨC ĐỘ
VD ở cấp VD ở cấp
độ thấp
độ cao
1

Tổng
số câu
2


2. Con lắc lò xo

1

1

2

3. Con lắc đơn

1

1

2

4. Dao động tắt dần, dao động cưởng bức

1

5. Tổng hợp các dao động điều hòa

1

1

2

1

2

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ
6. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

1

1


2

7. Giao thoa sóng,

1

1

2

8. sóng dừng.

1

1

2

9. Sóng âm

1

1

2

CHƯƠNG III. ĐIỆN XOAY CHIỀU
10. Đại cương về dòng điện xoay chiều.

1

1

2

11. Các loại mạch điện xoay chiều.

2

2

4

12. Công suất tiêu thụ trên mạch điện xoay chiều.

2

1

3

13. Truyền tải điện năng, máy biến áp.
14. Máy phát điện, động cơ điện xoay chiều.
Tổng số câu

1

1

2

1
6

1
6

11

7

30


MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 12 NÂNG CAO
LĨNH VỰC KIẾN THỨC

Nhận
biết
0

CHƯƠNG I. CƠ HỌC VẠT RẮN

Thông
hiểu
0

MỨC ĐỘ
VD ở cấp VD ở cấp
độ thấp
độ cao
0
0

Tổng
số câu
0

CHƯƠNG II. DAO ĐỘNG CƠ
1. Dao động điều hòa

1

1

2

2. Con lắc lò xo

1

1

2

3. Con lắc đơn, cọn lắc vật lý

1

1

2

4. Dao động tắt dần, dao động cưởng bức

1

1

5. Tổng hợp các dao động điều hòa

1

1

CHƯƠNG III. SÓNG CƠ
6. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

1

7. Giao thoa sóng,

1
1

8. sóng dừng.
9. Sóng âm, hiệu ứng Đốp ple

1

1

2

1

1

1

2

CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
110. Dao động điện từ

1

1

2

11. Điện từ trường

1

1

12. Sóng điện từ

1

1

1

2

1

2

13. Truyền thông bằng sóng điện từ

1
CHƯƠNG V. ĐIỆN XOAY CHIỀU

14. Đại cương về dòng điện xoay chiều.

1

15. Các loại mạch điện xoay chiều.

1

2

3

16. Công suất tiêu thụ trên mạch điện xoay chiều.

1

1

1

17. Truyền tải điện năng, máy biến áp.

1

18. Máy phát điện, động cơ điện xoay chiều.

1

Tổng số câu

4

7

1

2
1

12

7

30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×